ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

creative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *creative*, -creative-

creative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
creative (adj.) ซึ่งมีความคิดริเริ่ม See also: ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ Syn. imaginative, productive
creative (adj.) ซึ่งสามารถสร้าง
creative (n.) บุคคลซึ่งเต็มไปด้วยความคิดริเริ่ม
creative ability (n.) ความสามารถในการสร้างสรรค์ Syn. originality
creative activity (n.) การสร้าง See also: การสร้างสรรค์
creatively (adv.) อย่างสร้างสรรค์ Syn. differently, originally
English-Thai: HOPE Dictionary
creative(ครีเอ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น,ซึ่งสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น,ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์,เจ้าความคิด,ช่างประดิษฐ์., See also: creativeness n. ดูcreative, Syn. prolific,productive,inventive ###A. barren
English-Thai: Nontri Dictionary
creative(adj) เกี่ยวกับการสร้าง,ในเชิงประดิษฐ์,เจ้าความคิด,ช่างประดิษฐ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
creative theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงสร้างสรรค์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creativeการสร้างสรรค์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศิวลึงค์ (n.) Hindu phallic symbol of creative power
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're a very creative personคุณเป็นคนที่สร้างสรรค์มากๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My mind is a raging torrent flooded with rivulets of thought cascading into a waterfall of creative alternatives.สมองฉันกำลังไหลแล่น... ...ไปตามแม่น้ำแห่งความคิด ...แล้วตกลงสู่น้ำตกแห่งความสร้างสรรค์
It's obvious to this country girl that you're an A-number one creative freak.มันก็แหงอยู่แล้วที่ยอดศิลปินเอก จะต้องมีความคิดบรรเจิดเกินจริงกันมั่ง
You wouldn't want to interrupt the creative flow, would you?คุณคงไม่ต้องการจะมารบกวน การพรั่งพรูของจินตนาการอันบรรเจิดหรอกนะ
Hey, I was present at the time of creative inspiration... which entitles me to partial ownership... in this criminalistic endeavour.ฉันเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจ ฉันจึงควรมีส่วนในอาชญากรรมนี้ ไปซะ
The more insight you have about the consumer the more creative you'll be in your communication strategies.ยิ่งคุณเข้าใจผู้บริโภคมากเท่าไร ยุทธวิธีในการสื่อสารของคุณก็ยิ่งสร้างสรรค์มากขึ้น
And if we know you move products with a certain creative execution placed in a certain type of media vehicle then we've done our job.และถ้าเรารู้ว่าคุณผลักดันยอดขายสินค้าได้ ด้วยการบริหารอย่างสร้างสรรค์ ด้วยสื่อสารมวลชนบางอย่าง
Some of the best creative minds are employed to assure our faith in the corporate worldview.คนกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุด ถูกจ้างมาเพื่อหาทางตอกย้ำความศรัทธาของเรา ในโลกทัศน์ของบรรษัท
We're creative people. I just don't see why we are afraid.ฉันมองไม่เห็นเลยว่าเราจะกลัวไปทำไม
Matthew is a, uh, photographer. Beautifully, wonderfully creative man.แมททิวเป็นนักถ่ายภาพ แล้วก็เป็นคนที่สร้างสรรค์มากๆครับ
I used to write all the time in high school, but I, I think it's very important that I have a creative outlet, you know?ฉันชอบเขียนหนังสือมาโดยตลอด สมัย ม.ปลาย แต่ฉัน ฉันคิดว่ามันสำคัญมาก ที่ฉันได้เขียนผลงานที่แสดงออกถึงอารมณ์ คุณเข้าใจไหม
She's Sharona and Varla's creative writing teacher, and last night she killed her husband.เธอเป็นครูสอนวิชาวรรณกรรม ของชาโรน่าและวาร์ลา และเมื่อคืนนี้เธอฆ่าสามีของเธอ
They tell you what to do, what not to do and it's not conducive to a creative atmosphere.พวกเขาจะบอกว่าต้องทำอะไร ไม่ต้องทำอะไร นั่น ไม่ได้ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เลย

creative ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意境[yì jìng, ㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 意境] artistic mood or conception; creative concept
创意[chuàng yì, ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ, 创意 / 創意] creative; creativity
创造性[chuàng zào xìng, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, 创造性 / 創造性] creativeness; creativity
才思[cái sī, ㄘㄞˊ ㄙ, 才思] imaginative power; creativeness

creative ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[, eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre
クリエーティブエージェンシー[, kurie-teibue-jienshi-] (n) creative agency
クリエーティブグループ[, kurie-teibuguru-pu] (n) creative group
クリエイティブコンテンツ[, kurieiteibukontentsu] (n) {comp} creative content
創作力[そうさくりょく, sousakuryoku] (n) creative power; genius; creative originality
創作意欲[そうさくいよく, sousakuiyoku] (n) will (urge) to create; creative urge; appetite for writing
創作料理[そうさくりょうり, sousakuryouri] (n) creative cookery; creative cuisine
創作的[そうさくてき, sousakuteki] (adj-na) creative
創意工夫[そういくふう, souikufuu] (n) being imaginative and creative; creative originality
創造力[そうぞうりょく, souzouryoku] (n) creative power; creativity; (P)
創造的進化[そうぞうてきしんか, souzoutekishinka] (n,vs) creative evolution (as proposed by Henri Bergson)
失敗作[しっぱいさく, shippaisaku] (n) failed creative work; flop; dud; bomb
発想力[はっそうりょく, hassouryoku] (n) expressive power; inventiveness; creative power
解釈改憲[かいしゃくかいけん, kaishakukaiken] (n,vs) effecting de facto constitutional changes through creative interpretation of the existing constitution; reinterpretation of the constitution
クリエーティブ(P);クリエイティヴ(P);クリエイティブ[, kurie-teibu (P); kurieiteivu (P); kurieiteibu] (adj-na) creative; (P)
繁殖力[はんしょくりょく, hanshokuryoku] (n) reproductive (procreative) power; fertility

creative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริการเชิงสร้างสรรค์[n. exp.] (børikān cho) EN: creative services FR:
การคิดเชิงสร้างสรรค์[n. exp.] (kān khit ch) EN: creative thinking FR:
การคิดอย่างสร้างสรรค์[n. exp.] (kān khit yā) EN: creative thinking FR:
ครีเอทีฟ[adj.] (khrī-ēthīp) EN: creative FR: créatif
ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์[n. exp.] (khwām chalā) EN: Creativity Quotient (CQ) FR: quotient d'intelligence créative [m] ; QIC [m]
ความคิดสร้างสรรค์[n. exp.] (khwāmkhit s) EN: creativity ; creative thinking ; inspiration FR: créativité [f] ; inspiration [f]
กิจกรรมสร้างสรรค์[n. exp.] (kitjakam sā) EN: creative activity FR:
กระบวนการสร้างสรรค์[n. exp.] (krabūankān ) EN: creative process FR:
ลักษณะสร้างสรรค์[n. exp.] (laksana sān) EN: creative aspect FR:
มีความคิดริเริ่ม[adj.] (mī khwāmkhi) EN: creative FR: créatif
มีความคิดสร้างสรรค์[adj.] (mī khwāmkhi) EN: creative FR: créatif
นฤมิตกรรม[n.] (nareumittak) EN: creative art FR:
งานออกแบบ[n. exp.] (ngān økbaēp) EN: creative design ; design FR: création [f]
สร้างสรรค์[adj.] (sāngsan) EN: creative FR: créatif
ศิวลึงค์[X] (siwaleung) EN: Shiva lingam ; Siva lingam ; lingum ; Hindu phallic symbol of creative power FR:
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ[org.] (Sūn sāngsan) EN: Thailand Creative & Design Center (TCDC) FR: Centre thaïlandais de création et de design (TCDC) [m]
วงการศิลปะ[n. exp.] (wongkān sin) EN: art circles ; creative circles FR:
อย่างสร้างสรรค์[adj.] (yāng sāngsa) EN: creative FR: créatif
กิจกรรมบันเทิง[n. exp.] (kitjakam ba) EN: recreational activities ; recreation FR: activité récréative [f]

creative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkvermögen {n} | kreatives Denkvermögen | logisches Denkvermögenability to think | ability to think creatively | ability to reason
Kulturschaffende {m,f}; Kulturschaffendercreative artist
Schaffensdrang {m}creative urge
Schaffenskraft {f}creative power

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า creative
Back to top