ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lineage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lineage*, -lineage-

lineage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lineage (n.) เชื้อสาย See also: สายสกุล, สายเลือด, สายโลหิต, สกุล, วงศ์ตระกูล Syn. bloodline
English-Thai: HOPE Dictionary
lineage(ลิน'นิจฺ) n.เชื้อสาย,วงศ์ตระกูล,วงศ์,ราชวงศ์,=linage (ดู), Syn. ancestry,descent
English-Thai: Nontri Dictionary
lineage(n) วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,สายโลหิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lineageเชื้อสาย, สายสกุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นสกุล (n.) lineage See also: descent, stock, family, ancestry, line, pedigree, clan Syn. ตระกูล, วงศ์สกุล, เผ่าพันธุ์, โคตรเหง้า
พงศ์ (n.) lineage See also: family, race, kinship, pedigree race Syn. วงศ์, ตระกูล, เหล่ากอ, วงศ์วาน, โคตร, พงศ์พันธุ์
พงศ์พันธุ์ (n.) lineage See also: family, extraction, consanguinity Syn. วงศ์, ตระกูล, เหล่ากอ, วงศ์วาน, โคตร, พงศ์
พันธุ์ (n.) lineage See also: descent, relationship Syn. ตระกูล, พวก, สาย, เผ่าพันธุ์
พืชพันธุ์ (n.) lineage See also: descent Syn. กำพืด
พื้นเพ (n.) lineage See also: parentage Syn. เชื้อสาย, เชื้อแถว
รกราก (n.) lineage See also: bloodline, pedigree, ancestry, origin, descent Syn. เชื้อสาย, รากเหง้า
ลูกหลาน (n.) lineage See also: descendant, pedigree, parentage, clan, progeny, posterity, succession Syn. เชื้อไข
วงศ์ตระกูล (n.) lineage See also: descendant, pedigree, nationality, family, genealogy, heredity, parentage Syn. ตระกูล, วงศ์สกุล, สกุล, พงศ์, วงศ์
สายสกุล (n.) lineage See also: blood line Syn. สกุล, ตระกูล
สายเลือด (n.) lineage See also: descendant, pedigree, parentage, clan, blood, genealogy, heredity Syn. เชื้อสาย, สายโลหิต
เชื้อ (n.) lineage See also: descendant, pedigree, nationality, family Syn. เชื้อชาติ, เชื้อสาย, วงศ์ตระกูล
เชื้อสาย (n.) lineage See also: parentage Syn. เชื้อแถว
เชื้อสาย (n.) lineage See also: bloodline, pedigree, ancestry, origin, descent Syn. รากเหง้า
เชื้อสาย (n.) lineage See also: descendant, pedigree, nationality, family Syn. เชื้อชาติ, วงศ์ตระกูล
เชื้อสาย (n.) lineage See also: descendant, pedigree, parentage, clan Syn. ลูกหลาน, เลือดเนื้อเชื้อไข, สายโลหิต, สายเลือด
เชื้อสาย (n.) lineage See also: family, ancestry, antecedents, genealogy Syn. ตระกูล, เทือกเถา
เชื้อสาย (n.) lineage See also: ethnic group, origin, stock, clan
เชื้อสาย (n.) lineage See also: descendant, pedigree, parentage, clan, blood, genealogy, heredity Syn. สายโลหิต
เชื้อแถว (n.) lineage See also: parentage Syn. เชื้อสาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This particular method is a secret teaching... from the lineage of the great master, Sangye Yeshe.พิธีกรรมอันพิเศษนี้ เป็นคำสอนที่เป็นความลับ ที่สืบต่อเป็นสายตรงจาก ท่านปรมาจารย์ซานเจ เยซี
Shasta, you are ready to take your place in your long lineage of great Alaskan lead dogs.เชสต้า เธอพร้อมที่จะ เข้ารับหน้าที่ ตามแบบอย่างอันยาวนาน ของสุนัขตัวนำแห่งอลาสก้าแล้ว
Bonnie's family has a lineage of witches.ครอบครัวของบอนนี่มีเชื้อสายแม่มดน่ะ
How the gilberts came over on the "mayflower" stuff, all that family lineage from way back.อย่างตระกูลกิลเบิร์ตมา ได้อย่างไร? ในข้าวของที่เขียนว่า ดอกไม้บานในเดือนพฤษภา สายตระกูลทั้งหมด สืบสาวไปได้ถึงนั่น
Because she ewew they were gonna come for her, too, and she made me promise that her lineage would survive.เพราะว่าเธอรู้นะสิ ว่ามันต้องตกกลายเป็น ของเธอด้วยเหมือนกัน และเธอให้ฉันสัญญาว่า เชื้อสายของเธอจะอยู่รอด
You have questions about your lineage and about katherine.คุณมีหลายคำถามเกี่ยวกับวงศ์ตระกูล และแคทเธอรีน
Is it because my blood lineage is a little complicated?หรือเป็นเพราะสายเลือดของผม มันค่อนข้างสลับซับซ้อน
You dare to question my reign... and the lineage of Kings who have reigned before me?เจ้าบังอาจมาบอกว่าข้าหักหลังอะไร ทั้งที่ควรจะภักดีต่อข้า
Your lineage goes back to the very beginning of witchcraft, Cassie.เชื้อสายของเธอ มาจากแม่มดยุคแรก,แคซซี่
Your father's lineage is from strong dark magic.เชื้อสายของพ่อเธอมานั้นมาจากตระกูลเวทย์มนต์มืดที่แรงกล้า
If his lineage was ever questioned, this would form a test, for only a true King of Camelot could pull the weapon free.ลงบนหิน \ และนี่ก็เป็นที่กล่าวขาน ว่าสิ่งนี้จะเป็นบททดสอบ กษัตริย์ที่แท้จริงของคาเมล็อตเท่านั้น \ ถึงจะดึงดาบออกจากหินได้
Your father's lineage is from strong dark magic.พ่อของคุณสืบเชื้อสาย มาจากสายเวทย์มนต์ดำ

lineage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外胚层[wài pēi céng, ㄨㄞˋ ㄆㄟ ㄘㄥˊ, 外胚层 / 外胚層] ectoderm (cell lineage in embryology)
内胚层[nèi pēi céng, ㄋㄟˋ ㄆㄟ ㄘㄥˊ, 内胚层 / 內胚層] endoderm (cell lineage in embryology)
血统[xuè tǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄊㄨㄥˇ, 血统 / 血統] lineage; parentage; of (Chinese etc) extraction

lineage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リネージ[, rine-ji] (n) lineage
一系[いっけい, ikkei] (n) single-family lineage
大宮[おおみや, oomiya] (n) (1) (hon) imperial palace; shrine; (2) Grand Empress Dowager; Empress Dowager; (3) woman of imperial lineage who has borne a child; (4) elderly woman of imperial lineage
[えい;こはな, ei ; kohana] (n) descendant; scion; lineage
通字[つうじ, tsuuji] (n) distinctive character used in the names of all people belonging to a single clan or lineage
ストレイン[, sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance
一統[いっとう, ittou] (n) lineage; line; unification; all (of you)
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
[んち, nchi] (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P)
家筋[いえすじ, iesuji] (n) lineage; pedigree; family line
家系[かけい, kakei] (n) family lineage; (P)
[し, shi] (n) family name; lineage; birth; (P)
皇御孫;皇孫;天孫[すめみま, sumemima] (n) (1) (arch) grandchild of Amaterasu (i.e. Ninigi no Mikoto); (2) descendant of Amaterasu; person of imperial lineage; emperor
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
筋目[すじめ, sujime] (n,adj-no) fold; crease; lineage; pedigree
[けい, kei] (n,n-suf) (1) system; lineage; group; (2) {math} corollary; (3) (geological) system (range of strata that correspond to a particular time period); (4) (taxonomical) series; (P)
系統[けいとう, keitou] (n) system; family line; geological formation; lineage; ancestry; (P)
素性;素姓;種姓;素生[すじょう, sujou] (n) birth; lineage; parentage; origin; identity; background; history
血統[けっとう, kettou] (n) lineage; pedigree; family line; birth
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
家系[かけい, kakei] Thai: ชาติตระกูล English: family lineage

lineage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุตรหลาน[n.] (butlān) EN: descendant ; lineage FR:
ชาติ[n.] (chāt) EN: family ; lineage ; race ; caste ; clan FR:
ชาติพันธุ์[n.] (chāttiphan) EN: race ; ethnic ; ethnicity ; tribe ; lineage ; origin stock FR: race [f] ; ethnie [f]
ชาติวุฒิ[n.] (chāttiwut =) EN: good lineage ; good family ; good blood ; good birth ; good background FR:
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
เชื้อสาย[n.] (cheūasāi) EN: lineage FR: lignée [f] ; descendance [f] ; agnat [m] (vx)
กำพืด[n.] (kampheūt) EN: ancestry ; descent ; stock ; background ; genealogy ; lineage ; origins FR:
เคื้อ[n.] (kheūa) EN: lineage FR:
โคตร[n.] (khōt) EN: family ; race ; lineage ; pedigree ; descent ; clan FR:
โคตรเหง้า[n.] (khōt-ngao) EN: ancestors ; lineage FR: ancêtres [mpl]
โคตร-[pref.] (khōttra-) EN: family ; race ; lineage ; pedigree ; descent ; clan FR:
เครือญาติ[n. exp.] (khreūa yāt) EN: family tree ; family line ; lineage ; family ; relatives ; ancestry FR: arbre familial [m]
กระกูล[n.] (krakūn) EN: family ; lineage FR: famille [f]
กุล-[pref.] (kula- = kun) EN: tribe ; race ; lineage ; family ; caste FR: famille [f]
กุล[n.] (kun) EN: tribe ; race ; lineage ; family ; caste FR: famille [f]
กุล-[pref.] (kunla- = ku) EN: tribe ; race ; lineage ; family ; caste FR: famille [f]
ลูกหลาน[n.] (lūklān) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; parentage ; clan ; progeny ; posterity ; succession FR: descendant [m] ; héritier [m]
หมู่ญาติ[n.] (mūyāt) EN: relatives ; cousin ; lineage ; kin ; kinsmen FR: parents [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; famille [f]
พันธุ์[n.] (phan) EN: clan ; lineage ; ancestry FR: clan [m]
เผ่าพันธุ์[n.] (phaophan) EN: lineage ; stock ; family FR: race [f] ; souche [f] (fig.)
พื้นเพ[n.] (pheūnphē) EN: lineage ; parentage ; stock ; pedigree ; genealogy FR:
พืชพันธุ์[n.] (pheūtphan) EN: lineage ; descent FR:
พงศ์[n.] (phong) EN: family ; stock ; lineage ; ancestry FR: famille [f] ; lignée [f]
พงศ์พันธุ์[n.] (phongphan) EN: lineage FR:
พงศ-[pref.] (phongsa-) EN: family ; stock ; lineage ; ancestry FR: famille [f] ; lignée [f]
ปราน[n.] (prān) EN: lineage ; family FR:
ราชันย์[n.] (rāchan) EN: royal lineage FR:
ราชาวลี[n.] (rāchāwalī) EN: royal lineage ; royal blood FR:
ราชินีกุล[n.] (rāchinīkun) EN: lineage of the queen FR:
ราชสกุล[n.] (rātchasakun) EN: king's family members ; royal descendant ; one descended from the king's lineage FR:
รกราก[n.] (rokrāk) EN: origins ; lineage ; birthplace ; old home ; domicile FR: domicile [m] ; souche [f] (fig.)
สายเลือด ; สายโลหิต[n.] (sāileūat ; ) EN: blood relation ; blood lineage ; lineage FR: lien de sang [m]
สายโลหิต ; สายเลือด[n.] (sāilōhit ; ) EN: blood relation ; blood lineage ; lineage FR: lien de sang [m]
สายสกุล[n. exp.] (saī sakun) EN: lineage ; blood line FR:
สกุล[n.] (sakun) EN: family ; pedigree ; lineage ; race ; clan FR: famille [f] ; lignée [f] ; clan [m] ; genre [m]
ตระกูล[n.] (trakūn) EN: family ; lineage ; race ; pedigree ; ancestry ; stock ; clan ; tribe ; parentage ; species FR: famille [f] ; lignée [f] ; race [f] ; pedigree [m] ; généalogie [f] ; lignage [m] ; parentage [m] (vx) ; clan [m] ; dynastie [f]
ตระกูลมูลชาติ[n.] (trakūnmūnch) EN: lineage ; family background FR:
ว่านเครือ[n.] (wānkhreūa) EN: stock ; line ; lineage ; family ; relatives FR:
วงศ์[n.] (wong) EN: family ; lineage ; pedigree ; dynasty ; ancestry ; clan ; race ; tribe FR: famille [f] ; descendance [f] ; lignée [f] ; dynastie [f]
วงษ์[n.] (wong) EN: family ; lineage ; pedigree ; dynasty ; ancestry ; clan ; race ; tribe FR: famille [f] ; descendance [f] ; lignée [f] ; dynastie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lineage
Back to top