ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fertilize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fertilize*, -fertilize-

fertilize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fertilize (vt.) ผสมพันธุ์ See also: ผสมเทียม
fertilize (vt.) ใส่ปุ๋ย See also: ทำให้ดินอุดม Syn. feed, nourish Ops. starve
fertilizer (n.) ปุ๋ย See also: ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยธรรมชาติ, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยอินทรีย์
English-Thai: HOPE Dictionary
fertilize(เฟอ'ทะไลซ) vt. ผสมพันธุ์,ทำให้มีลูก,ทำให้เกิดผล,ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, See also: fertilizable,fertilisable adj.
fertilizer(เฟอ'ทะไลเซอะ) n. ปุ๋ย,สิ่งที่ทำให้เกิดลูก,ตัวทำให้เกิดลูก
English-Thai: Nontri Dictionary
fertilize(vt) เพาะพันธุ์,ทำให้มีผล,ทำให้เกิดผล,ทำให้อุดม
fertilizer(n) ปุ๋ย,สิ่งที่ทำให้เกิดลูก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fertilizeทำให้มีลูก, ผสมเชื้อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fertilizeผสม [การแพทย์]
Fertilizerปุ๋ย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปุ๋ย (n.) fertilizer See also: manure, compost
ปุ๋ยชีวภาพ (n.) organic fertilizer
ปุ๋ยธรรมชาติ (n.) natural fertilizer See also: organic fertilizer Syn. ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์ (n.) organic fertilizer See also: natural fertilizer Syn. ปุ๋ยธรรมชาติ
ปุ๋ยเคมี (n.) chemical fertilizer
ปุ๋ยไนโตรเจน (n.) nitrogen fertilizer
ใส่ปุ๋ย (v.) apply fertilizer See also: put fertilizer on Syn. ให้ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ย (v.) apply fertilizer See also: put fertilizer on Syn. ให้ปุ๋ย
ให้ปุ๋ย (v.) apply fertilizer See also: put fertilizer on
ให้ปุ๋ย (v.) apply fertilizer See also: put fertilizer on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I'm pretty sure you're gonna wanna fertilize that patch of petunias.และผมรู้ว่าพวกคุณ อยากจะใส่ปุ๋ยให้ดอกพิทูเนียแสนสวยแน่นอน
Be sure to fertilize all this.ใส่ปุ๋ยด้วย คุณอย่าลืม
The deer eats the grass, and someday, when the deer dies, he'll fertilize the ground so more grass will grow, so more deer can eat.กวางกินหญ้า และในวันหนึ่ง พอกวางตาย มันก็จะเป็นปุ๋ยให้หญ้าได้โต
One cubic meter of crap has enough phosphorous in it to fertilize a whole field!ขี้มัน 1 ลบ.ม. มีฟอสฟอรัสมากพอ ที่จะเอาไปทำปุ๋ยทั้งไร่
From the bones... fertilizer - at least, they tried.และกระดูกทั้งหลาย ก็ได้มีการพยายามนำมาทำเป็นปุ๋ย
Can I have one month's worth of fertilizer,... and five packs of dried meat, also some can foods?มีเมล็ดพันธุ์สำหรับ หนึ่งเดือนขายมั้ยคะ? กับเนื้อสักห้าแพ็ค อาหารด้วย?
We fertilized an egg and implanted it into my abdomen.เราปฏิสนธิไข่และปลูกถ่ายลงที่ท้องผม
Your extracted eggs, Marie have been fertilized with Antonio's sperm.ไข่ของคุณนะ, มารี จะถูกผสมกับ สเปิร์มของอันโตนิโอ
It's grown from fertilized amphibian eggs stuffed with synthetic DNA.มันเติบโตจากสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ฝักไข่ อุดมสมบูรณ์ด้วยการสังเคราะห์ ดี-เอ็น-เอ
God knows what that fertilizer plant's been making the last 12 years.มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าบริษัทนั้นพยายามทำอะไรใน 12 ปีมานี่
Because I was hosting a reception for 200 fertilizer distributors in Metropolis...ก็เพราะฉันมีพยาน 200 คน ในงานเลี้ยงต้อนรับผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่เมโทรโพลิสนะสิ
I'm doing yard work for P.I. We need some fertilizer.ฉันทำสวนให้ อ.น. อยู่ ฉันแค่มาหาปุ๋ย

fertilize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肥田粉[féi tián fěn, ㄈㄟˊ ㄊㄧㄢˊ ㄈㄣˇ, 肥田粉] ammonium sulfate fertilizer
饼肥[bǐng féi, ㄅㄧㄥˇ ㄈㄟˊ, 饼肥 / 餅肥] cake fertilizer
肥效[féi xiào, ㄈㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, 肥效] effectiveness of fertilizer
化肥[huà féi, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄟˊ, 化肥] fertilizer
受精卵[shòu jīng luǎn, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄨㄢˇ, 受精卵] fertilized ovum
施肥[shī féi, ㄕ ㄈㄟˊ, 施肥] fertilize
肥料[féi liào, ㄈㄟˊ ㄌㄧㄠˋ, 肥料] fertilizer; manure

fertilize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリ肥料[カリひりょう, kari hiryou] (n) potash fertilizer; potash fertiliser
リン酸肥料;燐酸肥料[リンさんひりょう(リン酸肥料);りんさんひりょう(燐酸肥料), rin sanhiryou ( rin san hiryou ); rinsanhiryou ( rin san hiryou )] (n) phosphate fertilizer; phosphate fertiliser
人造肥料[じんぞうひりょう, jinzouhiryou] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser
化学肥料[かがくひりょう, kagakuhiryou] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser; (P)
化成肥料[かせいひりょう, kaseihiryou] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser
受精卵[じゅせいらん, juseiran] (n) fertilized eggs; fertilised eggs; (P)
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s,vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P)
未受精卵;未授精卵[みじゅせいらん, mijuseiran] (n) unfertilized egg
液肥[えきひ, ekihi] (n) liquid fertilizer; liquid fertiliser
無機肥料[むきひりょう, mukihiryou] (n) inorganic fertilizer; inorganic fertiliser
無機質肥料[むきしつひりょう, mukishitsuhiryou] (n) inorganic fertilizer; mineral fertilizer
無精卵[むせいらん, museiran] (n) wind egg; unfertilized egg; unfertilised egg
石灰肥料[せっかいひりょう, sekkaihiryou] (n) lime or calcium fertilizer; lime or calcium fertiliser
糞溜[くそだめ, kusodame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir
[こえ, koe] (n) manure; night soil; dung; fertiliser; fertilizer; (P)
肥溜め;肥溜;肥え溜[こえだめ, koedame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir; cesspool
追い肥[おいごえ, oigoe] (n) (adding) extra fertilizer or manure (fertiliser)
追肥[ついひ, tsuihi] (n) (adding) extra fertilizer or manure (fertiliser)
酸性肥料[さんせいひりょう, sanseihiryou] (n) acid fertilizer; acid fertiliser
金肥[きんぴ;かねごえ, kinpi ; kanegoe] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser
魚肥[ぎょひ, gyohi] (n) fertilizer made from fish parts (fertiliser)

fertilize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขุน[v.] (khun) EN: feed ; fatten ; fertilize FR: gaver ; engraisser
ไข่ลม[n. exp.] (khailom) EN: unfertilized egg ; undeveloped egg FR: oeuf non fécondé [m]
เพิ่มปุ๋ย[v. exp.] (phoēm pūi) EN: apply additional manure ; apply fertilizer FR: enrichir avec de l'engrais ; apporter de l'engrais ; fertiliser
ปุ๋ย[n.] (pui) EN: fertilizer ; manure FR: engrais [m] ; fertlisant [m] ; compost [m] ; amendement [m] ; fumier [m] ; fumure [f]
ปุ๋ยอินทรีย์[n. exp.] (pui insī) EN: organic fertilizer FR: engrais organique [m] ; terreau [m] ; humus [m]
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี[n. exp.] (pui insī kh) EN: chemical fertilizer FR: engrais chimque [m]
ปุ๋ยจุลินทรีย์[n. exp.] (puijulinsī) EN: bio-fertilizer ; microbial fertilizer FR:
ปุ๋ยเคมี[n. exp.] (pui khēmī) EN: chemical fertilizer FR: engrais chimque [m]
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์[n. exp.] (pui witthay) EN: chemical fertilizer FR:

fertilize ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunstdünger {m}artificial fertilizer
Naturdünger {m}natural fertilizer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fertilize
Back to top