ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imaginary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imaginary*, -imaginary-

imaginary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imaginary (adj.) ซึ่งสมมุติขึ้น See also: ซึ่งไม่มีอยู่จริง Syn. fanciful, unreal
imaginary being (n.) สัตว์ประหลาด Syn. monster
imaginary number (n.) จำนวนจินตภาพ See also: จำนวนเชิงซ้อน Syn. imaginary
English-Thai: HOPE Dictionary
imaginary(อิแมจ'จะนะรี) adj. เพ้อฝัน,ไม่จริง,เป็นมโนภาพหรือจินตนาการ
English-Thai: Nontri Dictionary
imaginary(adj) ในความนึกคิด,สมมุติขึ้น,เพ้อฝัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
imaginary axisแกนจินตภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
imaginary axisแกนจินตภาพ, แกนตั้งของระนาบเชิงซ้อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
imaginary numberจำนวนจินตภาพ, จำนวนเชิงซ้อน a + bi  เมื่อ b ¹ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ในจินตนาการ (adj.) imaginary
จำนวนจินตภาพ (n.) imaginary number
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, no, although I did have an imaginary friend who my parents actually preferred.ก็ใช่แต่ฉันมีเพื่อนในจิตนาการ ซึ่งพ่อแม่ฉันรักมากกว่า
Who hasn't sat in the john and had an imaginary interview on TV?น่าทรูแมนใครบ้างที่ไม่เคยนั่งสุขา ตาลอยฝันหวานว่าได้ออกรายการโชว์ ใครบ้างที่ไม่อยากดัง
King invented sighting at Prachin Buri so he can escort royal family to greet imaginary beast, as in tradition.King invented sighting at Prachin Buri so he can escort royal family to greet imaginary beast, as in tradition.
Tell them the horizon is an imaginary line that recedes as you approach it.บอกท่านว่าขอบฟ้าเป็นเส้นจินตนาการ... มันถอยห่างเมื่อเราเดินไปหา
Can imaginary training for 15 years be put to use?ที่เคยซ้อมมา ตั้ง 15 ปีจะใช้ได้มั้ย?
Can imaginary training for 15 years be put to use?ที่ฝึกฝนในจินตนาการมา 15 ปี จะใช้ได้มั้ย?
So how is it that she and Mr. Correll are having the same delusion making up imaginary children from the same plane crash?แล้วมันเป็นไปได้ไหมที่เธอและคุณคอรเรลจะคิดไปเอง... ...โดยสร้างลูกในจินตนาการจากเครื่องบินตกเหมือน ๆ กัน
Yeah, those imaginary girlfriends can be pretty wild.ใช่ แฟนในจินตนาการนะสิ ช่างน่าสงสาร
My fate's in the hands of a four-year-old who has seven other imaginary friends.ชีวิตฉันแขวนไว้กับ เด็ก 4 ขวบ ที่มีเพื่อนๆ ในจินตนาการอีก 7 คน
Has your imaginary friend come out to play?นี่เพื่อนในจินตนาการของนาย มาด้วยใช่มั้ย?
Yeah, nothing hotter than a guy planning out his own imaginary wedding, huh?- จริงๆ แล้วฉันว่าก็น่ารักดีนะ
His imaginary Italian girlfriend. Come on, not now.แฟนสาวอิตาลีในจิตนาการมันน่ะ ไม่เอาน่า

imaginary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 世外桃源] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 世外桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃源[táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 桃源] same as 世外桃源; the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃花源[táo huā yuán, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
计都[jì dū, ㄐㄧˋ ㄉㄨ, 计都 / 計都] concept from Vedic astronomy (Sanskrit Ketu), the opposite point to Rahu 羅睺|罗喉; imaginary star presaging disaster
向壁虚构[xiàng bì xū gòu, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄍㄡˋ, 向壁虚构 / 向壁虛構] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication
向壁虚造[xiàng bì xū zào, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄗㄠˋ, 向壁虚造 / 向壁虛造] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication
虚数[xū shù, ㄒㄩ ㄕㄨˋ, 虚数 / 虛數] imaginary number
虚星[xū xīng, ㄒㄩ ㄒㄧㄥ, 虚星 / 虛星] imaginary star (in astrology)
虚誉[xū yù, ㄒㄩ ㄩˋ, 虚誉 / 虛譽] imaginary reputation; empty fame
月孛[yuè bèi, ㄩㄝˋ ㄅㄟˋ, 月孛] lunar apogee (point in the moon's orbit furthest from earth); imaginary heavenly body occupying the second focus of the moon's elliptic orbit; dark moon; Lilith
无病呻吟[wú bìng shēn yín, ˊ ㄅㄧㄥˋ ㄕㄣ ˊ, 无病呻吟 / 無病呻吟] to moan about imaginary illness; fussing like a hypochondriac; fig. sentimental nonsense
空中楼阁[kōng zhōng lóu gé, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, 空中楼阁 / 空中樓閣] pavilion in the air (成语 saw); unrealistic Utopian construction; castles in Spain; imaginary future plans
七政四余[qī zhèng sì yú, ㄑㄧ ㄓㄥˋ ㄙˋ ㄩˊ, 七政四余 / 七政四餘] seven heavenly bodies and four imaginary stars (in astrology and fengshui)
四平八稳[sì píng bā wěn, ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄨㄣˇ, 四平八稳 / 四平八穩] everything steady and stable (成语 saw); overcautious and unimaginary
假想[jiǎ xiǎng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄤˇ, 假想] imaginary; virtual
虚幻[xū huàn, ㄒㄩ ㄏㄨㄢˋ, 虚幻 / 虛幻] imaginary; illusory
虚构[xū gòu, ㄒㄩ ㄍㄡˋ, 虚构 / 虛構] imaginary
虚无缥缈[xū wú piǎo miǎo, ㄒㄩ ˊ ㄆㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˇ, 虚无缥缈 / 虛無縹緲] unreal; illusory; imaginary; vague and with nothing in it

imaginary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮想敵国[かそうてきこく, kasoutekikoku] (n) hypothetical or imaginary enemy
居もしない[いもしない, imoshinai] (adj-i) (1) (uk) (emphatic form of 居ない) invisible; unseen; (2) vague; mysterious; (3) imaginary
エアギター[, eagita-] (n) air guitar (imaginary instrument used when pretending to play the guitar)
有りもしない[ありもしない, arimoshinai] (adj-i) nonexistent; unreal; imaginary; spurious
架空[かくう, kakuu] (adj-na,n,adj-no) (1) aerial; overhead; (2) fiction; fictitious; imaginary; fanciful; (P)
虚構[きょこう, kyokou] (n) (1) fiction; fabrication; concoction; (adj-no) (2) fictitious; fictional; imaginary; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
虚数[きょすう, kyosuu] imaginary number

imaginary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำนวนจินตภาพ[n.] (jamnūanjint) EN: imaginary number FR: nombre imaginaire [m]
จำนวนจินตภาพแท้[n. exp.] (jamnūanjint) EN: real imaginary number ; pure imaginary number FR: nombre imaginaire pur [m]
จินตภาพ[adj.] (jintaphāp) EN: imaginary FR: imaginaire
แกนจินตภาพ[n. exp.] (kaēn jintap) EN: imaginary axis FR: axe imaginaire [m]
กระต่ายตื่นตูม[n. (loc.)] (kratāiteūnt) EN: person with unwarranted anxiety ; person alarmed at something quite normal ; person entertaining imaginary or groundless fears FR:
เพ้อฝัน[adj.] (phoēfan) EN: fanciful ; imaginary ; unrealistic FR:
ส่วนจินตภาพ[n. exp.] (suan jintap) EN: imaginary part FR: partie imaginaire [f]
ส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (suan jintap) EN: imaginary part of a complex number FR: partie imaginaire d'un nombre complexe [f]
วายุภักษ์[n.] (wāyuphak) EN: mythical wind-eating bird ; name of an imaginary bird in classic Thai literature FR:

imaginary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ideell; scheinbar {adj} | ideeller | am ideellstenimaginary | more imaginary | most imaginary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imaginary
Back to top