ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

successor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *successor*, -successor-

successor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
successor (n.) ผู้สืบตำแหน่ง See also: ผู้รับช่วงต่อ Syn. heir, follower, replacement
successors (n.) คนชั้นหลัง See also: คนรุ่นลูกรุ่นหลาน Syn. younger generation, lineage
English-Thai: HOPE Dictionary
successor(ซัค'เซสเซอะ) n. ผู้รับช่วง,ผู้สืบมรดก,ทายาท,ผู้สืบตระกูล,ผู้สืบสันดาน,สิ่งที่รับช่วง,สิ่งที่ต่อเนื่อง,ผู้ประสบความสำเร็จ., See also: successoral adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
successor(n) ทายาท,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง,ผู้สืบตระกูล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
successorผู้สืบมรดก, ผู้สืบตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนสืบต่อ (n.) successor Syn. ผู้สืบทอด, ผู้สานต่อ, คนสืบทอด
คนสืบทอด (n.) successor Syn. ผู้สืบทอด, ผู้สานต่อ, คนสืบต่อ
ตัวตายตัวแทน (n.) successor Syn. ตัวแทน
ผู้สานต่อ (n.) successor Syn. ผู้สืบทอด, คนสืบต่อ, คนสืบทอด
ผู้สืบต่อ (n.) successor Syn. ผู้สืบทอด, ผู้สานต่อ, คนสืบต่อ, คนสืบทอด
ผู้สืบทอด (n.) successor See also: successor, inheritor, next in line
พุทธังกูร (n.) Buddha´s successor
พุทธางกูร (n.) Buddha´s successor Syn. พุทธังกูร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So a stubborn and intolerant successor of a big financial group is trustworthy?ท่านประธานต้องการให้ผมรับมือกับระเบิดอันนี้เหรอเนี่ย นายคิดว่าพ่อนายต้องทำงานนี้งั้นรึ
Because of the evil Devil King, Prince Rama, the successor of the king, was trapped in a difficult situation.เป็นเพราะว่ากษัตรย์ที่โหดเหี้ยม พระราม ผู้สำเร็จราชการแทนกษัตรย์เลยต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
Walter bishop, dubbed by his contemporaries as a successor to albert einstein, worked for the defense advanced research projects agency from the late '70s... until he was committed to the st. clair's mental institution for manslaughter.วอลเตอร์ บิชอพ ฉายาของเขาในตอนนี้ คือผู้รับตำแหน่งต่อจาก อัลเบริต์ ไอน์สไตน์
And the future successor too.และเป็นผู้รับสืบทอดในอนาคต เช่นกัน.
He didn't want to be the successor of a dirty ramen shop.เขาไม่อยากจะมาทำอาหารในร้านราเม็งสกปรก
With the inauguration less than two hours away President Daniels is scheduled to meet with his successor at the White House to review final details for the transfer of power.พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง จะเริ่มในไม่ถึงสองชั่วโมงแล้ว กำหนดการของท่านประธานาธิบดีแดเนียลส์ ที่จะพบผู้สืบทอดตำแหน่งที่ทำเนียบขาว เพื่อทบทวนรายละเอียดสุดท้าย สำหรับการโอนถ่ายอำนาจ
This jointly sealed covenant shows clearly, that our Tokugawa Ieyasu... is the legitimate successor of Nobunaga.ครอบครองแผ่นดินนี้ เจ้าอยากแก้แค้นให้เพื่อนเหรอ
Song Yoo Bin, a bluechip in the construction business, he is the successor to the Il Shin Construction.ซอง ยู บิน เป็นหุ้นที่มีค่าสูงและเป็นของบริษัทที่มีเสถียรภาพมากในธุรกิจก่อสร้าง เขาเป็นทายาทของบริษัทก่อสร้างอิล ชิน
If you are born that blessed you should shut up and live your lives gratefully, and some one like you who has no common sense is the successor of the Shinhwa Group is a public nuisance to the nation!ถ้าพวกนายมีโชคที่ได้เกิดมา พวกนายควรหุบปากและอยู่อย่างรู้สึกขอบคุณสิ และบางคนที่เหมือนพวกนาย เป็นพวกไม่มีสามัญสำนึก เป็นทายาทของกลุ่มชินฮวา คอยก่อกวนความรำคาญให้กับคนอื่น
The future successor of Shinhwa Group, Gu Jun Pyo, and this has raised a lot of unusual attention.ทายาทคนต่อไปของชินฮวากรุ๊ป กูจุนพโย และก็เป็นการสร้างความแปลกใจอย่างมาก
The truth is, even when I think about it, it does seem ridiculous that I would be the successor of Kangsan Group.ความจริงแล้ว เมื่อดิฉันคิดเรื่องนี้ มันก็ดูเป็นเรื่องน่าตลกที่ดิฉันจะมาเป็นผู้นำคังซันกรุ๊ป
To make me the successor seems like a joke.การยกให้ดิฉันเป็นผู้สืบทอดดูเหมือนเป็นเรื่องตลกก็จริง

successor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈里发[Hā lǐ fā, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ, 哈里发 / 哈里發] Khalīfah or Caliph (Arabic: successor), head of state in Caliphate
继承人[jì chéng rén, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ, 继承人 / 繼承人] heir; successor
继任[jì rèn, ㄐㄧˋ ㄖㄣˋ, 继任 / 繼任] succeed sb in a job; successor
接班人[jiē bān rén, ㄐㄧㄝ ㄅㄢ ㄖㄣˊ, 接班人] successor
继任者[jì rèn zhě, ㄐㄧˋ ㄖㄣˋ ㄓㄜˇ, 继任者 / 繼任者] successor
继承者[jì chéng zhe, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄓㄜ˙, 继承者 / 繼承者] successor

successor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
末期養子[まつごようし, matsugoyoushi] (n) deathbed adoption of a successor (to prevent extinction of the family line); person adopted by someone on his deathbed
正室[せいしつ, seishitsu] (n) (1) (See 側室,本妻) legal wife (of a noble) (as opposed to a concubine); (2) (See 表座敷・おもてざしき) room for receiving guests; (3) (obsc) heir; successor
禅譲[ぜんじょう, zenjou] (n,vs) (historical, in China) abdication by an emperor in favor (favour) of a more virtuous successor
跡取り[あととり, atotori] (n) heir; heiress; inheritor; successor
バトンを渡す[バトンをわたす, baton wowatasu] (exp,v5s) (1) to pass the baton (e.g. in a relay race); (2) to pass the torch (to one's successor); (3) {comp} to pass the '(musical) baton' (e.g. a set of questions) to the next people
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P)
[のち, nochi] (n,adj-no) (1) (See 後ずさり) behind; rear; (2) (See その後) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P)
継ぎ手;継手[つぎて, tsugite] (n) a coupler; a splice; a successor; an heir
継嗣[けいし, keishi] (n) (arch) (See 跡継ぎ) successor; heir; heiress
胤裔[いんえい, in'ei] (n) (arch) successor; descendant

successor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำรงตำแหน่งต่อ[n. exp.] (damrong tam) EN: successor FR:
ฝากหน้าที่[v. exp.] (fāk nāthī) EN: appoint one's successor FR:
ผู้รับช่วง[n. exp.] (phū rap chū) EN: heir ; inheritor ; inheritress ; successor FR:
ผู้สืบตำแหน่ง[n.] (phūseūptamn) EN: successor ; successor in office FR: successeur [m]
ผู้สืบทอด[n. exp.] (phū seūpthø) EN: successor ; inheritor ; next in line ; heir ; beneficiary FR: successeur [m] ; héritier [m]
ผู้สืบทอดตำแหน่ง[n. exp.] (phū seūpthø) EN: successor FR:
พุทธางกูร ; พุทธังกูร[n. prop.] (Phutthāngkū) EN: Buddha' s successor FR:
ทายาท[n.] (thāyāt) EN: heir ; heiress ; descendant ; successor FR: héritier [m] ; héritière [f] ; légataire [m] ; successeur [m] ; bénéficiaire [m]
ตัวตายตัวแทน[n. (loc.)] (tūatāitūath) EN: successor FR:
ตัวตามหลัง[n. exp.] (tūa tām lan) EN: successor FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า successor
Back to top