ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

top

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *top*, -top-

top ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
top (sl.) สุดยอด See also: เจ๋งเป้ง
top (n.) จุดสูงสุด See also: ตำแหน่งสูงสุด Syn. peak, summit, head, tip, apex
top (n.) ด้านบน See also: พื้นผิวด้านบน
top (n.) ฝา See also: ที่ปิด
top (n.) เสื้อ (โดยเฉพาะของสตรี)
top (n.) ตำแหน่งหน้าที่หรือคนในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงสุด
top (n.) ส่วนที่ดีที่สุด
top (n.) ส่วนเริ่มต้น
top (n.) ส่วนบนสุดของศีรษะ
top (n.) หลังคารถ
top (adj.) สูงที่สุด See also: ที่ระดับสูงสุด Syn. topmost, uppermost, highest Ops. bottommost, lowest
top (adj.) ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด See also: ที่มีคุณภาพดีที่สุด Syn. prime, first, best
top (vt.) เสริมยอด See also: เพิ่มข้างหน้า
top (vt.) เด็ดยอด See also: ขลิบ, เล็ม Syn. prune, amputate
top (vt.) อยู่ในระดับต้นๆ
top (vt.) ไปจนถึงยอด Syn. spread, superimpose
top (n.) ลูกข่าง See also: ไม้หมุน
top banana (sl.) ตัวตลกนำในละครล้อเลียน
top bannana (sl.) ผู้นำ See also: หัวหน้า Syn. Top drawer
top boot (n.) รองเท้ายาวที่หุ้มข้อเท้าสูงขึ้นมา
top brass (n.) บุคคลสำคัญ
top cat (n.) คนที่มีอิทธิพล Syn. influence
top dog (sl.) ผู้มีอำนาจ
top dog (n.) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจสูงสุด
top drawer (sl.) ผู้นำ See also: หัวหน้า Syn. Top bannana
top dressing (n.) แผ่นไม้หรือพลาสติกบางๆ ที่ใช้ประกบแผ่นไม้ Syn. coating, covering
top hat (n.) หมวกทรงสูงของผู้ชาย
top hit (n.) เพลงละครหรือภาพยนตร์ยอดนิยม
top part (n.) ส่วนบน Syn. ceiling
top story (sl.) สมอง Syn. upper story
top up (vt.) เติม See also: ทำให้เต็ม Syn. refill
top-drawer (n.) ซึ่งเกี่ยวกับชั้นสูงสุด See also: ซึ่งสำคัญที่สุด, ดีที่สุด Syn. of first importance, superior, best
top-dress (vt.) ใส่ปุ๋ย Syn. fertilize
top-heavy (sl.) ท้วม See also: เจ้าเนื้อ
top-hole (n.) ดีเยี่ยม See also: ชั้นหนึ่ง
top-level (adj.) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด Syn. leading, supreme
top-secret (adj.) ลับสุดยอด Syn. secret, restricted, hush-hush
topaz (n.) บุษราคัม
topcoat (n.) เสื้อคลุมตัวใหญ่
topee (n.) หมวกน้ำหนักเบาใส่เพื่อกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ Syn. turban, topi
English-Thai: HOPE Dictionary
top(ทอพ) n. ส่วนบน,ยอด,บน,มุมบน,ข้างบน,ด้านบน,หลังคา,ฝา,ประทุน,หัว,ส่วนแรกสุด adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ,เพิ่ม,ติดตาม,ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ,มีชัยชนะ
top bootn. รองเท้ายาวที่หุ้มข้อเท้าสูงขึ้นมา,รองเท้าท้อปบู๊ท
top hitn. เพลงละครหรือภาพยนตร์ยอดนิยม
top-dress(ทอพ'เดรส) vt. ใส่ปุ๋ยที่ผิวพื้นดิน
top-secret(ทอพ'ซีคริท) adj. ลับสุดยอด,ลับเฉพาะ, Syn. top secret
topaz(โท'แพซ) n. บุษราคัม, See also: topazine adj.
topee(โทพี',โท'พี) n. หมวกเหล็กขนาดเบาหรือหมวกกันแดดในอินเดีย
topflight(ทอพ'ไฟลทฺ) adj. ดีเลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,มีความชำนาญ., Syn. first-rate
topfull(ทอพ'ฟูล) adj. เต็มที่,เต็มขอบ
topi(โทพี',โท'พี) n. หมวกเหล็กขนาดเบาหรือหมวกกันแดดในอินเดีย
topiary(โท'พิเออรี) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ศิลปะการตัดพุ่มไม้ เป็นรูปต่าง ๆ นานา,พุ่มไม้ดังกล่าวที่ถูกตัด,สวนที่มีพุ่มไม้ดังกล่าว
topic(ทอพ'พิค) n. หัวเรื่อง,เรื่องพูด,ญัตติ,กฎเกณฑ์,หลักเกณฑ์, Syn. theme,subject,point,field
topical(ทอพ'พิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เรื่องท้องถิ่น,เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ,หัวข้อ,เรื่องสนทนาหรือปราศรัย,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,ถูกกาลเทศะ, See also: topically adv., Syn. parochial,local,thematic,pertinent
topliner(ทอพ'ไลเนอะ) n. เหตุการณ์หรือบุคคลที่เป็นข่าวใหญ่
topmastn. เสากระโดงสูงสุดของเรือ,เสากระโดงกลาง
topmostadj. สูงสุด
topnotchadj. ชั้นหนึ่ง,เด็ด,อันดับหนึ่ง, Syn. first-rate
topographer(ทะพอก'กระเฟอะ) n. ผู้ชำนาญการทำแผนที่และพรรณนาภูมิประเทศ
topography(โทพอก'กระฟี) n. การทำแผนที่และพรรณนาภูมิประเทศ ภูมิประเทศ., See also: topographic adj. topographical adj.
topologyโทโพโลจี คำว่า topol ในแวดวงของวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้นหมายถึง แบบโครงสร้างของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (local area network) พูดง่าย ๆ ก็คือ หมายถึงแบบของโครงสร้างนั่นเอง เช่น เป็นแบบรวมศูนย์ (centralized) หรือแบบแยกศูนย์ (decentralized) ส่วนรูปแบบการจัดเครือข่าย เป็น แบบวงแหวน (ring) หรือแบบดาว (star) ฯ
topper(ทอพ'เพอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่อยู่ชั้นยอด,ผู้ตัดยอด (ต้นไม้) ออก,เครื่องตัดยอดต้นไม้ออก,บุคคลชั้นยอด. =top hat (ดู) ,เสื้อคลุมหลวม ๆ ของผู้หญิง
topple(ทอพ'เพิล) vt. ทำให้คว่ำ,ทำให้ล้มลง,โค่นล้ม vi. ล้มลง,คว่ำลง,โอนเอนทำท่าจะล้ม
topsy ###SW. turvy (ทอพ'ซ'เทอ'วี) adv. กลับตาลปัตร,กลับหัวกลับหาง,ยุ่งเหยิง,สับสน. n. ภาวะยุ่งเหยิง,ความสับสน
English-Thai: Nontri Dictionary
top(adj) สูงสุด,ข้างบน,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม
TOP top boot(n) รองเท้าหุ้มแข้ง
topaz(n) พลอยสีเหลือง,บุษราคัม
topcoat(n) เสื้อคลุม
topic(n) หัวข้อเรื่อง,ญัตติ,กฎเกณฑ์
topical(adj) เกี่ยวกับหัวข้อ,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่
topknot(n) ผมจุก,มวยผม
topmost(adj) สูงสุด,ยอดสุด
topographical(adj) เกี่ยวกับภูมิประเทศ,ว่าด้วยภูมิประเทศ
topography(n) สภาพของท้องที่,ภูมิประเทศ
topple(vi) ล้มลง,คะมำ,หกคะเมน,คว่ำ
TOPSY-topsy-turvy(adj) สับสน,อลหม่าน,ยุ่งเหยิง,หัวหกก้นขวิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
top dead center (TDC)ศูนย์ตายบน (ทีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
topiary workไม้แต่งทรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
topicaยาใช้เฉพาะที่ (ทา, แปะ, พ่น, พอก, หยอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topicalเฉพาะที่, เฉพาะแห่ง (พื้นผิว) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topoalgia; topalgiaอาการปวดประจำที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topographic anatomyกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topographical poetryกวีนิพนธ์ภูมิลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
topographyภูมิลักษณะ [ของชิป] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
topologyทอพอโลยี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
topset bedsชั้นผิวบนดินดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
topsoilดินชั้นบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Top Slicing อุโมงค์เพดานเลื่อน เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่มีชั้นแร่อยู่ในแนว ราบ ค่อนข้างแบน มีขนาดกว้าง ชั้นดินหินพังลงมาได้ง่าย โดยการใช้เครื่องขุดตักต่อเนื่อง แล้วใช้เครื่องค้ำยันไฮดรอลิคค้ำยันชั่วคราว แล้วขยับตามการเดินหน้าเหมือง ปล่อยให้ดินทรายแร่พังลงมาตามหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Topaz โทแพซ แหล่ง - พบทั่ว ๆ ไปในแหล่งดีบุกที่เกิดจากสายเปกมาไทต์ สีขาวใส เคยพบจากเหมืองดีบุกที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบบ่อย ๆ ในหินไรเซ่น ที่หาดส้มแป้น จังหวัดระนอง นอกจากนี้ยังได้พบที่ตำบลคลองจัง และร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ - เป็นแร่รัตนชาติ พลอยโทแพซสีดอกจำปานั้นนิยมมาก เรียกว่า บุษราคัม [สิ่งแวดล้อม]
Topographic mapsแผนที่แสดงภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Topographical surveyingการรังวัดภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Topography ลักษณะภูมิประเทศ สภาพทั่ว ๆ ไป ของผิวโลก ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์ดัดแปลงขึ้น อันได้แก่ความสูงต่ำของผิวโลก ทางน้ำและแหล่งน้ำ ถนน เมือง เป็นต้น สิ่งที่อยู่บนผิวโลกแต่ละอย่าง เป็นต้นว่า ภูเขา หรือหุบเขา ก็เรียกว่า ลักษณะภูมิประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
Topologyโทโพโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Topsoil ดินชั้นบน ดินที่อยู่เหนือระดับของเศษหินผุพังขึ้นมาจน ถึงผิวบนสุด เป็นดินที่มีประโยชน์ต่อการเจริญของพืช จัดอยู่ในชั้นเอ (A-horizon) ของการจำแนกประเภทดินในทางปฐพีวิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุนน้ำ (n.) stream from a top of mountain
ตัวตั้ง (n.) number standing on the top line See also: top line, summand, minuend, dividend, multiplicand, responsible one
ตัวตั้ง (n.) number standing on the top line See also: top line, summand, minuend, dividend, multiplicand, responsible one
ยกยอด (v.) raise up the top of a castle See also: lift, elevate
จอม (n.) top See also: highest point, peak Syn. ยอด Ops. ฐาน
ฉลาด (adj.) top Syn. ชั้นนำ, ชั้นยอด, ยอดเยี่ยม
ฉลาด (adj.) top See also: elite, best, excellent Syn. ชั้นนำ, ชั้นยอด, ยอดเยี่ยม
ด้านบน (n.) top See also: apex Syn. ข้างบน, ส่วนบน
ท้อป (adv.) top See also: come out top Syn. สูงสุด Ops. ต่ำสุด
ทะลุเป้า (v.) top See also: break, surpass
ลูกข่าง (n.) top
ศิระ (n.) top See also: peak, summit Syn. ยอด, เหนือ
ส่วนบน (n.) top See also: apex Syn. ข้างบน
สิขร (n.) top See also: summit, peak, pinnacle, zenith Syn. จอม, ยอด, หงอน
หน้า (adj.) top
หัวกะทิ (adj.) top Syn. ชั้นนำ, ชั้นยอด, ฉลาด, ยอดเยี่ยม
หัวกะทิ (adj.) top See also: elite, best, excellent Syn. ชั้นนำ, ชั้นยอด, ฉลาด, ยอดเยี่ยม
อ๋อง (v.) top See also: great Syn. ยอด, ชั้นหนึ่ง
เบี้ยบน (n.) top dog See also: upper hand, advantage, superior Ops. เบี้ยล่าง
ชั้นยอด (adj.) top grade See also: leading Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นยอดเยี่ยม, ชั้นเลิศ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're on the top floorพวกเราอยู่บนชั้นบนสุด
A lot of top people went to prep schoolsคนระดับสูงจำนวนมากเคยเข้าโรงเรียนเตรียม
So many of their alumni get into the top Universityศิษย์เก่าจำนวนมากของพวกเขาสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้
You can take the bus and get off the 2nd stopคุณสามารถขึ้นรถบัสและลงที่ป้ายที่สอง
I'd better stop asking questionsฉันควรจะหยุดถามคำถามได้แล้ว
You can't stop smilingคุณหยุดยิ้มไม่ได้เลย
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
Nothing can stop us nowไม่มีอะไรหยุดยั้งพวกเราได้ตอนนี้
Stop telling me how to talk to my fatherหยุดบอกฉันถึงวิธีที่จะพูดกับพ่อของฉันได้แล้ว
I'm gonna stop him from doing somethingฉันจะหยุดเขาไม่ให้ทำบางสิ่ง
I never stopped thinking about youฉันไม่เคยหยุดคิดเกี่ยวกับคุณเลย
You've got to stop worryingคุณต้องหยุดกังวลได้แล้ว
I cannot stop thinking about itฉันไม่สามารถหยุดคิดเกี่ยวกับมันได้
How do we stop him?พวกเราจะหยุดเขาได้อย่างร?
There are a lot of reasons why I'd stop seeing someoneมีเหตุผลตั้งมากมายที่ทำไมฉันถึงได้เลิกคบใครบางคน
Some topics of conversation can lead to argumentsบางหัวข้อสนทนาสามารถนำไปสู่การโต้แย้งได้
Yes, I wish it would stop rainingใช่ ฉันอยากให้ฝนหยุดตก
I really think you should stopฉันคิดว่าจริงๆ แล้วคุณควรเลิกทำมันไปเลย
It's time to stop working so hardถึงเวลาต้องหยุดทำงานอย่างหนักซะที
Going back to the topicกลับมาสู่หัวข้อได้แล้ว
But right now I stopped going thereแต่ตอนนี้ฉันเลิกไปที่นั่นแล้ว
I've written several books on the topicฉันเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเรื่องนั้น
There is nothing gonna stop me nowไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งฉันได้ในตอนนี้
We gotta stop meeting like this, you knowรู้ไหม เราคงต้องเลิกพบกันลักษณะนี้ได้แล้ว
There'll be no one to stop us this timeจะไม่มีใครมาหยุดเราได้ในเวลานี้
Could you please stop letting other people wake me up?ช่วยกรุณาอย่าให้คนอื่นมาปลุกผมได้ไหม
Stop it! You're embarrassing me!หยุดเลย เธอกำลังจะทำให้ฉันเขินอายนะ
Stop messing around with me!เลิกทำอะไรโง่ๆ กับฉันเสียที
Stop fooling around!เลิกเล่นบ้าๆ ซะที
Go back home! Stop making your family worriedกลับไปบ้านไปซะ เลิกทำให้ครอบครัวนายเป็นห่วงเสียที
Stop meddling in my affairs and take care of your own first!เลิกจุ้นจ้านกับธุระของฉัน แล้วใส่ใจกับเรื่องของตัวก่อน
To be honest, I wish you'd stop caring about meพูดตามตรงนะฉันอยากให้เธอเลิกกังวลเกี่ยวกับฉันเสียที
Stop playing around and study for once!เลิกเล่นสนุกซะที แล้วหันมาเรียนสักที
Stop staring at me!เลิกจ้องมองฉันได้แล้ว
Stop teasing me!เลิกแซวฉันได้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, you mean those at the top of the stairs?คุณหมายถึงที่อยู่ตรงชั้นบนสุด ของบันไดใช่มั้ยคะ งั้นฉันจะลองไปดู
The kid yelled it at the top of his lungs.เด็กตะโกนใส่ไว้ที่ด้านบนของปอดของเขา
You keep shouting at the top of your lungs...คุณให้ตะโกนที่ด้านบนของปอดของคุณ ...
Anyway, if I had this part in the picture, it puts me right back on top again.แต่ถ้าผมมีส่วนร่วมในรูปนี้มันทำให้ฉันกลับมาอยู่ด้านบนอีกครั้ง
He's known as a top narcotics man.เขาเป็นที่รู้จักกันเป็นคนยาเสพติดด้านบน
Norman, did you just put a bag of potatoes on top of that white bread?นอร์แมน คุณเอามันฝรั่ง วางบนขนมปังเหรอ
Yes, never put a bag of potatoes on top of a white bread.ได้ยินครับ อย่าวางถุงมันฝรั่งบนขนมปัง
Your top pursuit man wants to quit the road and we have to seduce him with candy?คนแสวงหาด้านบนของคุณ ต้องการที่จะออกจากถนน และเราจะต้องหลอกล่อให้เขา กับลูกอม?
You're on the top shelf and I'm not gonna lose you because of some crazy notion about quitting!คุณอยู่บนชั้นบนสุดและฉันจะ ไม่ สูญเสียคุณเพราะความคิดบาง บ้า เกี่ยวกับการเลิก!
He's the boss, head man, top dog,เขาเป็นเจ้านาย หัวหน้า ผู้ มีอำนาจ
Mr Fabulous is the top maitre d' at the Chez Paul.คุณแฟบิวลัส เป็นบริกรชายที่สำคัญที่สุดใน เชสโพล
We have top men working on it right now.เรามีคนที่ดีที่สุด ทำงานกับมันอยู่ในตอนนี้

top ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上头[shàng tou, ㄕㄤˋ ㄊㄡ˙, 上头 / 上頭] above; on top of; on the surface of
幕僚[mù liáo, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˊ, 幕僚] aids and advisors of top official
琼浆玉液[qióng jiāng yù yè, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄩˋ ㄧㄝˋ, 琼浆玉液 / 瓊漿玉液] bejewelled nectar (成语 saw); ambrosia of the immortals; superb liquor; top quality wine
总司令[zǒng sī lìng, ㄗㄨㄥˇ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, 总司令 / 總司令] commander-in-chief; top military commander for a country or theater of operations
[zēng, ㄗㄥ, 橧] dwelling on top of wooden stakes
上边儿[shàng bian r, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄢ˙ ㄖ˙, 上边儿 / 上邊兒] erhua variant of 上邊|上边, the top; above; overhead; upwards; the top margin; above-mentioned; those higher up
特急[tè jí, ㄊㄜˋ ㄐㄧˊ, 特急] especially urgent; top priority
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, 品学兼优 / 品學兼優] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning
吴下阿蒙[Wú xià ā Méng, ˊ ㄒㄧㄚˋ ㄚ ㄇㄥˊ, 吴下阿蒙 / 吳下阿蒙] General Lü Meng 呂矇|吕蒙 of the southern state of Wu (成语 saw); model of self-improvement by diligent study (from unlettered soldier to top strategist of Wu)
书眉[shū méi, ㄕㄨ ㄇㄟˊ, 书眉 / 書眉] header; top margin on a page
回页首[huí yè shǒu, ㄏㄨㄟˊ ㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, 回页首 / 回頁首] hyperlink to top of webpage
[sè, ㄙㄜˋ, 轖] leather top of a cart
中气层顶[zhōng qì céng dǐng, ㄓㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ ㄉㄧㄥˇ, 中气层顶 / 中氣層頂] mesopause; top of mesosphere
胸大肌[xiōng dà jī, ㄒㄩㄥ ㄉㄚˋ ㄐㄧ, 胸大肌] pectoralis major muscle (across the top of the chest)
上面[shàng mian, ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢ˙, 上面] on top of; above-mentioned
顶尖[dǐng jiān, ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄢ, 顶尖 / 頂尖] peak; world best; number one; finest (competitors); apex; peak; top (figures in a certain field)
加上[jiā shàng, ㄐㄧㄚ ㄕㄤˋ, 加上] plus; to put in; to add; to add on; to add into; in addition; on top of that
罗口[luó kǒu, ㄌㄨㄛˊ ㄎㄡˇ, 罗口 / 羅口] rib collar; rib top of socks
首富[shǒu fù, ㄕㄡˇ ㄈㄨˋ, 首富] richest individual; top millionaire
上下[shàng xià, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, 上下] up and down; top and bottom; old and new
拔尖儿[bá jiān er, ㄅㄚˊ ㄐㄧㄢ ㄦ˙, 拔尖儿 / 拔尖兒] tiptop; top notch
眉端[méi duān, ㄇㄟˊ ㄉㄨㄢ, 眉端] tip of the eyebrows; top margin on a page
一流[yī liú, ㄧ ㄌㄧㄡˊ, 一流] top quality; front ranking
上位[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, 上位] top seat; person occupying leading position
上将军[shàng jiàng jūn, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ, 上将军 / 上將軍] top general; commander-in-chief
全速[quán sù, ㄑㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 全速] top speed; at full speed
[héng, ㄏㄥˊ, 珩] top gem of pendant from girdle
未免[wèi miǎn, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ, 未免] unavoidable; a bit too much; over the top (you exaggerate)
活动桌面[huó dòng zhuō miàn, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ, 活动桌面 / 活動桌面] active desktop
代数拓扑[dài shù tuò pū, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄊㄨㄛˋ ㄆㄨ, 代数拓扑 / 代數拓撲] algebraic topology (math.)
甲形球蛋白[jiǎ xíng qiú dàn bái, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, 甲形球蛋白] alpha globulin; alpha fetoprotein (AFP)
[yǐ, ㄧˇ, 已] already; to stop; then; afterwards
抗原决定簇[kàng yuán jué dìng cù, ㄎㄤˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄘㄨˋ, 抗原决定簇 / 抗原決定簇] antigen determinant (causing immunological response); epitope
单源多倍体[dān yuán duō bèi tǐ, ㄉㄢ ㄩㄢˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ, 单源多倍体 / 單源多倍體] autopolyploid (polyploid with chromosomes of single species)
尸检[shī jiǎn, ㄕ ㄐㄧㄢˇ, 尸检 / 尸檢] autopsy
尸体剖检[shī tǐ pōu jiǎn, ㄕ ㄊㄧˇ ㄆㄡ ㄐㄧㄢˇ, 尸体剖检 / 尸體剖檢] autopsy
尸体解剖[shī tǐ jiě pōu, ㄕ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ, 尸体解剖 / 尸體解剖] autopsy; postmortem
备用二级头呼吸器[bèi yòng èr jí tóu hū xī qì, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, 备用二级头呼吸器 / 備用二級頭呼吸器] backup regulator; octopus (diving)
[shà, ㄕㄚˋ, 煞] baleful; bring to a stop; very
畅销[chàng xiāo, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ, 畅销 / 暢銷] best seller; chart-topping

top ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc.
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei
アウロノカラフエセリ[, auronokarafueseri] (n) night aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara hueseri); Aulonocara white top
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that
いりがしら[, irigashira] (n) (See いりやね) kanji "enter" radical at top (radical 11)
いりやね[, iriyane] (n) (See いりがしら) kanji "enter" radical at top (radical 11)
オフタートル[, ofuta-toru] (n) knit top with a loose turtleneck or cowl neck design (wasei
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse
ガン切れ[ガンぎれ;ガンギレ, gan gire ; gangire] (n,vs) (sl) (See キレる) losing one's cool; blowing one's top
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P)
こまを回す;独楽を回す[こまをまわす, komawomawasu] (exp,v5s) to spin a top
さては[, sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so
サラサ馬蹄螺;更紗馬蹄螺(ateji)[サラサばていら;サラサバテイラ, sarasa bateira ; sarasabateira] (n) (uk) Tectus maximus (species of top shell)
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P)
トップ[, toppu] (n) (1) top; (2) top position; (3) senior management; senior bureaucrat; (P)
トップコンテンダー[, toppukontenda-] (n) top competitor (lit
トップシーン[, toppushi-n] (n) top scene
トップセラー[, toppusera-] (n) top seller
トップバスト[, toppubasuto] (n) top bust
トップバッター[, toppubatta-] (n) top batter (ball game); (P)
トップメニュー[, toppumenyu-] (n) {comp} top for menu
トップランナー[, toppuranna-] (n) top runner (system of benchmarking against best-in-class performance)
ビューゲル[, byu-geru] (n) type of power contact on the top of electric trains (ger
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head)
フレンチタートル[, furenchita-toru] (n) (See オフタートル) knit top with a loose turtleneck or cowl neck (wasei
ホルタートップ[, horuta-toppu] (n) halter top
ワ冠[ワかんむり, wa kanmuri] (n) kanji radical "wa" or "covering" at top (radical 14)
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no,n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P)
一番弟子[いちばんでし, ichibandeshi] (n) the (one's) best pupil; the (one's) top disciple
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P)
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; up and down; high and low; above and below; upper and lower ends; (adj-no,n) (2) (See 上下になる) upside-down; (P)
上円下方墳[じょうえんかほうふん, jouenkahoufun] (n) burial mound with square flat base and round top
上層部[じょうそうぶ, jousoubu] (n) high place; top of the pile; upper echelon; upper reaches; top brass
上欄[じょうらん, jouran] (n) top or preceding horizontal column
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.)
上汲む[うわぐむ, uwagumu] (v5m) to draw off the top liquid
上澄み;上澄(io)[うわずみ, uwazumi] (n) the clear top of a liquid; the clear layer in a fluid, atop the sediment
上積み[うわづみ, uwadumi] (n) (1) deck cargo; upper layer of goods; (adj-f) (2) extra; (vs) (3) to pile on top of; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パームトップ[ぱーむとっぷ, pa-mutoppu] palm top
上端部の余白[じょうたんぶのよはく, joutanbunoyohaku] top margin
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] leading product, flagship product, top product
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner
左上隅[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port
アクティブデスクトップ[あくていぶですくとっぷ, akuteibudesukutoppu] Active Desktop
インクジェットプリンタ[いんくじえっとぷりんた, inkujiettopurinta] ink jet printer
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP)
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer
インプットポート[いんぷっとぽーと, inputtopo-to] input port
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player
コンパクトプロ[こんぱくとぷろ, konpakutopuro] Compact Pro
コンピュートピア[こんぴゅーとぴあ, konpyu-topia] computopia (from
コンピュートポルス[こんぴゅーとぽるす, konpyu-toporusu] computopolis
ストップビット[すとっぷびっと, sutoppubitto] stop bit
ストップ信号[すとっぷしんごう, sutoppushingou] stop signal
スプレッドシートプログラム[すぷれっどしーとぷろぐらむ, supureddoshi-topuroguramu] spreadsheet program
セットトップ[せっととっぷ, settotoppu] set-top (box, device)
セットトップボックス[せっととっぷぼっくす, settotoppubokkusu] set-top box
ソフトパッチ[そふとぱっち, sofutopacchi] soft patch (vs)
ソフトページブレーク[そふとぺーじぶれーく, sofutope-jibure-ku] soft page break
タブストップ[たぶすとっぷ, tabusutoppu] tabulation stop, tab stop
タブ停止位置[たぶていしいち, tabuteishiichi] tabulation stop
ツイストペア[ついすとぺあ, tsuisutopea] twisted pair
デスクトップ[ですくとっぷ, desukutoppu] desktop
デスクトップコンピュータ[ですくとっぷこんぴゅーた, desukutoppukonpyu-ta] desktop computer
デスクトップパブリッシング[ですくとっぷぱぶりっしんぐ, desukutoppupaburisshingu] desktop publishing (DTP)
デスクトップ会議[デスクトップかいぎ, desukutoppu kaigi] desktop conferencing
デスクトップ出版[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] desktop publishing
デスクトップ環境[デスクトップかんきょう, desukutoppu kankyou] desktop environment
ドットプリンタ[どっとぷりんた, dottopurinta] dot (matrix) printer, matrix printer
トップダウン[とっぷだうん, toppudaun] top-down
トップダウン設計[トップダウンせっけい, toppudaun sekkei] top-down design
トピック[とぴっく, topikku] topic
トポロジー[とぽろじー, toporoji-] topology
ネットワークトポロジー[ねっとわーくとぽろじー, nettowa-kutoporoji-] network topology
ネットワーク接続形態[ネットワークせつぞくけいたい, nettowa-ku setsuzokukeitai] network topology
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด เลิก English: to stop

top ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันดับ 1 = อันดับหนึ่ง[n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับสูงสุด[n. exp.] (andap sūngs) EN: top ranking FR:
บน[prep.] (bon) EN: on ; upper ; above ; on top of ; aboard FR: sur ; dessus ; au-dessus ; à bord de ; supérieur
ฉ่อง[adj.] (chøng) EN: narrow at the bottom and wide at the top FR: rétréci
ด้านบน[n. exp.] (dān bon) EN: top ; apex ; top part ; upper part FR: sommet [m] ; face supérieure [f] ; dessus [m]
ดาวซัลโวสูงสุด[n. exp.] (dāo sanwō s) EN: top scorer FR: meilleur buteur [m]
เอ้[adj.] (ē) EN: important ; significant ; top ; leading FR: important
เอก-[pref. (adj.)] (ēka- = ēkka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
เอก-[pref. (adj.)] (ēkka- = ēka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
หัว[n.] (hūa) EN: top ; end ; extremity ; tip FR: extrémité [f] ; bout [m] ; haut [m] ; sommet [m]
หัวบันได[n. exp.] (hūa bandai) EN: head of the stairs ; top of the stairs FR:
หัวกบาล[n. exp.] (hūa kabān) EN: pate ; top of the head FR:
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
หัวคิว[v.] (hūakhiū) EN: take off the top ; subtract ; remove ; deduct FR:
หัวหน้าใหญ่[n. exp.] (hūanā yai) EN: top man ; big boss FR:
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip ; top ; end FR: extrémité [f] ; bout [m]
จอม[n.] (jøm) EN: top ; summit ; peak FR: sommet [m]
การประชุมสุดยอด[n. exp.] (kān prachum) EN: summit ; top level talks FR: sommet [m] (fig.) ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
ขม่อม[n.] (khamǿm) EN: crown ; top of the head ; vertex FR:
ข่าง[n.] (khāng) EN: top ; spinning top FR:
ข้างบน[adv.] (khāng bon) EN: above ; upstairs ; on top of ; over ; on its top FR: en haut ; au-dessus ; sur ; par dessus ; dessus
ข้าวหมูแดง[xp] (khāo mūdaēn) EN: rice with red pork on top ; red roast pork on rice ; red pork with rice FR:
ข้าวราดหน้า[xp] (khāo rāt nā) EN: rice with meat or vegetables on top ; rice topped with meat and vegetables FR: riz en sauce [m]
เคณฑะ[n.] (khēntha) EN: top FR:
ขึ้นต้นไม้สุดยอด[v. (loc.)] (kheuntonmāi) EN: rise to the top FR: atteindre le sommet ; gravir tous les échelons
โคนขา[n. exp.] (khōn khā) EN: top of the thigh ; thigh FR:
ขุนน้ำ[n.] (khunnām) EN: source of a river ; stream from a top of mountain FR: source d'une rivière [f]
คุณภาพดีที่สุด[n. exp.] (khunnaphāp ) EN: top drawer FR: première qualité [f[ ; qualité supérieure [f]
คุณภาพสุดยอด[X] (khunnaphāp ) EN: top drawer FR:
ความลับสุดยอด[X] (khwām lap s) EN: top secret FR: top-secret = top secret
ความเร็วสูงสุด[n. exp.] (khwāmreo sū) EN: maximum speed ; top speed FR: vitesse maximale [f]
ความสำคัญสูงสุด[n. exp.] (khwām samkh) EN: top priority FR:
เกินเหตุ[X] (koēn hēt) EN: over the top ; inappropriate FR:
เกาะอก[n.] (kǿ-ok) EN: tank top FR:
เกรดเอ ; เกรด A[adj.] (krēt Ē) EN: first-class ; first-rate ; top grade ; super ; foremost ; high-class ; number one ; grade A FR:
กุฎา[n.] (kudā) EN: top ; peak FR:
กุฎาธาร[n.] (kudāthān) EN: top ; peak FR:
กุฎ[n.] (kut) EN: top ; peak FR:
กูฏ[n.] (kūt) EN: top ; peak FR:
กูฏา[n.] (kūtā) EN: top ; peak FR:

top ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Direktionsassistent {m}assistant to top management
Autogepäckträger {n} [auto]car top carrier
Domkappe {f} (Ventil)dome top cap (valve)
Ventilkappe {f} ohne Schlüsseldome cap (valve); dome top cap (valve)
Ersteintrag {m}first entry; top entry; top-level entry
Bergkuppe {f}hill top
Humus {m}humus; top soil
Kraut {n} (das Grüne)leaves; top
Marmorplatte {f}marble slab; marble top
Höchstgeschwindigkeit {f} | mit Höchstgeschwindigkeitmaximum speed; top speed | at full speed; at top speed
geheim; verborgen {adj} | geheimer | am geheimsten | streng geheimsecret | more secret | most secret | top secret; topsecret
Richtfest {n} [constr.] | richten; Richtfest feierntopping-out ceremony | to top out
Schraubverschluss {m}screw top
Oberteil {n}upper part; top part
Luftbildvermessung {f}aerial photogrammetry; phototopography
Duldungsvollmacht {f}agency by estoppel
Argusfisch {m} (Scatophagus argus) [zool.]spotted scat
Aristophanes {m}aristophanes
Dampfkochtopf {m} | Dampfkochtöpfe
Bedarfshaltestelle {f}request stop [Br.]
Oberprofil {n}top profile section
Boss {m}top dog [coll.]
Boxenstopp {m}pit stop
Bramsegel {n} [naut.]topgallant sail
Prellbock {m}buffer stop; buffer
Pufferanschlag {m}buffer stop
Kabelanschlag {m}cable stop
Vorstopper {m}; vorstopperin
Stopper {m}; Stopperin
Kettenanschlagnuss {f} [techn.]chain stopper
Verstopfung {f}; Darmverstopfung
Topaskolibri {m} [ornith.]Crimson Topaz
Stopfnadel {f} | Stopfnadeln
Deckanstrich {m}top coating
Dermatophytie {f} [med.]dermatophytosis
Desktop-Publishing {n}; computergestütztes PublizierenDTP : Desktop Publishing
Direktion {f}; oberste Leitungtop management
Dirk {f} [naut.]topping lift
Blindstopfen {m} | Blindstopfen
Endanschlag {m}end stop; limit stop

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า top
Back to top