ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pinnacle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pinnacle*, -pinnacle-

pinnacle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pinnacle (n.) จุดสุดยอด See also: จุดสูงสุด Syn. peak, summit, zenith Ops. bottom, nadir
pinnacle (n.) ส่วนที่เป็นยอดแหลมบนอาคาร Syn. spire, steeple
pinnacle (vt.) เป็นจุดสุดยอด
pinnacle (vt.) สร้างสิ่งปลูกสร้างที่มียอดแหลม
pinnacle (vt.) วางบนยอด See also: วางไว้บนยอด
English-Thai: HOPE Dictionary
pinnacle(พิน'นะเคิล) n. ยอด,จุดสุดยอด,ขีดสุด,ยอดเจดีย์,ภูเขา ตึก หอและอื่น ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
pinnacle(n) ยอดเจดีย์,ยอดภูเขา,ยอดตึก,จุดสุดยอด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลอมพอก (n.) high pinnacled hat See also: conical hat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only 12 of you will be chosen to move ahead and train for six long years to become the pinnacle of a warrior.มี 12 คนเท่านั้น ที่จะได้รับคัดเลือก และฝึกอีก 6 ปี เพื่อจะเป็นยอดนักรบ
Those who yet stand before me represent the pinnacle of generations of Akkadian fighting prowess, the Order of the Black Scorpions.พวกที่ยืนต่อหน้าข้า จะเป็นยอดนักรบรุ่นต่อไป ของชาว อัคคาเดีย หน้าที่ของหน่วยแมงป่องดำ
I sure hope that a gigantic metallic suppository is not the pinnacle of human achievement.ฉันหวังว่ายาเหน็บโลหะขนาดยักษ์นี่ มันจะไม่เป็นความสำเร็จสุดยอดของมนุษยชาตินะ
Ah. The pinnacle of British cuisine.อาหาอังกฤษบนยอดเขาสูง_BAR_
Nine million species on this earth and here we are at the pinnacle of the food chain.มีสิ่งมีชีวิตกว่า 9 ล้านสายพันธุ์บนโลกนี้ พวกเราที่นี่อยู่บนสุด ของห่วงโซ่อาหาร
The pinnacle of the food chain.จุดสูงสุด บนห่วงโซ่อาหาร
Okay, I-- you want to explain to me how we suddenly arrived at this crucial crux kind of a zenith pinnacle moment?โอเค,ฉัน- -\ นายต้องอธิบายให้ฉันฟังแล้ว จู่ๆ,เรามาเจอปัญหาความเป็นความตาย
Against all odds, Kid Chocolate made it out of Grand Rapids, reaching the pinnacle of the sport as he won the middleweight championship of the world.ทั้งที่มีอุปสรรค แต่คิด ช็อกโกแลต ก็ออกจากแกรนด์ราพิดส์ และไปถึงจุดสุดยอดของกีฬานี้ ตอนที่เขาได้แชมป์โลกมิดเดิลเวต
In the chain of species, trees are a pinnacle, a perfect, living sculpture.ในบรรดาสายพันธ์ทั้งหมด ต้นไม้คือจุดสูงสุด เป็นประติมากรรมชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
Hey, why didn't we just go to Pinnacle? It would have taken, like, half the time.เฮ้ ทำไมพวกเราไม่ไปแค่ที่ พินนาเคิล จะประหยัดเวลาไปได้ครึ่งนึง
With pinnacles thrust highด้วยแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่
In order to continue that in today's world, we must always reach for greatness and ascend to the highest pinnacles.การที่จะเป็นแบบนั้นในโลกปัจจุบัน เราต้องไคว่คว้าสิ่งที่ดี และขึ้นไปสู่จุดสูงสุด

pinnacle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出人头地[chū rén tóu dì, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ, 出人头地 / 出人頭地] outstanding (成语 saw); a pinnacle of virtue and ability
尖顶[jiān dǐng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˇ, 尖顶 / 尖頂] pointed object; cusp; pinnacle; steeple

pinnacle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピナクル[, pinakuru] (n) pinnacle
骨頂[こっちょう, kocchou] (n) height; pinnacle
先塔;尖塔[せんとう, sentou] (n) spire; steeple; pinnacle; minaret

pinnacle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บราลี[n.] (barālī) EN: small pinnacle ornamentation (along a roof ridge) FR: épi de faîtage [m]
จุดสูงสุด[n. exp.] (jut sūngsut) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
ปะราลี[n.] (parālī) EN: small pinnacle ornamentation along a roof ridge FR:
ลอมพอก[n.] (lømphøk) EN: high pinnacled hat FR:
ทองเอก[n. exp.] (thøng-ēk) EN: thong ek ; wheat flour dumpling with egg yolk ; golden pinnacle: FR: thong ek

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pinnacle
Back to top