ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foolishness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foolishness*, -foolishness-

foolishness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foolishness (n.) ความเขลา See also: ความโง่, ความเซ่อ, ความทึ่ม Syn. stupidty, folly Ops. cleverness
English-Thai: Nontri Dictionary
foolishness(n) ความโง่,ความเขลา,ความเบาปัญญา,คนโง่,คนเซ่อ,ความไร้สาระ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't have your foolishness spread in this place.ฉันไม่ยอมให้อะไรงี่เง่า เกิดขึ้นในนี้แน่
This is not kindness, not even foolishness but inferiority.นี่ไม่ใช่การเสียสละ ไม่แม้แต่ความโง่ แต่มันเป็นปมด้อยต่างหาก
Now can you stop this foolishness and make me something to eat that isn't leftovers?คุณจะได้เลิกคิดเรื่องไร้สาระพวกนี้ แล้วทำอาหารสดใหม่มากินแทนพวกอาหารค้างมื้อ
Sometimes wine and foolishness are needed.ไวน์บางครั้ง และความโง่เขลาที่มีความจำเป็น
Stop this foolishness and go back to her.หยุดการกระทำที่โง่เง่า แล้วกลับไปหาหล่อนซะ
What kind of foolishness is that to let somebody take away your job?นั่นมันเรื่องบ้าอะไรกัน ให้คนอี่นแย่งงานของตัวเองไป
I first met her, she ask me if I had gotten all that foolishness out of my system.พ่อเจอเธอครั้งแรก เธอถามว่าพ่อได้ เอาความบ้าไปทิ้งคลองรึยัง
I'll teach you all our foolishness.ฉันจะสอนความโง่ของเราให้
I'll smack you upside the head for talking that foolishness!พูดยังงี้มันน่าตบกบาลแก้โง่
I don't have time for foolishness, Lex.I don't have time for foolishness, lex.
When I try to, I see those who have passed away due to my foolishness.พอนึกถึงเมื่อไร ใบหน้าของพวกเค้าก็ผุดขึ้นมาทุกที ผู้คนที่ตายเพราะความโง่เขลาของชั้น
The reason for the Da-Mul Army's defeat... was my foolishness.เหตุผลที่ทำให้กองทัพทามูลพ่ายแพ้... ก็คือความโง่ของข้า

foolishness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傻气[shǎ qì, ㄕㄚˇ ㄑㄧˋ, 傻气 / 傻氣] foolishness; nonsense; foolish

foolishness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不知;不智[ふち, fuchi] (n) (1) (不知 only) something unknown; (2) ignorance; foolishness
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity
不肖[ふしょう, fushou] (n,adj-no,adj-na) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) I; me; (P)
不肖私[ふしょうわたくし, fushouwatakushi] (exp) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) me
大バカ;大馬鹿[おおバカ(大バカ);おおばか(大馬鹿), oo baka ( dai baka ); oobaka ( oobaka )] (n,adj-na,adj-no) extreme foolishness; utter fool
[ぐ, gu] (n,adj-na) (1) foolishness; silliness; stupidity; folly; (2) (arch) (hum) I; me; (P)
愚劣[ぐれつ, guretsu] (adj-na,n) foolishness; stupidity; silliness
痴;癡(oK)[ち, chi] (n) (1) foolishness; fool; (2) {Buddh} moha (ignorance, folly)
痴態[ちたい, chitai] (n) foolishness; silliness

foolishness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเขลา[n.] (khwām khlao) EN: stupidity ; foolishness ; ignorance FR: stupidité [f]

foolishness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Torheit {f}foolishness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foolishness
Back to top