ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coating*, -coating-

coating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coating (n.) ชั้นบางๆ ที่ใช้ปกคลุม Syn. layer, film
coating (n.) สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม
English-Thai: HOPE Dictionary
coatingn. ชั้นเหนือผิวหน้า,สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม
English-Thai: Nontri Dictionary
coating(n) สิ่งปกคลุม,เครื่องห่อหุ้ม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coatingสารเคลือบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเคลือบ (n.) coating See also: enameling
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The chocolate coating makes it go down easier.ช็อคโกแลตที่เคลือบอยู่จะทำให้กลืนง่าย
There's a coating of dust on hereมีผงฝุ่นติดอยู่ตรงนี้
I found a powder coating similar to the type used on industrial-strength Dumpsters.ผมเจอผงแป้งคลุมอยู่บาง ๆ คล้ายกับชนิดที่ ใช้ในโรงงานมาตราฐานที่ทิ้งขยะ
A special coating on the fur.G-Force ทำไมคุณถึงเพิ่งได้ทำแบบนั้น
Now, this technique involves coating a thin layer of thermalized metallic dust onto the evidence.ด้วยเทคนิคจะมีการปกป้อง ชั้นผิวหน้าด้วยชั้นบางๆ ของฝุ่นแป้งโลหะที่ถูก ให้ความร้อน ตรงหลักฐาน
When people sun-dried the persimmon, the sugar has melted and then dried into the white coatingเมื่อใครตากมันไว้,น้ำตาลนั่นจะละลาย และแห้งกลายเป็นคราบขาว
I was sort of sugarcoating it when I said his restaurant was very successful.ฉันมันเพ้อเจ้อ ตอนที่ฉันบอกว่าร้านอาหารเขาประสบความสำเร็จ
Can't accuse him of sugarcoating things.ไปกล่าวหาเขาไม่ได้หรอก ที่เขาพูดบางอย่างโดนใจดำไว้
It's the creepy candy coating.แต่เป็นเปลือกนอกที่น่าขนลุก
Okay, here's the deal, man. I cannot keep sugar-coating this for you.ฟังให้ดีนะ ฉันจะพูดตรงๆ
Thanks for not sugar-coating it.ขอบคุณสำหรับคำพูดที่ไม่น่าฟัง
Okay, so we're done sugarcoating?โอเค เราเลิกใช้คำพูดเคลือบ น้ำตาลได้แล้วมั้ง

coating ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tāi, ㄊㄞ, 苔] coating (of tongue)
覆膜[fù mó, ㄈㄨˋ ㄇㄛˊ, 覆膜] membrane covering sth; coating

coating ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボンタイル[, bontairu] (n) thick spray-on coating for walls
モリダグ[, moridagu] (n) dag coating containing molybdenum
下塗り[したぬり, shitanuri] (n) undercoat; first coating
塗り物;塗物[ぬりもの, nurimono] (n) lacquerware; painting; coating
塗抹[とまつ, tomatsu] (n,vs) smear; daub; coating over
[ころも, koromo] (n) (1) clothes; garment; (2) gown; robe; (3) coating (e.g. glaze, batter, icing); (P)
コーティング[, ko-teingu] (n,vs) coating; (P)
タイル[, tairu] (n) (1) tile; (2) coating; (P)
ダクロ[, dakuro] (adj-f) (abbr) Dacrotized (trademark for an anti-corrosion metal coating) (Dacrotised)
ダクロダイズド[, dakurodaizudo] (adj-f) Dacrotized (trademark for an anti-corrosion metal coating) (Dacrotised)
ネオリバー[, neoriba-] (n) Neorever (coating remover solvent)
機能塗料[きのうとりょう, kinoutoryou] (n) functional coating; functional paint
耐火被覆[たいかひふく, taikahifuku] (n) fire resistive covering; fireproof coating; fireproof covering
被膜[ひまく, himaku] (n,adj-no) (1) coating; film; membrane; (2) tunic (plants); capsule

coating ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาไหล่[n.] (kālai) EN: coating process FR:
การเคลือบ[n.] (kān khleūap) EN: coating FR: émaillure [f]
การเคลือบฟิล์ม[n. exp.] (kān khleūap) EN: film coating FR:
การเคลือบน้ำมัน[n. exp.] (kān khleūap) EN: sugar coating FR:
การเคลือบยูวี[n. exp.] (kān khleūap) EN: UV coating FR:
การทา[n.] (kān thā) EN: coating FR:
คราบดินเหนียว[n. exp.] (khrāp dinnī) EN: clay coating ; clay film ; clay flow ; clay skin FR:
สมุก[n.] (samuk) EN: black coating (made of powdered charcoal and milky juice of the varnish tree) ; black varnish (containing pulverized charcoal) FR:

coating ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bitumenkaltanstrich {m}cold asphaltic coating
Deckanstrich {m}top coating
Gummibelag {m}rubber coating
Gummierung {f}rubber coating
Laserbeschichten {n}laser coating
Hochglanzfarbe {f}polish coating
Schutzanstrich {m}protective coat; protective coating
PVC-Belag {m}PVC coating
PVC-Beschichtung {f}PVC coating
PVC-Bodenbelag {m}PVC floor coating
Gumminoppenbelag {m}rubber nipple coating
Tarnanstrich {m} [mil.]comouflage coating
Zungenbelag {m}coat (coating) of the tongue
Anstrichverträglichkeit {f}coating compatibility
Schichtdicke {f}coating thickness; plating thickness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coating
Back to top