ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

favourably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *favourably*, -favourably-

favourably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
favourably (adv.) อย่างประสบผลสำเร็จ See also: ได้ผล, เป็นผลสำเร็จ Syn. prosperously, victoriously

favourably ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一籌を輸する[いっちゅうをゆする;いっちゅうをしゅする, icchuuwoyusuru ; icchuuwoshusuru] (exp,vs-i) to be inferior to; to be outdone; to compare unfavourably with
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp,adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P)
悪し様に[あしざまに, ashizamani] (adv) unfavorably; unfavourably; slanderously
見劣りがする[みおとりがする, miotorigasuru] (exp,vs-i) to compare unfavorably (unfavourably, poorly) with; to be not so good as

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า favourably
Back to top