ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

absorb

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *absorb*, -absorb-

absorb ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
absorb (vt.) ดูดซึม See also: ซับ, ดูด, ดูดซับ, ซึมซับ Syn. digest, suck up, suck in Ops. eject, dispell, discharge
absorb (vt.) ทำให้หมกมุ่น See also: ทำให้สนใจ, ทำให้ง่วนอยู่กับ Syn. engross, engage
absorb (vt.) รวมเข้า See also: รวมเข้ามา
absorb (vt.) รับรู้ See also: ซึมซับด้วยประสาทสัมผัส
absorb (vt.) รับเอา See also: รับไว้
absorb in (phrv.) หมกมุ่น See also: จดจ่ออยู่กับ, จมอยู่กับ, วุ่นวายอยู่กับ
absorb into (phrv.) ดูดซึม See also: ดูดซับ, ซึมซับ, ซึมเข้าสู่
absorb into (phrv.) รวมเข้าเป็น See also: ทำให้กลมกลืน, ผสมเข้าเป็น Syn. assimilate into
absorbable (adj.) ซึ่งย่อยแล้ว Syn. eatable
absorbed (adj.) ที่หมกมุ่นกับ Syn. engrossed, immersed
absorbent (adj.) ซึ่งไม่สะท้อน
absorbent (adj.) ซึ่งอุ้มน้ำไว้ See also: ซึ่งสามารถดูดซึม Syn. porous, spongy, permeable Ops. impermeable
absorbent cotton (n.) สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับทำความสะอาดบาดแผล See also: สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับซับแผลหรือทายา Syn. gauze
absorbing (adj.) ที่ดึงดูดความสนใจ See also: ที่น่าสนใจมาก Syn. interesting, engrossing
English-Thai: HOPE Dictionary
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
absorbent(แอบซอร์'เบินทฺ,-ซอร์' เบินทฺ) adj., n.ซึ่งสามารถดูดซึม,ยาดูดซึม, Syn. absorbency)
English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม,ซึ่งสามารถซึมซับ,ซึ่งสามารถดึงดูด
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
absorb๑. ดูดซึม๒. ดูดกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absorbent๑. ตัวดูดซึม๒. -ดูดซึมได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absorbการดูดแสง, ดูดซึม, ดูด, การดูดซึม, ดูดกลืน, ดูดซับ, ถูกดูดซึมได้, การดูดซับ, การละลายตัวเอง [การแพทย์]
Absorbedดูดซึม, ถูกดูดซึมไป [การแพทย์]
Absorbentทำหน้าที่ดูดซับ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซับ (v.) absorb See also: mop up, soak up Syn. ดูดซึม, ซึมซับ, ซึม, ดูดซับ, ดูด
ซึมซับ (v.) absorb See also: soak up, suck up Syn. ดูดซึม, ซึม, ซับ, ดูดซับ, ดูด
ดูด (v.) absorb Syn. ดูดซึม, ดูดกลืน, ซึมซับ
ดูดกลืน (v.) absorb Syn. ดูด, กลืน
ดูดซับ (v.) absorb See also: suck Syn. ซับ, ดูดซึม, ซึมซับ, ดูด, ซึม
ดูดซึม (v.) absorb See also: suck up, soak up Syn. ดูดกลืน, ซับ, ซึมซับ, ดูด, ซึม, ดูดซับ
อุ้ม (v.) absorb See also: hold (water), soak up
ซับน้ำ (v.) absorb water
อุ้มน้ำ (v.) absorb water Syn. ซับน้ำ
ก่น (v.) be absorbed in See also: be deep in, be engrossed in Syn. ตั้งหน้า, มุ่ง
ง่วนอยู่กับ (v.) be absorbed in See also: be busy with Syn. ยุ่งอยู่กับ, จดจ่ออยู่กับ
จดจ่ออยู่กับ (v.) be absorbed in See also: be busy with Syn. ยุ่งอยู่กับ
ยุ่งอยู่กับ (v.) be absorbed in See also: be busy with Syn. จดจ่ออยู่กับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
A good student absorbs knowledge swiftly and wellนักเรียนที่ดีซึมซับความรู้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just put some suntan lotion on, and I'm trying to absorb some...ผมเพิ่งทาโลชั่นกันเเดด ผมพยายามจะซึมซับ...
When this thing attacked our dogs, it tried to digest 'em, absorb them.It's imitation. We got to it before it had time to finish. Finish what?
I think it was mixed with the venom to make it absorb through the skin.ผมส่งเรื่องต่อให้ FBI แล้ว
As children, we absorb powerful archetypes that we bury in our subconscious.ในตอนเด็ก เราซึมซับแม่แบบที่ทรงพลัง ที่เราฝังไว้ในจิตใต้สำนึก
I kind of absorb the abilities of others.ฉันเป็นประเภทคนที่ดูดซับความสามารถของคนอื่น
You absorb abilities from other people. You are the most powerful of us all.เธอมีพลังที่สุด ในพวกเราทั้งหมด
A real vampire is simply a person born with the ability To absorb and manipulate pranic energy.แวมไพร์ที่แท้จริงจะเกิดมา พร้อมความสามารถดูดซับปรับแต่งพลังงานให้เหมาะสม
So we must seek out pranic energy and absorb it.ดังนั้น เราต้องค้นหาและคอยดูดซึมพลังงาน
We both radiate and absorb it.เราทั้งคู่แผ่รังสีและดูดซึมมัน
We must absorb this energy, preserve it, not waste it on women.เราต้องดูดซับพลังงานรักษามัน ไม่ใช่ไปเสียเวลากับพวกผู้หญิง
My studies are fascinating and absorb me completely.การทำงานและการเรียนอย่างหนัก ทำให้ผมไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่น
Now, you absorb all these abilities you find, yeah?ฟังนะ,คุณเป็นคนที่ถูกตั้งให้ ระเบิดฉันและทุกคนในเมืองนี้ ถ้าฉันไม่สามารถทำให้นายบ้านแตกได้

absorb ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摄取[shè qǔ, ㄕㄜˋ ㄑㄩˇ, 摄取 / 攝取] absorb (nutrition); take a photo
吸收剂量[xī shōu jì liàng, ㄒㄧ ㄕㄡ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 吸收剂量 / 吸收劑量] absorbed dose
吸水[xī shuǐ, ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ, 吸水] absorbent
吸湿性[xī shī xìng, ㄒㄧ ㄕ ㄒㄧㄥˋ, 吸湿性 / 吸濕性] absorbent
吸附洗消剂[xī fù xǐ xiāo jì, ㄒㄧ ㄈㄨˋ ㄒㄧˇ ㄒㄧㄠ ㄐㄧˋ, 吸附洗消剂 / 吸附洗消劑] absorbing decontaminant
暗星云[àn xīng yún, ㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, 暗星云 / 暗星雲] dark nebula (visible as a shadow, absorbing light from behind); absorption nebula
吸音[xī yīn, ㄒㄧ , 吸音] sound-absorbing
入味[rù wèi, ㄖㄨˋ ㄨㄟˋ, 入味] tasty; to be absorbed in sth; interesting

absorb ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin
湯取り;淦取り;湯取(io)[ゆとり, yutori] (n) (1) clothing to absorb dampness after bathing; yukata; (2) (abbr) (See 湯取り飯・ゆとりめし) twice-boiled rice (for sick persons); (3) (arch) scoop for removing bilge water
脱酸素剤[だつさんそざい, datsusansozai] (n) oxygen absorber; oxygen scavenger; small packet placed in packaged food to absorb oxygen and prevent oxidation
アブソーバー[, abuso-ba-] (n) absorber
アブソルバン;アプソルバン[, abusoruban ; apusoruban] (adj-no) absorbant (fre
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P)
ショックアブソーバー;ショックアブソーバ[, shokkuabuso-ba-; shokkuabuso-ba] (n) shock absorber
のめり込む[のめりこむ, nomerikomu] (v5m,vi) to be completely absorbed in; to fall for (something)
ローアブソーバー[, ro-abuso-ba-] (n) low absorber
免震構造[めんしんこうぞう, menshinkouzou] (n) base isolated system; quake-absorbing structure
冷却用[れいきゃくよう, reikyakuyou] (adj-no) used for cooling; used for refrigeration; heat-absorbing
凝る[こる, koru] (v5r,vi) (1) to grow stiff; (2) to be absorbed in; to be devoted to; to be a fanatic; to elaborate; (P)
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1,vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc.
吸い込む(P);吸込む;吸いこむ[すいこむ, suikomu] (v5m,vt) (1) to inhale; to breathe in; to suck up; to imbibe; (2) to absorb; to soak up; (P)
吸う(P);喫う[すう, suu] (v5u,vt) (1) to smoke; to breathe in; to inhale; (2) to suck; to sip; to slurp; (3) to absorb; to soak up; (4) to kiss; (P)
吸収体[きゅうしゅうたい, kyuushuutai] (n) absorbent
吸収剤[きゅうしゅうざい, kyuushuuzai] (n) an absorbent
吸収力[きゅうしゅうりょく, kyuushuuryoku] (n) absorbing power
吸収線量[きゅうしゅうせんりょう, kyuushuusenryou] (n) absorbed dose (radiation)
吸汗[きゅうかん, kyuukan] (n) absorbing sweat
吸湿[きゅうしつ, kyuushitsu] (n) moisture absorbing
吸湿剤[きゅうしつざい, kyuushitsuzai] (n) desiccant; moisture absorbent
吸音材[きゅうおんざい, kyuuonzai] (n) acoustic material; acoustic absorbent material
戯作三昧[げさくざんまい, gesakuzanmai] (n) being absorbed in writing popular novels (cheap fiction); being absorbed in writing something to amuse oneself
放蕩三昧[ほうとうざんまい, houtouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation
汗衫[かざみ, kazami] (n) (arch) ancient Japanese sweat-absorbent summer garment
汲々;汲汲[きゅうきゅう, kyuukyuu] (adj-t,adv-to) diligent; absorbed (in something)
流連荒亡[りゅうれんこうぼう, ryuurenkoubou] (n) spending all one's time in idle amusement away from home; being absorbed in self-indulgent pleasures
湯帷子[ゆかたびら, yukatabira] (n) (arch) (See 浴衣) single-layer absorbent bathrobe (worn during or after a bath)
湯文字[ゆもじ;いもじ, yumoji ; imoji] (n) (1) (See 腰巻き) woman's loincloth (worn as a kimono underskirt); (2) (See 湯帷子) single-layer absorbent bathrobe (worn during or after a bath)
演劇付く;演劇づく[えんげきづく, engekiduku] (v5k) to be absorbed in a play
潤びる[ほとびる, hotobiru] (v1,vi) (See 潤ける) to be rehydrated; to be reconstituted; to swell from absorbed moisture
牽束[けんそく, kensoku] (n) restraint; being exclusively absorbed in something
病み付き[やみつき, yamitsuki] (n) being addicted to; being wholly absorbed by
病み付く;病みつく[やみつく, yamitsuku] (v5k,vi) to be taken ill; to be addicted to; to become absorbed in; to give oneself up (to)
窶す;俏す(oK)[やつす, yatsusu] (v5s,vt) (1) to be absorbed in; to lose oneself to; (2) to disguise oneself as; to adorn oneself
緩衝器[かんしょうき, kanshouki] (n) shock absorber; buffer
考えにふける;考えに耽る[かんがえにふける, kangaenifukeru] (exp,v1) (See 考え事に耽る) to be absorbed in thought; to muse; to muse about; to think things through
考え事にふける;考え事に耽る[かんがえごとにふける, kangaegotonifukeru] (exp,v5r) be absorbed in deep thought; be sunk in thought

absorb ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูด[v.] (dūt) EN: absorb ; suck ; imbibe ; soak up ; draw in FR: absorber ; aspirer ; sucer
ดูดขึ้นมา (ดูด...ขึ้นมา)[v. exp.] (dūt kheun m) EN: absorb … FR: absorber …
ดูดกลืน[v. exp.] (dūt kleūn) EN: absorb ; swallow FR: absorber
ดูดซับสภาพคล่อง[v. exp.] (dūt sap sap) EN: absorb liquidity FR:
ดูดซึม[v.] (dūtseum) EN: absorb ; suck up ; soak up/into ; be absorbed by/into FR: absorber ; assimiler
กลายกลืน[v. exp.] (klāi kleūn) EN: absorb FR:
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour ; absorb FR: avaler ; absorber ; ingurgiter ; engloutir ; dévorer
กลืนแสง[v. exp.] (kleūn saēng) EN: absorb light FR: absorber la lumière
อมความร้อน[v. exp.] (om khwām rø) EN: absorb heat FR:
อมน้ำ[v. exp.] (om nām) EN: absorb water FR:
ซับ[v.] (sap) EN: mob up ; blot ; absorb ; soak up FR: éponger ; sécher ; absorber ; pomper
ซึมซับ[v. exp.] (seum sap) EN: absorb FR:
ซึมซาบ[v.] (seumsāp) EN: absorb ; penetrate ; suffuse ; permeate ; soap into FR:
แอบซอร์บเบอร์[n.] (aēpsøpboē) EN: absorber FR:
ชุดดูดกลืน[n. exp.] (chut dūtkle) EN: absorber FR:
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดูด[adj.] (dūt) EN: FR: absorbant
ดูดซับ[v. exp.] (dūt sap) EN: adsorp ; absorp FR: adsorber ; absorber
ดูดซับน้ำได้[adj.] (dūt sap nām) EN: absorbent FR: absorbant
ดูดซับเสียง[v. exp.] (dūt sap sīe) EN: FR: absorber le son ; absorber le bruit
ดูดซึม[adj.] (dūtseum) EN: absorbent FR:
ห่วง[v.] (hūang = hua) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious (about) ; worry (about) ; be worried ; be perturbed about ; think about ; be engrossed with ; be solicitous about ; be absorbed about FR: être concerné par ; s'en faire ; s'inquiéter
อิ่มเอิบ[v.] (im-oēp) EN: be absorbed (into) FR:
จดจ่อ[v.] (jotjø) EN: concentrate ; pay particular attention to ; be absorbed in FR:
กันสะเทือน[adj.] (kan satheūo) EN: shock absorbing ; shockproof ; antishock FR: antichoc
ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน[n. exp.] (khā chai jā) EN: absorbed overhead FR:
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloē) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
เคลิบเคลิ้ม[adj.] (khloēpkhloē) EN: enraptured ; entranced (by) ; absorbed (in) FR:
ขลุก[n.] (khluk) EN: be absorbed (in) ; be immersed ; be occupied ; be busy (with) ; keep to oneself FR: être occupé ; être affairé
ขลุก[adj.] (khluk) EN: immersed ; absorbed FR:
ขลุกขลุ่ย[adj.] (khlukkhlui) EN: absorbed in ; occupied (with) ; busy with ; engrossed with ; immersed in FR:
ขลุกขลุ่ยอยู่กับ[adj.] (khlukkhlui ) EN: immersed in ; absorbed in FR:
ขลุกอยู่กับ[v. exp.] (khluk yū ka) EN: be absorbed in FR: être absorbé par
คร่ำเคร่ง[v.] (khramkhreng) EN: be engrossed in ; be absorbed in ; be preoccupied with ; immerse oneself ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard FR:
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be toughtful ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet ; mull FR:
กิน[v.] (kin) EN: eat ; drink ; consume ; chew FR: manger ; consommer ; absorber ; ingérer ; avaler ; boire ; bouffer (fam.) ; boulotter (vx - fam.) ; casser la croûte (loc. - fam.)
ก่น[v.] (kon) EN: persist ; do nothing but ; keep ; be absorbed in FR:
ก้อนสำลี[n. exp.] (køn samlī) EN: absorbent cotton ball ; cotton wool ; cotton ball FR: ouate [[f]
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immersed in ; bury oneself in FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé

absorb ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absorber {m}absorber
Absorbierung {f}absorbance
Vollkostenbasis {f}absorbed cost basis
saugfähig; aufsaugend; einsaugend {adj} | saugfähiger | am saugfähigstenabsorbent | more absorbent | most absorbent
Aufnahmefähigkeit {f}absorbing capacity; absorption power
Absorptionsfähigkeit {f}absorbability
Absorptionsvermögen {n}absorbencies
Aktivkohlefilter {m}charcoal absorber; activated carbon filter
Stoßdämpfer {m}shock absorber
Schalldämpfer {m}sound absorber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า absorb
Back to top