ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drink

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drink*, -drink-

drink ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drink (n.) เครื่องดื่ม See also: การดื่มเหล้า, การบริการเครื่องดื่ม Syn. beverage, brew, liquor
drink (vt.) ดื่ม Syn. bolt, gulp, guzzle
drink (vi.) ดื่ม Syn. bolt, gulp, guzzle
drink at (phrv.) พยายามมุ่งที่ See also: ตั้งใจทำเพื่อ Syn. aim at
drink away (phrv.) ดื่ม
drink away (phrv.) เสียเวลา (ไปกับการดื่มเหล้า)
drink deep of (phrv.) ดื่มหนัก
drink deep of (phrv.) ดื่มด่ำกับ
drink down (phrv.) ดื่มให้หมด Syn. drink up
drink in (phrv.) ดื่มเข้าไป See also: ได้รับน้ำ, กินน้ำเข้าไป
drink in (phrv.) ฟังอย่างตั้งใจ
drink in (phrv.) ดื่มด่ำ See also: ชื่นชมกับ
drink off (phrv.) ดื่มเข้าไปมาก
drink to (phrv.) ดื่มอวยพร See also: ดื่มเพื่อเกียรติกับ
drink to excess (idm.) ดื่มเหล้ามากเกินไป See also: ดื่มเหล้าไม่หยุด
drink under (phrv.) แข่งกันดื่มเหล้า
drink up (phrv.) ดื่มให้หมด
drinkable (n.) เครื่องดื่ม
drinkable (adj.) ซึ่งดื่มได้ See also: ซึ่งทำให้สดชื่น Syn. potable, unpolluted
drinker (n.) ผู้ใช้เวลาดื่มเหล้าอยู่แต่ในบาร์ / ร้านเหล้า (คำไม่เป็นทางการ) Syn. soak
drinking (adj.) เกี่ยวกับการดื่ม
drinking water (n.) น้ำ See also: น้ำเปล่า, น้ำจืด Syn. mineral water, distilled water, aqua pura, liquid
drinkypoo (sl.) เครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์เล็กน้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
drink(ดริ้งคฺ) {drank,drunk,drinking} vt.,vi. ดื่ม,อึก,ดื่มให้พร,ดื่มเหล้า n. เครื่องดื่ม,เครื่องดื่มหนึ่งอึก,การดื่มเหล้า,การดื่มเหล้าเมา,ของเหลวหนึ่งอึก,เหล้า
drinkable(ดริง'คะเบิล) adj. ดื่มได้,เหมาสำหรับดื่ม n. เครื่องดื่ม,ของเหลวที่ดื่มได้
drinker(ดริง'เคอะ) n. คนดื่ม,นักดื่มเหล้า
drinking(ดริง'คิง) adj. ซึ่งเหมาะสำหรับดื่ม,ซึ่งใช้สำหรับดื่ม,ติดเหล้า
English-Thai: Nontri Dictionary
drink(n) เครื่องดื่ม,การดื่มเหล้า,เหล้า,ทะเล,มหาสมุทร
drinker(n) นักดื่ม,คอเหล้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drink1แก้ว,น้ำและเครื่องดื่ม [การแพทย์]
Drinkingการดื่มน้ำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินเหล้า (v.) drink See also: imbibe, sink, knock back, swallow, swig, quaff
กินเหล้า (v.) drink See also: swill, guzzle Syn. ดวดเหล้า, เสพสุรา, ซด, ก๊ง, ซัดเหล้า
ซด (v.) drink See also: imbibe Syn. ดื่ม
ซัดเหล้า (v.) drink See also: swill, guzzle Syn. ดวดเหล้า, เสพสุรา, ซด, กินเหล้า, ก๊ง
ดวด (v.) drink See also: swill, guzzle Syn. ดวดเหล้า, เสพสุรา, ซด, กินเหล้า, ก๊ง, ซัดเหล้า
ดวดเหล้า (v.) drink See also: swill, guzzle Syn. เสพสุรา, ซด, กินเหล้า, ก๊ง, ซัดเหล้า
ดื่ม (v.) drink See also: sip, swallow a liquid
ดื่มสุรา (v.) drink See also: booze Syn. ดื่มเหล้า
ดื่มเหล้า (v.) drink See also: imbibe, sink, knock back, swallow, swig, quaff Syn. กินเหล้า
ถอง (v.) drink Syn. ดื่ม
ถอน (v.) drink See also: sip, guzzle, gulp
เสพสุรา (v.) drink See also: booze Syn. ดื่มสุรา, ดื่มเหล้า
ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา (v.) drink an oath of allegiance See also: take the oath of loyalty to a government Syn. ถือน้ำ
ดื่มจัด (v.) drink heavily See also: drink a lot Syn. ดื่มมาก
ดื่มมาก (v.) drink heavily See also: drink a lot
ถือน้ำ (v.) drink the water of allegiance See also: drink the oath Syn. ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
ก๊ง (v.) drink wine See also: drink (alcohol), imbibe Syn. ดื่มเหล้า
ดื่มได้ (adj.) drinkable
คอทองแดง (n.) drinker See also: imbiber
การดื่มสุรา (n.) drinking Syn. การดื่มเหล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You drink too much coffeeคุณดื่มกาแฟมากเกินไปแล้ว
Would you like something to drink?คุณอยากดื่มอะไรสักหน่อยไหม
Would you like another drink?คุณอยากได้เครื่องดื่มอย่างอื่นอีกไหม
Time for a drinkถึงเวลาดื่มแล้ว
He always drinks black coffeeเขาดื่มกาแฟดำเสมอ
Anything to drink?ดื่มอะไรสักหน่อยไหม?
Do you want to meet later for a drink?คุณอยากจะมาดื่มด้วยกันทีหลังไหม?
I gave up drinkingฉันเลิกดื่มแล้ว
Let's go get something to drink!ไปหาอะไรดื่มกันเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You must come and have a drink in my suite.เเวะมาดื่มกันที่ห้องสวีทของฉันสิคะ
Does he want a drink of any kind?เขาไม่ต้องการเครื่องดื่มชนิด ใด?
I see. Drink too much whiskey, then truck killJohnny Sumpat.{\cHFFFFFF}เครื่องดื่มวิสกี้มากเกินไป จากนั้นรถบรรทุก killJohnny Sumpat
Now, would you mind getting your rhinoceros nose... out of my drink and stop the snorkeling, if you don't mind?{\cHFFFFFF}Now, would you mind getting your rhinoceros nose... {\cHFFFFFF}out of my drink and stop the snorkeling, if you don't mind?
I don't know how you can drink that water.{\cHFFFFFF}I don't know how you can drink that water.
We'll drink some tea and... forget it.{\cHFFFFFF}We'll drink some tea and... {\cHFFFFFF}ลืมมันไปเถอะ
...killer of demons, drink of this vessel, gorge on this blood, our offering...ดื่มของเรือนี้ กินเลือดนี้ให้บริการของเรา
They made her drink whiskey and then they tried to take advantage of her.พวกเขาทำให้เครื่องดื่มวิสกี้ของเธอ และพวกเขาก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากเธอ
But you needed a drink first.But you needed a drink first.
I like to drink wine more than I used to.I like to drink wine more than I used to.
"Morning, noon and night, it's drink and dancing...♪ ดื่มเล่นเต้นรำ ตั้งแต่เช้ายันค่ำ ♪
Then why don't we have one more drink and go down and cut that shark open?เรามาดื่มกันอีกคนละเเก้ว เเล้วไปผ่าฉลามนั่นกันเถอะ

drink ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pú, ㄆㄨˊ, 酺] drink heavily; drink in company
吃喝玩乐[chī hē wán lè, ㄔ ㄏㄜ ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ, 吃喝玩乐 / 吃喝玩樂] eat, drink and be merry (成语 saw); to abandon oneself to a life of pleasure
美禄[měi lù, ㄇㄟˇ ㄌㄨˋ, 美禄 / 美祿] Nestlé Milo milk drink (popular in Hong Kong)
阿华田[Ā huà tián, ㄚ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄢˊ, 阿华田 / 阿華田] Ovaltine milk drink (popular in Hong Kong)
饮宴[yǐn yàn, ˇ ㄧㄢˋ, 饮宴 / 飲宴] banquet; dinner; drinking party; feast
酒量[jiǔ liàng, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˋ, 酒量] capacity for liquor; how much one can drink
[bēi, ㄅㄟ, 杯] cup; classifier for drinks: glass, cup
杯盘狼藉[bēi pán láng jí, ㄅㄟ ㄆㄢˊ ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, 杯盘狼藉 / 杯盤狼藉] cups and dishes in complete disorder (成语 saw); after a riotous drinking party
恶水[è shuǐ, ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 恶水 / 惡水] dirty water; water that is unfit to drink; slops; treacherous rapids
[chǐ, ㄔˇ, 欼] drink
[shà, ㄕㄚˋ, 歃] drink
酒会[jiǔ huì, ㄐㄧㄡˇ ㄏㄨㄟˋ, 酒会 / 酒會] drinking party; wine reception
[yǐn, ˇ, 饮 / 飲] drink
饮料[yǐn liào, ˇ ㄌㄧㄠˋ, 饮料 / 飲料] drink; beverage
饮水[yǐn shuǐ, ˇ ㄕㄨㄟˇ, 饮水 / 飲水] drinking water
饮用[yǐn yòng, ˇ ㄩㄥˋ, 饮用 / 飲用] drink; drinking or drinkable (water)
饮用水[yǐn yòng shuǐ, ˇ ㄩㄥˋ ㄕㄨㄟˇ, 饮用水 / 飲用水] drinking water; potable water
狂饮暴食[kuáng yǐn bào shí, ㄎㄨㄤˊ ˇ ㄅㄠˋ ㄕˊ, 狂饮暴食 / 狂飲暴食] drunken gluttony (成语 saw); eating and drinking to excess
飘飘然[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, 飘飘然 / 飄飄然] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 酡] flushed (from drinking)
吃喝[chī hē, ㄔ ㄏㄜ, 吃喝] food and drink; diet
果子露[guǒ zi lù, ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙ ㄌㄨˋ, 果子露] fruit drink
烈酒[liè jiǔ, ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧㄡˇ, 烈酒] strong alcoholic drink
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
加冰[jiā bīng, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄥ, 加冰] on the rocks (a drink)
冰沙[bīng shā, ㄅㄧㄥ ㄕㄚ, 冰沙] slushie; smoothie; crushed ice drink; frappucino
软饮[ruǎn yǐn, ㄖㄨㄢˇ ˇ, 软饮 / 軟飲] soft drink
软饮料[ruǎn yǐn liào, ㄖㄨㄢˇ ˇ ㄌㄧㄠˋ, 软饮料 / 軟飲料] soft drink
[xiā, ㄒㄧㄚ, 呷] suck, swallow, drink
好喝[hǎo hē, ㄏㄠˇ ㄏㄜ, 好喝] tasty (drinks)
戒酒[jiè jiǔ, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄡˇ, 戒酒] teetotal; to give up drinking; a ban on alcohol
管子[guǎn zi, ㄍㄨㄢˇ ㄗ˙, 管子] tube; pipe; drinking straw

drink ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエルカムドリンク[, uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink)
ジュース[, ju-su] (n) (1) juice; (2) soft drink (any (sweet) non-alcoholic beverage, carbonated or uncarbonated); (3) deuce; (P)
ショートドリンク[, sho-todorinku] (n) short drink (martini, gimlet, etc.)
すえ臭い;饐え臭い[すえくさい, suekusai] (adj-i) (obsc) smelling of rotten food and drink
ちょっと一杯[ちょっといっぱい, chottoippai] (exp) let's have a quick drink
ハードドリンク[, ha-dodorinku] (n) hard drink
フルーツドリンク[, furu-tsudorinku] (n) mixed juice drink (may contain non-fruit ingredients such as milk or yogurt) (from fruit drink)
ロングドリンク[, rongudorinku] (n) long drink (Moscow mule, gin fizz, etc.)
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P)
一気に飲む[いっきにのむ, ikkininomu] (exp,v5m) to drink in one gulp
一気飲み;イッキ飲み[いっきのみ(一気飲み);イッキのみ(イッキ飲み), ikkinomi ( ikki nomi ); ikki nomi ( ikki nomi )] (n,vs) (See 一気に飲む) chugging an entire drink without stopping to take a breath
且つ飲み且つ歌う[かつのみかつうたう, katsunomikatsuutau] (v5u) to drink and sing at the same time; to drink as well as sing
乳酸菌飲料[にゅうさんきんいんりょう, nyuusankin'inryou] (n) fermented milk drink (e.g. Yakult, Calpis, Calpico, etc.); lactic fermenting beverage
乳酸飲料[にゅうさんいんりょう, nyuusan'inryou] (n) lactic-acid drink
乾杯(P);乾盃(oK)[かんぱい, kanpai] (n,vs) (1) toast; drink (in celebration or in honor of something); (2) drinking one's glass dry; (int) (3) cheers; (P)
傾ける[かたむける, katamukeru] (v1,vt) (1) to incline; to lean; to tip; to tilt; to slant; to bend; to list; (2) to devote oneself to; to concentrate on; to pour one's energy into; (3) to ruin; to squander; to empty; (4) to drink (alcohol); (P)
夜酒[よざけ, yozake] (n) nightcap; drink at night
大阪の食い倒れ[おおさかのくいだおれ, oosakanokuidaore] (exp) (See 京の着倒れ,食い倒れ) financially ruining oneself by overindulging in food and drink (as a fabled tendency of the people of Osaka)
干す(P);乾す[ほす, hosu] (v5s,vt) (1) to air; to dry; to desiccate; (2) to drain (off); (3) to drink up; (4) to deprive of a role, job, etc. (usu. in the passive); (P)
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P)
手酌[てじゃく, tejaku] (n) helping oneself to a drink; pouring one's own drink
栄養ドリンク[えいようドリンク, eiyou dorinku] (n) energy drink; nutritional supplement drink; vitamin drink
桜湯[さくらゆ, sakurayu] (n) drink made of boiled water poured over preserved cherry leaves and blossoms
汲む[くむ, kumu] (v5m,vt) (1) to draw (water); to ladle; to dip; to scoop; to pump; (2) to have a drink together; (3) to consider; to sympathize with; to sympathise with; (P)
清涼飲料水[せいりょういんりょうすい, seiryouinryousui] (n) soft drink
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies
盗人上戸[ぬすびとじょうご;ぬすっとじょうご, nusubitojougo ; nusuttojougo] (n) (1) person who likes alcohol and sweets equally well; (2) person who can drink much alcohol without becoming tipsy
神漿[しんしょう, shinshou] (n) (1) ambrosia (drink conferring immortality); (2) drink used as an offering (to the gods)
[ざる, zaru] (n) (1) (uk) draining basket (traditionally made of bamboo); colander; strainer; sieve; (2) (abbr) (uk) (See ざる蕎麦) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce); (3) (col) (uk) strong drinker; someone who can drink like a fish
節酒[せっしゅ, sesshu] (n,vs,adj-no) temperance; sobriety; moderation in drink
紙パック[かみパック, kami pakku] (n) drink box; carton (milk, juice, etc.); paper bag (for vacuum cleaners)
缶ジュース[かんジュース, kan ju-su] (n) canned juice; canned soft drink; can of juice; can of soft drink
自棄飲み;焼飲み[やけのみ, yakenomi] (n,vs) drowning one's cares in drink
迎い酒[むかいざけ, mukaizake] (n) (See むかえざけ) morning drink to get rid of a hangover
迎え酒[むかえざけ, mukaezake] (n) hair of the dog; another drink in the morning
過ごす(P);過す[すごす, sugosu] (v5s,vt) (1) to pass (time); to spend; (2) to overdo (esp. of one's alcohol consumption); to drink (alcohol); (3) (arch) to take care of; to support; (suf,v5s) (4) to overdo; to do too much; (5) to ... without acting on it; (P)
酌み交わす[くみかわす, kumikawasu] (v5s) to drink together
酒を過ごす[さけをすごす, sakewosugosu] (exp,v5s) to drink too much (alcohol)
酒を酌み交わす[さけをくみかわす, sakewokumikawasu] (exp,v5s) to help one another to sake; to drink together
酒虫[さかむし;さけむし;しゅちゅう, sakamushi ; sakemushi ; shuchuu] (n) (from 'Strange Stories from a Chinese Studio', 1740) mythical spirit residing in a person's body that generates a desire to drink (also said to turn water into alcohol)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頂く[いただく, itadaku] Thai: กิน English: to take food or drink (hum)

drink ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนแก้ว[v. exp.] (chon kaēo) EN: toast ; drink a toast (to) ; drink FR: trinquer ; choquer les verres
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; eat greedily ; devour ; gorge oneself ; drink FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มจัด[v. exp.] (deūm jat) EN: drink too much ; drink a lot FR:
ดื่มเหล้า[v. exp.] (deūm lao) EN: drink alcohol ; drink FR: consommer de l'alcool ; boire de l'alcool ; boire
ดื่มน้ำ[v. exp.] (deūm nām) EN: drink fluids FR: boire de l'eau
ดื่มสุรา[v. exp.] (deūm surā) EN: drink FR: consommer de l'alcool ; boire de l'alcool ; boire
ดวดเหล้า[v. exp.] (dūat lao) EN: swill liquor ; drink FR: picoler (fam.) ; pinter (pop.)
จิบ[v.] (jip) EN: sip ; taste ; drink ; suck FR: boire à petites gorgées ; siroter
คออ่อน[adj.] (khø-øn) EN: easily drunk ; unable to drink a lot FR:
คอแป๊บ[X] (khø paep) EN: be able to hold one's drink FR:
เครื่องดื่ม[n.] (khreūangdeū) EN: beverage ; drink ; refreshment ; potation ; potable ; refresher FR: boisson [f] ; breuvage [m] ; rafraîchissement [m]
เครื่องดื่มอัดลม[n. exp.] (khreūangdeū) EN: soft drink FR: boisson gazeuse [f]
เครื่องดื่มชูกำลัง[n. exp.] (khreūangdeū) EN: energy drink FR: boisson énergisante [f]
เครื่องดื่มให้พลังงาน[n. exp.] (khreūangdeū) EN: energy drink ; energy-boosting drink ; stimulative drink FR: boisson énergisante [f]
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์[n. exp.] (khreūangdeū) EN: soft drink FR: boisson sans alcool [f] ; boisson non alcolisée [f]
เครื่องดื่มปราศจากน้ำตาล[n. exp.] (khreūangdeū) EN: sugar-free drink FR: boisson sans sucre [f]
เครื่องดื่มร้อน[n. exp.] (khreūangdeū) EN: hot drink FR: boisson chaude [f]
กิน[v.] (kin) EN: eat ; drink ; consume ; chew FR: manger ; consommer ; absorber ; ingérer ; avaler ; boire ; bouffer (fam.) ; boulotter (vx - fam.) ; casser la croûte (loc. - fam.)
กินเบียร์[v. exp.] (kin bīa) EN: drink beer FR: boire de la bière ; boire un coup
กินเหล้า[v. exp.] (kin lao) EN: drink alcohol ; drink FR: boire de l'alcool ; boire ; picoler (fam.) ; pinter (fam.)
กินน้ำ[v. exp.] (kin nām) EN: drink water ; take water FR: boire ; boire de l'eau
กินนม[v. exp.] (kin nom) EN: drink milk FR: boire du lait
กลั้วคอ[v.] (klūakhø) EN: have sth to drink FR: se rincer le gosier (fam.)
ก๊ง[v.] (kong) EN: drink FR:
ก๊ง[v.] (kong) EN: drink wine ; drink alcohol ; imbibe FR: boire de l'alcool
เมาไม่ขับ[X] (mao mai kha) EN: Don't drink and drive FR: Si tu bois, ne conduis pas ; ne pas conduire en état d'ivresse
มาสุรินทร์ต้องกินสุรา[xp] (mā Surin tǿ) EN: If you come to Surin you need to drink alcohol. FR: Qui vient à Surin se doit de boire de l'alcool.
น้ำอัดลม[n. exp.] (nām-atlom) EN: soft drink ; aerated water ; fizzy drink ; soda pop ; carbonated beverage ; soda FR: boisson gazeuse [f] ; soda [m] ; eau gazeuse [f] ; eau pétillante [f]
น้ำดอกอัญขัญ [n. exp.] (nām døk anc) EN: butterfly pea water ; syrupy blue drink FR:
น้ำขวด[n. exp.] (nām khūat) EN: bottled drink FR: eau en bouteille [f]
น้ำหวาน[n. exp.] (nāmwān) EN: soft drink ; sweet drink FR: boisson sucrée [f] ; soda [m]
ปั่น[v.] (pan) EN: blend ; blend a drink with ice FR: remuer ; agiter ; mixer
พระสุธารส[n.] (phrasuthāro) EN: royal beverage ; the king's drink FR:
รับน้ำ[v. exp.] (rap nām) EN: drink FR: boire
สุราบาน[n.] (surābān) EN: liquor ; drink FR:
ตลาดเครื่องดื่มอัดลม[n. exp.] (talāt khreū) EN: soft drink market FR: marché des boissons gazeuses [f]
ถือน้ำ[v.] (theūnām) EN: drink the water of allegiance FR:
ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา[v.] (theūnāmphra) EN: drink the water of allegiance FR:
ถองเหล้า[v. exp.] (thøng lao) EN: drink heavily FR:

drink ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Essen {n} | Essen und Trinkenfood | food and drink
Genussmittel {n}semiluxury food; drink and tobacco
Gläschen {n} (Getränk)little drink
Nationalgetrnk {n}national drink
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason
trinkbar {adj} | nicht trinkbardrinkable | undrinkable
Saufgelage {n} [ugs.]drinking bout; booze-up [coll.]
Trinkflasche {f}drinking bottle
Trinkgefäß {n}drinking vessel
Trinkgelage {n}drinking spree
Trinkglas {n}drinking glass; tumbler
Trinkhalm {m}drinking straw; straw
Trinklied {n}drinking song
Trinkwasser {n}drinking water; potable water
Trinkwasseraufbereitungsanlage {f}drinking water treatment plant
Trinkwasserenthärtungsanlage {f}drinking water softener
Trinkwasserentsalzungsanlage {f}drinking water demineralisation device
Trinkwassergewinnung {f}drinking water production
Trinkwasserknappheit {f}drinking water shortage
Zechgelage {n}drinking bout; carousal; carouse
Getränkeautomat {m}drinks dispenser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drink
Back to top