ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crisis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crisis*, -crisis-

crisis ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crisis (n.) ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง See also: ช่วงวิกฤต Syn. crucial time, decisive time
crisis (n.) ช่วงเวลาที่เป็นตายเท่ากัน See also: ช่วงเวลาที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค
English-Thai: HOPE Dictionary
crisis(ไคร'ซิส) n. วิกฤติกาล,เหตุการณ์ฉุกเฉิน,ขั้นฉุกเฉิน,ขั้นที่เป็นตายเท่ากัน,ช่วงเวลาชี้ขาด,ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: crisic adj. ดูcrisis --pl. crises -Conf. crises, Syn. turning point,emergency
English-Thai: Nontri Dictionary
crisis(n) วิกฤติกาล,ภาวะฉุกเฉิน,ภาวะล่อแหลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crisisจุดวิกฤต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crisisระยะวิกฤต [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาวะวิกฤติ (n.) crisis
มรสุม (n.) crisis See also: difficulty, obstacle, disturbance Syn. ความปั่นป่วน, อุปสรรค, วิกฤต
วิกฤตการณ์ (n.) crisis See also: emergency Syn. วิกฤติการณ์
วิกฤติ (n.) crisis
วิกฤติการณ์ (n.) crisis See also: pinch, emergency Syn. วิกฤตการณ์
อุปสรรค (n.) crisis See also: difficulty, obstacle, disturbance Syn. ความปั่นป่วน, วิกฤต
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We are having a little bit of a crisis here!พวกเรามีวิกฤตการณ์เล็กน้อยที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's no urgent message. There's no crisis in your affairs - beyond the usual.ไม่มีข้อความด่วนเป็น มีภาวะวิกฤตในกิจการของคุณไม่ได้
We have something of a crisis going on.พอดีเรามีเรื่องด่วนที่ต้องสะสางน่ะครับ
Now that this crisis is behind us. -ขณะนี้วิกฤติคงผ่านพ้นไปแล้ว และทรูแมนก็กลับเป็นคนเดิม
It's not quite the crisis situation you imagine.มันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่พ่อคิดนะคะ จูบหรอ?
But if this crisis isn't resolved soon and a country under our protection is threatened, we will have no choice but to defend our interests.และตอน นี้ดูเหมือนว่าคุณ เลียวโนเวนส์ ใช่
I think this is the worst crisis of confidence in business.ผมคิดว่านี่เป็นวิกฤตศรัทธาครั้งร้ายแรงที่สุด ในวงการธุรกิจ
And we know we're at a crisis when somebody can go into a hospital and get a staff infection and it cant be cured and they die.เราตกอยู่ในวิกฤตการณ์ที่ คนไข้บางคนไปโรงพยาบาลและติดเชื้อ ที่รักษาไม่ได้และเสียชีวิต
See, a crisis separates the real men from the pretenders.ดูไว้นะ,ช่วงที่วิกฤตแบบนี้ คุณจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของใครบางคน
Click on the Crisis folder, you'll see a list of empty rooms, give 'em fourth-floor, comp 'em for tonight and tomorrow.คลิกที่โฟลเดอร์ฉุกเฉิน จะเห็นรายชื่อของห้องที่ยังว่างอยู่ ให้พวกเขาพักที่ชั้น 4 ให้เขาพักฟรีไปเลย คืนนี้และพรุ่งนี้ด้วย
He's the one who brought this crisis upon our corporation.เจ้านั่นเป็นคนทำให้บริษัท ต้องเข้าขั้นวิกฤต
The Vatican faces a crisis of faith unprecedented.สำนักวาติกันจะเผชิญหน้ากับวิกฤตศรัทธาครั้งสำคัญ
You know, given that I'm in a bit of a personal crisis and I find myself in a total stranger's home in a town that I can't actually remember the name of and considering that you showed up and you're, like, insanely good-looking and really drunk and probabถ้าคิดว่าฉันกำลังมีปัญหาส่วนตัว และมาอยู่บ้านคนแปลกหน้า อยู่ในเมืองที่ฉันจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำ

crisis ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 混水摸鱼 / 混水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain; also written 渾水摸魚|浑水摸鱼
浑水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 浑水摸鱼 / 渾水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain
风暴[fēng bào, ㄈㄥ ㄅㄠˋ, 风暴 / 風暴] storm; violent commotion; fig. crisis (e.g. revolution, uprising, financial crisis etc)
任凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, 任凭风浪起,稳坐钓鱼台 / 任憑風浪起,穩坐釣魚臺] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis
危机[wēi jī, ㄨㄟ ㄐㄧ, 危机 / 危機] crisis
难关[nán guān, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄢ, 难关 / 難關] difficulty; crisis
外交风波[wài jiāo fēng bō, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄈㄥ ㄅㄛ, 外交风波 / 外交風波] diplomatic crisis
风波[fēng bō, ㄈㄥ ㄅㄛ, 风波 / 風波] disturbance; crisis; disputes; restlessness
经济危机[jīng jì wēi jī, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄨㄟ ㄐㄧ, 经济危机 / 經濟危機] economic crisis
能源危机[néng yuán wēi jī, ㄋㄥˊ ㄩㄢˊ ㄨㄟ ㄐㄧ, 能源危机 / 能源危機] energy crisis
金融危机[jīn róng wēi jī, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄨㄟ ㄐㄧ, 金融危机 / 金融危機] financial crisis
货币危机[huò bì wēi jī, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ ㄨㄟ ㄐㄧ, 货币危机 / 貨幣危機] monetary crisis

crisis ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデンティティークライシス[, aidenteitei-kuraishisu] (n) identity crisis
アイデンティティクライシス[, aidenteiteikuraishisu] (n) identity crisis
オイルショック[, oirushokku] (n) oil crisis, es. 1973 OPEC oil crisis (wasei
キューバ危機[キューバきき, kyu-ba kiki] (n) Cuban Missile Crisis (1962)
クライシスマネージメント[, kuraishisumane-jimento] (n) crisis management
ゲルピン[, gerupin] (n) (abbr) money-shortage crisis (ger
スエズ動乱[スエズどうらん, suezu douran] (n) Suez Crisis (1956)
ピンチ[, pinchi] (n) (1) crisis (eng
ミドルエージクライシス[, midorue-jikuraishisu] (n) mid-life crisis (wasei
危急存亡[ききゅうそんぼう, kikyuusonbou] (n) life-and-death matter; an emergency or crisis where survival is threatened
国家存亡[こっかそんぼう, kokkasonbou] (n) the fate of a nation; life-or-death (situation) for a nation; national crisis
浅間山荘事件;あさま山荘事件[あさまさんそうじけん, asamasansoujiken] (n) Asama-Sanso incident (famous hostage crisis and police siege in Feb. 1972)
湾岸危機[わんがんきき, wangankiki] (n) Gulf War (1990); Persian Gulf crisis
火事場泥棒[かじばどろぼう, kajibadorobou] (n) (1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime
火事泥[かじどろ, kajidoro] (n) (1) (abbr) (See 火事場泥棒・1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime
クライシス[, kuraishisu] (n) crisis; (P)
世界恐慌[せかいきょうこう, sekaikyoukou] (n) (See 世界大恐慌) worldwide financial crisis; global depression
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P)
危極[ききょく, kikyoku] (n) crisis; grave danger; serious depression
[きゅう, kyuu] (adj-na) (1) urgent; sudden; abrupt; (2) sharp; steep; precipitous; (3) rapid; swift; fast; (n) (4) emergency; crisis; (5) hurrying; haste; (6) (See 序破急) (in gagaku or noh) end of a song; (P)
発症[はっしょう, hasshou] (n,vs,adj-no) outbreak of an illness; time where the first symptoms of an illness appear; crisis; (P)
苦境[くきょう, kukyou] (n) trouble; crisis; predicament; squeeze; pinch; (P)

crisis ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉุกเฉิน[n.] (chukchoēn) EN: emergency ; crisis FR: urgence [f] ; crise [f]
ดัชนีรวมเตือนภัยทางด้านการคลัง[n. exp.] (datchanī rū) EN: Fiscal Composite Index (FC) ; Fiscal Crisis Composite Index FR:
การจัดการภาวะวิกฤต[n. exp.] (kān jatkān ) EN: crisis management FR: management de crise [m]
การปฏิบัติการฉุกเฉิน[n. exp.] (kān patibat) EN: crisis management FR:
ขับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]
มรสุมวิกฤติเศรษฐกิจโลก[n. exp.] (mørasum wik) EN: global economic crisis FR: crise économique mondiale [f] ; crise financière mondiale [f]
ภาวะวิกฤต[n. exp.] (phāwa wikri) EN: crisis FR: situation de crise [f] ; état de crise [m] ; crise [f]
เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส[xp] (plīen wikri) EN: turn crisis into opportunity FR: transformer une crise en opportunité
วิกฤต = วิกฤติ[n.] (wikrit) EN: crisis FR: crise [f]
วิกฤตการเมือง[n. exp.] (wikrit kānm) EN: political crisis FR: crise politique [f]
วิกฤตเศรษฐกิจ[n. exp.] (wikrit sētt) EN: economic crisis FR: crise économique [f]
วิกฤติเศรษฐกิจโลก[n. exp.] (wikrit sētt) EN: global economic crisis FR: crise économique mondiale [f] ; crise financière mondiale [f]
วิกฤตสิ่งแวดล้อม = วิกฤติสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (wikrit sing) EN: environmental crisis FR: crise environnementale [f]
วิกฤตการณ์[n.] (wikrittakān) EN: crisis ; critical period ; emergency FR: crise [f] ; urgence [f]
วิกฤตกาล[n.] (wikrittakān) EN: crisis FR: crise [f]
วิกฤตการณ์ด้านการคลัง[n. exp.] (wikrittakān) EN: fiscal crisis FR:
วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน[n. exp.] (wikrittakān) EN: energy crisis FR: crise énergétique [f]
วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (wikrittakān) EN: environmental crisis FR: crise environnementale [f]
วิกฤตการณ์การเมือง[n. exp.] (wikrittakān) EN: political crisis FR: crise politique [f]
วิกฤตการณ์ค่าเงิน[n. exp.] (wikrittakān) EN: currency crisis FR: crise monétaire [f]
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (wikrittakān) EN: economic crisis FR: crise économique [f]
วิกฤตทางการเมือง[n. exp.] (wikrit thān) EN: political crisis FR: crise politique [f]
วิกฤตทางพลังงาน[n. exp.] (wikrit thān) EN: energy crisis FR: crise énergétique [f]
วิกฤตทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (wikrit thān) EN: economic crisis FR: crise économique [f]
วิกฤติการณ์[n.] (wikrittikān) EN: crisis FR: crise [f]
ยุควิกฤต = ยุควิกฤติ[n. exp.] (yuk wikrit) EN: crisis FR: crise [f]

crisis ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kabinettskrise {f}cabinet crisis
Umweltkrise {f}ecological crisis
ökologische Krise {f}ecological crisis
Wirtschaftskrise {f}economic crisis
Finanzkrise {f}fiscal crisis
Krisenzeit {f} | in Krisenzeitentime of crisis | in times of crisis
Midlife-Krise {f}; (angebliche) Krise in der Lebensmitte (eines Mannes)midlife crisis
Einsatzzentrum {n} für Krisenfällecrisis centre
Krisenmanagement {n}crisis management
Krisenstab {m}crisis team
Krisenkartell {n}anti-crisis cartel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crisis
Back to top