ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

im

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *im*, -im-

im ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
im (prf.) ใน
im (suf.) เกี่ยวกับพหูพจน์
image (vt.) นึกฝัน See also: วาดภาพ, นึกคิด
image (n.) ภาพสะท้อน (เช่น ในกระจก, เลนส์) Syn. reflection
image (n.) มโนภาพ See also: ภาพนึกคิด, ภาพในความคิด Syn. conception, idea
image (n.) รูปปั้น See also: รูปบูชา, รูปแทน, สิ่งแทน Syn. model, statue
image (n.) รูปภาพ See also: ภาพถ่าย Syn. picture
image of Buddha (n.) พระพุทธรูป
imagery (n.) การอุปมาอุปไมย See also: การเปรียบเทียบ Syn. figurativeness, metaphor
imagery (n.) ภาพในความนึกคิด See also: มโนภาพ Syn. mental image
imagery (n.) ภาพในงานด้านศิลปะ See also: ภาพวาด
imaginable (adj.) ที่สามารถนึกภาพได้ See also: เท่าที่จะนึกออก Syn. conceivable, thinkable, possible
imaginary (adj.) ซึ่งสมมุติขึ้น See also: ซึ่งไม่มีอยู่จริง Syn. fanciful, unreal
imaginary being (n.) สัตว์ประหลาด Syn. monster
imaginary number (n.) จำนวนจินตภาพ See also: จำนวนเชิงซ้อน Syn. imaginary
imagination (n.) จินตนาการ See also: การวาดภาพในใจ Syn. creativity, fantasy
imaginative (adj.) เพ้อฝัน See also: คิดฝัน Syn. creative, visionary
imagine (vt.) คิดสรุปเอาเอง See also: นึกเอาเอง, คาดคิด Syn. assume, guess, think
imagine (vt.) จินตนาการ See also: นึกฝัน, นึกคิด Syn. conceive, envision
imagine (vi.) มีจินตนาการ See also: นึกฝัน, นึกคิด Syn. conceive, envision
imaginery (adj.) ซึ่งอยู่ในจินตนาการ See also: เพ้อฝัน, เหนือจริง, Syn. unreal
imaginery (adj.) ไม่จริง See also: ที่เกิดจากจินตนาการ Ops. realistic
imam (n.) โต๊ะอิหม่าม See also: อิหม่าม
imamate (n.) ตำแหน่งอิหม่าม
imamate (n.) อาณาเขตปกครองของอิหม่าม
imambic (n.) การแต่งบทกลอน See also: ฉันทลักษณ์, ศิลปะการประพันธ์บทร้อยกรอง Syn. poetry, prosody, verse
imbalance (n.) ความไม่สมดุล See also: การขาดความสมดุล Syn. unbalance, uneven Ops. balance
imbecile (n.) คนปัญญาอ่อน (คำหยาบ) See also: คนโง่, คนงี่เง่า Syn. cretin, idiot, moron
imbecile (adj.) ปัญญาอ่อน (คำหยาบ) See also: โง่เง่า Syn. cretinous, idiotic, moronic
imbecilic (adj.) โง่เง่า (คำหยาบ) See also: ซึ่งไม่เต็มบาท, ปัญญาอ่อน Syn. cretinous, moronic
imbecility (n.) ความโง่ See also: ความโง่เง่า, ความปัญญาอ่อน, ความไม่เต็มบาท Syn. absurdity, foolishness, idiocy
imbed (vi.) ฝัง Syn. bury, embed, place in
imbed (vt.) ฝัง Syn. bury, embed, place in
imbibe (vt.) ดื่ม See also: กลืน Syn. drink, swallow
imbibe (vi.) ดื่ม See also: กลืน Syn. drink, swallow
imbibe (vi.) ดูดซึม See also: ซึมซับ Syn. absorb
imbibe (vt.) ดูดซึม See also: ซึมซับ Syn. absorb
imbrication (n.) การซ้อนกัน See also: การทับกัน, การเกยกัน, การวางซ้อนกัน Syn. overlapping
imbroglio (n.) ภาวะสับสนวุ่นวาย (โดยเฉพาะเมื่อเกิดความไม่เข้าใจกัน) See also: ภาวะวิกฤติ, สถานการณ์ลำบาก Syn. confusion, crisis, difficulty
imbrue (vi.) เปื้อนเลือด (คำโบราณ) See also: ชุ่มเลือด, โชกเลือด Syn. stain, soak, wet
English-Thai: HOPE Dictionary
imabbr. intramuscular
image(อิม'มิจฺ) n. รูปภาพ,รูปจำลอง,รูปถ่าย,รูปปั้น,รูปจำลอง,ภาพ,ภาพบนจอ,ภาพในใจ,รูปแบบ,ภาพถอด,สิ่งที่ปรากฎขึ้น,ภาพพจน์,มโนภาพ,จินตนาการ,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,รูปบูชา vt. วาดภาพ,นึกภาพในใจ,คิดคะนึง,สะท้อนภาพ,แสดงเครื่องหมาย,เหมือนกับ
image processingการประมวลผลภาพเป็นเทคนิคในการประมวลผลที่มีข้อมูลเป็นภาพ คอมพิวเตอร์จะอ่านภาพที่ถูกส่งเข้าไป แล้วแปลงเป็นตัวเลข เราสามารถดัดแปลง แก้ไข ปรับขยาย หมุน ฯ เพื่อการวิเคราะห์บางอย่างได้ ปัจจุบัน ถือเป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปไกลมากจนเป็นที่ยอมรับ และมีผู้สนใจมาก การมีภาพประกอบในเอกสารต่าง ๆ หรือในการแสดงผลงาน จะช่วยทำให้งานนั้นน่าสนใจขึ้น
image scannerเครื่องตรวจภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านภาพหรือข้อความแล้วนำเข้าไปเก็บเป็น "ภาพ " ในหน่วยความจำ เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลต่อไป ดู scanner ประกอบ
imagery(อิม'มิจเจอรี) n. ภาพ,ภาพในใจ,ความนึกคิด,มโนภาพ,รูปภาพ,จินตนาการ
imaginable(อิแมจ'จะนะเบิล) adj. เท่าที่จะนึกภาพได้,เท่าที่จะเป็นไปได้,เท่าที่จะคิดคะนึงได้., See also: imaginableness n. imaginably adv., Syn. unreal,visiionary,fanciful
imaginary(อิแมจ'จะนะรี) adj. เพ้อฝัน,ไม่จริง,เป็นมโนภาพหรือจินตนาการ
imagination(อิแมจจะเน'เชิน) n. จินตนาการ,การนึกเอาเอง,มโนภาพ,เจ้าความคิด, Syn. conception,fancy,vision
imaginative(อิแมจ'จะเนทิฟว) adj. จินตนาการ,ซึ่งนึกเอาเอง,เป็นมโนภาพ,เจ้าความคิด., See also: imaginatively adv. imaginativeness n., Syn. inventive,creative
imagine(อิแมจ'จิน) v. จินตนาการ,นึกเอาเอง,วาดมโนภาพ,นึกคิด,วางแผน,คาดการณ์
imam(อิมาม') n. พระมุสลิมในสุเหร่า,ตำแหน่งผู้นำทางศาสนาของมุสลิม., Syn. imaum
imamate(อิมา'เมท) n. ที่ทำการของimam,อาณาเขตการปกครองของ imam
imbabbr. intermenstrual bleeding
imbalance(อิมแบล'เลินซฺ) n. ภาวะที่ขาดความสมดุล
imbecile(อิม'บิซีล) n. คนโง่หรือคนเบาปัญญา (ฉลาดกว่า idiot) adj. โง่,เบาปัญญา,เซ่อ, See also: imbecilic adj., Syn. deranged
imbecility(อิมบิซิล'ลิที) n. ความโง่,ความเบาปัญญา,ความไม่เต็มบาท, Syn. foolishness
imbed(อิมเบด') vt. ดูembed
imbibe(อิมไบบฺ') vt. ดื่ม,ดูดซึม,สูบเข้า, See also: imbiber n. imbibition n., Syn. drink
imboldenvt. ทำให้กล้า,ทำให้กล้าขึ้น,ให้กำลังใจ
imbricationn. การซ้อนกัน,การวางซ้อนกัน, Syn. overlapping
imbroglio(อิมโบรล'โย) n. ภาวะยุ่งเหยิง,สถานการณ์ที่ลำบาก,ความเข้าใจผิด,ความไม่ลงรอยกัน,กองที่ยุ่งเหยิง
imbrue(อิมบรู') vt. เปื้อน,เปรอะ,เปื้อนเลือด, Syn. embrue
imbrute(อิมบรูท') vt.,vi. ทำให้ลดต่ำ,ลดต่ำทำให้เสื่อมทราม,ทารุณ
imbue(อิมบิว') vt. กระตุ้นจิต,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เปื้อน., See also: imbuement n.
imfabbr. International Monetary Fund กองทุนระหว่างประเทศ
imh testabbr. indirect microhemagglutination test
imitable(อิม'มิทะเบิล) adj. ลอกแบบได้,ลอกเลียนได้, See also: imitability,imitableness n.
imitate(อิม'มิเทท) vt. เลียนแบบ,ลอกแบบ,ลอกเลียน,เอาอย่าง., See also: imitator n., Syn. mimic
imitation(อิมมิเท'เชิน) n. การเลียนแบบ,การลอกแบบ,ของเลียนแบบ,ของเทียม,ของปลอม, Syn. duplicate,replica
imitative(อิม'มิเททิฟว) adj. ซึ่งเลียนแบบ,ซึ่งลอกแบบ,ปลอม., See also: imitativeness n.
imjams(จิม'แจมซฺ) n. ความกลัวมาก,การเพ้อที่สั่นระริก
immaculate(อิมแมค'คิวเลท) adj. ไม่มีจุดด่างพร้อย,ไม่มีราคี,บริสุทธิ์,มีสีเดียว., See also: immaculacy n., Syn. clean,pure
immanent(อิม'มะเนินทฺ) adj. อยู่ภายใน,ดำรงอยู่ภายใน,ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง,อยู่ภายในจิต, See also: immanence,immanency n., Syn. inherent
immaterial(อิมมะเทีย'เรียล) adj. ไม่สำคัญ,ไม่ใช่วัตถุ,ไม่มีตัวตน,ไร้แก่นสาร,เกี่ยวกับจิตวิญญาณ, Syn. unimportant
immature(อิมมะเทียว'เออ) adj. ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่,ยังไม่สมบูรณ์,ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,ยังเยาว์วัย,ยังอ่อน, See also: immaturity n., Syn. green,unripe,crude
immeasurableadj. ซึ่งไม่สามารถจะวัดได้,ไม่มีขอบเขต,นับไม่ถ้วน,เหลือคณานับ., See also: immeasurably adv., Syn. boundless
immediacy(อิมี'เดียซี) n. ความฉับพลัน,ความไม่รีรอ,ความใกล้ชิด
immediate(อิมี'เดียท) adj. ฉับพลัน,ไม่รีรอ,ทันที,กะทันหัน,โดยตรง,ใกล้ชิด, See also: immediateness n. -conj. ทันทีที่, Syn. suddenly,primary,next
immediate accessหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากมีความหมายเหมือน direct access
immedicable(อิเมด'ดะคะเบิล) adj. ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้, See also: immedicably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
image(n) รูป,เงา,รูปแบบ,ภาพ,ภาพพจน์
imagery(n) รูปปั้น,รูปภาพ,ความฝัน,อุปมาอุปไมย
imaginable(adj) ที่นึกฝันได้,เท่าที่จะเป็นไปได้
imaginary(adj) ในความนึกคิด,สมมุติขึ้น,เพ้อฝัน
imagination(n) จินตนาการ,มโนคติ,มโนภาพ
imaginative(adj) ซึ่งนึกฝัน,เจ้าความคิด,ซึ่งนึกเอาเอง
imagine(vi,vt) นึกฝัน,เข้าใจ,คิด,คาดการณ์,จินตนาการ
imbecile(adj) โง่,ไม่เต็มบาท,ปัญญาอ่อน
imbecility(n) ความโง่,ความไม่เต็มบาท,ความบ้า
imbed(vt) ใส่ไว้,ฝังไว้,ตรึงไว้
imbibe(vt,vi) ดื่ม,กลืน,สูบเข้า,ดูดซึม
imbroglio(n) ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความเข้าใจผิด
imbrue(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้เปรอะ,ทำให้เลอะ
imbue(vt) ทำให้เต็ม,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้ชุ่ม,ทำให้โชก
imitate(vt) เลียนแบบ,ปลอม,เอาอย่าง
imitation(n) การเลียนแบบ,การปลอมแปลง,การเอาอย่าง
imitative(adj) ซึ่งเลียนแบบ,เป็นการเอาอย่าง,ปลอม
imitator(n) ผู้เลียนแบบ,คนเอาอย่าง,ผู้ปลอมแปลง
immaculate(adj) ไม่ด่างพร้อย,ใสสะอาด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์
immanent(adj) อยู่ข้างใน,มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
immaterial(adj) ไม่มีตัวตน,ไม่เป็นแก่นสาร,ไม่สำคัญ,ไม่ใช่วัตถุ
immature(adj) ยังอ่อน,ยังไม่สุก,ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
immeasurable(adj) มากมาย,ไม่มีขอบเขต,ไม่สามารถวัดได้
immediate(adj) ทันทีทันใด,ปัจจุบัน,ใกล้ชิด,ถัดมา,โดยกะทันหัน,ฉับพลัน
immemorial(adj) นมนาน,ครั้งกระโน้น,โบราณ,เก่าแก่
immense(adj) มหึมา,ใหญ่โตมโหฬาร,กว้างขวาง,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
immensity(n) ความมหึมา,ความใหญ่โตมโหฬาร,ความกว้างขวาง
immerse(vt) จุ่ม,ท่วม,จมมิด,ฝัง,หมก,แช่,รด(น้ำมนตร์)
immersion(n) การจุ่ม,การฝัง,การจม,การท่วม,การแช่,ความหมกมุ่น
immigrant(adj) เข้าเมือง,เกี่ยวกับการอพยพ
immigrate(vi) เข้าเมือง,อพยพ
immigration(n) การเข้าเมือง,การอพยพ
imminence(n) ความจวนแจ,ความใกล้,ความฉุกละหุก
imminent(adj) จวนแจ,จวนตัว,ใกล้,ฉุกละหุก
immoderate(adj) มากเกินไป,เลยเถิด,เกินเลย,ไม่พอเหมาะ
immodest(adj) ไม่สุภาพ,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,หยาบโลน,ไม่เรียบร้อย,ไร้ยางอาย
immoral(adj) ผิดศีลธรรม,เลวทราม,ชั่ว,ผิดทำนองคลองธรรม
immorality(n) ความเลวทราม,ความผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม
immortal(adj) ไม่มีวันตาย,เป็นอมตะ,ชั่วกัลปาวสาน
immortality(n) ความอมตะ,ความไม่รู้จักตาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
imageภาพ, ภาพลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
image processingการประมวล(ผล)ภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
image scannerเครื่องกราดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
imageryกระบวนจินตภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
imaginary axisแกนจินตภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
imaginationจินตนาการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
imbalanceการเสียดุล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
imbecileคนปัญญาอ่อนปานกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
imbricationการเย็บทบ, การเย็บซ้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
imitationการลอกแบบ, การเอาอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immaterial avermentคำกล่าวอ้างที่ไม่เป็นสาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immatureยังไม่เจริญเต็มวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
immediate accessการเข้าถึงทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
immedicable; incurable-รักษาไม่หาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immersedจมน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
immigrantผู้ย้ายถิ่นเข้า, ผู้ย้ายถิ่นเข้าประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
immigrateย้ายถิ่นเข้าประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
immigrationการเข้าเมือง [ดู emigration ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
imminent dangerภยันตรายที่ใกล้จะถึง [ป. อาญา ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immiscible-ผสมเข้ากันไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immobilityการเคลื่อนไหวไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immoderateเกินสมควร, เกินกว่าเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immoralผิดศีลธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
immortalityอมตภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
immovable property; immovablesอสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, real estate, real property และ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immune-ภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunise; immunize๑. ก่อภูมิคุ้มกัน๒. ให้วัคซีน (กิน, ฉีด, ขีด) [มีความหมายเหมือนกับ vaccinate] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunityภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunize; immunise๑. ก่อภูมิคุ้มกัน๒. ให้วัคซีน (กิน, ฉีด, ขีด) [มีความหมายเหมือนกับ vaccinate] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunodeficiencyภูมิคุ้มกันบกพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunologyวิทยาอิมมูน, วิทยาภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impactอัด, กระทบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
impacted(ทันต.) คุด (ฟัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impaction, foodอาหารอัดติดซอกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impair the reputationทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impaired capitalทุนที่ลดมูลค่าลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impairmentความบกพร่อง, ความเสื่อมโทรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
impalpable-คลำไม่พบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impanelการเรียกเข้าประจำที่ [ดู empanel] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
imageภาพ, ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการรวมกันหรือเสมือนรวมกันของรังสีของแสงที่สะท้อนมาจากกระจกหรือหักเหผ่านเลนส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Image processingการประมวลผลภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Imageryการมองเห็นภาพ, การใช้จินตนาการ [การแพทย์]
imaginary axisแกนจินตภาพ, แกนตั้งของระนาบเชิงซ้อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
imaginary numberจำนวนจินตภาพ, จำนวนเชิงซ้อน a + bi  เมื่อ b ¹ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Imaginationจินตนาการ [TU Subject Heading]
Imaginative Processขบวนการคิดฝัน [การแพทย์]
Imbibitionพองตัวขึ้น [การแพทย์]
Imbricationการเย็บทบ [การแพทย์]
Imitateเลียนแบบ [การแพทย์]
Imitationการเลียนแบบ [TU Subject Heading]
Immatureเจริญไม่เต็มที่, เด็กไม่รู้จักโต, ไม่สมบูรณ์, ยังไม่ชัดเจน, ผู้ไม่บรรลุวุฒิภาวะ, เซลล์ตัวอ่อน, เด็กกว่าอายุ, เจริญยังไม่เต็มขั้น [การแพทย์]
Immediateชนิดเกิดทันที [การแพทย์]
Immersionการจุ่ม, การจมน้ำ [การแพทย์]
Immigrant childrenเด็กเข้าเมือง [TU Subject Heading]
immigrationการอพยพเข้า, จำนวนประชากรที่อพยพเข้าต่อประชากรทั้งหมด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Immiscibleของเหลวสองชนิดที่ปนกันไม่ได้, ผสมเข้ากันไม่ได้เลย [การแพทย์]
Immobilized cellsการตรึงเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Immoral contractsสัญญาที่ขัดต่อศีลธรรม [TU Subject Heading]
Immortallityโลกของวิญญาณ [TU Subject Heading]
Immuneความต้านทานสูง [การแพทย์]
Immune systemระบบภูมิคุ้มกัน [TU Subject Heading]
Immunityภูมิคุ้มกัน [TU Subject Heading]
Immunodeficiencyความบกพร่องทางอิมมูน, ภาวะพร่องทางภูมิคุ้มกัน, การขาดภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Immunologyระบบภูมิแพ้, วิทยาภูมิคุ้มกัน, วิชาอิมมูโนวิทยา, การศึกษาทางด้านอิมมูน, วิทยาอิมมูน, ภูมิคุ้มกันวิทยา, ภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Impactผลกระทบ, การกระแทก, กระทบ, แรงกระแทก [การแพทย์]
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบ [คอมพิวเตอร์]
Impactedอัดติดแน่น [การแพทย์]
Impactionการอัดแน่น, การอัดกด [การแพทย์]
Impairmentการสูญเสียหน้าที่, ความบกพร่อง [การแพทย์]
Impeachmentsการฟ้องเจ้าพนักงานระดับสูงของรัฐ [TU Subject Heading]
Impedance Audiometryการวัดอิมปีแดนซ์ของหู [การแพทย์]
Impellerใบพัด จานใบพัด [พลังงาน]
imperfect flowerดอกไม่สมบูรณ์เพศ, ดอกที่มีแต่เกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียแต่เพียงอย่างเดียว  เช่น ดอกข้าวโพด ดอกตำลึง ดอกฟักทอง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Imperfectionความไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Imperialismจักรวรรดินิยม [TU Subject Heading]
Impermeableไม่ซึมซาบผ่าน [การแพทย์]
impervious blanketimpervious blanket, ผืนทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Impetigoพุพอง, โรคอิมเพตติโก, ผิวหนังอักเสบ, ตุ่มหนอง, การติดเชื้อที่ผิวหนัง [การแพทย์]
Impingementการกด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จินตภาพ (n.) image See also: dream, mental picture Syn. ภาพลักษณ์
ตระเว็ด (n.) image See also: figure Syn. เจว็ด, เตว็ด
ปฏิมา (n.) image See also: statue, figure, sculpture Syn. พระพุทธรูป, พุทธปฏิมา, พุทธปฏิมากร, ปฏิมากร
ปฏิมากร (n.) image See also: statue, figure, sculpture Syn. พุทธปฏิมา, พุทธปฏิมากร, พระพุทธรูป
ภาพติดตา (n.) image
ภาพพจน์ (n.) image See also: word-picture
ภาพภายนอก (n.) image
ภาพลักษณ์ (n.) image Syn. ภาพภายนอก
เจว็ด (n.) image See also: figure Syn. เตว็ด
พระพุทธรูป (n.) image of Buddha See also: Statue of Buddha, Buddha image Syn. พุทธรูป
พุทธปฏิมา (n.) image of Buddha Syn. พุทธปฏิมากร, พระพุทธรูป
พุทธปฏิมากร (n.) image of Buddha Syn. พุทธปฏิมา, พระพุทธรูป
พุทธรูป (n.) image of Buddha Syn. พุทธปฏิมากร, พุทธปฏิมา, พระพุทธรูป
สัญญาณภาพ (n.) image signal
ในจินตนาการ (adj.) imaginary
จำนวนจินตภาพ (n.) imaginary number
ความมีจินตนาการ (n.) imagination See also: fancy
จินตนาการ (n.) imagination See also: fancy, fantasy, thought, reflection
ภาพในใจ (n.) imagination See also: fancy, vision Syn. จินตภาพ
มโนภาพ (n.) imagination See also: fancy, vision Syn. ภาพในใจ, จินตภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I came here primarily to studyเดิมฉันมาที่นี่เพื่อการศึกษา
You have known from a long time what to doคุณทราบมาตั้งนานแล้วว่าควรจะทำอะไร
He had spent a long time in this countryเขาใช้เวลามากในประเทศนี้
How well did you know him?คุณรู้จักเขาดีแค่ไหนหรือ
So you shared interest with him?ดังนั้นคุณมีความสนใจร่วมกันกับเขาหรือ
You will treat him with respect?คุณจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพใช่ไหม
We don't have much timeพวกเรามีเวลาไม่มากนัก
We'll talk about this some other timeพวกเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหลัง
What is your business with him?คุณมีธุระอะไรกับเขา
I'll tell him in personฉันจะบอกกับเขาเป็นการส่วนตัว
I must see you immediatelyฉันต้องพบคุณเดี๋ยวนี้
Who is this? Do you know what time is it?ใครกันนี่ คุณทราบไหมเวลาเท่าไหร่แล้ว
He is impressed with your workเขาประทับใจกับงานของคุณ
I obviously can't refuse himฉันไม่สามารถปฏิเสธเขาได้จริงๆ
I've got limited time hereฉันมีเวลาจำกัดที่นี่
We must arrive there on timeพวกเราต้องไปถึงที่นั่นตรงเวลา
Can you finish your work ahead of time?คุณสามารถทำงานเสร็จก่อนเวลาได้ไหม
How can I improve my spoken English?ฉันจะสามารถปรับปรุงการพูดภาษาอังกฤษของฉันได้อย่างไร
What time do you finish your work?คุณทำงานเสร็จเมื่อไหร่
What do you do in your spare time?คุณทำอะไรในยามว่าง
The important thing is to use itสิ่งสำคัญก็คือการใช้มัน
It has been a long time since I last came hereมันนานมากแล้วนับแต่ที่ฉันมาที่นี่ครั้งล่าสุด
I have heard its name for many timesฉันได้ยินชื่อมันมาหลายครั้งแล้ว
I'm sure we'll have a good timeฉันแน่ใจว่าพวกเราจะสนุกด้วยกันแน่
How often do you go swimming?คุณไปว่ายน้ำบ่อยแค่ไหน
Call me tomorrow, if you have timeโทรหาฉันพรุ่งนี้นะถ้าคุณมีเวลา
I'm glad to, but I'm afraid I don't have the timeฉันอยากช่วยอยู่ แต่ฉันเกรงว่าจะไม่มีเวลา
May I speak to him?ขอฉันพูดกับเขาหน่อยได้ไหมคะ
Would you tell him that I called?คุณช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมว่าฉันโทรมา
I haven't heard from him for a long timeฉันไม่ได้ยินข่าวจากเขานานแล้ว
What am I suppose to tell him this time?ฉันควรจะบอกเขาว่าอะไรดีล่ะตอนนี้
You know, it happens sometimesคุณรู้ไหม มันเกิดขึ้นบางครั้งเหมือนกัน
You're going to do better next timeคุณจะทำมันได้ดีกว่าเดิมครั้งหน้า
So I'll see you at lunchtimeงั้นเจอกันเวลาอาหารเที่ยงนะ
I'm in a hurry, I don't have timeฉันกำลังรีบอยู่ ฉันไม่มีเวลา
I'm gonna go walk with himฉันกำลังจะไปเดินเล่นกับเขา
Have a good timeขอให้มีความสุข ขอให้สนุกนะ
I just need him focusedฉันแค่ต้องการให้เขาตั้งใจ
Did you and John have a good time?คุณและจอห์นสนุกสนานดีไหม
I thought it would be impolite to correct youฉันคิดว่ามันไม่สุภาพที่จะแก้ไขคำพูดของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mass Roumdup Of Actovosts Im North Mamchuroaมีการจับกุมผู้ชุมนุมประท้วง ใน แมนจูเรีย เหนือ
Presented by IM Picturesไอเอ็ม พิคเจอร์ ภูมิใจเสนอ
Presented by IM Pictures produced by Toilet Pictures, ahnsworld productionpresented by IM Pictures produced by Toilet Pictures, ahnsworld production
Do you remember 'Das Mannlein im Walde', Herr Dortlich?ดอร์ทลิช แกจำได้มั้ย? เพลง Das Mannlein im Walde (คนตัวเล็กในป่าใหญ่)
Once he goes to court, Im going to slip into the house and release her...พอเขาไปที่ศาล ผมจะลอบเข้าบ้านเขา ช่วยเธอออกมา...
Not while Im around...ตราบใดที่ฉันยังอยู่...
Not while Im around.ตราบใดที่ฉันยังอยู่...
You know why im here.คุณรู้ว่าผมมานี่ทำไม
Youre the man that knows what im going to do before I do it. right?คุณคือชายผู้หยั่งรู้ เขาจะไปทำก่อนที่ผมจะทำ ใช่ไหม
But Im dealing... with a slightly larger picture right now now you can exercise your responsibility to help your fellow men... or I will exercise that responsibility for you.ด้วยการดูภาพนี้ ตอนนี้คุณบริหารความรับผิดชอบด้วยการช่วยเหลือผู้คน หรือให้ผมบริหารความรับผิดชอบให้คุณ
All Im asking for is a few minutes of your time.ที่ผมจะถามมันแค่ไม่กี่นาทีเอง
I thought you werent coming back til next monday well Im not, but its Jay's birthday. and I couldnt miss that.นีกว่า คุรูจะไม่มา จนกว่าจะวันจันทร์ จริง ๆ จะไม่มา แต่วันเกิด ของ เจ ครูไม่ลืมหรอก

im ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一向[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, 一向] all along; the whole time; constantly; earlier; lately
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
阿基米德[À jī mǐ dé, ㄚˋ ㄐㄧ ㄇㄧˇ ㄉㄜˊ, 阿基米德] Archimedes (c. 287-212 BC)
中共[Zhōng gòng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, 中共] abbr. for Chinese Communist (party, regime etc)
安倍晋三[Ān bèi Jìn sān, ㄢ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄢ, 安倍晋三 / 安倍晉三] ABE Shinzou, Japanese prime minister from 2006
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, 左右] about; approximately; left and right; around
约摸[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, 约摸 / 約摸] about; around; approximately; also written 約莫|约莫
约莫[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, 约莫 / 約莫] about; around; approximately
亚伯拉罕[Yà bó lā hǎn, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 亚伯拉罕 / 亞伯拉罕] Abraham (name); Abraham, father of Judaism and Islam in the Bible and Quran; same as Ibrahim 易卜拉辛
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
主动免疫[zhǔ dòng miǎn yì, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 主动免疫 / 主動免疫] active immunity
[ǒu, ㄡˇ, 偶] accidental; image; pair; mate
喝采[hè cǎi, ㄏㄜˋ ㄘㄞˇ, 喝采] acclaim; cheer
指控[zhǐ kòng, ㄓˇ ㄎㄨㄥˋ, 指控] accusation; a (criminal) charge; to accuse
亚金[Yà jīn, ㄧㄚˋ ㄐㄧㄣ, 亚金 / 亞金] Achim (son of Zadok in Matthew 1:14)
功罪[gōng zuì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄟˋ, 功罪] achievements and crimes
臣服[chén fú, ㄔㄣˊ ㄈㄨˊ, 臣服] to acknowledge allegiance to (some regime); to serve
获得性免疫[huò dé xìng miǎn yì, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 获得性免疫 / 獲得性免疫] acquired immunity
假吏[jiǎ lì, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧˋ, 假吏] acting magistrate; temporary official (in former times)
自动免疫[zì dòng miǎn yì, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 自动免疫 / 自動免疫] active immunity
急性病[jí xìng bìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, 急性病] acute illness; fig. impetuous; impatient
混杂物[hùn zá wù, ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ ˋ, 混杂物 / 混雜物] adulteration; impurities
气雾免疫[qì wù miǎn yì, ㄑㄧˋ ˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 气雾免疫 / 氣霧免疫] aerosol immunization
亲热[qīn rè, ㄑㄧㄣ ㄖㄜˋ, 亲热 / 親熱] affectionate; intimate; warm-hearted
[shè, ㄕㄜˋ, 慑 / 懾] afraid; be feared; to fear; to frighten; to intimidate
年限[nián xiàn, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 年限] age limit; fixed number of years
利落[lì luò, ㄌㄧˋ ㄌㄨㄛˋ, 利落] agile; nimble; all settled; in order
生土[shēng tǔ, ㄕㄥ ㄊㄨˇ, 生土] (agr.) immature soil; virgin soil
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, 提早] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time)
艾兹病[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ, 艾兹病 / 艾茲病] AIDS (loan word, acquired immune deficiency syndrome); also written 愛滋病|爱滋病
对准[duì zhǔn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ, 对准 / 對準] aim
[dì, ㄉㄧˋ, 的] aim; clear
阿閦佛[Ā chù fó, ㄚ ㄔㄨˋ ㄈㄛˊ, 阿閦佛] Aksobhya, the imperturbable ruler of Eastern Paradise, Abhirati
一揽子[yī lǎn zi, ㄧ ㄌㄢˇ ㄗ˙, 一揽子 / 一攬子] all-inclusive; undiscriminating
[sù, ㄙㄨˋ, 遫] alert; nimble; quick
赡养费[shàn yǎng fèi, ㄕㄢˋ ㄧㄤˇ ㄈㄟˋ, 赡养费 / 贍養費] alimony; child support; maintenance allowance
阿里[Ā lǐ, ㄚ ㄌㄧˇ, 阿里] Ali (proper name); Imam Ali ibn Abu Talib (c. 600-661), cousin, aid and son-in-law of the Prophet Mohammed 穆罕默德, the fourth caliph 哈里發|哈里发 of Islam, reigned 656-661, and the first Imam 伊瑪目|伊玛目 of Shia Islam
盛极一时[shèng jí yī shí, ㄕㄥˋ ㄐㄧˊ ㄧ ㄕˊ, 盛极一时 / 盛極一時] all the rage for a time; grand fashion for a limited time
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
大同小异[dà tóng xiǎo yì, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄧˋ, 大同小异 / 大同小異] almost similar; except slight differences

im ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO
インスタントメッセージ[, insutantomesse-ji] (n) instant message; IM
インスタントメッセージング[, insutantomesse-jingu] (n) {comp} instant messaging; IM
インスタントメッセンジャー[, insutantomessenja-] (n) instant messenger; IM
インテリジェントIMフィルタ[インテリジェントアイエムフィルタ, interijientoaiemufiruta] (n) {comp} intelligent IM filter
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced)
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional
3D映像[さんディーえいぞう, san dei-eizou] (n) 3D image
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P)
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P)
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc.
A級戦犯[エーきゅうせんぱん, e-kyuusenpan] (n) class-A war criminal
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units
FSH[エフエスエッチ, efuesuecchi] (n) (See 卵胞刺激ホルモン) follicle-stimulating hormone; FSH
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME
MRI[エムアールアイ, emua-ruai] (n) (See 磁気共鳴映像法) magnetic resonance imaging; MRI
NIMBY[ニンビー, ninbi-] (n) NIMBY (not in my back yard); Nimby
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID
Japanese-English: COMDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD)
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D
アイコン化[アイコンか, aikon ka] iconization (vs), minimization
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation
アクセス時間[アクセスじかん, akusesu jikan] access time
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character
アクロニム[あくろにむ, akuronimu] acronym
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] assembly time
アセンブル時間[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time
アタッチメント[あたっちめんと, atacchimento] attachment
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI)
アノニマスエフティーピー[あのにますえふていーぴー, anonimasuefutei-pi-] anonymous FTP
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation
イメージ[いめーじ, ime-ji] image
イメージサイズ[いめーじさいず, ime-jisaizu] image size
イメージセッター[いめーじせったー, ime-jisetta-] imagesetter
イメージデータ[いめーじでーた, ime-jide-ta] image data
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer
イメージング[いめーじんぐ, ime-jingu] imaging
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
しまう[しまう, shimau] Thai: เก็บเข้าที่ English: to put away
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: ลางไม่ดี English: weird
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: น่าหวาดเสียว English: eerie
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ข้าม English: to climb over
予め[あらかじめ, arakajime] Thai: ทำไว้ล่วงหน้า English: in advance
今回[こんかい, konkai] Thai: ครั้งนี้ English: this time
出し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)
占める[しめる, shimeru] Thai: ยึดครอง English: to hold
占める[しめる, shimeru] Thai: กินเนื้อที่
取り巻く[とりまく, torimaku] Thai: ล้อมรอบ English: to circle
取り巻く[とりまく, torimaku] Thai: วนเวียน English: to surround
合間[あいま, aima] Thai: ช่วงที่ว่าง English: interval
大名[だいみょう, daimyou] Thai: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ English: Japanese feudal lord
始まる[はじまる, hajimaru] Thai: เริ่ม English: to begin
始める[はじめる, hajimeru] Thai: เริ่ม English: to begin
始める[はじめる, hajimeru] Thai: เริ่มต้น English: to start (vt)
当たり前[あたりまえ, atarimae] Thai: เป็นธรรมดา English: usual (an)
当たり前[あたりまえ, atarimae] Thai: ธรรมดา
当たり前[あたりまえ, atarimae] Thai: ปกติ English: ordinary
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: กอดรัด English: to hug someone close
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: รัดแน่น English: to hold someone tight
掛かる[かかる, kakaru] Thai: ใช้(เวลา หรือ เงิน) English: to take (e.g. time; money; etc)
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
構いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter
減らす[へらす, herasu] Thai: ย่อขนาด English: to diminish
湿る[しめる, shimeru] Thai: เฉอะแฉะ English: to be damp
湿る[しめる, shimeru] Thai: เปียกชื้น English: to be wet
湿る[しめる, shimeru] Thai: แฉะ English: to become wet
焦る[あせる, aseru] Thai: ใจร้อน English: to be impatient
狙う[ねらう, nerau] Thai: เล็ง English: to aim at
現在[げんざい, genzai] Thai: ในยุคปัจจุบัน English: modern times
示す[しめす, shimesu] Thai: บ่งบอด
示す[しめす, shimesu] Thai: ชี้ให้เห็น English: to point out
示す[しめす, shimesu] Thai: แสดง
秘める[ひめる, himeru] Thai: เก็บงำ English: to hide
秘める[ひめる, himeru] Thai: เก็บไว้ในใจ
精米[せいめい, seimei] Thai: ข้าวที่ได้รับการสีแล้ว English: polished rice
衝撃[しょうげき, shougeki] Thai: แรงสั่นสะเทือน English: impact
見守る[みまもる, mimamoru] Thai: คอยเฝ้าดูแล English: to watch over

im ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้มอิ่มเป็นพวง[adj.] (kaēm im pen) EN: chubby-cheeked FR:
กินอิ่มเกินไป[v. exp.] (kin im koēn) EN: overeat FR: manger avec excès ; trop manger ; exagérer avec la nourriture
กวนอิม[n. prop.] (Kūan Im) EN: Kwan Yin ; Kuan Yin ; Guanyin ; Guan Yin ; Mae Kuan Im FR: Kuan Im ; déesse de la miséricorde [f]
กวนอิมด่าง[n. exp.] (kūan im dān) EN: Dracaena sanderiana ; Ribbon Dracaena ; Lucky Bamboo ; Belgian Evergreen FR:
กวนอิมเขียว[n. exp.] (kūan im khī) EN: Belgian Evergreen FR:
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตนายก[n. exp.] (adīt nāyok) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m] ; ex-Premier ministre [m]
อดีตรองนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt røng-n) EN: former Deputy Prime Minister FR:
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times ; bygone times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อดีตสมัย[n.] (adīttasamai) EN: past ; former times ; ancient times ; bygone times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f] ; clim [f] (fam.)
แอนิเมชัน[n.] (aēnimēchan) EN: animation FR: animation [f]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly ; surreptitiously FR: en douce ; discrètement ; furtivement ; en catimini
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอบหลบ[v. exp.] (aēp lop) EN: FR: se réfugier ; trouver refuge ; se dissimuler
แอบซ่อน[v.] (aēp sǿn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud FR: cacher ; dissimuler
แอซิมัท[n.] (aēsimat) EN: azimuth FR: azimut [m]
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f] ; popote [f] (fam.) ; bouffe [f] (fam.) ; boustifaille [f] (pop.)
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrun) EN: nourishing food ; nourishment FR: aliment nourissant [m]
อาหารดัดแปลงพันธุกรรม[n. exp.] (āhān datpla) EN: FR: aliment génétiquement modifié [m]
อหังการ[adj.] (ahangkān) EN: arrogant ; conceited ; self-important ; haughty ; impudent FR: arrogant
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารเจ[n. exp.] (āhān jē) EN: Chinese vegetarian food ; vegan food FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารกำหนด[v. exp.] (āhān kamnot) EN: diet FR: régime alimentaire [m] ; régime [m]
อาหารหลัก[n. exp.] (āhān lak) EN: staple food ; staple ; main food FR: aliment de base [m]
อาหารหมา[n. exp.] (āhān mā) EN: dog food FR: aliments pour chien [mpl]
อาหารแมว[n. exp.] (āhān maēo) EN: FR: aliments pour chat [mpl] ; nourriture pour chat [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsa) EN: vegetarian food FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารมนุษย์[n. exp.] (āhān manut) EN: FR: alimentation humaine [f]
อาหารเป็นพิษ[n. exp.] (āhān pen ph) EN: food poisoning FR: intoxication alimentaire [f]
อาหารพื้นๆ[n. exp.] (āhān pheūn-) EN: FR: plats simples [mpl]
อาหารปลา[n. exp.] (āhān plā) EN: FR: nourriture pour poisson [f] ; aliment pour poisson [m]
อาหารปลอดกลูเตน[n. exp.] (āhān pløt k) EN: gluten-free food ; gluten-free diet FR: aliment sans gluten [m] ; régime sans gluten [m]
อาหารสมอง[n. exp.] (āhān samøng) EN: brain food ; intellectually stimulating FR:
อาหารสัตว์[n. exp.] (āhān sat) EN: animal food ; animal feed ; fodder FR: nourriture pour animaux [f] ; aliments pour animaux [mpl]
อาหารสด[n. exp.] (āhān sot) EN: fresh food FR: produits frais [mpl] ; aliments frais [mpl]
อาหารสุนัข[n. exp.] (āhān sunak) EN: dog food FR: aliments pour chien [mpl]

im ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own
Wasser...; aquatisch {adj} | im Wasser lebendaquatic | aquatically
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang]
Azoospermie {f}; Fehlen von Spermien im Ejakulat [med.]azoospermia; lack of sperm
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror
Freudenfeuer {n}; Feuer im Freien | Freudenfeuer
Zaum {m} | im Zaum halten; zäumenbridle | to bridle
Bug {m} [naut.] | im Bugbow; bows | in the bows
Brennen {n} im offenen Feuerbush firing
Caching {n}; Aufnehmen im Zischenspeicher [comp.]caching
Schadensfall {m} | im Schadensfall | meldepflichtiger Schadensfallcase of damage | in the event of damage | damage that must be reported
das Gegenteil | Gegenteile {pl} | im Gegenteil; vielmehr | ganz im Gegenteil | das genaue Gegenteil tunthe contrary | contraries | on the contrary | quite the contrary | to do completely the contrary
Gegensatz {m}; Unterschied (zu) | im Gegensatz zu | im Gegensatz stehen; im Kontrast stehen (zu) | in scharfem Gegensatz (zu)contrast (with; to) | in contrast to; by contrast; contrary to; as opposed to | to contrast (with) | in marked contrast (to)
Dreieck-Schaltung {f} | im Dreieck geschaltetdelta connection | delta connected
Direktinvestitionen {pl} im Ausland [econ.]foreign direct investment (FDI)
Frühstadium {n} | im Frühstadiumearly stage | at an early stage
Ödem {n}; Wasseransammlung in Gefäßen [med.] | angioneurotisches Ödem; Flüssigkeitsansammlung im Gewebeedema [Am.]; oedema [Br.] | angioedema
Essen {n} im Freiencookout
gebrannt {adj} | rohgebrannt; einmal gebrannt | niedrig gebrannt | hoch gebrannt | im Holzofen gebranntfired | once-fired | low-fired | high-fired | wood-fired
Fuchsloch {n} (Abgasaustrittsöffnung im Brennofen)flue opening
Ausland {n} | aus dem Ausland | im Ausland; ins Ausland | ins Ausland gehen | die Reaktion des Auslandesforeign countries | from abroad | abroad | to go abroad | reactions from abroad
draußen {adv}; im Freienalfresco
Galopp {n} | im Galopp
Gelände {n} | im Gelände | außerhalb des Geländes befindlichsite; ground; premises | off-road | off-site
Nahkampf {m} | im Nahkampf; Mann gegen Mannhand-to-hand fight | hand to hand
Handheld-Computer {m}; Computer im Taschenformat [comp.]hand-held computer
Himmel {m} | sich wie im siebten Himmel fühlen | in den Himmel hebensky | to walk on air | to praise to the skies
Hinterland {n} | im Hinterlandoutback [Austr.] | in the outback
Schneidersitz {m} | im Schneidersitz sitzenIndian style sitting | to sit cross-legged
Internet {n} | im Internet surfen | über das InternetInternet | to surf the Internet | via the Internet
intraokular {adj}; im Augeninnern [med.]intraocular; within the eye
irgendwann {adv} | irgendwann im nächsten Jahr; irgendwann nächstes Jahrsometime | sometime next year
Trab {m} | im Trab | gleichmäßiger Trabtrot | at a trot | jog trot
Highschool-Schüler {m} im dritten Jahrjunior [Am.]
Leben {n} | einmal im Lebenlifetime | once-in-a-lifetime
Lipämie {f}; Fettanreicherung im Blut [med.]lipemia
Macht {f} im Staatsovereign
Handbetrieb {m} | im Handbetrieb laufen | auf Handbetrieb umstellen | Handbetrieb durch Kettemanual operation; manual | to run on manual | to put on manual | hand-geared operation by means of endless chain
Ordnungshüter {m} im Wilden Westenmarshal [Am.]
Erhitzen {n} im Mikrowellenofenmicrowave heating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า im
Back to top