ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wet*, -wet-

wet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wet (adj.) เปียก See also: แฉะ, ชุ่มไปด้วยน้ำ, โชก, ชื้นแฉะ Syn. damp, moist Ops. dry
wet (vt.) ทำให้เปียก See also: ทำให้ชื้น, ทำให้ชุ่ม, ทำให้แฉะ Syn. damp, dampen, moisten Ops. dry, dry out
wet (vi.) เปียก See also: ชื้น, ชุ่ม, แฉะ Syn. dampen, moisten Ops. dry, dry out
wet (vt.) ปัสสาวะรดบนสิ่งของ เช่น ที่นอน หรือพรม
wet (n.) ความเปียกชื้น
wet (n.) สภาพอากาศที่มีฝนตก See also: สภาพอากาศที่ชื้น
wet (adj.) ซึ่งยังไม่แห้งดี
wet (adj.) ซึ่งอนุญาตหรือสนับสนุนให้ผลิตหรือ่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ)
wet (adj.) ซึ่งขายแอลกอฮอล์ด้วย (คำไม่เป็นทางการ)
wet (n.) ผู้สนับสนุนการผลิตและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ)
wet behind the ears (idm.) ที่ไม่มีประสบการณ์
wet blanket (idm.) คนที่ทำให้หมดสนุก See also: คนที่มักทำให้งานกร่อย
wet blanket (n.) คนที่ทำให้หมดสนุก (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนที่ทำให้หมดความกระตือรือร้น
wet down (phrv.) ทำให้เปียกชุ่ม Syn. damp down
wet dream (n.) การฝันว่าได้ร่วมเพศจนน้ำกามหลั่งออกมา
wet fly (n.) เหยื่อเทียมที่ใช้ตกปลา Syn. dry fly
wet goods (n.) สินค้าประเภทของเหลว (เช่น น้ำมัน, สี) See also: โดยเฉพาะเหล้า เบียร์
wet nurse (n.) แม่นม See also: ผู้ที่ถูกจ้างมาเพื่อให้นมกับเด็กทารก Syn. nurse
wet off (phrv.) ทำให้เปียก (การเป่าแก้ว) See also: ทำให่ชุ่ม, ทำให้ชื้น
wet out (phrv.) ทำให้ (เสื้อผ้า) เปียก (ก่อนจุ่มลงในสารเคมีเพื่อเปลียนสี)
wet pack (n.) การเช็ดตัวคนไข้ด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นหรือเย็น
wet suit (n.) ชุดของนักประดาน้ำ See also: ชุดที่ใช้ใส่ดำน้ำ
wet-nurse (vt.) เป็นแม่นมเลี้ยงเด็กทารก Syn. breast-feed, nurse, suckle
wet-nurse (vt.) ดูแลเอาใจใส่อย่างมากเกินไป (คำไม่เป็นทางการ)
wetback (n.) กรรมกรชาวเม็กซิโกที่เข้าอเมริกาโดยผิดกฏหมาย See also: เพื่อทำงานเป็นกรรมกร (คำต้องห้าม)
wether (n.) แกะตัวผู้ที่ถูกตอนแล้ว See also: แพะตัวผู้ที่ถูกตอนแล้ว Syn. wedder
wetland (n.) พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง เช่น หนอง บึง Syn. marsh, swamp
wetlands (n.) บริเวณที่ลุ่มมีน้ำขัง See also: บริเวณหนองบึง Syn. bog
wetting agent (n.) น้ำยาหรือสารเคมีที่ใช้เคลือบฟิล์ม กระจกหรือวัตถุอื่น See also: เพื่อป้องกันการเกิดฟอง
wetware (sl.) สมองมนุษย์ (ใช้เปรียบเทียบกับสมองกลของคอมพิวเตอร์) See also: สมองคน
English-Thai: HOPE Dictionary
wet(เวท) {wetted/wet,wetting,wets} adj. เปียก,โชก,ชื้น,แฉะ,อนุญาตหรือเห็นด้วยกับการขายเหล้าหรือกลั่นเหล้า,แช่เหล้า,มีฝนตกมากหรือบ่อย,มีความชื้นสูง,ดื่มเหล้าเมา,ไร้าค่า,ใจเสาะ n. ความเปียก,ความชื้น,อากาศชื้น,ฝน vt. ทำให้เปียก,ทำให้ชื้น,ทำให้ชุ่ม vi. กลายเป็นเปียก
wet dreamn. การฝันว่าได้ร่วมเพศจนน้ำกามหลั่งออกมา
wet flyn. เหยื่อแมลงเทียมที่ใช้ตกปลา
wet goodsn. เหล้า,สินค้าของเหลว (เช่นน้ำมัน,สี)
wet nursen. แม่นม
wet packn. การอาบน้ำโดยการเช็ดตัวคนไข้ด้วยผ้าเปียก
wet washn. การชักเสื้อผ้าที่ไม่ต้องทำให้แห้งหรือต้องรีด
wet-nurse(เวท'เนอส) vt. เป็นแม่นมของ,ให้ความระมัดระวังหรือการเอาใจใส่มากเกินไป
wetblanket(เวท'แบลง'คิท) vt. ใช้พรมเปียกน้ำ,ทำให้หมดสนุกหรือหมดความกระตือรือร้น หรือหมดกำลังใจ
wether(เวธ'เธอะ) n. แกะตัวผู้ที่ตอนแล้ว
wetting agentn. ตัวทำให้เปียกชื้น
wettish(เวท'ทิช) adj. เปียกชื้น,ค่อนข้างเปียกชื้น
English-Thai: Nontri Dictionary
wet(adj) เปียก,โชก,แฉะ,มีฝนมาก
wether(n) แกะตอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wet coil; wetted coilคอยล์เปียก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wet dream; emission; oneirogmus(จิตเวช.) ฝันเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wet nurse; wet-nurseแม่นม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wet-nurse; nurse, wetแม่นม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wet - bulb thermometerเทอร์มอมิเตอร์ตุ้ม เปียก [อุตุนิยมวิทยา]
Wetland พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ซึ่งดินมีน้ำขังอิ่มตัวไม่ลึกนักและมี พืชน้ำขึ้นงอกงาม ระบบนิเวศวิทยา เป็นไปตามธรรมชาติ มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา โดยอาศัยพืช สัตว์ จุลินทรีย์ที่อาศัยในพื้นที่ รวมทั้งดินเป็นตัวบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระนม (n.) royal wet nurse See also: wet nurse of a prince or a princess Syn. แม่นม
เปียก (adj.) wet See also: soaked, soggy, sodden Syn. ชุ่ม, เปียกชุ่ม, เปียกแฉะ Ops. แห้ง
เปียก (v.) wet See also: soak, moisten Syn. แฉะ, เฉอะแฉะ Ops. แห้ง
เปียก (adj.) wet See also: soak, moist Syn. ชุ่ม, ชื้น Ops. แห้ง
เปียกชุ่ม (adj.) wet See also: soaked, soggy, sodden Syn. ชุ่ม, เปียกแฉะ Ops. แห้ง
เปียกน้ำ (adj.) wet See also: soak, drip, muddy, damp Syn. เปียก, โชก, แฉะ, เปียกปอน Ops. แห้ง
เปียกแฉะ (adj.) wet See also: soak, drip, muddy, damp Syn. เปียก, โชก, แฉะ, เปียกน้ำ, เปียกปอน Ops. แห้ง
แฉะ (v.) wet See also: muddy, slushy Syn. เฉอะแฉะ Ops. แห้ง
โชก (adj.) wet See also: soak, drip, muddy, damp Syn. เปียก, แฉะ, เปียกน้ำ, เปียกปอน Ops. แห้ง
อู่น้ำ (n.) wet dock
ฝันเปียก (n.) wet dream
ภาพปูนเปียก (n.) wet lime painting
คนเลี้ยง (n.) wet nurse See also: baby-sitter Syn. พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยงเด็ก (n.) wet nurse Syn. นม
แม่นม (n.) wet nurse Syn. นม, พี่เลี้ยงเด็ก
ชายเลน (n.) wetlands See also: swamp, bog, fen, marshland
ข้าวเปียก (n.) sopping-wet rice
คาถาพัน (n.) the deliverance of the series of 1000 chapters of Wetsondon in Pali
ฉ่ำ (v.) be wet See also: be damp, be moist, be humid Syn. ชุ่ม Ops. แห้ง
เขตร้อนชื้น (n.) tropical wet See also: tropical zone
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You may be сold and wet when you're doneคุณอาจจะหนาวเย็นและเปียก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
"If the boy were here, he could wet the coils of the line, " he thought.ถ้าเด็กอยู่ที่นี่เขาอาจจะ เปียกขดลวดของเส้นที่เขาคิด
The fish was circling slowly, and the old man was wet with sweat... ... and tired deep into his bones.ปลาที่ได้รับการโคจรรอบช้า และชายชราก็เปียกด้วยเหงื่อ และเหนื่อยลึกเข้าไปในกระดูก ของเขา
He's like wet sauerkraut in my hands. By morning he will be my slave.เหมือนลูกไก่ในกำมือฉัน เขาตกเป็นทาสฉันแน่
It's a moray eel. It bit right through my wet suit.ปลาไหลมอเร่ย์ กัดทะลุชุดดํานํ้าผมเลย
All she had to do was wet the rug throw up some pea soup, and everybody believed.เธอแค่ต้องทำพรมเลอะ ทำซุปหัวบีทหล่นแล้วทุกคนก็เชื่อ
Sluggish. Like a wet sponge.ยวบยาบ เหมือนฟองน้ำเปียกๆ
It will make you wet the bed.เดี๋ยวท่านจะฉี่รดที่นอนเอานะ.
I used to wash my feet with hot water when I was young. And I would wet my bed once I wash my feet.ข้าเคยล้างเท้าด้วยน้ำร้อนตอนยังเด็กๆ แล้วข้าก็ฉี่รดที่นอนเวลาข้าล้างเท้าด้วยน้ำร้อน.
I've never been so wet in my whole life.ไม่เคยเปียกโชกอย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิต
What a wet end you are, Lachance.ไหงขี้หงุดหงิดยั่งงี้วะ ลาแชนซ์
When a woman wants a man... she becomes wet inside.เวลาผู้หญิงต้องการผู้ชาย ข้างในเธอจะแฉะ

wet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遗精[yí jīng, ㄧˊ ㄐㄧㄥ, 遗精 / 遺精] nocturnal emission; wet dream
擦澡[cā zǎo, ㄘㄚ ㄗㄠˇ, 擦澡] rub oneself down with a wet towel; take a sponge bath
油鞋[yóu xié, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ, 油鞋] waterproof shoes; oiled shoes (for wet weather)
乳母[rǔ mǔ, ㄖㄨˇ ㄇㄨˇ, 乳母] wet nurse
梦遗[mèng yí, ㄇㄥˋ ㄧˊ, 梦遗 / 夢遺] wet dream; nocturnal emission (ejaculation)
沙滩鞋[shā tān xié, ㄕㄚ ㄊㄢ ㄒㄧㄝˊ, 沙滩鞋] beach shoes; wetsuit booties
尿床[niào chuáng, ㄋㄧㄠˋ ㄔㄨㄤˊ, 尿床] bed-wetting
遗尿[yí niào, ㄧˊ ㄋㄧㄠˋ, 遗尿 / 遺尿] bed-wetting
[yì, ㄧˋ, 裛] to wrap and bind; damp; dripping; wet; a book bag
拉鲁湿地国家自然保护区[Lā lǔ shī dì guó jiā zì rán bǎo hù qū, ㄌㄚ ㄌㄨˇ ㄕ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 拉鲁湿地国家自然保护区 / 拉魯濕地國家自然保護區] Lhalu Wetland National Nature Reserve in Lhasa
沼泽[zhǎo zé, ㄓㄠˇ ㄗㄜˊ, 沼泽 / 沼澤] marsh; swamp; wetlands; glade
湿[shī, ㄕ, 湿 / 濕] moist; wet
湿润剂[shī rùn jì, ㄕ ㄖㄨㄣˋ ㄐㄧˋ, 湿润剂 / 濕潤劑] moistener; wetting agent
润湿[rùn shī, ㄖㄨㄣˋ ㄕ, 润湿 / 潤濕] to moisten (e.g. of rain); to wet
潘塔纳尔[Pān tǎ nà ěr, ㄆㄢ ㄊㄚˇ ㄋㄚˋ ㄦˇ, 潘塔纳尔 / 潘塔納爾] Pantanal (wetland area in Brazil)
[jiā, ㄐㄧㄚ, 浃 / 浹] soaked; to wetten; see 淪浹|沦浃, deeply affected
[shī, ㄕ, 溼] wet
湿地[shī dì, ㄕ ㄉㄧˋ, 湿地 / 濕地] wetland
湿衣[shī yī, ㄕ ㄧ, 湿衣 / 濕衣] wetsuit

wet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエットクリーニング[, uettokuri-ningu] (n) wet cleaning
ウエットコア[, uettokoa] (n) wet core
ウエットスーツ;ウェットスーツ[, uettosu-tsu ; uettosu-tsu] (n) wet suit
ウェットティッシュ[, uettoteisshu] (n) (See 濡れティッシュ) wet wipes; moist towelette; baby wipes
ウェットフライ;ウエットフライ[, uettofurai ; uettofurai] (n) wet fly
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P)
ぐしょ濡れ[ぐしょぬれ, gushonure] (n,adj-no) (See びしょ濡れ) sopping wet; sodden; wet to the skin
しとど[, shitodo] (adv) (arch) dripping wet
ずぶ濡れ[ずぶぬれ, zubunure] (n) soaked; dripping wet
ちびる[, chibiru] (v5r,vt) (1) (col) to wet oneself; to shit oneself; (2) to be miserly
びしゃびしゃ[, bishabisha] (adv) soaked; slushy; wet
びしょびしょ(P);びちょびちょ;ビショビショ;ビチョビチョ[, bishobisho (P); bichobicho ; bishobisho ; bichobicho] (adj-na,adv,n) (on-mim) saturated; wet through; (P)
びしょ濡れ[びしょぬれ, bishonure] (n,adj-no) (See ぐしょ濡れ) sopping wet; sodden; wet to the skin; (P)
びっしょり[, bisshori] (adj-na,adv) (on-mim) wet through; drenched; (P)
フラスコ(P);フレスコ[, furasuko (P); furesuko] (n) (1) fresco (technique of blending wet plaster with water based paint) (ita
乳母[うば;めのと;おんば;にゅうぼ;ちうば;ちおも;ちも;にゅうも;まま, uba ; menoto ; onba ; nyuubo ; chiuba ; chiomo ; chimo ; nyuumo ; mama] (n) wet nurse; nursing mother
乳臭い[ちちくさい, chichikusai] (adj-i) smelling of milk; green; wet behind the ears; immature
保護スーツ[ほごスーツ, hogo su-tsu] (n) diver's exposure suit; body suits, wet suits, and dry suits; suit which protects divers from exposure and abrasion
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth-
喉を潤す[のどをうるおす, nodowouruosu] (exp,v5s) to appease one's thirst; to wet one's whistle
夢精[むせい, musei] (n,vs) wet dream; nocturnal emission
婆や[ばあや, baaya] (n) wet nurse; old housekeeper
水回り;水廻り[みずまわり, mizumawari] (n) part of a building where water is circulated (kitchen, bathroom, etc.); wet area
水張り[みずばり, mizubari] (n) spreading a piece of wet washing or paper on a board
湿った[しめった, shimetta] (adj-f) moist; damp; wet
湿性[しっせい, shissei] (n) wet (pleurisy)
湿電池[しつでんち, shitsudenchi] (n) wet cell battery
濡れ衣[ぬれぎぬ, nureginu] (n) (1) wet clothes; (2) false accusations
濡れ雑巾[ぬれぞうきん, nurezoukin] (n) wet cloth; damp rag
興味索然[きょうみさくぜん, kyoumisakuzen] (adj-t,adv-to) uninteresting; tending to spoil the fun (pleasure) (of); throwing a wet blanket (on)
適潤[てきじゅん, tekijun] (n,adj-no) suitably damp; adequately wet (e.g. for plants)
[ひな(P);ひよこ(P), hina (P); hiyoko (P)] (n) (1) young bird; chick; (2) (ひな only) doll; (3) (ひよこ only) green; wet behind the ears; juvenile; (P)
露に濡れた[つゆにぬれた, tsuyuninureta] (adj-f) wet with dew; dewy
お寝小;御寝小[おねしょ, onesho] (n,vs) (uk) (fem) (chn) bed-wetting
ぐっしょり[, gusshori] (adv) soaking (wet); wringing
じめじめ[, jimejime] (adv,n,vs) (on-mim) damp and humid; sodden; wet; clammy; (P)
主導者[しゅどうしゃ, shudousha] (n) bellwether
先導者[せんどうしゃ, sendousha] (n) bellwether; vanguard
夜尿症[やにょうしょう, yanyoushou] (n) bed-wetting; enuresis
寝小便[ねしょうべん, neshouben] (n) bed-wetting
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
湿る[しめる, shimeru] Thai: เปียกชื้น English: to be wet
湿る[しめる, shimeru] Thai: แฉะ English: to become wet

wet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบอะเฉอะ[v. exp.] (boe choe) EN: be wet FR:
บุญผะเหวด[n. exp.] (bun pha wēt) EN: bun pha wet FR:
บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ; งานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ; งานประเพณีบุญผะเหวด[n. prop.] (Bun Pha Wēt) EN: Bun Pha Wet Fair Roi Et FR:
แฉะ[adj.] (chae) EN: wet ; muddy ; slushy ; soggy ; sloppy FR: boueux
แชะ[adj.] (chae) EN: wet FR:
ฉ่ำ[adj.] (cham) EN: wet ; damp ; moist; humid FR: humide
ฉำแฉะ[adj.] (chamchae) EN: wet FR:
ชื้น[adj.] (cheūn) EN: damp ; moist ; humid ; clammy ; wet FR: humide ; moite ; suintant
ชื้นแจะ [adj.] (cheūnjae) EN: damp ; wet FR:
ฉี่ราด[v. exp.] (chī rāt) EN: wet the bed ; wet one's pants FR:
เฉอะแฉะ[adj.] (choechae) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy ; soggy FR: détrempé ; boueux
โชก[adj.] (chōk ; chōk) EN: soaking wet ; soaked ; drenched ; wet FR: trempé ; ruisselant
ชุ่ม[v.] (chum) EN: be soaked ; dampen ; be moist ; be humid ; be damp ; be wet ; be drenched FR:
ชุ่ม[adj.] (chum) EN: soaked ; wet FR: imbibé ; imprégné
ชุ่มชื้น[adj.] (chumcheūn) EN: damp ; soaked ; moist ; wet FR: humide ; moite
ชุบน้ำ[v. exp.] (chup nām) EN: moisten ; wet ; dip in water FR: mouiller
ฝันเปียก[X] (fan pīek) EN: wet dream FR:
ฝนชุก[v. exp.] (fon chuk) EN: be rainy, ; be wet FR:
เขตร้อนชื้น [n. exp.] (khēt røn ch) EN: tropical wet ; tropical zone FR: zone tropicale humide [f]
แม่นม[n.] (maēnom) EN: wet nurse FR: nourrice [f]
หมักเกลือ[adj.] (mak kleūa) EN: wet salted FR:
หนังหมักเกลือ[n. exp.] (nang mak kl) EN: wet salted hide FR:
นางนม[n. exp.] (nāng nom) EN: wet nurse FR: nourrice [f]
ป่าดิบชื้น [n. exp.] (pādip cheūn) EN: wet evergreen forest ; moist evergreen forest ; tropical rainforest FR:
ปัสสาวะรดกางเกง[v. exp.] (patsāwa rot) EN: wet one's pants FR: pisser dans son pantalon ; faire pipi dans son pantalon
ปัสสาวะรดที่นอน[v. exp.] (patsāwa rot) EN: wet the bed FR: faire pipi au lit ; uriner au lit
เปียก[v.] (pīek) EN: wet FR:
เปียก[adj.] (pīek) EN: wet ; soaking ; humid ; damp FR: mouillé ; humide
เปียกแฉะ[adj.] (pīekchae) EN: soaking wet ; soaked ; dripping wet FR:
เปียกโชก[adj.] (pīekchōk) EN: soaking wet ; sopping wet ; completely wet ; drenched FR: trempé jusqu'aux os
เปียกฝน[v. exp.] (pīek fon) EN: get wet FR: être mouillé par la pluie
เปียกหมดเลย[adj.] (pīek mot lo) EN: all wet FR: tout trempé ; trempé comme une soupe ; percé (vx)
เปียกปอน[adj.] (pīekpøn) EN: soaking wet ; soaked FR:
ระวังพื้นลื่น[v. exp.] (rawang pheū) EN: caution wet floor FR: attention sol glissant
สียังไม่แห้ง[n. exp.] (sī yang mai) EN: wet paint FR: peinture fraîche
ทำให้เปียก[v. exp.] (thamhai pīe) EN: wet FR: mouiller ; humidifier
อู่น้ำ[n.] (ūnām) EN: wet dock FR:
ยังไม่มีประสบการณ์[v. exp.] (yang mai mī) EN: be young and inexperienced ; be wet behind the ears (loc.) ; be not dry behind the ears (loc.) FR: être inexpérimenté
ยังไม่เป็นผู้ใหญ่[v. exp.] (yang mai pe) EN: be young and inexperienced ; be wet behind the ears (loc.) ; be not dry behind the ears (loc.) FR: être inexpérimenté
เยี่ยวราด[v. exp.] (yīo rāt) EN: wet FR:

wet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
triefnass {adj}dripping wet
Hafenbecken {n}harbor basin; harbour basin; (wet) dock
wegen {prp; +Genitiv} | wegen des schlechten Wetters; des schlechten Wetters wegen | wegen des Regens | nur wegen euch | von Berufs wegenbecause of; owing to | because of the bad weather | owing to the rain | all because of you | for professional reasons
bedeckt {adj} (Wetter; Himmel)overcast (weather; sky)
Benetzbarkeit {f}wettablility
Wettzettel {m} | Wettzettel
Konkurrenzfähigkeit {f}; Wettbewerbsfähigkeit
Wettbewerbsfaktor {m} | entscheidender Wettbewerbsfaktorcompetitive factor | deciding competitive factor
konkurrenzfähig; wettbewerbsfähig {adj} | konkurrenzfähiger | am konkurrenzfähigsten | nicht konkurrenzfähig; nicht wettbewerbsfähigcompetitive | more competitive | most competitive | uncompetitive
Wettbewerb {m}; Wettstreit
Wettlauf {m} | Wettläufe
Meteorologie {f}; Wetterkunde
Scharte {f} | eine Scharte auswetzen [übtr.]nick | to make good a mistake; to wipe a disgrace
Pflaume {f}; Zwetschge
Preis {m} (im Wettbewerb; Belohnung) | Preise
Rennen {n}; Wettrennen
Regatta {f}; Wettsegeln
Rivalität {f}; Wetteifer
Schlechtwetterperiode {f} | Schlechtwetterperioden
Stand {m} eines Wettkampfesscore
Wette {f} | Wetten
Augewässer {n}water bodies in the wetlands
Wetteransager {m} | Wetteransager
Wetterbedingungen {pl} | widrige Wetterbedingungenweather conditions | adverse weather conditions
Wetterbeobachtung {f} | Wetterbeobachtungen
Wetterbericht {m}; Wettervorhersage
Wetterdienst {m} | Wetterdienste
Wetterkarte {f} | Wetterkarten
Wettermeldung {f} | Wettermeldungen
Wetterprophet {m} | Wetterpropheten
Wetterwarte {f}; Wetterstation
Wetterhahn {m} | Wetterhähne
wetterfest; wetterdicht {adj} | wetterfester | am wetterfestestenweatherproof | more weatherproof | most weatherproof

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wet
Back to top