ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

minuend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *minuend*, -minuend-

minuend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
minuend (n.) เลยตัวตั้งซึ่งถูกลบ
English-Thai: HOPE Dictionary
minuend(มิน'ยูเอน) n. เลขตัวตั้งที่ถูกลบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
minuendตัวตั้งลบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come back rich after diminuendo.เล่นให้มีพลังหน่อยหลังจากที่เบาลงไปแล้ว
Full diminuendo. Don't rely on the violas.เล่นให้ค่อยๆเบาลง ไม่ต้องพึ่งวิโอล่า

minuend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディミヌエンド[, deiminuendo] (n) diminuendo (ita
Japanese-English: COMDICT Dictionary
被減数[ひげんすう, higensuu] minuend

minuend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัวตั้ง[n.] (tūatang) EN: multiplicand ; dividend ; minuend FR: multiplicande [m] ; dividende [m]
ตัวตั้งลบ[n. exp.] (tūatang lop) EN: minuend FR:

minuend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Minuend {m} [math.]minuend

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า minuend
Back to top