ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

covering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *covering*, -covering-

covering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
covering (n.) สิ่งคุ้มกัน
covering (n.) สิ่งที่ปกคลุม Syn. cover, top
English-Thai: Nontri Dictionary
covering(n) เครื่องคลุม,เครื่องปกปิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
covering set; cover; coveringเซตปก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coveringปกคลุม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทองสักโก (n.) brass leaf used for covering a pagoda
นุ่งกระโจมอก (v.) put on cloth covering the breasts
ปูเล (n.) sheath covering the inflorescence especially of the areca palm Syn. กาบปูเล
หลบหลังคา (v.) to place a find covering over the ridge of a roof
การครอบ (n.) covering Syn. การคลุม, การปก
การคลุม (n.) covering Syn. การปก
การปก (n.) covering Syn. การคลุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Neo Tokyo Broadcasting is exclusively covering the news in spite of martial law in the name of freedom of the press!สถานีโทรทัศน์นิวโตเกียว กำลังรายงานข่าว... ...ภายใต้กฎอัยการศึก ในนามของอิสรภาพแห่งการถูกกดดัน!
What a scumbag we're covering now!เราตามประกบใครอยู่รู้มั้ย
Someone else is covering him now.แต่ท่านมีคนประกบอยู่แล้ว
It's not fair. Their skirts are covering the cracks.มันไม่ยุติธรรม กระโปรงจะครอบคลุมรอยแตกของพวกเขา
They're covering it with tiny little thingsมีของกระจุกกระจิกอยู่เต็มไปหมด
There's no need for concern. Our country is quite capable of covering its tracks.ไม่เห็นมีความจำเป็นเลยครับ, ประเทศเราสามารถที่จะควบคุมปัญหานี้ได้สบาย
Think about it a minute. You have to figure he's either covering his tracks or decoying us.ลองคิดดูสิ ว่าเขาทำเพื่อกลบร่องรอย หรือเพื่อล่อเราออกมา...
Following a lot of helicopter searching, the team can infiltrate the weapon to a point here, covering the Northern approaches in "Route One".ตามแสงไฟนำทางของเฮลิคอปเตอร์ ทีมสามารถแทรกซึมมาที่จุดนี้ วางกำลังทางด้านเหนือและเส้นทางอีกสายหนึ่ง
#We are covering tonight Top-Story#แล้วสำหรับข่าวสำคัญคืนนี้
We're here today covering the trial of Brooke Windham.วันนี้เรามาที่นี่เพื่อติดตามคดีของบรู๊ค วินดัม
This time I'm covering my son.ครั้งนี้ผมจะปกป้องลูกชายผมเอง.
I've been covering how my son gets beaten up.ผมเคยปกปิด ว่าลูกชายผมถูกซ้อม.

covering ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新生代[Xīn shēng dài, ㄒㄧㄣ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, 新生代] Cenozoic (geological era covering the last 65m years)
包层[bāo céng, ㄅㄠ ㄘㄥˊ, 包层 / 包層] cladding; covering (on a fiber)
满山遍野[mǎn shān biàn yě, ㄇㄢˇ ㄕㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄝˇ, 满山遍野 / 滿山遍野] covering the whole land; over hills and dales
载途[zài tú, ㄗㄞˋ ㄊㄨˊ, 载途 / 載途] covering the road; distance (between road locations)
弥天[mí tiān, ㄇㄧˊ ㄊㄧㄢ, 弥天 / 彌天] filling the entire sky; covering everything (of fog, crime, disaster etc)
[shà, ㄕㄚˋ, 帹] kerchief covering head (arch.)
帹暆[shà yí, ㄕㄚˋ ㄧˊ, 帹暆] kerchief covering head (arch.)
中生代[Zhōng shēng dài, ㄓㄨㄥ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, 中生代] Mesozoic (geological era 250-65m years ago, covering Triassic 三疊紀|三叠纪, Jurassic 侏羅紀|侏罗纪 and Cretaceous 白堊紀|白垩纪
覆膜[fù mó, ㄈㄨˋ ㄇㄛˊ, 覆膜] membrane covering sth; coating
骨膜[gǔ mó, ㄍㄨˇ ㄇㄛˊ, 骨膜] periosteum (membrane covering bone)
通史[tōng shǐ, ㄊㄨㄥ ㄕˇ, 通史] narrative history; comprehensive history; a history covering an extended period
古生代[Gǔ shēng dài, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, 古生代] Paleozoic (geological era 545-250m years ago, covering Cambrian 寒武紀|寒武纪, Ordovician 奧陶紀|奥陶纪, Silurian 志留紀|志留纪, Devonian 泥盆紀|泥盆纪, Carboniferous 石炭紀|石炭纪, Permian 二疊紀|二叠纪
剥离[bō lí, ㄅㄛ ㄌㄧˊ, 剥离 / 剝離] (of tissue, skin, covering etc) come off; peel off; be stripped
上网[shàng wǎng, ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ, 上网 / 上網] to be on the internet; to stretch a net (in a sports game or for covering sth); to be netted (of fish)
万维天罗地网[wàn wéi tiān luó dì wǎng, ㄨㄢˋ ㄨㄟˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄨㄤˇ, 万维天罗地网 / 萬維天羅地網] World Wide Web (WWW); lit. ten-thousand dimensional net covering heaven and earth
衣子[yī zǐ, ㄧ ㄗˇ, 衣子] covering
头巾[tóu jīn, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄣ, 头巾 / 頭巾] head-covering (for men in ancient clothes); kerchief; scarf; turban

covering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウッドカーペット[, uddoka-petto] (n) wood carpet; fabric (or linoleum) backed wooden floor covering
お包み;御包み[おくるみ, okurumi] (n) covering used to wrap a baby
カバーリング[, kaba-ringu] (n) covering
カバーレター[, kaba-reta-] (n) cover letter; covering letter
セメント質[セメントしつ, semento shitsu] (n) cementum (hard connective tissue covering the tooth root); cement
ドブ板;どぶ板;溝板[どぶいた(どぶ板;溝板);ドブいた(ドブ板), dobuita ( dobu ita ; mizo ita ); dobu ita ( dobu ita )] (n) boards covering a ditch (drainage, sewage, etc.)
フォロー(P);フォロウ[, foro-(P); forou] (n,vs) (1) follow; (2) (abbr) followup (e.g. netnews); (3) backing-up; covering for; (P)
ヘジャブ;ヒジャーブ[, hejabu ; hija-bu] (n) hijab (Muslim head covering for women) (ara
備後表[びんごおもて, bingoomote] (n) a quality; tatami covering
幌;母衣[ほろ, horo] (n) (1) canopy (esp. the cloth or canvas used for it); awning; top (of a convertible); hood; (2) helmet cape; cloth covering one's back to protect against arrows during battle
床敷[とこしき, tokoshiki] (n) animal bedding; sand thrown on ship decks; any kind of floor covering
当て物[あてもの, atemono] (n) guessing; covering
御高祖頭巾;お高祖頭巾[おこそずきん, okosozukin] (n) kerchief worn by women in former times in Japan in cold weather, covering the whole head (except eyes)
手甲;手っ甲[てっこう;てこう(手甲), tekkou ; tekou ( te kabuto )] (n) covering for the back of the hand and wrist
掛け布[かけふ, kakefu] (n) cloth covering
掩護射撃;援護射撃[えんごしゃげき, engoshageki] (n,vs) (1) (providing) covering fire; (2) supporting (backing up) someone (in a debate or argument)
煙管乗り[キセルのり, kiseru nori] (n) (See 煙管乗車) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey
煙管乗車;キセル乗車[キセルじょうしゃ, kiseru jousha] (n,vs) (See 煙管乗り) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey (so-called because traditional pipes had metal only in two short segments at the ends)
穴埋め(P);穴うめ[あなうめ, anaume] (n,vs) (1) filling in gaps; filling in blanks (in a form, etc.); (2) covering up a deficit; making up for something (e.g. one's mistake); (P)
耐火被覆[たいかひふく, taikahifuku] (n) fire resistive covering; fireproof coating; fireproof covering
耳隠し[みみかくし, mimikakushi] (n) hairdo covering the ears
金隠し[きんかくし, kinkakushi] (n) (1) padding, armour, etc. covering the testicles; (2) mantle or hood on a urinal, squat-toilet, etc.
雨避け;雨除け;雨よけ[あまよけ, amayoke] (n) tarpaulin; shelter from rain; covering against rain
頬被り;頬かぶり;頬かむり[ほおかぶり(頬被り;頬かぶり);ほおかむり(頬被り;頬かむり), hookaburi ( hoo koumuri ; hoo kaburi ); hookamuri ( hoo koumuri ; hoo kamuri )] (n,vs) covering one's face with a cloth; feigning ignorance
ワ冠[ワかんむり, wa kanmuri] (n) kanji radical "wa" or "covering" at top (radical 14)
信頼回復[しんらいかいふく, shinraikaifuku] (n) recovering of trust; winning back of trust
元気回復[げんきかいふく, genkikaifuku] (n) recovering one's spirits; rejuvenation; refection
失地回復[しっちかいふく, shicchikaifuku] (n) the recovery of lost territory; recovering (regaining) lost ground (one' former position); fence-mending
張り替え;張替え;張替[はりかえ, harikae] (n,vs) (See 張り替える) re-upholstering; re-covering; repapering
援護(P);掩護[えんご, engo] (n,vs) covering; protection; backing; relief; (P)
敷き;敷[じき, jiki] (n-suf,n-pref,n) (1) spreading; laying out; covering; (n) (2) (abbr) (See 敷金) security deposit; (3) (abbr) (See 敷き布団) Japanese mattress
網羅[もうら, moura] (n,vs) comprising; including; covering; encompassing; comprehending; (P)
被り[かぶり, kaburi] (n) headdress; crown; covering; fogging (photography); blushing
赤字国債[あかじこくさい, akajikokusai] (n) deficit-covering (government) bond
退勢挽回[たいせいばんかい, taiseibankai] (n) restoring the declining fortunes; recovering from the discouraging situation; reversing the downward trend
酔い覚め;酔い醒め[よいざめ, yoizame] (n) recovering from intoxication; sobering up

covering ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบปะหน้า[n. exp.] (bai pa nā) EN: cover sheet ; cover note ; covering letter FR: note [f]
ฝ้า[n.] (fā) EN: film covering a wound ; blemish on the skin FR:
จดหมายปะหน้า[n. exp.] (jotmāi pa n) EN: covering letter FR:
การปิดบังอำพราง[n. exp.] (kān pitbang) EN: covering FR:
กาบปูเล[n.] (kāppūlē) EN: small tray made of betel leaves ; fibrous covering of the areca made into small containers FR:
เกราะ[n.] (krǿ) EN: armour ; cuirass ; defensive covering ; corselet FR: armure [f] ; cuirasse [f]
ไม้คลุมดิน [n. exp.] (māi khlum d) EN: groundcover ; ground covering plants FR:
ไม้คลุมดิน [n. exp.] (māi klum di) EN: groundcover ; ground covering plants FR: plante rampante [f]
นุ่งกระโจมอก[v.] (nungkrajōm-) EN: wear a sarong-like skirt covering the breast FR:
เปลือกหุ้ม[n. exp.] (pleūak hum) EN: shell ; covering ; shield ; shelter ; hull FR:
ประทุน[n.] (prathun) EN: cover ; hood ; roof ; top or a cab ; covering FR: capot [m] ; capote [f]
ปูเล[n.] (pūlē) EN: sheath covering the inflorescence especially of the areca palm FR:
เซตปก[n. exp.] (set pok) EN: covering set ; covering ; cover FR:
ตลอดจน[conj.] (taløtjon) EN: including ; covering ; and ; as well as ; along with FR: ainsi que ; incluant
ทองสักโก[X] (thøngsakkō) EN: brass leaf used for covering a pagoda FR:
ติณวัตถารกวินัย [n.] (tinnawatthā) EN: procedure for covering over with grass FR:
กันสาด[n.] (kansāt) EN: awning ; cantilevered slap (covering a walkway) ; canopy fixed above a window FR: auvent [m] ; marquise [f] ; banne [f]

covering ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aderumhüllung {f} [electr.] | gemeinsame Aderumhüllungcore covering | inner covering
Bodenbelag {m}floor covering
Beleuchtungsabdeckung {f}lighting fixture covering
Lochblechabdeckung {f}perforated plate covering
Schneebedeckung {f}snow cover; snow covering
Belag {m}covering
Begleitschreiben {n}covering note
Blechverkleidung {f}sheet metal cladding; sheet covering; sheet metal housing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า covering
Back to top