ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bottommost

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bottommost*, -bottommost-

bottommost ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
bottommostadj. เกี่ยวกับพื้น,ลึกที่สุด,ต่ำที่สุด,ก้น

bottommost ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一番下[いちばんした, ichibanshita] (n,adj-no) bottommost; lowest; nadir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bottommost
Back to top