ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

realistic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *realistic*, -realistic-

realistic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
realistic (adj.) ซึ่งปฏิบัติได้จริง See also: ซึ่งสมเหตุสมผล Syn. sensible, practical
realistically (adv.) อย่างใช้ได้จริง Syn. actually Ops. impractically
English-Thai: HOPE Dictionary
realistic(รีอะลิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับความจริง,เป็นไปได้,เป็นจริง,เกี่ยวกับrealism (ดู), See also: realistically adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
realistic(adj) เป็นจริง,เหมือนจริง,เกี่ยวกับความจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But that's a fact of life your ass is gonna have to get realistic about.แต่นั่นคือความเป็นจริงของชีวิตตูดของคุณคือ gonna จะต้องได้รับจริงเกี่ยวกับ
I thought it was a very realistic performance.ฉันว่าเป็นการแสดงที่สมจริงมาก
The thing to notice about this piece... the thing that makes it very, very special... is its realistic depiction of its figures.สิ่งที่ควรสังเกตในรูปนี้ จุดที่มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือความสมจริงของสัดส่วนรูปร่าง
Why don'tyou make it realistic and draw him lying down?ทำไมนายไม่ทำให้มันเหมือนจริง เขียนเขาตอนนอน?
I know Teen Wolf is not a realistic movie.หนังเรื่องTeen Wolf ไม่ใช่เรื่องจริงอะนะ
Erik. What are your realistic goals for the rest of the season?คุณตั้งเป้าในนัดที่เหลือไว้ว่าไง
Recognizing both sides, a warrior becomes realistic and responsible for his actions.จำทั้งสองอย่างได้มั้ย ผู้กล้าผู้ซึ่งควร... ...อยู่บนความเป็นจริง และรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง
But you need to have realistic expectations, son.แต่ก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างนะ ลูกชาย
He wants revenge, Pam, and the only realistic way to end this is to eliminate the threat.เขาต้องการแก้แค้นนะแพม แล้ววิธีเดียวจริงๆ ที่จะจบได้ก็คือต้องกำจัดตัวอันตรายไปเสีย
And you see I've assigned realistic pressure areas to each of the global zones.แล้วคุณจะเห็นสัญญาณที่แท้จริง หย่อมความกดอากาศโดยรวมทั้งหมด
I want to be realistic with everyone. The aliens will not be able to go home.ผมอยากบอกความเป็นจริงกับทุกคนว่า เอเลี่ยนไม่สามารถกลับบ้านพวกมันได้
If she's looking to head the Company, there has to a more realistic plan than a one-man frontal assault.ถ้าเธอต้องการจะนำ company จะต้องมีแผนจริงๆที่ไม่ใช่วันแมนโชว์ บุกด้านหน้า

realistic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吹冷风[chuī lěng fēng, ㄔㄨㄟ ㄌㄥˇ ㄈㄥ, 吹冷风 / 吹冷風] to blow cold; damping expectations by discouraging or realistic words
迂见[yū jiàn, ㄩ ㄐㄧㄢˋ, 迂见 / 迂見] absurd opinion; pedantic and unrealistic view
切实[qiè shí, ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ, 切实 / 切實] feasible; earnestly; conscientiously; realistic; practical
胡思乱想[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 胡思乱想 / 胡思亂想] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy
空中楼阁[kōng zhōng lóu gé, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, 空中楼阁 / 空中樓閣] pavilion in the air (成语 saw); unrealistic Utopian construction; castles in Spain; imaginary future plans
踏实[tà shi, ㄊㄚˋ ㄕ˙, 踏实 / 踏實] practical; down-to-earth; realistic; firmly based; steadfast; to have peace of mind; free from anxiety
踏踏实实[tà tà shí shí, ㄊㄚˋ ㄊㄚˋ ㄕˊ ㄕˊ, 踏踏实实 / 踏踏實實] realistic; down-to-earth; steadfast
不切实际[bù qiè shí jì, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ ㄐㄧˋ, 不切实际 / 不切實際] unrealistic; unpractical; impracticable
迂儒[yū rú, ㄩ ㄖㄨˊ, 迂儒] unrealistic; pedantic and impractical
迂论[yū lùn, ㄩ ㄌㄨㄣˋ, 迂论 / 迂論] unrealistic argument; high flown and impractical opinion
栩栩如生[xǔ xǔ rú shēng, ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ ㄖㄨˊ ㄕㄥ, 栩栩如生] vivid and lifelike; true to life; realistic

realistic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
世事に疎い[せじにうとい, sejiniutoi] (n) inexperienced; unrealistic; knowing but little of the world
即物的[そくぶつてき, sokubutsuteki] (adj-na,n) practical; matter-of-fact; realistic; utilitarian; pragmatic
実際的[じっさいてき, jissaiteki] (adj-na) practical; realistic; pragmatic
現実性[げんじつせい, genjitsusei] (n) realistic; practical; feasible
現実的[げんじつてき, genjitsuteki] (adj-na) realistic; pragmatic
非現実的[ひげんじつてき, higenjitsuteki] (adj-na) unrealistic

realistic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นไปได้จริง[adj.] (pen pai dāi) EN: realistic ; possible FR: possible
สมจริง[adj.] (somjing) EN: realistic ; truthful FR: digne de foi
เพ้อฝัน[adj.] (phoēfan) EN: fanciful ; imaginary ; unrealistic FR:

realistic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
realistisch {adj} | realistischer | am realistischstenrealistic | more realistic | most realistic
Realpolitik {f}realpolitik; realistic politics
realistisch {adv}realisticly
surrealistisch {adv}surrealistically
unrealistisch; unreal {adj}unrealistic
unrealistisch {adv}unrealistically
wirklichkeitsfremd {adj} | wirklichkeitsfremder | am wirklichkeitsfremdestenunrealistic | more unrealistic | most unrealistic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า realistic
Back to top