ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prosperity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prosperity*, -prosperity-

prosperity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prosperity (n.) ความสำเร็จ See also: ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์ Syn. accomplishment, victory
English-Thai: HOPE Dictionary
prosperity(พรอสเพอ'ริที) n. ความเจริญ,ความรุ่งเรือง,ความสำเร็จ,ความมั่งคั่ง,ความเฟื่องฟู, Syn. wealth,success,riches,boom
English-Thai: Nontri Dictionary
prosperity(n) ความรุ่งเรือง,ความเจริญ,ความร่ำรวย,ความเฟื่องฟู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความงอกงาม (n.) prosperity See also: growth, adulthood, seniority, intelligence Syn. ความเจริญ, ความเป็นผู้ใหญ่
ความงอกงาม (n.) prosperity See also: success, achievement Syn. ความเจริญ, ความสำเร็จ
ความจำเริญ (n.) prosperity See also: flourish, success Syn. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง Ops. ความหายนะ, ความวิบัติ
ความสมบูรณ์ (n.) prosperity See also: abundance Syn. ความเจริญ, ความมั่งคั่ง
ความสำเร็จ (n.) prosperity See also: success, achievement Syn. ความเจริญ, ความงอกงาม
ความเจริญ (n.) prosperity See also: growth, adulthood, seniority, intelligence Syn. ความงอกงาม, ความเป็นผู้ใหญ่
ความเจริญ (n.) prosperity See also: abundance Syn. ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์
ความเจริญ (n.) prosperity See also: goodness, progress, virtue Syn. ความดีงาม, ความเจริญรุ่งเรือง
ความเจริญ (n.) prosperity See also: success, achievement Syn. ความสำเร็จ, ความงอกงาม
ความเจริญ (n.) prosperity See also: flourish, success Syn. ความรุ่งเรือง Ops. ความหายนะ, ความวิบัติ
ความเจริญรุ่งเรือง (n.) prosperity See also: goodness, progress, virtue Syn. ความดีงาม, ความเจริญ
ความเป็นผู้ใหญ่ (n.) prosperity See also: growth, adulthood, seniority, intelligence Syn. ความเจริญ, ความงอกงาม
พิพรรธน์ (n.) prosperity See also: development Syn. พิพัฒน์
พิพัฒน์ (n.) prosperity See also: development Syn. พิพรรธน์
พุฒิ (n.) prosperity See also: abundance Syn. ความเจริญ, ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์
ภูติ (n.) prosperity See also: wealth, opulence, richness Syn. ความรุ่งเรือง, ความมั่งมี, ความมั่งคั่ง Ops. ความตกต่ำ, ความล้าหลัง
รุจี (n.) prosperity See also: affluence Syn. ความรุ่งเรือง
รูจี (n.) prosperity See also: affluence Syn. รุจี, ความรุ่งเรือง
วุฒิ (n.) prosperity See also: growth, adulthood, seniority, intelligence Syn. ความเจริญ, ความงอกงาม, ความเป็นผู้ใหญ่
สวัสดี (n.) prosperity See also: goodness, progress, virtue Syn. ความดีงาม, ความเจริญรุ่งเรือง, ความเจริญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Most of our customers come to this town with contracts to bring peace and prosperity to the arms industry for the next 50 years.ที่จะนำความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอุตสาหกรรมแขนต่อไปอีก 50 ปี
Thirdly, for the mutual society, help and comfort that the one ought to have of the other, both in prosperity and adversity, into which holy estate these persons present come now to be joined.และอย่างที่สาม เพื่อดำรงอยู่ด้วยกัน ช่วยเหลือและดูแลกัน ในเวลาที่คนหนึ่งคนใดต้องการจากอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งในยามสุขและยามทุกข์
The king known as Louis XIV... brought his people food, prosperity and peace... and is remembered as the greatest ruler...กษัตริย์ซึ่งโลกรู้จักในนาม "หลุยส์ที่ 14" ทรงนำชาติสู่สันติ รุ่งเรืองและมั่งคั่ง พระองค์คือมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด
I see a time of great peace and prosperity ahead.ข้าเห็นสันติเเละความรุ่งเรือง อยู่เบื้องหน้า
In our search for wealth and for prosperity we created something that's going to destroy us.ในการแสวงหาความมั่งคั่งและความเจริญ เราสร้างสิ่งที่จะหันมาทำลายล้างเรา
Your great gift insures the glory and prosperity of Akkad...ของขวัญชิ้นใหญ่ของพวกท่าน เพื่อความมั่นใจในความยิ่งใหญ่ และความเจริญของอัคคาด...
Despite Uther's failings, he has brought peace and prosperity to this Kingdom.ถึงอูเธอร์จะมีข้อด้อย แต่เขาก็นำความสงบ และความรุ่งเรืองมาสู่อาณาจักร
Letting us know the glorious new era... of wealth and prosperity for the state.แจ้งให้เราทราบถึงยุคใหม่อัน รุ่งเรือง ของความมั่งคั่งและความมั่งคั่ง ของรัฐ
For the present, the work to which we are all equally bound is to arrive at a reasoned tranquility within our borders, to regain prosperity at this time of depression without self-seeking, and to carry with us those whom the burden of the past yearsไม่ ก็ได้งั้น.. ผมจะถามคำถามท่าน
It is intended for their mutual joy, and for the help and comfort given one another in prosperity and adversity.มันเป็นความตั้งใจ ของทั้ง2ฝ่าย และสำหรัีบการช่วยเหลือ และความสบายใจให้อีกฝ่าย ในความสำเร็จและเคราะห์กรรม
I'm the Keeper of the Bridge. I only wish to see the Fisher King's lands restored and prosperity reign again.ข้าเป็นคนเฝ้าสะพานนี้\ ข้าแค่ต้องการเห็นดินเแดนของกษัตริย์ฟิชเชอร์\ กลับฟื้นคืนมา
They brought great joy and prosperity to the city for they had invented fireworks.ได้สร้างความมั่งคั่งอย่างมากมายให้แก่เมือง เพราะเป็นผู้คิดค้นพลุและดอกไม้ไฟที่สร้างรายได้อย่างมหาศาล

prosperity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兴衰[xīng shuāi, ㄒㄧㄥ ㄕㄨㄞ, 兴衰 / 興衰] prosperity and decline (of a kingdom); rise and fall
小康[xiǎo kāng, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄤ, 小康] comparatively good living standard; a period of peace and prosperity
人寿年丰[rén shòu nián fēng, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄥ, 人寿年丰 / 人壽年豐] long-lived people, rich harvests (成语 saw); stable and affluent society; prosperity
景气[jǐng qì, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, 景气 / 景氣] prosperity; (economic) boom
招财进宝[zhāo cái jìn bǎo, ㄓㄠ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄠˇ, 招财进宝 / 招財進寶] ushering in wealth and prosperity; We wish you riches and treasures (traditional expression of good will, esp. at New Year)
大东亚共荣圈[Dà Dōng Yà gòng róng quān, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄩㄢ, 大东亚共荣圈 / 大東亞共榮圈] Great East Asia co-prosperity sphere, Japanese wartime slogan for their short-lived Pacific Empire, first enunciated by Prime Minister Prince KONOE Fumimaro 近衛文麿|近卫文麿 in 1938

prosperity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一盛り[ひともり, hitomori] (n) temporary prosperity
亨運[こううん, kouun] (n) prosperity
家内安全[かないあんぜん, kanaianzen] (n) safety (well-being) of one's family; peace and prosperity in the household
成金趣味[なりきんしゅみ, narikinshumi] (n,adj-no) the ostentation (bad taste) of the nuveau riche; air of vulgar prosperity
時めく[ときめく, tokimeku] (v5k,vi) to be prosperous; to prosper; to flourish; to enjoy great prosperity
栄耀[えいよう, eiyou] (n) luxury; splendour; splendor; prosperity
栄華の極み[えいがのきわみ, eiganokiwami] (n) apex of prosperity
槿花一日[きんかいちじつ, kinkaichijitsu] (n) evanescent glory; passing prosperity
槿花一朝[きんかいっちょう, kinkaicchou] (n) evanescent glory; passing prosperity
消長[しょうちょう, shouchou] (n,vs) prosperity and decay; prosperity and decline; rise and fall; ups and downs; ebb and flow; waxing and waning
消長盛衰[しょうちょうせいすい, shouchouseisui] (n) prosperity and decay; rise and fall; ebb and flow; vicissitudes (of fortune)
盛大に趣く[せいだいにおもむく, seidainiomomuku] (exp,v5k) to grow in prosperity
盛衰興亡[せいすいこうぼう, seisuikoubou] (n) rise and fall; ups and downs; waxing and waning; prosperity and decline; vicissitudes
興亡盛衰[こうぼうせいすい, koubouseisui] (n) rise and fall; prosperity and decline; vicissitudes
共存共栄[きょうそんきょうえい;きょうぞんきょうえい, kyousonkyouei ; kyouzonkyouei] (n,vs) co-existence and co-prosperity
共栄[きょうえい, kyouei] (n) mutual prosperity; (P)
共栄圏[きょうえいけん, kyoueiken] (n) co-prosperity sphere
寂れる;荒びれる[さびれる, sabireru] (v1,vi) (1) to decline (in prosperity); to become deserted; to become desolate; (2) to taper off (of a sound)
弥栄;彌榮(oK)[いやさか;やさか, iyasaka ; yasaka] (n) (1) prosperity; prospering; flourishing; (int) (2) (See 万歳・ばんざい・6) best of luck; all the best; hurray; hoorah
得意[とくい, tokui] (n,adj-no,adj-na) (1) triumph; prosperity; (2) pride; (3) one's strong point; one's forte; one's specialty; (4) frequent customer (client, etc.); (P)
栄え(P);栄;映え[はえ(P);さかえ(栄え), hae (P); sakae ( sakae )] (n) glory; prosperity; (P)
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury
活況[かっきょう, kakkyou] (n,adj-na,adj-no) activity; briskness; prosperity; (P)
祉福[しふく, shifuku] (n) (arch) prosperity; happiness; blessedness and joy
繁栄[はんえい, han'ei] (n,vs) prospering; prosperity; thriving; flourishing; (P)
繁盛(P);繁昌[はんじょう, hanjou] (n,vs) prosperity; flourishing; thriving; (P)
裕福[ゆうふく, yuufuku] (adj-na,n) affluence; prosperity; (P)

prosperity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิทธิ[n.] (itthi) EN: prosperity ; success ; achievement ; progress FR: succès [m]
ขนมถ้วยฟู[n. exp.] (khanom thua) EN: khanom thuay fu ; fluffy rice flour cake ; prosperity cake FR: khanom thuay fu
ความจำเริญ[n.] (khwām jamro) EN: prosperity FR:
ความเจริญ[n.] (khwām jaroē) EN: development ; progress ; prosperity ; advancement ; improvement FR: développement [m] ; progrès [m] ; amélioration [f] ; avancement [m]
ความเจริญรุ่งเรือง[n.] (khwām jaroē) EN: prosperity FR: prospérité [f]
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām jaroē) EN: economic prosperity ; boom FR: prospérité économique [f]
ความมั่งคั่ง[n.] (khwām mangk) EN: wealth ; prosperity ; affluence FR: richesse [f] ; prospérité [f]
ไพบูลย์[n.] (phaibūn) EN: prosperity abundance ; spaciousness FR:
พิพัฒน์[n.] (phiphat) EN: prosperity FR: prospérité [f]
ภูติ[n.] (phūt) EN: prosperity ; wealth ; opulence ; richness FR:
พุฒิ[n.] (phutthi) EN: prosperity FR:
สวัสดิ์[n.] (sawat) EN: goodness ; virtue ; prosperity ; beauty ; progress ; happiness FR:
สวัสดี[n.] (sawatdī) EN: goodness ; virtue ; prosperity ; beauty ; progress FR:
สิริมงคล[n. exp.] (siri mongkh) EN: luck ; prosperity FR:
วัฒนะ[n.] (watthana ) EN: development ; prosperity ; progress ; growth FR: développement [m] ; progrès [m] ; l'essor [m]
วัฒน-[pref. (n.)] (watthana-) EN: development ; prosperity ; progress ; growth FR:
วุฒิ[n.] (wutthi = wu) EN: prosperity ; growth ; adulthood ; seniority ; intelligence FR:
จักร[n.] (jak) EN: [the set of four virtues, being like the four wheels of a carriage, constituting the means to prosperity] FR:
จักรธรรม[n.] (jakkratham) EN: [the set of four virtues, being like the four wheels of a carriage, constituting the means to prosperity] FR:
ภาวนา[n.] (phāwanā) EN: Bhavana ; prosperity; ; production ; meditation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prosperity
Back to top