ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

restricted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *restricted*, -restricted-

restricted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restricted (adj.) ซึ่งถูกยับยั้ง See also: ซึ่งถูกควบคุม, ซึ่งถูกกำหนดขอบเขต Syn. limited, confined, restrained
English-Thai: HOPE Dictionary
restricted(รีสทริค'ทิค) adj. ถูกจำกัด,ถูกจำกัดวง,ถูกกำหนด,คับแคบ, See also: restrictedness n, Syn. limited
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
restricted contractข้อกำหนดในสัญญา (เช่าทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restricted areaพื้นที่หวงห้าม, พื้นที่ที่มีการควบคุมการเข้าออกของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการได้รับรังสี หรือสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're in a restricted area, sirคุณกำลังอยู่ในเขตหวงห้ามครับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And on a restricted diet, they give you wine?เข้มงวดเรื่องควบคุมอาหาร? แต่ให้ไวน์?
But they might also recommend that all future Indian immigration be severely restricted even stopped.แต่เขาคงต้องมีกฎ... ให้เข้มงวดการเข้าเมือง ของคนอินเดียในอนาคต หรืออาจห้ามเข้า
Not in the restricted section. Happy Christmas.นอกจากในเขตหวงห้าม สุขสันต์วันคริสต์มาส
I found this in the restricted section.ผมเจอไอ้นี่ในเขตหวงห้ามครับ
You're in a restricted area.นายเข้ามาในเขตหวงห้าม
The way it restricted her movements.วิธีที่มันจำกัดการเคลื่อนไหวของเธอ
The police have virtually given up controlling the Han River restricted area, as demonstrators have broken past all barricades...ตำรวจได้ยกเลิกการควบคุมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำฮาน ในขณะที่กลุ่มผู้ต่อต้านยังคงฝ่าแนวกั้นต่างๆเข้าไป
And that warden pope, how he was granting favors to scofield because scofield helped him with his personal projects, thereby exposing him to certain restricted areas where he may have been able to obtain a key to the infirmary.และเรื่องท่านพัสดีโป้บ ที่เค้าไว้ใจสกอฟิลด์ เพราะสกอฟิลด์ช่วยงานส่วนตัวของเค้า ซึ่งมันหักหลังโดยการขังเค้าไว้
Which have restricted water flowที่ซึ่งมีกระแสน้ำไหล
What the hell are you doing? This floor is restricted access.นี่พวกคุณทำบ้าอะไรกัน / ชั้นนี้เป็นเขตหวงห้ามนะ
Unidentified aircraft, you are in restricted US military airspace.เรียกอากาศยานไม่ระบุสัญชาติ คุณกำลังเข้าสู่เขตหวงห้ามของกองทัพสหรัฐฯ
Are you aware that you are in a restricted area?คุณทราบหรือเปล่า ว่าคุณเข้ามาในเขตหวงห้าม ?

restricted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
禁区[jìn qū, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩ, 禁区 / 禁區] restricted area; forbidden region
迫于[pò yú, ㄆㄛˋ ㄩˊ, 迫于 / 迫於] constrained; restricted; forced to; under pressure to do sth
无限制[wú xiàn zhì, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, 无限制 / 無限制] limitless; unrestricted
受约束[shòu yuē shù, ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, 受约束 / 受約束] restricted; constrained
不受约束[bù shòu yuē shù, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, 不受约束 / 不受約束] unrestricted

restricted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older
限る[かぎる, kagiru] (v5r,vt) (1) to restrict; to limit; to confine; (v5r,vi) (2) to be restricted to; to be limited to; to be confined to; (P)
制限なし[せいげんなし, seigennashi] (n) {comp} unlimited; unrestricted
無制限貿易[むせいげんぼうえき, museigenboueki] (n) unlimited trade; unrestricted trade
縦横自在[じゅうおうじざい, juuoujizai] (n,adj-na) freely; right and left; active without any restraint; with unrestricted energy in all directions
自由営業[じゆうえいぎょう, jiyuueigyou] (n) unrestricted operations
自由自在[じゆうじざい, jiyuujizai] (adj-na) free; unrestricted; (with) complete mastery; completely in control
Japanese-English: COMDICT Dictionary
制限付きトークン[せいげんつきトークン, seigentsuki to-kun] restricted token
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted
制限なしトークン[せいぎょなしトークン, seigyonashi to-kun] nonrestricted token

restricted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะ[adj.] (chaphǿ) EN: specific ; particular ; peculiar ; limited ; restricted ; prime FR: spécifique ; particulier ; exclusif
หวงห้าม[adj.] (hūang-hām) EN: taboo ; forbidden ; prohibited ; restricted FR: tabou
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; finite ; Ltd FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
คับแคบ[adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted ; unspacious FR: étroit ; exigu
เขตหวงห้าม[n. exp.] (khēt hūang-) EN: restricted area FR: zone réservée [f]
ของต้องกำกัด[n. exp.] (khøng tǿng ) EN: restricted goods FR:
พื้นที่หวงห้าม[n. exp.] (pheūnthī hū) EN: restricted area FR:
ผีเสื้อขมิ้นกับปูนแถบแคบ[n. exp.] (phīseūa kha) EN: Restricted Purple Sapphire FR:
ผีเสื้อนิลวรรณปีกแถบยาว [n. exp.] (phīseūa nin) EN: Restricted Demon FR:
ถูกจำกัด[adj.] (thūk jamkat) EN: limited ; restricted FR: limité
วิชาบังคับเลือก[n.] (wichābangkh) EN: restricted elective ; required elective FR:
โดยไม่จำกัด[adv.] (dōi mai jam) EN: unlimited ; unrestricted FR: sans limite
ลำลอง[adj.] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual ; unrestricted ; gaudy ; showy ; fanciful ; independent FR: informel
ไม่จำกัด[adj.] (mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted ; broad FR: illimité ; indéfini ; sans limite

restricted ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reduzierstück {n}restricted fitting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า restricted
Back to top