ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prosperously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prosperously*, -prosperously-

prosperously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prosperously (adv.) โดยประสบผลสำเร็จต่อเนื่อง Syn. successfully

prosperously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erfolgreich {adv}prosperously
glücklich {adv}prosperously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prosperously
Back to top