ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heirship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heirship*, -heirship-

heirship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heirship (n.) ความเป็นทายาท See also: สิทธิ์ของทายาท, สิทธิการสืบทอดมรดก Syn. heirdom
English-Thai: HOPE Dictionary
heirshipn. ความ (สิทธิ) เป็นทายาท,สิทธิของทายาท, Syn. inheritance
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
heirshipการเป็นทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

heirship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
儲位[ちょい, choi] (n) heirship
相続権[そうぞくけん, souzokuken] (n) heirship; (claim) the (right of) succession; one's inheritance rights

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heirship
Back to top