ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

multiplicand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *multiplicand*, -multiplicand-

multiplicand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
multiplicand (n.) เลขที่ถูกคูณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
multiplicandตัวตั้งคูณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

multiplicand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: COMDICT Dictionary
被乗数[ひじょうすう, hijousuu] multiplicand

multiplicand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัวตั้ง[n.] (tūatang) EN: multiplicand ; dividend ; minuend FR: multiplicande [m] ; dividende [m]
ตัวตั้งคูณ[n. exp.] (tūatang khū) EN: multiplicand FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า multiplicand
Back to top