ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dream

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dream*, -dream-

dream ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dream (n.) ความฝัน See also: จิตนาการ, ความคิดฝัน, ความใฝ่ฝัน, ความทะเยอทะยาน Syn. fantasy
dream (vt.) ฝัน See also: เพ้อฝัน Syn. fantasize, imagine
dream (vi.) ฝัน See also: เพ้อฝัน Syn. fantasize, imagine
dream about (phrv.) ฝันเกี่ยวกับ See also: ฝันถึง Syn. dream of
dream away (phrv.) คิดไร้สาระ See also: ใช้เวลานึกถึงสิ่งที่ไร้ประโยชน์
dream come true (idm.) ฝันที่เป็นจริง See also: ความฝันกลายเป็นจริง
dream of (phrv.) ฝันถึง See also: ฝันเกี่ยวกับ, คิดถึงเรื่อง Syn. dream about
dream of (phrv.) พิจารณา See also: คิดถึง, นึกถึง Syn. think of
dream up (phrv.) คิดแผนการ See also: คิดค้น Syn. make up, think of, think up
dreamer (n.) นักฝัน
dreamily (adv.) อย่างเพ้อฝัน
dreamland (n.) ดินแดนในฝัน
dreamlike (adj.) ช่างฝัน See also: เหมือนฝัน Syn. unreal Ops. real, down-to-earth
dreamlike (adj.) เหมือนฝัน See also: เกี่ยวกับการนึกฝัน, เหนือความจริง Syn. fantastic
dreamy (adj.) ช่างฝัน See also: เหมือนฝัน Syn. dreamlike, unreal Ops. real, down-to-earth
dreamy (adj.) ราบเรียบ See also: สงบเงียบ, สบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
dream(ดรีม) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n. ปรารถนา,สิ่งที่สวยงามประดุจฝัน. vi.,vt. ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน -Phr. (dream up วางแผน) . -adj. ดีเลิศเป็นที่ปรารถนา., See also: dreamer n. dreaminglyadv., Syn. illusion,fantasy,vis
dreamland(ดรีม'แลนด์) n. แดนแห่งความฝัน,โลกแห่งความฝัน
dreamt(เดรมทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ dream
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary
English-Thai: Nontri Dictionary
dream(n) ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความนึกฝัน
dreamland(n) ดินแดนในความฝัน,โลกแห่งความฝัน
dreamy(adj) เหมือนฝัน,ชอบฝัน,ชอบเพ้อฝัน,น่าอัศจรรย์,เลือนลาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dream visionภาพในฝัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dream interpretationการตีความหมายฝัน [TU Subject Heading]
Dreamy Stateสภาวะคล้ายฝัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความฝัน (n.) dream See also: daydream, fantasy, pipe dream
คิดฝัน (v.) dream See also: imagine, fancy, conjecture, conceive Syn. ฝัน, เพ้อฝัน, นึกฝัน, คิดหวัง, นึกหวัง
นิมิต (v.) dream See also: imagine, fancy
ฝัน (v.) dream See also: imagine, fancy Syn. นิมิต
ฝันใฝ่ (v.) dream See also: hope for, desire Syn. ใฝ่ฝัน
ใฝ่ฝัน (v.) dream See also: hope for, desire
ฝันถึง (v.) dream of Syn. ฝันใฝ่ถึง
ฝันใฝ่ถึง (v.) dream of Syn. ฝันถึง
ใฝ่ฝันถึง (v.) dream of Syn. ฝันถึง, ฝันใฝ่ถึง
ฝันค้าง (v.) dream on See also: be unsuccessful in obtaining a desired end
ช่างฝัน (v.) be full of dreams
ทอดอารมณ์ (v.) get lost in day-dreams See also: be lost in day-dreams Syn. ปล่อยอารมณ์
ฝันกลางวัน (v.) daydream Syn. เพ้อฝัน, ฝันหวาน
ฝันดี (v.) have a good dream Ops. ฝันร้าย
ฝันดี (n.) good dream Ops. ฝันร้าย
ฝันเปียก (n.) wet dream
ฝันเฟื่อง (v.) daydream of the impossible See also: fantasize about the impossible, dream about the impossible, imagine the impossible
ฝันเฟื่อง (v.) daydream of the impossible See also: fantasize about the impossible, dream about the impossible, imagine the impossible
ภวังค์ (n.) daydream See also: a reverie Syn. ฝัน, ห้วงนึก
ละเมอ (v.) daydream See also: be deluded into thinking Syn. เพ้อหา, ละเมอเพ้อพก, หลงเพ้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you've got a dream this is the place to make that dream come trueถ้าคุณมีความฝัน นี่แหล่ะคือสถานที่ที่จะทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง
If I don't stay here, my dream will never come trueถ้าผมไม่ได้อยู่ที่นี่ ความฝันของผมก็จะไม่มีวันเป็นจริงขึ้นมา
Wake up! Don't dream nonsense again!ตื่นได้แล้ว เลิกเพ้อฝันไร้สาระอีก
You're great, you're very clear of what your future dream isเธอเยี่ยมมาก เธอชัดเจนมากๆ เกี่ยวกับความฝันในอนาคตของเธอ
Dream something that will surely happen!ฝันอะไรที่มันจะเกิดขึ้นได้แน่ๆ หน่อยสิ
I dreamt of it my whole lifeฉันฝันถึงมันมาตลอดชีวิต
I had a bad dreamฉันฝันร้าย
The only thing that keeps me going is the dreamสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันก้าวต่อไปก็คือความฝัน
I say you keep your mouth shut and let her dreamฉันว่าคุณปิดปากให้สนิทและปล่อยให้เธอฝันไปเถอะ
It was just a scary dreamมันเป็นแค่เพียงฝันร้าย
I beg of you, mom! I have my own dreamขอร้องเถอะแม่ ผมก็มีความฝันของผม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, Frith, I wouldn't dream of it.ไม่ล่ะฟริธไม่ต้องก็ได้
But tonight the smell of the land breeze came very early... ... and he knew it was too early in his dream and went on dreaming.แต่คืนนี้กลิ่นของสายลมที่ดิน มาเร็วมากและเขารู้ว่ามันยังเร็ว เกินไป ในความฝันของเขาและไปใน ฝัน
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์
After that, he began to dream of the long yellow beach... ... and he saw the first of the lions.หลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะฝัน ชายหาดยาวสีเหลือง และเขาเห็นครั้งแรกของสิงโต
It's a court-martial offense to imagine-- to dream of blowing it up.แค่ฝันถึงการระเบิดสะพานนั่น--- ศาลทหารก็ถือว่าเป็นความผิดแล้ว
Railroad workers. They've agreed to help us make our dream come true.คนงานวางรางรถไฟ พวกเขามาช่วยเราทำฝันให้เป็นจริง
Let's follow Signora Maggi's example, giving our dear President the joy of seeing his dream come trueให้'ของปฏิบัติตามมาดามตัวอย่างของ Maggi ,\ Ngiving แด่ของเราประธานาธิบดี... ...ความปีติยินดีของเห็น dream come ของเขา . ถูกต้อง
She had a dream about the King of Swedenเธอได้ฝันเกี่ยวกับกษัตริย์ของคนสวีเดน
Many a dream was about owning and riding one.ความฝันมากมายเกี่ยวกับก- ารเป็นเจ้าของและการขี่ม้า
Perhaps you will dream of Hal just as I often do.บางทีคุณอาจจะฝันของ แฮล เช่นเดียวกับฉันมักจะทำ
I will dream of you and your mother.และฉันจะฝันถึงเธอและแม่ของ คุณ
You know, I dream about that sometimes.รู้มั้ย บางครั้งฉันก็ฝันถึงมันนะ

dream ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人生如梦[rén shēng rú mèng, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄖㄨˊ ㄇㄥˋ, 人生如梦 / 人生如夢] life is but a dream (成语 saw)
梦游[mèng yóu, ㄇㄥˋ ㄧㄡˊ, 梦游 / 夢遊] sleep walking; fig. dream voyage
林黛玉[Lín Dài yù, ㄌㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄩˋ, 林黛玉] Lin Daiyu, female character in The Dream of Red Mansions, cousin and thwarted lover of Jia Baoyu 賈寶玉|贾宝玉
心愿[xīn yuàn, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˋ, 心愿 / 心願] cherished desire; dream; craving; wish; aspiration
成真[chéng zhēn, ㄔㄥˊ ㄓㄣ, 成真] come true (e.g. a dream)
发呆[fā dāi, ㄈㄚ ㄉㄞ, 发呆 / 發呆] daydream; lost in thought
空想[kōng xiǎng, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄤˇ, 空想] daydream; fantasy; to fantasize
梦寐以求[mèng mèi yǐ qiú, ㄇㄥˋ ㄇㄟˋ ㄧˇ ㄑㄧㄡˊ, 梦寐以求 / 夢寐以求] desire of one's dreams
梦境[mèng jìng, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄥˋ, 梦境 / 夢境] dreamland
梦寐[mèng mèi, ㄇㄥˋ ㄇㄟˋ, 梦寐 / 夢寐] dream; sleep
梦景[mèng jǐng, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄥˇ, 梦景 / 夢景] dreamscape
白日做梦[bái rì zuò mèng, ㄅㄞˊ ㄖˋ ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ, 白日做梦 / 白日做夢] day dream; indulge in wishful thinking
梦乡[mèng xiāng, ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤ, 梦乡 / 夢鄉] the land of dreams; slumberland
遗精[yí jīng, ㄧˊ ㄐㄧㄥ, 遗精 / 遺精] nocturnal emission; wet dream
迷梦[mí mèng, ㄇㄧˊ ㄇㄥˋ, 迷梦 / 迷夢] pipedream; unrealizable plan
沉陷[chén xiàn, ㄔㄣˊ ㄒㄧㄢˋ, 沉陷] subsidence; caving in; fig. stranded; lost (in contemplation, daydreams etc)
惊梦[jīng mèng, ㄐㄧㄥ ㄇㄥˋ, 惊梦 / 驚夢] to awaken from a dream
梦遗[mèng yí, ㄇㄥˋ ㄧˊ, 梦遗 / 夢遺] wet dream; nocturnal emission (ejaculation)

dream ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカンドリーム[, amerikandori-mu] (n) American dream
タワドリ[, tawadori] (n) Tower Dream (game)
まんざら夢ではない;満更夢ではない[まんざらゆめではない, manzarayumedehanai] (exp,adj-i) not altogether a dream
一攫千金を夢見る[いっかくせんきんをゆめみる, ikkakusenkinwoyumemiru] (exp,v1) (obs) to dream of making a fortune at one stroke
予知夢[よちむ, yochimu] (n) precognitive dream; foresight dream; prophetic dream
作り出す;造り出す;創り出す[つくりだす, tsukuridasu] (v5s,vt) (1) to manufacture; to produce; to raise (crops); (2) to invent; to dream up
夢判断[ゆめはんだん, yumehandan] (n) interpretation of dreams; dream reading; oneirocriticism; oneiroscopy
夢占い[ゆめうらない, yumeuranai] (n) oneiromancy; dream fortune-telling
夢枕に立つ[ゆめまくらにたつ, yumemakuranitatsu] (exp,v5t) to appear in one's dream
夢違え[ゆめちがえ;ゆめたがえ, yumechigae ; yumetagae] (n,vs) act of praying or performing an incantation so that a bad dream does not come true
白昼夢;白中夢(iK)[はくちゅうむ, hakuchuumu] (n) daydream; waking dream
破れた夢[やぶれたゆめ, yaburetayume] (n) shattered dream
空夢[そらゆめ, sorayume] (n) fabricated dream
絵空事;絵空言(iK)[えそらごと, esoragoto] (n) fabrication; pipe dream
見果てぬ夢[みはてぬゆめ, mihatenuyume] (n) (arch) (See 見果てる) unfinished dream; unfulfilled dream; impossible dream
逆夢[さかゆめ, sakayume] (n) a dream which is contradicted by reality
邯鄲の夢[かんたんのゆめ, kantannoyume] (n) vain dream of wealth and splendour (splendor)
ドリーマー[, dori-ma-] (n) dreamer
ドリーミー[, dori-mi-] (adj-na) dreamy
ドリーミング[, dori-mingu] (n) dreaming
ドリーム[, dori-mu] (n) dream; (P)
ドリームランド[, dori-murando] (n) dreamland
ドリキャス[, dorikyasu] (n) (abbr) Dreamcast (game)
にょきりにょきり[, nyokirinyokiri] (adv-to) (on-mim) (See にょきにょき) feelings; memories; imagined items or dreams that sprout up one after the other
ふにふに[, funifuni] (vs) (1) stroke; caress; (n) (2) soft (object); dreamlike (object); tender (object)
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh
一夢[いちむ, ichimu] (n) (a) dream; (a) fleeting thing
儚い(P);果敢無い;果敢ない;果無い;果ない;果敢い(io)[はかない, hakanai] (adj-i) (1) fleeting; transient; short-lived; momentary; ephemeral; fickle; vain; (2) empty (dream, etc.); mere (hope); faint (possibility); (P)
夢中[むちゅう, muchuu] (adj-na,n,adj-no) daze; (in a) trance; ecstasy; delirium; engrossment; within a (deep) dream; (P)
夢幻[むげん(P);ゆめまぼろし, mugen (P); yumemaboroshi] (n) dreams; fantasy; visions; (P)
夢幻的[むげんてき, mugenteki] (adj-na) dreamlike; dreamy; phantasmagorical
夢心地[ゆめごこち, yumegokochi] (n,adj-no) dreamy state of mind; ecstasy; trance
夢想家[むそうか, musouka] (n) dreamer
夢枕[ゆめまくら, yumemakura] (n) at the bedside where one dreams
夢精[むせい, musei] (n,vs) wet dream; nocturnal emission
夢見心地[ゆめみごこち, yumemigokochi] (n) (See 夢心地) dreamy state of mind
妄想癖[もうそうへき, mousouheki] (n) (col) (sens) day-dreamer; fantasist
[まぼろし, maboroshi] (n) phantom; vision; illusion; dream; (P)
幻夢[げんむ, genmu] (n) dreams; visions; phantasms
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢想[むそう, musou] Thai: ความเพ้อฝัน English: dream

dream ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดรีมทีม[n. exp.] (drīm thīm) EN: dream team FR: dream team [f] (anglic.) ; équipe de rêve [f]
ใฝ่ฝัน[v.] (faifan) EN: dream ; fancy FR: rêver de ; brûler de
ใฝ่ฝันถึง[v. exp.] (faifan theu) EN: dream of FR:
ฝัน[n.] (fan) EN: dream FR: rêve [m]
ฝัน[v.] (fan) EN: dream FR: rêver
ฝันดี[n. exp.] (fan dī) EN: good dream FR: beau rêve [m]
ฝันดี[v. exp.] (fan dī) EN: have a good dream FR: faire de beaux rêves
ฝันใฝ่[v.] (fanfai) EN: dream ; hope for ; desire FR:
ฝันเฟื่อง[v.] (fanfeūang) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
ฝันค้าง[v. exp.] (fan khāng) EN: dream on ; be unsuccessful in obtaining a desired end FR:
ฝันเปียก[X] (fan pīek) EN: wet dream FR:
ฝันร้าย[n. exp.] (fan rāi) EN: nightmare ; bad dream FR: cauchemar [m] ; mauvais rêve [m] ; rêve affreux [m]
ฝันถึง[v. exp.] (fan theung) EN: dream of FR: rêver de
จินตนา[v.] (jintanā) EN: imagine ; dream ; think ; fancy FR: imaginer
จินตภาพ[n.] (jintaphāp) EN: image ; dream ; mental picture ; mental image ; state of mind ; vision FR: rêve [m] ; pensée [f]
คิดฝัน[v. exp.] (khit fan) EN: dream ; imagine ; fancy ; conjecture ; conceive FR: rêver ; imaginer
ความฝัน[n.] (khwām fan) EN: dream FR: rêve [m] ; songe [m] (litt.)
มโนรถ[n.] (manōrot) EN: wish ; hope ; desire ; aspiration ; dream ; imagination FR: voeu [m] ; désir [m] ; espoir [m] ; aspiration [f] ; rêve [m]
เหมือนกับฝัน[n. exp.] (meūoenkap f) EN: like a dream FR: comme un rêve ; comme dans un rêve
นึกฝัน[v. exp.] (neuk fan) EN: imagine ; dream ; fancy ; think ; have an idea about ; daydream FR: imaginer
แสนสนุก[adj.] (saēn sanuk) EN: dream FR: de rêve
สานฝัน[v. exp.] (sān fan) EN: realize a dream ; make a dream come true FR: réaliser un rêve
สุบิน[n.] (subin) EN: dream FR: rêve [m] ; songe [m]
สุบิน[v. exp.] (subin) EN: have a dream FR: avoir un rêve
ทำความฝันให้เป็นจริง[v. exp.] (tham khwām ) EN: make a dream come true FR: réaliser un rêve
โบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์[TM] (Bōing jet-p) EN: Boeing 787 Dreamliner FR: Boeing 787 Dreamliner [m]
ฝันกลางวัน[v. exp.] (fan klāngwa) EN: daydream FR: rêvasser
ฝันร้าย[v. exp.] (fan rāi) EN: have a nightmare ; have bad dreams FR: faire des cauchemars ; faire de mauvais rêves ; cauchemarder (fam.)
ฝันสลาย[X] (fan salāi) EN: dreams come to nought ; shattered dreams FR:
แก้ฝัน[v.] (kaēfan) EN: interpret dreams FR: interpréter un rêve
การสร้างวิมานในอากาศ[n. exp.] (kān sāng wi) EN: daydream FR:
การตีความหมายความฝัน[n. exp.] (kān tīkhwām) EN: interpretation of dreams FR: interprétation des rêves [f]
เข้าฝัน[v.] (khaofan) EN: appear in one's dreams FR: apparaître en rêve
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิ้มฝัน[v. exp.] (khloēm fan) EN: be daydreaming ; have a reverie FR: rêvasser
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloē) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
คนสร้างวิมานในอากาศ[n. exp.] (khon sāng w) EN: visionary ; dreamer FR: doux rêveur [m]
ความหมายของความฝัน[n. exp.] (khwām māi k) EN: interpretation of dreams FR: interprétation des rêves [f]
ละเมอ[v.] (lamoē) EN: daydream ; be deluded into thinking FR:
หลงเพ้อ[v. exp.] (long phoē) EN: daydream FR:

dream ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fiebertraum {m}feverish dream
Wunschtraum {m}great dream
Traumberuf {m}dream job; job of one's dreams
Traumdeuter {m}dream reader
Traumwelt {f}dream world
träumerisch; verträumt {adj} | träumerischer; verträumter | am träumerischsten; am verträumtestendreamy | dreamier | dreamiest
Trauminsel {f}island of one's dreams; beautiful island

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dream
Back to top