ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

figure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *figure*, -figure-

figure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
figure (n.) ตัวเลข See also: จำนวนเลข, จำนวนเต็ม Syn. amount, numeral, value
figure (n.) รูปภาพ See also: รูป, ภาพ, ภาพร่าง, ภาพเหมือน, งานศิลปะ, รูปปั้น Syn. picture, portrait, sketch, composition
figure (n.) รูปร่าง See also: รูปทรง, ร่างกาย, ทรวดทรง, ส่วนสัด Syn. body, form, shape, outline
figure (n.) บุคคลสำคัญ
figure (n.) บุคลิกภาพ See also: ลักษณะท่าทาง, บคลิกลักษณะ Syn. character, personality
figure (n.) การใช้อุปมาอุปมัย See also: ถ้อยคำสำนวนโวหาร, ความเปรียบ
figure (vi.) เป็นส่วนสำคัญ See also: มีส่วนร่วม
figure (vt.) คิดคำนวน See also: ประเมิน, คาดคะเน Syn. calculate, guess, reckon
figure (vt.) จินตนาการ See also: ฝันถึง, นึกถึง, วาดรูป, วาดภาพ
figure in (phrv.) รวมเข้ากับ See also: บวกไปกับ
figure in (phrv.) มีส่วนร่วมใน See also: ปรากฏตัวให้เห็น Syn. have in
figure of speech (n.) การใช้อุปมาอุปมัย See also: การใช้สำนวนโวหาร, การเปรียบเทียบ, สำนวนที่สละสลวย Syn. comparison, metaphor, simile
figure on (phrv.) ขึ้นอยู่กับ See also: แน่ใจในเรื่อง, มั่นใจกับ Syn. depend on
figure on (phrv.) ตั้งใจกระทำ (บางสิ่ง)
figure on (phrv.) คาดหวัง
figure out (phrv.) คำนวณ See also: คิดคำนวณ Syn. work out
figure out (phrv.) ไม่รู้สาเหตุของ See also: ไม่เข้าใจในเรื่อง Syn. make out, puzzle out
figure to (phrv.) คิดถึง...กับ
figure up (phrv.) รวมกันเป็น Syn. add up
figured (adj.) ซึ่งตกแต่งตามแบบที่ร่างไว้ See also: ซึ่งแสดงภาพหรือแผนภูมิ Syn. patterned
figurehead (n.) รูปแกะสลักบนหัวเรือ See also: แม่ย่านางเรือ
figurehead (n.) หัวหน้าแต่ในนาม (แต่ไม่ได้มีอำนาจแท้จริง) See also: หุ่นเชิดที่ไร้อำนาจ Syn. dummy
English-Thai: HOPE Dictionary
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
figured(ฟิก'เกอด) adj. เป็นรูป,เป็นร่าง,ซึ่งแสดงเป็นรูปเป็นร่าง
figureheadn. หัวหน้าในนาม (ไม่มีอำนาจ) ,รูปแกะสลักของเรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
figure(n) ตัวเลข,สถิติ,ภาพ,วิธีพูด,เครื่องหมาย,จำนวน,รูปร่าง,รูปสลัก,รูปหล่อ
figurehead(n) รูปปั้นตรงหัวเรือ,เจว็ด,ผู้เป็นหัวหน้าแต่ในนาม,หุ่นเชิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
figureรูป, ภาพ, ตัวเลข [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
figure of speechภาพพจน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Figure drawingภาพวาดเส้นรูปคน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธงจระเข้ (n.) flag with a crocodile figure in the middle
เทพนม (n.) the figure of deva See also: clasping hand in, token to worship
ตำแหน่ง (clas.) figure
ร่าง (n.) figure See also: physique, form, shape, build Syn. รูปร่าง, ตัว
รูป (n.) figure Syn. รูปร่าง
รูปคน (n.) figure
สัณฐาน (n.) figure See also: shape Syn. รูปร่าง, โครงสร้าง, โครงร่าง, เค้าโครง
หุ่น (n.) figure See also: shape Syn. รูปร่าง, สัดส่วน
อุปมาโวหาร (n.) figure of speech See also: metaphor, simile
fig. (abbr.) ที่แสดงด้วยภาพ (คำย่อของ figure(s), figurative, หรือ figuratively) See also: ที่แสดงด้วยสัญลักษณ์, สัญลักษณ์, รูป
ซ่อนรูป (v.) cover up one´s figure See also: conceal the figure
ท้องอัสดงคต (n.) lotus-figure at the base of temple´s wall
หางเลข (n.) symbols used for figures
เชิดหนัง (v.) display shadow figures See also: perform a puppet show
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He may be able to help us figure out how to fix thisเขาอาจจะช่วยพวกเราหาวิธีซ่อมสิ่งนี้ได้
We'll figure out something later, okay?เราจะนึกคิดบางเรื่องทีหลัง โอเคนะ?
I think I need a little time just to figure things outฉันคิดว่าฉันต้องการเวลาสักหน่อยเพื่อคิดเรื่องต่างๆ ให้ตก
I think I just figured something outฉันคิดว่าฉันเพิ่งจะคิดอะไรออก
You're a public figureคุณเป็นบุคคลสาธารณะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wish I could figure out some way we could break it up.หวังว่าฉันจะสามารถคิดออกวิธีการบางอย่างที่เราจะทำลายมันได้
The way I figure there's really not too much future with a sawed-off runt like you.ฉันว่านะ... ...คนห่วยๆ อย่างนาย ไม่มีอนาคตเท่าไหร่หรอก
But if Clemenza can figure out a way to have a weapon planted there for meแต่ถ้าเคลเมนสามารถคิดออกวิธีที่จะได้อาวุธที่ปลูกมีสำหรับฉัน
We figure that entertainment would draw gamblers to the casino.We figure that entertainment would draw gamblers to the casino.
So then Denherder and Charlie sat there trying to catch their breath and figure out how to tell Charlie's wife what happened to her freezer full of meat.เเล้วเดนเฮอร์เดอร์ กับชาร์ลี ก็นั่งหอบกันอยู่ตรงนั้น... พยายามคิดกันว่า จะบอกเมียชาร์ลีเรื่องเนี้อว่ายังไง
I figure it's lost property.ฉันคิดว่ามันสูญเสียทรัพย์สิน
But I just can't figure out why.ฉันคิดไม่ออกจริงๆว่าทำไม
We just got to figure out a way to get him up there.เราต้องหาทางล่อให้มันขึ้นไปบนนั้นให้ได้
I don't know. I guess we can figure that one out when we get there.ไม่รู้สิ แต่เดี๋ยวก็นึกออกเองแหละน่า
All I'm saying is, we got to figure out... some way to get that money honestly.ทุกสิ่งที่ผมกำลังพูดเราต้องคำนวณ วิธีการได้เงินนั้นมาโดยสุจริต
We gotta figure out something these people like, and fast!พวกเราต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าคนเหล่านี้ชอบอะไร
Then we gotta figure out some way to collect that gate money... get it to the County Assessor's office as soon as they open in the morning.เราต้องกำหนดว่าจะได้เงินค่าผ่านประตูเท่าไร ให้ผู้ประเมินเขตปกครองเมื่อพวกเขาเปิดในตอนเช้า

figure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿奇里斯[Ā qí lǐ sī, ㄚ ㄑㄧˊ ㄌㄧˇ ㄙ, 阿奇里斯] Achilles, figure in Greek mythology, also spelled Akhilleus or Achilleus
阿多尼斯[Ā duō ní sī, ㄚ ㄉㄨㄛ ㄋㄧˊ ㄙ, 阿多尼斯] Adonis, figure in Greek mythology
折线[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 折线 / 折線] broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg
摺線[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 摺線] variant of 折線|折线, broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg
卧虎[wò hǔ, ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, 卧虎 / 臥虎] crouching tiger; fig. major figure in hiding; concealed talent
九面体[jiǔ miàn tǐ, ㄐㄧㄡˇ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, 九面体 / 九面體] enneahedron (solid figure having nine plane faces)
花样滑冰[huā yàng huá bīng, ㄏㄨㄚ ㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄥ, 花样滑冰 / 花樣滑冰] figure skating
身形[shēn xíng, ㄕㄣ ㄒㄧㄥˊ, 身形] figure (esp. a woman's)
教主[jiào zhǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˇ, 教主] founder or head of a religion (possibly legendary); figure (man or God) worshipped by a religious sect; modern pop or film star worshipped by fans
元老[yuán lǎo, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ, 元老] grandee; old leadership; chief figure (in a gerontocracy)
圣像[shèng xiàng, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, 圣像 / 聖像] icon; iconic; religious image; figure (of Confucius, Buddha, Jesus Christ, the Virgin Mary etc); CL: 張|张
歇后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, 歇后语 / 歇後語] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail
周文王[Zhōu Wén Wáng, ㄓㄡ ㄨㄣˊ ㄨㄤˊ, 周文王] King Wen of Zhou state (c. 1152-1056 BC), reigned c. 1099–1056 BC as king of Zhou state, leading figure in building the subsequent Western Zhou dynasty, father of King Wu of Zhou 周武王 the first Zhou dynasty king
比喻[bǐ yù, ㄅㄧˇ ㄩˋ, 比喻] metaphor; analogy; figure of speech; figuratively
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, 图谱 / 圖譜] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music
画荻教子[huà dí jiào zǐ, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧˊ ㄐㄧㄠˋ ㄗˇ, 画荻教子 / 畫荻教子] arrange reed figures to teach the children (成语 saw);
蜂巢[fēng cháo, ㄈㄥ ㄔㄠˊ, 蜂巢] beehive; wasp's nest; honeycomb; fig. honeycomb figure
花缎[huā duàn, ㄏㄨㄚ ㄉㄨㄢˋ, 花缎 / 花緞] brocade; figured satin
社会名流[shè huì míng liú, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ, 社会名流 / 社會名流] celebrity; public figure
全等形[quán děng xíng, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄥˇ ㄒㄧㄥˊ, 全等形] congruent figure
急先锋[jí xiān fēng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢ ㄈㄥ, 急先锋 / 急先鋒] daring vanguard; pioneer; leading figure
生卒年[shēng zú nián, ㄕㄥ ㄗㄨˊ ㄋㄧㄢˊ, 生卒年] dates of birth and death (of historical figure)
先公[xiān gōng, ㄒㄧㄢ ㄍㄨㄥ, 先公] deceased father; deceased senior male figure
纹饰[wén shì, ㄨㄣˊ ㄕˋ, 纹饰 / 紋飾] decorative motif; figure
不符合[bù fú hě, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇ, 不符合] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming
变丑[biàn chǒu, ㄅㄧㄢˋ ㄔㄡˇ, 变丑 / 變醜] disfigure
[chuǎi, ㄔㄨㄞˇ, 揣] estimate; guess; figure; surmise
外形[wài xíng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥˊ, 外形] figure; shape
体态[tǐ tài, ㄊㄧˇ ㄊㄞˋ, 体态 / 體態] figure; physique; posture
风姿[fēng zī, ㄈㄥ ㄗ, 风姿 / 風姿] good looks; good figure; graceful bearing; charm
形象[xíng xiàng, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄤˋ, 形象] image; form; figure
势要[shì yào, ㄕˋ ㄧㄠˋ, 势要 / 勢要] influential figure; powerful person
挨边[āi biān, ㄞ ㄅㄧㄢ, 挨边 / 挨邊] to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
挨边儿[āi biān r, ㄞ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, 挨边儿 / 挨邊兒] erhua variant of 挨邊|挨边; to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
头面人物[tóu miàn rén wù, ㄊㄡˊ ㄇㄧㄢˋ ㄖㄣˊ ˋ, 头面人物 / 頭面人物] leading figure; bigwig
[shù, ㄕㄨˋ, 数 / 數] number; figure; to count; to calculate; several
数码[shù mǎ, ㄕㄨˋ ㄇㄚˇ, 数码 / 數碼] number; numerals; figures; digital; amount; numerical code
数字[shù zì, ㄕㄨˋ ㄗˋ, 数字 / 數字] numeral; digit; number; figure; amount; digital (electronics etc)
顶尖[dǐng jiān, ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄢ, 顶尖 / 頂尖] peak; world best; number one; finest (competitors); apex; peak; top (figures in a certain field)
人士[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, 人士] person; figure; public figure

figure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight
コンパルソリーフィギュア[, konparusori-figyua] (n) compulsory figure
ニアピン[, niapin] (n) (1) near pin (golf); closest to pin (flagstick); (2) close (closest) answer or figure
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response
リーダー格[リーダーかく, ri-da-kaku] (n) leader; leading figure
三枚目[さんまいめ, sanmaime] (n) (1) (from Kabuki system of ranking characters) comedian; actor who plays comic roles; (2) figure of fun; laughing stock
人影を認める[ひとかげをみとめる, hitokagewomitomeru] (exp,v1) to make out someone's figure
俗形[ぞくぎょう, zokugyou] (n) the figure of the common man
修辞[しゅうじ, shuuji] (n) figure of speech; rhetorical flourish
修辞技法[しゅうじぎほう, shuujigihou] (n) (See 文彩) figure of speech
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
千両役者[せんりょうやくしゃ, senryouyakusha] (n) star (actor); prima donna; leading figure
半跏思惟像[はんかしいぞう, hankashiizou] (n) (See 弥勒菩薩) Buddhist statue of a figure sitting contemplatively in the half-lotus position (often of Maitreya)
大立者[おおだてもの, oodatemono] (n) bigwig; leading or prominent figure
奇態[きたい, kitai] (adj-na,n) strange or odd posture or figure
孤影[こえい, koei] (n) lonely figure
孤影悄然[こえいしょうぜん, koeishouzen] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) lonely figure
弧影悄然[こえいしょうぜん, koeishouzen] (adj-t,adv-to) lonely and crestfallen; a lonely and heavy-hearted figure
招き猫[まねきねこ, manekineko] (n) beckoning cat; figure of a cat with one paw raised (usu. white porcelain)
挿入図[そうにゅうず, sounyuuzu] (n) inserted figure
文彩;文采[ぶんさい, bunsai] (n) (See 修辞技法) figure of speech
暫定値[ざんていち, zanteichi] (n) provisional figure
石膏像[せっこうぞう, sekkouzou] (n) plaster figure (bust)
立て役者;立役者[たてやくしゃ, tateyakusha] (n) leading actor; person who acts as driving force behind something; key figure; leading spirit; central figure
艶めかしい姿[なまめかしいすがた, namamekashiisugata] (n) (See 艶めかしい) bewitching figure
艶姿;あで姿[あですがた;えんし(艶姿), adesugata ; enshi ( tsuya sugata )] (n) charming figure; alluring figure
艶容[えんよう, enyou] (n) charming look; fascinating figure
英姿颯爽[えいしさっそう, eishisassou] (adj-t,adv-to) (arch) cutting a fine (dashing, gallant, noble) figure
著名人[ちょめいじん, chomeijin] (n) celebrity; personality; prominent figure
言葉のあや;言葉の綾[ことばのあや, kotobanoaya] (n) figure of speech
貫禄不足[かんろくぶそく, kanrokubusoku] (n,adj-na,adj-no) lacking enough gravity for (a position, task); being an insignificant figure for (a position)
重要人物[じゅうようじんぶつ, juuyoujinbutsu] (n) important person; strategic person; key figure
鶏群一鶴[けいぐんいっかく, keigun'ikkaku] (n) a swan among ducklings; a diamond among stones; a great figure among the common run of men
龕像[がんぞう, ganzou] (n) (1) Buddha figure carved into a rock; (2) Buddha figure in a cabinet
アクセル[, akuseru] (n) (1) (abbr) (See アクセラレータ) accelerator; (2) (abbr) (See アクセルジャンプ) Axel (figure skating jump); axel; (P)
アクセルジャンプ;アクセル・ジャンプ[, akuserujanpu ; akuseru . janpu] (n) Axel jump (figure skating)
アクセルパウルゼンジャンプ;アクセル・パウルゼン・ジャンプ[, akuserupauruzenjanpu ; akuseru . pauruzen . janpu] (n) (obsc) (See アクセルジャンプ) Axel Paulsen jump (figure skating)
イナバウアー[, inabaua-] (n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer); (P)
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.)
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters
Japanese-English: COMDICT Dictionary
図表[ずひょう, zuhyou] figure
数字シフト[すうじシフト, suuji shifuto] figure shift
再構成[さいこうせい, saikousei] reconfigure
自動コンフィグレーション[じどうコンフィグレーション, jidou konfigure-shon] automatic configuration
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
影法師[かげぼうし, kageboushi] Thai: หุ่นเงา English: shadow figure
[すう, suu] Thai: ตัวเลข English: figure

figure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุคคล[n.] (bukkhon) EN: person ; individual ; man ; people ; pesonage ; figure FR: personne [f] ; individu [m] ; personnalité [f] ; personnage [m]
บุคคลสำคัญ[n. exp.] (bukkhon sam) EN: important person ; figure ; key person FR: personne importante [f] ; personnage important [m] ; figure importante [f] ; figure de proue [f] (fig.)
บุคคลสาธารณะ[n. exp.] (bukkhon sāt) EN: FR: figure publique [f] ; personnage public [m]
เช็คบิล[v. exp.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up FR: demander l'addition
โฉม[n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f] ; look [m] (anglic.)
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind FR: aspect [m] ; physionomie [m]
โฉมงาม[n.] (chōmngām) EN: beautiful figure FR:
ดอก[n.] (døk) EN: decorative pattern ; figure ; polka dot FR: motif décoratif [m]
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
หุ่นไม้[n.] (hunmāi) EN: wooden figure ; puppet FR: marionnette [f]
จำนวน[n.] (jamnūan) EN: total ; amount ; quantity ; number ; sum ; circulation ; figure FR: nombre [m] ; total [m] ; somme [f] ; quantité [f] ; tirage [m] ; chiffre [m]
จำนวนเชิงรูป[n. exp.] (jamnūan cho) EN: figurate number FR: nombre figuré [m]
จำนวนเชิงรูปภาพ [n. exp.] (jamnūan cho) EN: figurate number FR: nombre figuré [m]
กบี่ธุช[n.] (kabīthut) EN: standard with a picture of Hanuman (which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman) FR:
แก้ไขปัญหา[v. exp.] (kaēkhai pan) EN: solve a problem ; figure out a problem ; solve ; remedy ; fix ; cure FR: résoudre un problème
แกนนำ[n.] (kaēnnam) EN: core leader ; leader ; core member ; leading element FR: leader [m] (anglic.) ; figure de proue [f] ; pilier [m]
คำนวณ[v.] (khamnūan) EN: calculate ; compute ; estimate ; reckon ; figure ; count FR: calculer ; compter
คำอุปมาอุปไมย[n. exp.] (kham uppamā) EN: metaphor ; figure of speech FR:
คิด[v.] (khit) EN: consider ; conceive ; suppose ; figure FR: considérer ; estimer ; supposer ; croire ; s'imaginer
คิดไม่ออก[v. exp.] (khit mai øk) EN: be thoughtless ; have no idea ; be unable to find a solution ; can not think of it ; can't figure it out FR: ne pas avoir d'idée
คิดออก[v. exp.] (khit øk) EN: find a solution ; have an idea ; figure out ; solve FR: trouver une solution
คิดตก[v.] (khittok) EN: solve ; resolve ; find a solution ; unravel ; figure out FR: résoudre ; solutionner ; trouver une solution ; obtenir une solution
ขบ[v.] (khop) EN: think over ; solve ; ponder ; figure out FR: résoudre
ลาย[n.] (lāi) EN: design ; figure ; pattern ; dot ; stripe FR: dessin [m] ; figure [f] ; motif [m] ; rayure [f] ; raie [f]
หลัก[n.] (lak) EN: figure ; digit FR: chiffre [m]
ลำเพา[n.] (lamphao) EN: beautiful figure FR:
เลข[n.] (lēk) EN: number ; numeral ; digit ; figure ; integer FR: numéro [m] ; chiffre [m] ; nombre [m]
หน้า[n.] (nā) EN: face ; visage ; countenance ; mug FR: visage [m] ; figure [f] ; face [f] ; bobine (fam.) [f] ; tête [f]
หน้าเก่า[n. exp.] (nākao) EN: veteran ; same person FR: vieille figure [f]
นางกวัก[n.] (nāngkwak) EN: beckoning goddess figure ; talismanic lady statue FR:
หน้าตาอมทุกข์[X] (nātā om thu) EN: FR: faire triste figure ; faire triste mine
หน่วย[n.] (nūay) EN: last digit ; last figure FR: chiffre [m]
ปาง[n.] (pāng) EN: Buddha posture ; style of image of Buddha ; attitude of a deity figure FR: posture du Bouddha [f]
ปฏิมา[n. exp.] (patimā) EN: Buddha image ; Buddha figure FR: icône [f] ; image [f] ; représentation du Bouddha [f]
ภาพ[n.] (phāp) EN: picture ; painting ; drawing ; photograph ; portrait FR: image [f] ; illustration [f] ; photo [f] ; photographie [f] ; portrait [m] ; figure [f] ; cliché [m] ; représentation [f] ; vision [f] ; images télévisées [fpl]
ภาพที่...[n. exp.] (phāp thī ..) EN: FR: figure n° ... ; illustration n° ... ; photo n° ...
ผู้กว้างขวาง[n. exp.] (phū kwāngkh) EN: well-known person ; well-known figure ; well-connected person ; influential person FR: personne influente [f]
ผู้มีอิทธิพล[n. exp.] (phū mī itti) EN: influential person ; influential figure FR: personnage influent [m]
ระนาบ[n.] (ranāp) EN: plane; plane figure FR: plan [m] ; figure plane [f]
ร่าง[n.] (rāng) EN: figure ; form ; outline ; shape ; draft ; body ; structure ; appearance FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; brouillon [m] ; projet [m] ; plan [m] ; canevas [m] ; corps [m] ; structure [f]

figure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptfigur {f}central character; main character; principal character; leading figure; central figure
stattliche Erscheinung {f}commanding figure
Kultfigur {f}cult figure
Establishment {n} | Angehöriger des Establishmentsthe establishment [Br.] | establishment figure
Randfigur {f}marginal figure
Zinnfigur {f}pewter figure
Gipsfigur {f}plaster figure
Prüfwert {m}value figure
Wappenbild {n}heraldic figure
Einschaltquote {f}audience rating; viewing figures
Unfallziffer {f}casualty figures
Schachfigur {f} | Schachfiguren
Aushängeschild {n}figurehead
Achterknoten {m} [naut.]figure eight knot
Eiskunstlauf {m}figure skating
Leistungszahl {f}figure of merit
Redewendung {f}figure of speech
Gestalt {f}figure
Schlüsselfigur {f}key figure; keyman
Wachsfigur {f} | Wachsfiguren

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า figure
Back to top