ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

model

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *model*, -model-

model ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
model (n.) แบบจำลอง See also: รูปจำลอง, สิ่งจำลอง, หุ่นจำลอง Syn. copy, imitation
model (n.) นางแบบ Syn. mannequin, poser
model (n.) ต้นแบบ See also: แบบ, แม่แบบ, แบบอย่าง, ตัวอย่าง Syn. pattern, mold, example, ideal
model (vi.) แสดงแบบ See also: เป็นนายแบบ, เป็นนางแบบ Syn. pose
model (vt.) จำลองแบบ See also: ทำแบบ, สร้างแบบจำลอง Syn. form, shape, mold Ops. deconstruct, demolish
model (adj.) น่าถือเป็นแบบอย่าง See also: น่าเอาอย่าง, ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง Syn. prototypal, standard Ops. nonstandard
model (vi.) เป็นแบบให้ (นักวาดรูป) See also: นั่งเป็นแบบ, วางท่าเป็นแบบ Syn. pose
model after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. pattern after
model after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. pattern after
model after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. pattern after
model home (n.) บ้านตัวอย่าง Syn. show house, show home
modeler (n.) ผู้ทำหุ่นจำลอง
modeling (n.) การสร้างหุ่นจำลอง
modeling (n.) การเดินแบบ
modeller (n.) ผู้ทำหุ่นจำลอง
modelling (n.) การสร้างหุ่นจำลอง
modelling (n.) การเดินแบบ
English-Thai: HOPE Dictionary
model(โม'เดิล) n. แบบ,หุ่นจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,แบบโครงสร้าง adj. เป็นตัวอย่าง. v. สร้างตามแบบ,สร้างแบบ,แสดง,สร้างหุ่น., See also: modeler n. modeller n., Syn. standard
modelist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
modellist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
English-Thai: Nontri Dictionary
model(n) แบบ,หุ่น,แบบจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modeling, conceptualการจำลองแบบเชิงแนวคิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modelling๑. การปั้น๒. การเสริมมิติ๓. การวางท่าหุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Model แบบจำลอง ตัวแบบ [คอมพิวเตอร์]
Modelingการลอกเลียนแบบ [การแพทย์]
Modelling การทำแบบจำลอง, การทำหุ่น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นต้นแบบ (v.) be a model (for) See also: be a prototype, be a pattern for
ต้นแบบ (n.) model See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon Syn. แบบอย่าง, แม่แบบ
ต้นแบบ (n.) model See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon Syn. แม่แบบ, ตัวอย่าง
ต้นแบบ (n.) model See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, original Syn. หลัก, แบบอย่าง, แบบฉบับ, ต้นฉบับ
นางแบบ (n.) model See also: mannequin Ops. นายแบบ
นายแบบ (n.) model
หุ่นจำลอง (n.) model See also: replica, dummy Syn. หุ่น
แบบ (n.) model See also: style, way, form, pattern
แบบจำลอง (n.) model See also: prototype, example
แบบฉบับ (n.) model See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon Syn. แบบอย่าง, แม่แบบ, ต้นแบบ
แบบอย่าง (n.) model See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon Syn. แม่แบบ, ต้นแบบ, ตัวอย่าง
แม่แบบ (n.) model See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, original Syn. ต้นแบบ, หลัก, แบบอย่าง, แบบฉบับ, ต้นฉบับ
แผนแม่บท (n.) model scheme
ถ่ายแบบ (v.) model the dress See also: show off the dress Syn. ถ่ายแฟชั่น, เดินแฟชั่น
ถ่ายแฟชั่น (v.) model the dress See also: show off the dress Syn. เดินแฟชั่น
เดินแฟชั่น (v.) model the dress See also: show off the dress Syn. ถ่ายแฟชั่น
ช่างปั้น (n.) modeller See also: potter
ถือเป็นเยี่ยงอย่าง (v.) take someone as a model See also: take someone as an example Syn. ถือเป็นแบบอย่าง
ถือเป็นแบบอย่าง (v.) take someone as a model See also: take someone as an example
รุ่นใหม่ (n.) new model Syn. แบบใหม่ Ops. รุ่นเก่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He selected her as his model after many weeks looking at hundreds of behinds throughout Italyเขาเลือกเพราะ model after ของเขา . จำนวนมากมายสัปดาห์... ...การดูที่ร้อยของ behind throughout ltaly
A model made before catalytic converters... so it'll run good on regular gas.เป็นก่อนอุปกรณ์ที่ลดสาร ดังนั้นมันวิ่งได้ดีกับก๊าซปกติ
And there he is, back in that lot, the model disciple.เขาอยู่ข้างหลังนั่นไง ลูกศิษย์ตัวอย่าง
Wow! This is a DL4 model cyborg horse!นี่ม้าไซบอร์ก รุ่นDL4นี่นา!
Like a model aeroplane. We used that thing for models or a...เราเคยใช้พวกนี้สำหรับปืนครก แต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้
He'll be a good model for my novel.เขาจะเป็นตัวละครในหนังสือของฉัน
It's the fastest model yet.เร็วที่สุดสำหรับตอนนี้
Would you, by any chance, be interested in becoming a model or an actress?ทำไงดี,ถ้าอะไรเปลี่ยนไป,มันจะดีไหม/จะเป็นดาราหรือนางแบบดี?
I was selected for the emotional attachment he had for my model number due to his boyhood experiences. This aided in my infiltration.ผมถูกเลือกจากเหล่าหุ่นยนต์ เพราะความทรงจำที่คุณมี ในวัยเด็ก
This is gadget model 2... or "g2" for short.นี่คือแก็ดเจ็ทรุ่นที่ 2... หรือเรียกสั้นๆ "จี2"
You're a model patient for everyone here.คุณเป็นคนไข้ตัวแบบ สำหรับทุกคนที่นี่เลย
If we use the model of boycott and voting with your dollars that's an undemocratic situation.นั่นคือภาวะที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย เรากลัวอะไร? (นิโคล บาร์คิลอน แฟรงค์ ผู้จัดการสำนักงาน)

model ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仿纸[fǎng zhǐ, ㄈㄤˇ ㄓˇ, 仿纸 / 仿紙] copying paper (with printed model characters and blank squares for writing practice)
吴下阿蒙[Wú xià ā Méng, ˊ ㄒㄧㄚˋ ㄚ ㄇㄥˊ, 吴下阿蒙 / 吳下阿蒙] General Lü Meng 呂矇|吕蒙 of the southern state of Wu (成语 saw); model of self-improvement by diligent study (from unlettered soldier to top strategist of Wu)
劳模[láo mó, ㄌㄠˊ ㄇㄛˊ, 劳模 / 勞模] model worker
型号[xíng hào, ㄒㄧㄥˊ ㄏㄠˋ, 型号 / 型號] model number
航模[háng mó, ㄏㄤˊ ㄇㄛˊ, 航模] model plane or ship
词素通达模型[cí sù tōng dá mó xíng, ㄘˊ ㄙㄨˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄚˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 词素通达模型 / 詞素通達模型] morpheme access model (MA model)
赛车女郎[sài chē nǚ láng, ㄙㄞˋ ㄔㄜ ㄋㄩˇ ㄌㄤˊ, 赛车女郎 / 賽車女郎] race queen (Japanese term for glamor model in bikini); pin-up; pit babe
东现汉纪[Dōng xiàn hàn jì, ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ ㄏㄢˋ ㄐㄧˋ, 东现汉纪 / 東現漢紀] Records of the Eastern Han, model for History of Later Han 後漢書|后汉书
翔凤[xiáng fèng, ㄒㄧㄤˊ ㄈㄥˋ, 翔凤 / 翔鳳] Soaring Phoenix (Chinese built Advanced Regional Jet passenger plane, model number ARJ-900 etc)
照猫画虎[zhào māo huà hǔ, ㄓㄠˋ ㄇㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨˇ, 照猫画虎 / 照貓畫虎] lit. drawing a tiger using a cat as a model (成语 saw); fig. to pretend to do sth without understanding it
浑天仪[hún tiān yí, ㄏㄨㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄧˊ, 浑天仪 / 渾天儀] armillary sphere (astronomical model)
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, 型] model; type (e.g. blood type
结合模型[jié hé mó xíng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 结合模型 / 結合模型] combination model
紧凑型车[jǐn còu xíng chē, ㄐㄧㄣˇ ㄘㄡˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, 紧凑型车 / 緊湊型車] compact car model
竞争模式[jìng zhēng mó shì, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄇㄛˊ ㄕˋ, 竞争模式 / 競爭模式] competition model
概念依存模型[gài niàn yī cún mó xíng, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 概念依存模型] conceptual dependency model
豪华型[háo huá xíng, ㄏㄠˊ ㄏㄨㄚˊ ㄒㄧㄥˊ, 豪华型 / 豪華型] deluxe model
分布式发展模型[fēn bù shì fā zhǎn mó xíng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 分布式发展模型 / 分布式發展模型] distributed developmental model
榜样[bǎng yàng, ㄅㄤˇ ㄧㄤˋ, 榜样 / 榜樣] example; model
範例[fàn lì, ㄈㄢˋ ㄌㄧˋ, 範例] example; model
表率[biǎo shuài, ㄅㄧㄠˇ ㄕㄨㄞˋ, 表率] example; model
外向型[wài xiàng xíng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˊ, 外向型] export-oriented (economic model)
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
仿古[fǎng gǔ, ㄈㄤˇ ㄍㄨˇ, 仿古] pseudo-classical; modeled on antique; in the old style
沿例[yán lì, ㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, 沿例] following the model; according to precedent
混合模型[hùn hé mó xíng, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 混合模型] hybrid model
[mó, ㄇㄛˊ, 模] imitate; model; norm; pattern
单词产生器模型[dān cí chǎn shēng qì mó xíng, ㄉㄢ ㄘˊ ㄔㄢˇ ㄕㄥ ㄑㄧˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 单词产生器模型 / 單詞產生器模型] logogen model
仿制[fǎng zhì, ㄈㄤˇ ㄓˋ, 仿制 / 仿製] to copy; to imitate; to make by imitating a model
数学模型[shù xué mó xíng, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 数学模型 / 數學模型] mathematical model
典範[diǎn fàn, ㄉㄧㄢˇ ㄈㄢˋ, 典範] model; example
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, 型] model; type (e.g. blood type)
模型[mó xíng, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 模型] model; mould; matrix; pattern
模范[mó fàn, ㄇㄛˊ ㄈㄢˋ, 模范 / 模範] model; fine example
[fàn, ㄈㄢˋ, 範] model
造型[zào xíng, ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˊ, 造型] modeling; to mold
多层次分析模型[duō céng cì fēn xī mó xíng, ㄉㄨㄛ ㄘㄥˊ ㄘˋ ㄈㄣ ㄒㄧ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 多层次分析模型 / 多層次分析模型] multilevel analysis model
[kǎi, ㄎㄞˇ, 楷] norm; model; (writing)
标兵[biāo bīng, ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥ, 标兵 / 標兵] parade guards (usually spaced out along parade routes); example; model; pacesetter
[fàn, ㄈㄢˋ, 范 / 範] pattern; model; example

model ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model
アクティビティモデルステップ[, akuteibiteimoderusuteppu] (n) {comp} activity model step
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe
イベントコンパニオン;イベント・コンパニオン[, ibentokonpanion ; ibento . konpanion] (n) promotional model (e.g. at a trade show) (wasei
エントリーモデル[, entori-moderu] (n) {comp} entry model
オーバレイモデル[, o-bareimoderu] (n) {comp} overlay model
オブジェクトモデルダイアグラム[, obujiekutomoderudaiaguramu] (n) {comp} object model diagram
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model
ガレージキット[, gare-jikitto] (n) (See ガレキ,フィギュア) small scale production model kit (e.g. for figurines) (wasei
ガレキ[, gareki] (n) (abbr) (See ガレージキット) small scale production model kit (e.g. for figurines)
キャンギャル[, kyangyaru] (n) (abbr) model featured in an advertising campaign (wasei
クライアント・サーバーモデル;クライアントサーバーモデル[, kuraianto . sa-ba-moderu ; kuraiantosa-ba-moderu] (n) {comp} client-server model
グラドル[, guradoru] (n) (col) (abbr) (See グラビアアイドル) bikini model (usually teenage) (wasei
グラビアアイドル[, gurabiaaidoru] (n) bikini model (usually teenage) (wasei
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P)
ビキニモデル[, bikinimoderu] (n) bikini model
ヒト疾患モデル[ヒトしっかんモデル, hito shikkan moderu] (n) human disease model (e.g. using experimental animals)
ミドルレンジモデル[, midorurenjimoderu] (n) {comp} middle range model
モデル生物[モデルせいぶつ, moderu seibutsu] (n) model organism
人体模型[じんたいもけい, jintaimokei] (n) anatomical model of the human body
儀範[ぎはん, gihan] (n) precedent; model
回帰モデル[かいきモデル, kaiki moderu] (n) regression model
実機[じっき, jikki] (n) real machine (as opposed to model or simulation); existing equipment
形状モデル[けいじょうモデル, keijou moderu] (n) {comp} geometric model
意臨[いりん, irin] (n) (See 臨書) copying calligraphy without sticking to the model (calligraphy); copying freely
模範生[もはんせい, mohansei] (n) model or exemplary student
瞬時獲得モデル[しゅんじかくとくモデル, shunjikakutoku moderu] (n) instantaneous acquisition model
確率モデル[かくりつモデル, kakuritsu moderu] (n) stochastic model
蝋人形[ろうにんぎょう, rouningyou] (n) waxwork; wax model
象る;形取る;形どる;模る[かたどる, katadoru] (v5r,vi) (1) to model on; to make in the shape of; to represent; to pattern after; to imitate; (2) to symbolise
阿闍梨[あじゃり;あざり, ajari ; azari] (n) Buddhist priest or monk worthy of being held as a model (san
階層ファイルモデル[かいそうファイルモデル, kaisou fairumoderu] (n) {comp} hierarchical file model
集中型[しゅうちゅうがた, shuuchuugata] (n) (See 分散型) centralized model
骨格模型[こっかくもけい, kokkakumokei] (n) (human) skeletal model
オブジェクトモデリングツール[, obujiekutomoderingutsu-ru] (n) {comp} object modeling tool
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
ガンプラ[, ganpura] (n) (abbr) Gundam plastic models
コネクショニストモデル[, konekushonisutomoderu] (n) connectionist-model
ダイブテーブル[, daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] client-server model
サーフィスモデル[さーふぃすもでる, sa-fisumoderu] surface model
ソリッドモデル[そりっどもでる, soriddomoderu] solid model
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model
ファイルモデル[ふぁいるもでる, fairumoderu] file model
マルコフモデル[まるこふもでる, marukofumoderu] Markov model
光源モデル[こうげんモデル, kougen moderu] lighting model
内容モデル入れ子水準[ないようモデルいれこすいじゅん, naiyou moderu irekosuijun] content model nesting level
反射モデル[はんしゃモデル, hansha moderu] reflectance model
描画色モデル[びょうがいろモデル, byougairo moderu] rendering colour model
数学モデル[すうがくモデル, suugaku moderu] mathematic model
色モデル[いろモデル, iro moderu] colour model
階層ファイルモデル[かいそうファイルモデル, kaisou fairumoderu] hierarchical file model
隠れマルコフモデル[かくれマルコフモデル, kakure marukofumoderu] hidden Markov model
データモデリング[でーたもでりんぐ, de-tamoderingu] data modeling
モデラ[もでら, modera] modeller
モデリング[もでりんぐ, moderingu] modelling, modeling
モデリング変換[モデリングへんかん, moderingu henkan] modelling transformation
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] modelling coordinates
モデル化[モデルか, moderu ka] modelling (e.g. a system, etc.) (vs)
合成モデリング変換[ごうせうモデリングへんかん, gouseu moderingu henkan] composite modelling transformation
[けい, kei] mold, model, style, shape, data-type, type
大域モデリング変換[だいいきモデリングへんかん, daiiki moderingu henkan] global modelling transformation
局所モデリング変換[きょくしょモデリングへんかん, kyokusho moderingu henkan] local modelling transformation
数学的モデル化[すうがくてきモデルか, suugakuteki moderu ka] mathematic modelling
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かた, kata] Thai: แบบอย่าง English: model

model ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะตอมของบอห์ร[n. exp.] (atǿm khøng ) EN: Bohr model FR: atome de Bohr [m]
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind ; way ; version ; mode FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f] ; version [f] ; mode [m]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบจำลอง[n.] (baēp jamløn) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
แบบจำลองเชิงกำหนด[n. exp.] (baēp jamløn) EN: deterministic model FR:
แบบจำลองเหตุภาพ[n. exp.] (baēp jamløn) EN: causative model FR:
แบบจำลองการวัด[n. exp.] (baēp jamløn) EN: measurement model FR:
แบบจำลองข้อมูล[n. exp.] (baēp jamløn) EN: data model FR:
แบบจำลองความน่าจะเป็น[n. exp.] (baēp jamløn) EN: probabilistic model FR:
แบบจำลองกระบวนการ[n. exp.] (baēp jamløn) EN: process model FR:
แบบจำลองมาตรฐาน[n. exp.] (baēp jamløn) EN: standard model FR: modèle standard [m]
แบบจำลองสโตแคสติก[n. exp.] (baēp jamløn) EN: stochastic model FR:
แบบจำลองเศรษฐมิติ[n. exp.] (baēp jamløn) EN: econometric model FR: modèle économétrique [m]
แบบจำลองเศรษฐมิติมหภาค[n. exp.] (baēp jamløn) EN: macroeconometric model FR:
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์[n. exp.] (baēp jamløn) EN: mathematical model ; mathematical modeling FR: modèle mathématique [m] ; modélisation mathématique [f]
แบบจำลองทางสถิติ[n. exp.] (baēp jamløn) EN: statistical model FR:
แบบจำลองที่กำหนดขึ้น[n. exp.] (baēp jamløn) EN: deterministic model FR:
แบบจำลองตัวแปรแฝง[n. exp.] (baēp jamløn) EN: latent variable model FR:
แบบใหม่[n. exp.] (baēp mai) EN: new model FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: exemple [m] ; modèle [m]
ฉบับ[n.] (chabap) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]
ฉบบ[n.] (chabop) EN: model FR: modèle [m]
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
หุ่น[n.] (hun) EN: model ; replica FR: modèle [m] ; maquette [f] ; réplique [f]
หุ่นจำลอง[n. exp.] (hun jamløng) EN: model ; replica ; dummy ; mock-up FR: modèle [m] ; réplique [f]
หุ่นเครื่องบิน[n. exp.] (hun khreūan) EN: model aircraft FR: maquette d'avion [f] ; modèle d'avion [m]
หุ่นเรือ[n. exp.] (hun reūa) EN: model of a ship FR: maquette de bateau [f]
จำลอง[n.] (jamløng) EN: model ; mock-up ; simulation FR: modèle [m] ; copie [f]
จำลอง[adj.] (jamløng) EN: model FR: miniature
การสร้างตัวแบบ[n. exp.] (kān sāng tū) EN: model development FR:
คติ[n.] (khati) EN: principle ; tradition ; ways ; model ; method ; moral precempt FR: précepte [m] ; principe [m] ; méthode [f]
โครง[n.] (khrōng) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
ลบอง[n.] (labøng) EN: model FR: modèle [m]
ลูกโลก[n.] (lūklōk) EN: globe ; terrestrial globe ; globe model FR: globe terrestre [m] ; sphère terrestre [f]
แม่แบบ[n.] (maēbaēp) EN: model ; archetype ; paradigm ; pattern ; prototype ; template ; original FR: modèle [m] ; prototype [m]
แม่บท[n.] (maēbot) EN: basic text ; basic law ; basic source ; model law ; model work FR:
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: mold ; model ; plate ; mould ; printing block ; matrix FR: moule [m] ; matrice [f] ; modèle [m]
โมเดล[n.] (mōdēn = mōd) EN: model FR: modèle [m] ; maquette [f]
โมเดลเครื่องบินรบ[n. exp.] (mōdēn khreū) EN: military aircraft model ; fighter plane model FR:
โมเดลตัวแปรแฝง[n. exp.] (mōdēn tūapr) EN: latent variable model FR:

model ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atommodell {n}atom model
Bilanzierungsmodell {n}balance model
Kommunikationsmodell {n}communication model
Schnittmodell {n}cutaway model
Datenbankmodel {n}data base model
Entscheidungsvorlage {f}decision model presentation
Geländemodell {n}terrain model
Modellzeichnung {f}drawing of a model
Dressman {m}(male) model
Höhenmodell {n} | digitales Höhenmodellelevation model | digital elevation model (DEM)
Master-Slave-Modell {n} [comp.]master slave model
Musterhaus {n}show house; model house
Kernmodell {n}nuclear model
Photovoltaik-Anschauungsmodell {n}photo-voltaic display model
Wahrscheinlichkeitsmodell {n} [math.]probability model
Feststoff-Bilanz-Modell {n}sediment budget model
Sonderausführung {f}special model
Strukturmodell {n}structural model
Gebrauchsmuster {n}utility model
Ventilsteuerungsmodell {n}valve control model
Anlehnung {f} (an) | in Anlehnung an | in Anlehnung an; um ... zu ähnelndependence (on) | following; in the style of | modelled after
Modell {n} | Modelle
Meta-Modell {n}meta-model
Modell {n} (in Originalgröße) | Modelle
Modell- und Papierbereich {m}model and paper space
Modellbauer {m}; Modellbauerin
Modellbildung {f}modelling
Ausführungsgenehmigung {f}model approval
Modelleichung {f}model calibration
Modelleisenbahn {f}model railway
Modelleur {m}modeller
Modellfall {m}model; perfect example
Modellflugzeug {n}model aircraft
Modellierarbeitsplatz {m}modelling work place
Modellierton {m}modeling clay
Modelliermasse {f}modelling material
Muster {n}; Modell
Musterbetrieb {m}model plant
Modellprojekt {n}; Modellversuch
Vorgehensmodell {n} | Vorgehensmodelle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า model
Back to top