ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dividend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dividend*, -dividend-

dividend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dividend (n.) เงินปันผล See also: ส่วนแบ่งจากผลกำไร, ผลกำไร Syn. profit, interest, bonus
English-Thai: HOPE Dictionary
dividend(ดิฟ'วิเดินดฺ) n. เงินปันผล,จำนวนตั้งที่ถูกหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
dividend(n) ตัวตั้งหาร,เงินปันผล,ผลประโยชน์,ดอกเบี้ย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dividendตัวตั้งหาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dividendเงินปันผล [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปันผล (n.) dividend Syn. เงินปันผล
ปันผล (n.) dividend Syn. เงินปันผล
เงินปันผล (n.) dividend See also: bonus Syn. โบนัส, เงินโบนัส
เงินโบนัส (n.) dividend See also: bonus Syn. โบนัส
x div (abbr.) คำย่อของ ex-dividend
XD (abbr.) คำย่อของ ex-dividend
ออกดอกออกผล (v.) yield interests/ dividends See also: be profitable, bring results
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The logarithm of the quotient is the excess of the logarithm of the dividend over that of the divisor.ค่าที่ได้จากค่าที่เป็นส่วนเกินของลอการิทึมที่ได้จากเศษจากการหารค่าเฉลี่ยดังกล่าว.
They're dividend reinvestment forms.เป็นแบบฟอร์ม นำเงินปันผลมาลงทุนเพิ่ม
No, sir. He should begin to receive dividends In about six weeks.ไม่ครับ เขาจะได้รับส่วนแบ่ง ภายในหกสัปดาห์
So why is my dad getting a call about future dividends?ถ้างั้นทำไมพ่อฉันได้โทรศัพท์เรื่องเงินปันผลล่ะ
Why is my dad getting calls about dividends?ทำไมพ่อผมได้รับโทรศัพท์เกี่ยวกับเงินปันผล
That will pay him dividends each month.ซึ่งจะจ่ายส่วนแบ่งเขาในทุกๆเดือน
Besides, holding on to you could pay big dividends.การที่ยังเก็บตัวคุณไว้ มันจะได้ผลกำไรที่ใหญ่กว่าเพิ่มขึ้น
He recruited some of the agency's most valuable assets, who still pay dividends to this day.เขาเฟ้นหาสายลับที่มีศักยภาพ ซึ่งกลายมาเป็นสายลับชั้นหัวกระทิ ของCIAในปัจจุบัน
Here's a scenario that's paid sexual dividends, particularly in the Asian markets, and I think, Jess, you can back me up on this.ในสถานการณ์ตอนนี้ นั่นเป็นการจ่ายเงินปันผลทาง sex โดยเฉพาะ ในตลาด เอเชีย และชั้นคิดว่า เจส คุณสามารถกลับมาช่วยชั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้
You're heavily invested in your family business, which is admirable, but when the euro's in a tailspin, loyalty doesn't pay dividends.คุณทำงานหนักและทุ่มเทมาก กับธุรกิจของครอบครัวคุณ ซึ่งน่าชื่นชมมาก แต่เมื่อเงินยูโรตกต่ำ
I believe I may still be owed a few dividends.ฉันเชื่อว่าฉันยังคงเป็นเจ้าของ เงินปันผลเล็กๆน้อยๆ
When I'm elected, I'll maintain the working-class stake in ownership and distribute dividends at all levels.เมื่อผมถูกเลือก ผมจะดูแล กรรมสิทธิ์ของชนชั้นแรงงาน และแจกจ่ายเงินปันผลให้อย่างทั่วถึง

dividend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
息票[xī piào, ㄒㄧ ㄆㄧㄠˋ, 息票] interest coupon; dividend coupon
红利股票[hóng lì gǔ piào, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ, 红利股票 / 紅利股票] scrip shares (issued as dividend payment)
红利[hóng lì, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ, 红利 / 紅利] bonus; dividend
股息[gǔ xī, ㄍㄨˇ ㄒㄧ, 股息] dividend

dividend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
みなし配当[みなしはいとう, minashihaitou] (n) consent dividend; constructive dividend; deemed dividend
増配[ぞうはい, zouhai] (n,vs) increased ration; increased dividend
好配[こうはい, kouhai] (n) good spouse; good dividend
株式配当[かぶしきはいとう, kabushikihaitou] (n) stock dividend
株式配当金[かぶしきはいとうきん, kabushikihaitoukin] (n) stock dividend
法と実[ほうとじつ, houtojitsu] (exp) divisor and dividend
特別配当[とくべつはいとう, tokubetsuhaitou] (n) (See 特別配当金) special dividend
特配[とくはい, tokuhai] (n,vs) special ration; special bonus or dividend
蛸配当[たこはいとう, takohaitou] (n) bogus dividend
配当落ち[はいとうおち, haitouochi] (n) dividend off; ex dividend
中間配当額[ちゅうかんはいとうがく, chuukanhaitougaku] (n) interim dividends
減配[げんぱい, genpai] (n,vs) reduction in a dividend; smaller ration
Japanese-English: COMDICT Dictionary
被除数[ひじょすう, hijosuu] dividend

dividend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoen) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend FR:
หุ้นปันผล[n. exp.] (hun panphon) EN: stock dividend FR:
การจ่ายเงินปันผล[n. exp.] (kān jāi ngo) EN: distribution of the dividend FR:
การประกาศจ่ายเงินปันผล[n. exp.] (kān prakāt ) EN: declaration of a dividend FR:
เงินโบนัส[n. exp.] (ngoen bōnat) EN: bonus ; dividend FR:
เงินปันผล[n.] (ngoenpanpho) EN: dividend ; bonus FR: dividende [m]
เงินปันผลค้างจ่าย[n. exp.] (ngoenpanpho) EN: accrued dividend FR:
เงินปันผลระหว่างกาล[n. exp.] (ngoenpanpho) EN: interim dividend FR:
เงินปันผลสะสม[n. exp.] (ngoenpanpho) EN: accumulated dividend FR:
เงินปันผลที่ประกาศจ่าย[n. exp.] (ngoenpanpho) EN: declared dividend FR:
เงินปันผลต่อหุ้น[n. exp.] (ngoenpanpho) EN: dividend per share FR: dividende par action [m]
เงินสดปันผล[n. exp.] (ngoensot pa) EN: cash dividend FR:
ปันผล[n.] (panphon) EN: dividend FR: dividende [m]
ตัวตั้ง[n.] (tūatang) EN: multiplicand ; dividend ; minuend FR: multiplicande [m] ; dividende [m]
ตัวตั้งหาร[n. exp.] (tūatang hān) EN: dividend FR: dividende [m]
โบนัส[n.] (bōnat [= bō) EN: bonus FR: bonus [m] ; dividende [m]
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; bear fruit ; produce fruit ; be fruitful ; produce results ; yield a profit ; benefit ; bring dividends FR: donner des résultats ; produire des résultats
ออกดอกออกผล[v.] (økdøk-økpho) EN: bear fruit ; yield interest ; yield dividends ; be profitable FR: rapporter

dividend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dividendenpolitik {f}dividend policy; dividend payout policy
erzielte Bruttodividende {f}grossed-up dividend
Abschlussdividende {f}final dividend
Friedensdividende {f}peace dividend
Bruttodividende {f}gross dividend
Jahresabschlussdividende {f}year-end dividend
Abschlagsdividende {f}partial dividend
Vorzugsdividende {f}preference dividend [Br.]; preferred dividend [Am.]
Sachdividende {f}property dividend
Aktiendividende {f}share dividend
Stockdividende {f}stock dividend
Dividendenrückstände {pl}arrears of dividends
Barausschüttung {f}; Bardividende
Dividend {m} (zu teilende Zahl) [math.]dividend
Dividende {f} in Form von Schuldurkunden | aufgelaufene Dividende
Dividendenanteilschein {m}dividend warrant
Dividendenausschüttungsbeschluss {m}dividend resolution
Dividendenausschüttungssatz {m}dividend payout ratio
Dividendenbedarf {m}dividend requirement
Dividendenbeleg {m}dividend voucher
Dividendeneinkommen {n}dividend income
Dividendenfreibetrag {m}dividend exclusion
Dividendenquellensteuer {f}dividend withholding tax
Dividendenrendite {f}; Dividendenertrag
Dividenden-Rollover-Plan {m}dividend rollover plan
Dividendenrücklage {f}dividend reserve fund
Sonderdividende {f}; Dividendenzuschlag
Abschlagsdividende {f}; Zwischendividende
Vorzugsaktien {pl} | Vorzugsaktie mit variabler Dividendepreference shares; preference stock | adjustable rate preferred stock
Dividenden-Stripping {n}dividend stripping

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dividend
Back to top