ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uppermost

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uppermost*, -uppermost-

uppermost ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uppermost (adj.) สูงสุด See also: บนสุด, สุดยอด, ซึ่งอยู่บนสุด Syn. upmost, topmost
uppermost (adv.) ในตำแหน่งสูงสุด See also: ในตำแหน่งสุดยอด Syn. highest
English-Thai: Nontri Dictionary
uppermost(adj) สูงสุด,บนสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างบนสุด (adj.) uppermost See also: topmost, foremost Syn. เหนือสุด Ops. ล่างสุด, ใต้สุด
บนสุด (adj.) uppermost See also: topmost, foremost Syn. เหนือสุด, ข้างบนสุด Ops. ล่างสุด, ใต้สุด
เหนือสุด (adj.) uppermost See also: topmost, foremost Syn. ข้างบนสุด Ops. ล่างสุด, ใต้สุด

uppermost ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宝珠[ほうじゅ, houju] (n) (1) wishing stone; (2) hoju (uppermost spherical part of a pagoda finial)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uppermost
Back to top