ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amputate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amputate*, -amputate-

amputate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amputate (vi.) ตัดออก (โดยเฉพาะด้วยการผ่าตัด) Syn. cut off, operate on, eliminate
amputate (vt.) ตัดออก (โดยเฉพาะด้วยการผ่าตัด) Syn. cut off, operate on, eliminate
English-Thai: HOPE Dictionary
amputate(แอม' พิวเทท) vt. ตัดออก. -amputation n. (remove, cut off,mutilate)
English-Thai: Nontri Dictionary
amputate(vt) ตัด(แขน,ขา)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วน (adj.) amputated See also: maimed, short, cut-off, curtailed, truncated Syn. กุด, ขาด, สั้น
ด้วน (v.) be amputated See also: cut off, curtail, shorten, cut short Syn. กุด, ขาด, สั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She said you may have to amputate my arm.หล่อนพูดว่าเธอต้องตัดแขนฉัน
Listen, if you want to live, we must amputate your leg!ฟังนะถ้าเธอยังอยากมีชีวิตรอด เราต้องตัดขาของเธอเธอได้ยินหรือเปล่า
Authorize us to amputate her arm.อนุญาตให้เรา ผ่าตัดแขนเธอ
You saw what it was like to amputate a foot without any.แต่ที่ต้องการมากที่สุดคือ น้ำยาจากดอกป็อปปี้
Handcuffed my man to a roof, forced him to amputate his own hand.ใส่กุญแจมือคนของผมไว้บนหลังคา บังคับให้เขา ตัดมือของเขาเอง
I'm gonna have to amputate your arm to stop the infection from spreading.ฉันจะต้องตัดแขนคุณ เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย
No. I amputated the infected area. I think I caught it in time.ไม่ ฉันตัดส่วนที่ติดเชื้อแล้ว มันไม่ลามแล้ว
She'll come in, see this amputated member from the male cadaver stuck up between the legs of the female cadaver.ผมเอาไอ้จ้อนของศพ ไปเสียบที่หว่างขาศพผู้หญิง
Getting thrown out of baseball ... was like having part of me amputated.ถูกโยนออกจากวงการเบสบอล เหมือนร่างกายบางส่วนถูกตัดออกไป
Amputated that week.ผ่าตัดแขนทิ้งในอาทิตย์นั้น
But this is not the finger I amputated.แต่ไม่ใช่นิ้วมือที่ถูกตัดไป
The following week, May 17th of this year, surgery was performed at the Princess Marina Hospital in Gaborone and Mr Solomon Moretsi's damaged finger was amputated at the proximal phalangeal joint.ในช่วงเวลา ของวันที่17พฤษภาคมปีนี้ ได้ดำเนินการผ่าตัด ที่โรงพยาบาลมารีน่าพริ้นเซส เมืองโกโบโรเน

amputate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guì, ㄍㄨㄟˋ, 刽 / 劊] amputate, cut off
[guì, ㄍㄨㄟˋ, 刽] to amputate; to behead

amputate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り取る;切取る[きりとる, kiritoru] (v5r,vt) to cut off; to excise; to tear off; to cut out; to whittle down; to tear out; to cut down; to amputate

amputate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กุด[v.] (kut) EN: cut off ; amputate ; maim FR: amputer
ตัดออก[v. exp.] (tat øk) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge ; sever ; prune FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser
ด้วน[adj.] (dūan) EN: amputated ; maimed ; short ; cut-off ; curtailed ; truncated FR: amputé ; tronqué
กุด[adj.] (kut) EN: amputated ; truncated ; docked FR: amputé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amputate
Back to top