ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apex

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apex*, -apex-

apex ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apex (n.) จุดสูงสุด See also: จุดสุดยอด, ปลายยอด Syn. peak, vertex
apex (n.) ปลายสุด Syn. tip
English-Thai: HOPE Dictionary
apex(เอ'เพคซฺ) n., (pl. apexes,apices) ปลาย, ยอด,สุดยอด, Syn. tip,top, pinnacle
English-Thai: Nontri Dictionary
apex(n) ปลาย,ยอดแหลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apexส่วนปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apexยอด, ปลาย, จุดยอด, ยอดปอด, บริเวณยอดหัวใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่อฟ้า (n.) gable apex
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is, like, the apex of the vortex of joint engineering.นี่เป็นจุดสุดยอดแห่งระบบลมหมุน ของวิศวกรรมบ้องกัญชา
Prove yourself, get to the apex and win their freedom. Of course, the woman he lost.พิสูจน์ตนเอง และมีอิสระ
At the apex of each bounce there is a moment, outside of time, outside of words...ณ จุดสูงสุดของการเด้งแต่ละครั้ง มันจะมีชั่วขณะ ที่อยู่นอกเหนือกาลเวลา คำพูด...
You're never going to culminate into a single apex that way! ♪ Miss?อย่างนั้นทำเป็นมุมแหลม ตรงยอดไม่ได้หรอก ครูคะ
The largest apex predator in the ocean.ยอดนักล่าที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทร
That's apex predator. You know what that means?นักล่าอันดับสูงสุด นายเข้าใจความหมายมั้ย
But an apex predator... (horn honking) ...he can use his senses to track down another animal that passed by that same spot hours or even days before.แต่นักล่าแบบวินเซนต์น่ะ - เขาสามารถใช้ประสาทสัมผัสของเขา ในการแกะรอย
I'm offering you you're rightful place as the planet's apex species.I'm offering you you're rightful place as the planet's apex species.
As I ascend to the apex of my ambitions, he sinks further into the abyss.ขณะที่ผมขึ้นไปยอดของความทะเยอทะยานของฉัน เขาจมลึกลงไปในเหว
Now, I don't want to appear immodest, but this is the apex of what the park could provide...ในตอนนี้ผมไม่อยากทำให้ดูไม่สุภาพ แต่ด้วยปลายทางของเรื่องนี้จะทำให้เกิด
Whenever a professional driver takes a right turn on a track, he intuitively sticks to the left side so that his line can hit the apex.เวลาพวกนักขับมือโปรเข้าดิฟท์เข้าโค้งเนี่ยเขาจะพยามเข้าโค้งด้านในเพื่อทำเวลาให้ดี พวกเขาจะใช้สัญชาตญาณเพื่อ เป็นผู้นำได้ในที่สุด
Come quicker than FedEx never reach an apex, just like Coca-Cola stock you are inclined,ว่องไวกว่า เฟดเอกซ์ ที่ไปไม่ถึงดวงดาว Nเหมือนหุ้นของโค้ก ที่เธอไม่มีสิทธิ์

apex ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顶尖[dǐng jiān, ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄢ, 顶尖 / 頂尖] peak; world best; number one; finest (competitors); apex; peak; top (figures in a certain field)
[jí, ㄐㄧˊ, 嵴] ridge; crest; apex

apex ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事前購入割引運賃[じぜんこうにゅうわりびきうんちん, jizenkounyuuwaribikiunchin] (n) advance purchase excursion fare; APEX fare
先端(P);尖端[せんたん, sentan] (n,adj-no) pointed end; tip; fine point; spearhead; cusp; vanguard; advanced; leading edge; apex (of a curve); (P)
尖部[せんぶ, senbu] (n) apex
栄華の極み[えいがのきわみ, eiganokiwami] (n) apex of prosperity
殻頂[かくちょう, kakuchou] (n) apex of a shell; umbo
肺尖[はいせん, haisen] (n) pulmonary apex; apex of a lung
頂点捕食者[ちょうてんほしょくしゃ, choutenhoshokusha] (n) apex predator
天辺(P);頂辺[てっぺん(P);てへん(ok);てっぺい(天辺)(ok), teppen (P); tehen (ok); teppei ( ten hen )(ok)] (n) (頂辺 usually refers to the top of a helmet or one's head) top; summit; apex; peak; (P)

apex ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่อฟ้า[n.] (chøfā) EN: carved apex of the gable of a Buddhist temple ; ornemental roof points shaped like the head of the Garuda ; ornamental roof finials shaped like a serpent ; curved finial of a gable ; gable finial FR:
ด้านบน[n. exp.] (dān bon) EN: top ; apex ; top part ; upper part FR: sommet [m] ; face supérieure [f] ; dessus [m]
ส่วนปลาย[n.] (suan plāi) EN: apex FR: apex [m]
ยอด[n.] (yøt) EN: top ; summit ; peak ; highest point ; apex ; crest FR: sommet [m] ; cime [f] ; pic [m] ; point culminant [m] ; crête [f] ; faîte [m] ; summum []

apex ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kulminationspunkt {m}point of culmination; culmination; apex

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apex
Back to top