ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loser

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loser*, -loser-

loser ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loser (n.) ผู้สูญเสีย See also: ผู้แพ้
English-Thai: HOPE Dictionary
loser(ลู'เซอะ) n. ผู้สูญเสีย,ผู้แพ้
English-Thai: Nontri Dictionary
loser(n) ผู้แพ้,ผู้เสีย,ผู้เสียเปรียบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนพ่ายแพ้ (n.) loser See also: a defeated person Syn. คนแพ้, ผู้แพ้, ผู้แพ้พ่าย, ผู้ปราชัย Ops. ผู้ชนะ
คนหลักลอย (n.) loser
คนแพ้ (n.) loser See also: a defeated person Syn. คนพ่ายแพ้, ผู้แพ้, ผู้แพ้พ่าย, ผู้ปราชัย Ops. ผู้ชนะ
ผู้ปราชัย (n.) loser See also: a defeated person Syn. คนพ่ายแพ้, คนแพ้, ผู้แพ้, ผู้แพ้พ่าย Ops. ผู้ชนะ
ผู้พ่ายแพ้ (n.) loser See also: a defeated person Syn. คนพ่ายแพ้, คนแพ้, ผู้แพ้, ผู้แพ้พ่าย, ผู้ปราชัย Ops. ผู้ชนะ
ผู้แพ้ (n.) loser See also: a defeated person Syn. คนพ่ายแพ้, คนแพ้, ผู้แพ้พ่าย, ผู้ปราชัย Ops. ผู้ชนะ
ผู้แพ้พ่าย (n.) loser See also: a defeated person Syn. คนพ่ายแพ้, คนแพ้, ผู้แพ้, ผู้ปราชัย Ops. ผู้ชนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We are closer than you thinkพวกเราเข้ามาใกล้กว่าที่คุณคิด
They're getting closerพวกเขาใกล้เข้ามาแล้ว
Do you want to move a bit closer?คุณต้องการเคลื่อนเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดไหม
Keep a closer eye on your petเฝ้าดูสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างใกล้ชิดด้วย
Take a closer lookมองดูใกล้ๆ สิ
When it gets dark, then we move in closerเมื่อมันเริ่มมืดเราจึงจะเคลื่อนเข้าไปใกล้
Tired of people calling us losersเหนื่อยหน่ายกับผู้คนที่เรียกเราว่าผู้แพ้
I'll call you when we get closerฉันจะโทรหาคุณอีกครั้งเมื่อพวกเราใกล้มาถึงแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The loser ran off alone, but the winner followed those footprints toward Guilder.ผู้แพ้หนีไปฝ่ายเดียว... ขณะที่ผู้ชนะ... ตามรอยเท้าพวกนั้น มุ่งไปกิลเดอร์
The loser is nothing.ผู้แพ้ไม่มีความสำคัญ
That loser won't have to kill.ไอ้หมอนั่นยังไม่ทันลงมือด้วยซ้ำ
You created me. I didn't create some loser alter ego to make me feel better.ฉันสำนึกในบุญคุณของนาย สำหรับทุกอย่าง ที่นายทำให้ฉัน
Er, either I could behave like a real rock'n'roll loser and get drunk with my fat manager... or, when I hang up,ผมอาจจะทำตัวเป็นนักร้องดาวดับ เมาแอ๋อยู่กับผู้จัดการอ้วนๆ รึไม่ก็พอวางสายคุณ
I think I'm the loser on this one...ชั้นคิดว่าช้นแพ้เกมนี้ว่ะแก
Or is it easier having someone around who's more of a loser than you?หรือว่ามันง่ายดีที่มีคนมาอยู่ด้วยใกล้ ใครมันจะขี้แพ้ไปกว่านายวะ ฌอน?
I'll help the loser clean upเดี๋ยวฉันจะช่วยเค้าเก็บร้านน่ะ
Who's the loser they're beating up?แล้วอีตาจ๋องนี่ใครคะ ที่โดนซ้อมเนี่ย
The loser leaves, okay?ใครแพ้ก็หลบไปซะ ตกลงมั๊ย
If you stay here with these jerks, you'll end up being a loser too.ถ้านายยังอยู่กับพวกเซ่อพวกนี้ นายจะกลายเป็นพวกขี้แพ้ไปด้วย
How do expect such a loser coach the team?จะไปหวังอะไรกับไอ้ขี้แพ้นั่นให้มาคุมทีม หา

loser ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来临[lái lín, ㄌㄞˊ ㄌㄧㄣˊ, 来临 / 來臨] approach; come closer
败北[bài běi, ㄅㄞˋ ㄅㄟˇ, 败北 / 敗北] to suffer defeat; to lose (a battle, an election); the loser
失败者[shī bài zhě, ㄕ ㄅㄞˋ ㄓㄜˇ, 失败者 / 失敗者] loser

loser ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずく無し;尽無し[ずくなし, zukunashi] (n) (uk) bum; slacker; good-for-nothing; loser
リベンジ;リヴェンジ[, ribenji ; rivenji] (n) (1) revenge; (n,vs) (2) (See リターンマッチ) determination of a loser to win the next time
枕流漱石[ちんりゅうそうせき, chinryuusouseki] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument
漱石枕流[そうせきちんりゅう, sousekichinryuu] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument
クローザー[, kuro-za-] (n) closer (baseball)
サイクロセリン[, saikuroserin] (n) cycloserine
トーイン[, to-in] (n) toe-in (alignment of the front wheels of a motor vehicle closer together at the front than at the back)
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating
割り勘負け;割勘負け[わりかんまけ, warikanmake] (n) (sl) (See 割り勘勝ち) "loser" of a meal paid for by dutch treat (i.e. the person who eats the least)
勝てば官軍負ければ賊軍[かてばかんぐんまければぞくぐん, katebakangunmakerebazokugun] (exp) (id) Losers are always in the wrong
摩り寄る;擦り寄る;すり寄る;摩寄る;擦寄る[すりよる, suriyoru] (v5r,vi) to draw close to; to edge up to; to snuggle up to; to nestle close to; to cuddle with; to draw closer to
敗者[はいしゃ, haisha] (n) the defeated; vanquished; loser; (P)
毒男;独男[どくお, dokuo] (n) (abbr) (male) (sl) (See 独身男性) (2-ch term) lonely heart; male virgin; loser; geek
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)
詰め寄る;詰寄る[つめよる, tsumeyoru] (v5r,vi) (1) to draw near; to draw closer; (2) to press someone (e.g. for an answer)
負けず嫌い;負けずぎらい[まけずぎらい, makezugirai] (adj-na,n) hating to lose; unyielding; unbending; competitive; sore loser; determined
負け惜しみ;負惜しみ(io);負け惜み(io);負惜み(io)[まけおしみ, makeoshimi] (exp,n) poor loser; make excuses; unwilling to admit defeat; sour grapes
負け犬[まけいぬ, makeinu] (n) (1) dejected loser; dog that has lost a fight (with its tail between its legs); (2) (sl) (derog) (See お一人様・おひとりさま・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30; (P)
近づく(P);近付く(P)[ちかづく(P);ちかずく(近付く)(ik), chikaduku (P); chikazuku ( chikaduku )(ik)] (v5k,vi) (1) to approach; to draw near; to get close; (2) to get acquainted with; to get closer to; to get to know; (P)

loser ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้แพ้ชวนตี[v. exp.] (khīphaē chū) EN: quarrelsome after defeat ; being a bad loser FR: être mauvais perdant
คนดวงซวย[n. exp.] (khon dūang ) EN: born loser FR: personne vouée à la malchance [f] ; personne née sous une mauvaise étoile [f]
ผู้แพ้[n.] (phūphaē) EN: loser ; defeated ; defeated person FR: perdant [m] ; perdante [f] ; battu [m] ; vaincu [m]
เข้ามาใกล้[v. exp.] (khao mā kla) EN: approach ; get closer ; come a little closer FR: approcher
เข้าไปใกล้[v. exp.] (khao pai kl) EN: approach ; get closer FR: s'approcher de ; approcher
ขยับเข้ามา[v. exp.] (khayap khao) EN: edge closer ; move up to FR:
ใกล้จะมาถึง[v. exp.] (klai ja mā ) EN: get closer FR: approcher
ใกล้จะมาถึงแล้ว[v. exp.] (klai ja mā ) EN: be getting closer FR:
ใกล้จะถึง[v. exp.] (klai ja the) EN: approach ; get closer to FR: approcher
ใกล้เข้ามา[v. exp.] (klai khao m) EN: near ; approach ; come nearer ; come closer FR:
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; fly off the handle (id.) FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater ; être en rogne (fam.)
ปีใหม่ใกล้จะมาถึงแล้ว[n. exp.] (pī mai klai) EN: The New Year is getting closer FR: la nouvelle année approche
ระเบิด[v.] (raboēt) EN: explode ; burst ; blow up ; blast FR: exploser ; éclater

loser ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dumme {m,f}; Dummer | der Dumme seinfool | to be the loser
planlos; ziellos {adj} | planloser | am planlosestenaimless | more aimless | most aimless
tadellos {adj} | tadelloser | am tadellosestenblameless | more blameless | most blameless
achtlos; nachlässig; fahrlässig {adj} | achtloser | am achtlosestencareless | more careless | most careless
freudlos; trostlos {adj} | freudloser | am freudlosestencheerless | more cheerless | most cheerless
Hilflose {m,f}; Hilfloser | Hilflosen
trostlos {adj} | trostloser | am trostlosestendisconsolate | more disconsolate | most disconsolate
Heimatlose {m,f}; Heimatloser nach dem 2. Weltkriegdisplaced person (DP)
respektlos; respektwidrig (gegenüber) {adj} | respektloser | am respektlosestendisrespectful (to) | more disrespectful | most disrespectful
zweifellos {adj} | zweifelloser | am zweifellosestendoubtless | more doubtless | most doubtless
trostlos {adj} | trostloser | am trostlosestendreary | drearier | dreariest
geistlos; stumpfsinnig; platt {adj} | geistloser; stumpfsinniger | am geistlosesten; am stumpfsinnigstendull | duller | dullest
mühelos {adj} | müheloser | am mühelosesteneffortless | more effortless | most effortless
ausdruckslos {adj} | ausdrucksloser | am ausdruckslosestenexpressionless | more expressionless | most expressionless
treulos; unzuverlässig {adj} | treuloser; unzuverlässiger | am treulosesten; am unzuverlässigstenfaithless | more faithless | most faithless
furchtlos {adj} | furchtloser | am furchtlosestenfearless | more fearless | most fearless
kraftlos; schwach {adj} | kraftloser | am kraftlosestenfeeble | more feeble | most feeble
formlos {adj} | formloser | am formlosestenformless | more formless | most formless
bedürfnislos; genügsam; frugal {adj} | bedürfnisloser | am bedürfnislosestenfrugal | more frugal | most frugal
harmlos {adj} | harmloser | am harmlosestenharmless | more harmless | most harmless
kopflos {adj} | kopfloser | am kopflosestenheadless | more headless | most headless
herzlos {adj} | herzloser | am herzlosestenheartless | more heartless | most heartless
hilflos {adj} | hilfloser | am hilflosestenhelpless | more helpless | most helpless
Obdachlose {m,f}; Obdachloser; Sandler
hoffnungslos; aussichtslos; ausweglos {adj} | hoffnungsloser; aussichstloser | am hoffnungslosesten; am aussichtslosestenhopeless | more hopeless | most hopeless
sittenlos; unsittlich {adj} | sittenloser | am sittenlosestenimmoral | more immoral | most immoral
mittellos; unbemittelt; unvermögend {adj} | mittelloser; unbemittelter | am mittellosesten; am unbemitteltstenimpecunious | more impecunious | most impecunious
reuelos; unbußfertig {adj} | reueloser | am reuelosestenimpenitent | more impenitent | most impenitent
leblos; unbelebt {adj} | lebloser; unbelebter | am leblosesten; am unbelebtesteninanimate | more inanimate | most inanimate
zusammenhanglos {adj} | zusammenhangloser | am zusammenhanglosestenincoherent | more incoherent | most incoherent
taktlos; unfein {adj} | taktloser; unfeiner | am taktlosesten; am unfeinstenindelicate | more indelicate | most indelicate
wahllos; willkürlich; unüberlegt {adj} | wahlloser | am wahllosestenindiscriminate | more indiscriminate | most indiscriminate
unwirksam; wirkungslos; erfolglos {adj} | unwirksamer; wirkungsloser; erfolgloser | am unwirksamsten; am wirkungslosesten; am erfolglosestenineffective | more ineffective | most ineffective
formlos; unformell {adj} | formloser; unförmlicher | am formlosesten; am unförmlichsteninformal | more informal | most informal
empfindungslos {adj} | empfindungsloser | am empfindungslosesteninsensitive | more insensitive | most insensitive
Wirbellose {m,f}; Wirbelloser | die Wirbelloseninvertebrate | invertebrates; inverts
unverantwortlich; verantwortungslos {adj} | unverantwortlicher; verantwortungsloser | am unverantwortlichsten; am verantwortungslosestenirresponsible | more irresponsible | most irresponsible
Dreiviertelziegel {m}king closer
kitschig; billig; geschmacklos {adj} | kitschiger; billiger; geschmackloser | am kitschigsten; am billigsten; am geschmacklosestentawdry | tawdrier | tawdriest
bedeutungslos {adj} | bedeutungsloser | am bedeutungslosestenmeaningless | more meaningless | most meaningless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loser
Back to top