ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fantasy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fantasy*, -fantasy-

fantasy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fantasy (n.) การจินตนาการ See also: ความเพ้อฝัน, ความนึกฝัน, ความฟุ้งซ่าน Syn. imagination, fancy
English-Thai: HOPE Dictionary
fantasy(แฟน'ทะซี) n. การจินตนาการ,การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,ผลิตผลของจินตนาการ. vi. จินตนาการ,นึกฝัน
English-Thai: Nontri Dictionary
fantasy(n) การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,ความคิดฟุ้งซ่าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fantasyความเพ้อฝัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fantasyมโนภาพ,มโนคติ,การคิดฝัน,ความเพ้อฝัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความฟุ้งซ่าน (n.) fantasy Syn. อุธัจ
ความฟุ้งซ่าน (n.) fantasy Syn. อุทธัจ
อุทธัจ (n.) fantasy Syn. อุธัจ, ความฟุ้งซ่าน
อุธัจ (n.) fantasy Syn. อุทธัจ, ความฟุ้งซ่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you want to indulge this fantasy, it's your businessถ้าคุณอยากจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพ้อฝันพวกนี้ มันก็เรื่องของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For weeks before the accident I was having the same fantasy over and over again.อาทิตย์ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ฉันเห็นภาพ... ...เพ้อฝันเหมือนๆกันติดๆกัน
The same reason he hung his fantasy girlies on the wall.เหตุผลเดียวกับที่เขาแขวน girlies จินตนาการของเขาบนผนัง
This fantasy that you are some... Dr. Mickler.เพ้อเจอไงหมอมิคเลอร์
When people begin to lose their ability... to know the difference between fantasy and reality... the old ones can begin their journey back.เมื่อผู้คนเริ่มสูญเสียการรับรู้ ถึงความแตกต่างระหว่างแฟนตาซีกับความจริง เล่มเก่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทาง
The rock star fantasy thing is something you grow out of at 14.ฝันเฟื่องเกี่ยวกับร็อคสตาร์ มันเป็นเรื่องของเด็กอายุ 14
Your job is to live the fantasy other people only dream about.และถ้าแม่สาวไม่ต้องการนาย ..นายก็ควรไปต่อ
We will make your every fantasy come true.เราจะทําให้ฝันของท่านเป็นจริง
It's part of the fantasy created to cope with the guilt of kill Kayleigh.It's part of the fantasy world that your mind created to cope with the guilt of killing Kayleigh Miller.
Sometimes fantasy is better than reality, Carter.บางทีความเพ้อฝันมันก็ยังดีกว่าความเป็นจริงนะคาร์เตอร์
I have this fantasy about the first snowfallฉันมีแฟนตาซีกับเรื่องนี้ เรื่องเกี่ยวกับหิมะตกครั้งแรก
For your information, Varla, fantasy fiction is very hot right now, okay?จากคำถามของเธอ วาร์ลา เป็นนวนิยายที่กำลังโด่งดังมากในตอนนี้ โอเคไหม
Look, you daydreamed about making love to me, and I'm not saying the fantasy didn't cross my mind, OK?ฟังให้ดีนะ ถ้าคุณคิดจะรักฉันล่ะก็ คุณก็กำลังฝันกลางวัน และฉันไม่ได้พูดอะไรที่เกินจริง ฉันพูดมาจากใจเลยล่ะ เข้าใจมั้ย

fantasy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇幻[qí huàn, ㄑㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 奇幻] fantasy (fiction)
托尔金[Tuō ěr jīn, ㄊㄨㄛ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 托尔金 / 托爾金] J.R.R. Tolkien (1892-1973), British philologist and author of fantasy fiction such as Lord of the Rings 魔戒
托尔金[Tuō ěr j??n, ㄊㄨㄛ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 托尔金 / 托爾金] J.R.R. Tolkien (1892-1973), British philologist and author of fantasy fiction such as Lord of the Rings 魔戒
传奇[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, 传奇 / 傳奇] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty
柳毅传[Liǔ Yì zhuàn, ㄌㄧㄡˇ ㄧˋ ㄓㄨㄢˋ, 柳毅传 / 柳毅傳] story of Liu Yi, Tang fantasy fiction by Li Chaowei 李朝威, popular with dramatist of subsequent dynasties
虚拟世界[xū nǐ shì jiè, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 虚拟世界 / 虛擬世界] virtual reality; web based fantasy world
魔棒[mó bàng, ㄇㄛˊ ㄅㄤˋ, 魔棒] a wizard's wand (notion borrowed from Western fantasy fiction)
空想[kōng xiǎng, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄤˇ, 空想] daydream; fantasy; to fantasize
幻想[huàn xiǎng, ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 幻想] delusion; fantasy
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 幻] fantasy
胡思乱想[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 胡思乱想 / 胡思亂想] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, 封神榜] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 封神演义 / 封神演義] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
魔幻[mó huàn, ㄇㄛˊ ㄏㄨㄢˋ, 魔幻] magic fantasy
梦呓[mèng yì, ㄇㄥˋ ㄧˋ, 梦呓 / 夢囈] talking in one's sleep; delirious ravings; nonsense; sheer fantasy
空幻[kōng huàn, ㄎㄨㄥ ㄏㄨㄢˋ, 空幻] vanity; empty fantasy; illusion
妄念[wàng niàn, ㄨㄤˋ ㄋㄧㄢˋ, 妄念] wild fantasy; unwarranted thought

fantasy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オナドル[, onadoru] (n) (abbr) fantasy object for masturbation (wasei
オナペット[, onapetto] (n) (obs) fantasy object for masturbation (wasei
スペースファンタジー[, supe-sufantaji-] (n) space fantasy
空想科学小説[くうそうかがくしょうせつ, kuusoukagakushousetsu] (n) science fiction; sci-fi; fantasy fiction
ファンタジー[, fantaji-] (n) fantasy; (P)
夢幻[むげん(P);ゆめまぼろし, mugen (P); yumemaboroshi] (n) dreams; fantasy; visions; (P)
幻を追う[まぼろしをおう, maboroshiwoou] (exp,v5u) to pursue an illusion; to pursue a fantasy; to pursue phantoms
幻想曲[げんそうきょく, gensoukyoku] (n) fantasy; fantasia
空想[くうそう, kuusou] (n,vs,adj-no) daydream; fantasy; fancy; vision; (P)

fantasy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฟนตาซี[n.] (faēntāsī) EN: fantasy FR: fantaisie [f]
จินตนาการ[n.] (jintanākān) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection ; vision FR: imagination [f]
คิดอุตริ[v. exp.] (khit uttari) EN: indulge in wild fantasy ; give reins to one's imagination ; have a maggot in one's head ; have a very fantastic idea FR:
ความเพ้อฝัน[n.] (khwām phoēf) EN: romance ; fantasy FR:
หนังแฟนตาซี[n. exp.] (nang faēntā) EN: fantasy film FR:
นิยายแฟนตาซี[n. exp.] (niyāi faēnt) EN: fantasy fiction FR:
อุธัจ[n.] (uthat) EN: fantasy FR:
อุทธัจ[n.] (utthat ; ut) EN: fantasy FR:
วรรณกรรมแฟนตาซี[n. exp.] (wannakam fa) EN: fantasy fiction FR:

fantasy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Literatur {f} | fantastische Literaturliterature | fantasy literature

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fantasy
Back to top