ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

zenith

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *zenith*, -zenith-

zenith ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
zenith (n.) จุดสุดยอด See also: จุดสุดขีด, จุดสำคัญที่สุด Syn. top, pinnacle, summit
English-Thai: HOPE Dictionary
zenith(ซี'นิธ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุดตรงศีรษะบนท้องฟ้า, See also: zenithal adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
zenith(n) ยอดสูงสุด,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suggest you head to S1 zenith for the RPCM swap.ฉันแนะนำให้คุณไปที่S1 ซีนิทท์ เพื่อแลกเปลี่ยนRPCM
Okay, I-- you want to explain to me how we suddenly arrived at this crucial crux kind of a zenith pinnacle moment?โอเค,ฉัน- -\ นายต้องอธิบายให้ฉันฟังแล้ว จู่ๆ,เรามาเจอปัญหาความเป็นความตาย

zenith ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天顶[tiān dǐng, ㄊㄧㄢ ㄉㄧㄥˇ, 天顶 / 天頂] zenith

zenith ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中天[ちゅうてん, chuuten] (n) mid-air; mid-heaven; zenith
写真天頂筒[しゃしんてんちょうとう, shashintenchoutou] (n) photographic zenith tube
地心天頂[ちしんてんちょう, chishintenchou] (n) geocentric zenith
天文天頂[てんもんてんちょう, tenmontenchou] (n) astronomical zenith
天頂儀[てんちょうぎ, tenchougi] (n) zenith telescope
天頂点[てんちょうてん, tenchouten] (n) zenith
天頂距離[てんちょうきょり, tenchoukyori] (n) the zenith distance
天心[てんしん, tenshin] (n) zenith; divine will; providence
天頂[てんちょう, tenchou] (n,adj-no) zenith; vertex
[きょく, kyoku] (n) (1) pole; (2) climax; extreme; extremity; culmination; height; zenith; nadir

zenith ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มุมเซนิท ; มุมซีนิท[n. exp.] (mum sēnit ;) EN: zenith angle FR:
เซนิต = ซีนิท[n.] (sēnit = sīn) EN: zenith FR: zénith [m]
ซีนิท = เซนิท[n.] (sīnit = sēn) EN: zenith FR: zénith [m]
สุดยอด[n.] (sut yøt) EN: topmost ; zenith ; summit ; acme ; top of the top FR: summum [m] ; sommet [m] ; zénith [m] ; comble [m] ; pinacle [m] ; top du top [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า zenith
Back to top