ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ceiling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ceiling*, -ceiling-

ceiling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ceiling (n.) การกรุผนัง
ceiling (n.) เพดาน Syn. roof, topside covering
ceiling (n.) ระดับหรือราคาสูงสุด (ที่ยอมให้ขึ้นถึง) Syn. cap Ops. floor
ceiling (n.) สิ่งที่ใช้กรุผนัง
English-Thai: HOPE Dictionary
ceiling(ซีล'ลิง) n. เพดาน,ดาดฟ้า,การกรุฝาผนัง
English-Thai: Nontri Dictionary
ceiling(n) เพดาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ceilingเพดาน [มีความหมายเหมือนกับ least integer function] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ceiling Effectฤทธิ์สูงสุดที่ระดับหนึ่ง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝ้า (n.) ceiling Syn. ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดาน (n.) ceiling
เพดาน (n.) ceiling
บัวตะกั่ว (n.) ceiling shower See also: shower head Syn. ฝักบัว
นพปฎล (n.) umbrella of nine-leveled ceilings See also: being of nine tiers or layers, ninetiered umbrella Syn. นวปฏล, เศวตฉัตร
นวปฎล (adj.) umbrella of nine-leveled ceilings See also: being of nine tiers or layers Syn. นพปฎล, เศวตฉัตร
นวปฏล (n.) umbrella of nine-leveled ceilings See also: being of nine tiers or layers, ninetiered umbrella Syn. เศวตฉัตร
เพดานบิน (n.) absolute ceiling
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It has a brick fireplace and a cute bedroom with mirrors on the ceiling and...และก็ห้องนอนน่ารักๆ มีกระจกบนเพดานและก็...
Remember when the ceiling collapsed in Mustique?จำเรื่องป่วนที่ มัสทีค ได้ไหม?
The gray ceiling on the Earth!The gray ceiling on the Earth
And you'll be surprised how much a ceiling fan can cut down on your energy costs.คุณจะประหลาดใจว่าพัดลมเพดานช่วยประหยัดพลังงานมากแค่ไหน
The ceiling isn't real. It's bewitched to look like the night sky.นี่ไม่ใช่เพดานจริง ถูกเสกคาถา ทำให้ดูเหมือนท้องฟ้ายามราตรี
Kids don't leap off the ceiling and attack people.ไม่มีเด็กที่ไหนกระโดดขั้นไปบนเพดาน แล้วโจมตีคนอย่างนั้นหรอก
Every night there is a show with somebody shining a blue light and finding tiny specks of blood splattered on carpets and walls and ceiling fans, bathroom fixtures and special-edition plastic Burger King tray cups.ทุกคือมีรายการ ที่มีคนส่องไฟน้ำเงิน และพบรอยหยดเลือด บนพรม บนพนัง บนพัดลมเพดาน ในห้องน้ำ บนพลาสติก บนถาดรองแก้ว เบอร์เกอร์คิง
Then, our ceiling exploded. I got chunks of plaster all over me.ต่อมา เพดานห้องยังถล่มใส่ฉันอีก
One minute I'm reading the sports section, the next I'm flat on my back looking up at a hole in the ceiling right into dave and marla's apartment.นาทีก่อนผมกำลังอ่านถึงท่อนกีฬา,จากนั้นผมก็พยายามยืดตัวมองขึ้นไปที่ช่องเพดานด้านขวาเป็นห้องของเดฟและมาร์ลา
Sounded as if it had been wall or ceiling of the falling tone.เสียงอาจเกิดจากการขูดผนังห้องหรือ เสียงอะไรหล่น
So why are you afraid to reach for whatever that ceiling may be?ดังนั้นทำไมคุณกลัวที่จะเข้าถึง สำหรับสิ่งที่เพดานที่อาจจะ?
But it doesn't match the bullet that ricocheted off the ceiling at the bank robbery, which was from Joe's gun.แต่มันไม่ตรงกับกระสุน ที่กระดอนจากเพดานของธนาคารที่ถูกปล้น ที่ได้มาจากปืนของโจ

ceiling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仰屋著书[yǎng wū zhù shū, ㄧㄤˇ ㄓㄨˋ ㄕㄨ, 仰屋著书 / 仰屋著書] lit. to stare at the ceiling while writing a book (成语 saw); to put one's whole body and soul into a book
仰屋[yǎng wū, ㄧㄤˇ , 仰屋] to lie looking at the ceiling (in despair)
仰屋兴叹[yǎng wū xīng tàn, ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥ ㄊㄢˋ, 仰屋兴叹 / 仰屋興嘆] to stare at the ceiling in despair; to find no way out; nothing you can do about it; at the end of one's wits
天花板[tiān huā bǎn, ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄅㄢˇ, 天花板] ceiling
天花[tiān huā, ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄚ, 天花] smallpox; ceiling

ceiling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーリングプライス[, shi-ringupuraisu] (n) ceiling price
シーリングランプ[, shi-ringuranpu] (n) ceiling lamp
シーリング方式[シーリングほうしき, shi-ringu houshiki] (n) ceiling system
シーリング照明器具[シーリングしょうめいきぐ, shi-ringu shoumeikigu] (n) ceiling light
上昇限度[じょうしょうげんど, joushougendo] (n) ceiling (in aviation)
丸天井[まるてんじょう, marutenjou] (n) arched ceiling
円天井[まるてんじょう, marutenjou] (n) circular ceiling
格天井[ごうてんじょう, goutenjou] (n) coffered ceiling
概算要求基準[がいさんようきゅうきじゅん, gaisanyoukyuukijun] (n) budgetary request guidelines; ceiling for budget requests
葦の髄から天井のぞく[よしのずいからてんじょうのぞく, yoshinozuikaratenjounozoku] (exp,v5k) to have a narrow view of things; to look at the ceiling through a reed
葦の髄から天井を覗く[よしのずいからてんじょうをのぞく, yoshinozuikaratenjouwonozoku] (exp,v5k) to have a narrow view of things; to look at the ceiling through a reed
蛇腹[じゃばら, jabara] (n) (camera) bellows; ceiling molding; ceiling moulding; design of parallel lines; cornice
駿河問い[するがどい, surugadoi] (n) Japanese bondage torture (hands and feet are behind the victim's back, and they are hanged from the ceiling with a rock on their back)
シーリング[, shi-ringu] (n) (1) ceiling; (2) sealing (compound, act of, etc.); (P)
内張り[うちばり, uchibari] (n) lining; ceiling; wainscoting; wainscotting

ceiling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ้า[n.] (fā) EN: ceiling which lines the inclined parts of a roof FR:
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: shower ; shower head ; ceiling shower FR: pommeau de douche [m] ; douche [f]
การกำหนดราคาขั้นสูง[n. exp.] (kān kamnot ) EN: price ceiling ; ceiling price policy FR:
ขีดจำกัด[n.] (khītjamkat) EN: limitation ; restriction ; limit ; ceiling FR: limitation [f] ; restriction [f] ; plafond [m] ; limite [f]
โคมไฟเพดาน[n. exp.] (khōm fai ph) EN: ceiling Lamp FR: lustre [m]
เพดาน[n.] (phēdān) EN: ceiling FR: plafond [m]
เพดานเงินเดือน[n. exp.] (phēdān ngoe) EN: salary ceiling ; top salary FR: plafond salarial [m]
เพดานสินเชื่อ[n. exp.] (phēdān sinc) EN: credit ceiling ; credit limit ; credit line FR:
พิดาน[n.] (phidān) EN: ceiling FR: plafond [m]
ราคาเพดาน[n. exp.] (rākhā phēdā) EN: ceiling price FR: prix plafond [m]
วงเงิน[n.] (wong-ngoen) EN: financial amount ; amount (of) ; line ; ceiling ; limit FR: ligne [f]
นพปฎล[n.] (nopphapadon) EN: umbrella of nine-leveled ceilings FR:

ceiling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begehbarkeit {f} | bedingte Begehbarkeit | Begehbarkeit der Deckeaccessibility | limited accessibility | ceiling accessibility
Ausgabengrenze {f}budget ceiling
Kühldeckensystem {n}chilled ceiling system
Kassettendecke {f}coffered ceiling
Beitragsbemessungsgrenze {f}earnings ceiling; assessment ceiling
Deckensprung {m}expansion joint for ceiling grid
Aufbauleuchte {f}surface mounted ceiling luminaire
Filterdeckenraster {n}filter ceiling grid
Zinsobergrenze {f}interest rate ceiling
Höchstpreis {m}maximum price; ceiling price; price limit
Lohnobergrenze {f}; höchster Lohnwage ceiling
Deckenbeleuchtung {f}ceiling lighting
Deckenfeld {n}ceiling panel
Deckengemälde {n}ceiling fresco
Deckenhohlraum {m}ceiling void
Deckenlasche {f}ceiling plate
Deckenluftauslass {m}ceiling diffusor
Deckenputz {m}ceiling plaster
Deckenputzträger {m}ceiling plaster lath
Deckenschalung {f}ceiling boarding
Deckenscheibe {f}ceiling disk
Deckenstativ {n}ceiling mount
Deckenverkleidung {f}ceiling lining
Drallauslass {m} [techn.]ceiling diffusor
Höchstlohn {m}ceiling wage
Kostendach {n} [econ.]ceiling limit of expenses
Rasterdecke {f}ceiling grid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ceiling
Back to top