ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

think

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *think*, -think-

think ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
think (vi.) คิด See also: ครุ่นคิด, คิดอ่าน
think (vt.) คิด
think (vt.) มีความคิดเห็น
think (vi.) เข้าใจ
think (vt.) เข้าใจ
think (vi.) นึกออก See also: คิดเชื่อมโยง, คิดได้, นึกขึ้นมาได้ Syn. recall
think (vt.) นึกออก See also: คิดเชื่อมโยง, คิดได้, นึกขึ้นมาได้ Syn. recall
think (vt.) มุ่งความสนใจไปยัง
think (vi.) ตั้งใจ See also: มุ่งหมาย, คาดหมาย Syn. intend, mean
think (vt.) ตั้งใจ See also: มุ่งหมาย, คาดหมาย Syn. intend, mean
think (vt.) คาดเดา See also: คาดคะเนล่วงหน้า, คาดการณ์ Syn. expect, suppose
think (vi.) เลือก Syn. choose
think (n.) การคิด See also: การนึก
think a great deal of (idm.) นึกถึงในแง่ดี
think a lot of (idm.) นึกถึงในแง่ดี
think about (vt.) พิจารณาเกี่ยวกับ See also: คิด, ตรึกตรอง, ขบคิดเกี่ยวกับ
think about (phrv.) คิดถึงเกี่ยวกับ See also: ไตร่ตรองเกี่ยวกับ Syn. brood about, dwell on
think about (phrv.) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ Syn. think of, think to
think again (phrv.) คิดใหม่ See also: ทบทวนใหม่, เปลี่ยนใจ
think ahead (phrv.) คิดล่วงหน้า
think back (phrv.) หวนคิดถึง See also: หวนระลึกถึง
think before (phrv.) คิดก่อน (ทำบางสิ่ง)
think better of (vt.) เปลี่ยนใจที่จะไม่ทำบางสิ่งบางอย่าง Syn. reconsider
think fit (phrv.) คิดว่าเหมาะสม Syn. see fit
think for (phrv.) คิด (เป็นเวลา) See also: ใช้เวลาคิด
think for oneself (phrv.) คิดด้วยตนเอง See also: ตัดสินใจเอง
think highly of (idm.) นึกถึงในแง่ดี
think little of (idm.) ไม่ได้นึกถึง
think much of (idm.) นึกถึงในแง่ดี
think nothing of (idm.) คิดน้อย See also: ไม่ใส่ใจ, ไม่เห็นความสำคัญ
think nothing of doing something (idm.) ไม่ได้นึกถึง
think of (vt.) คิดถึง See also: นึกถึง
think of (vt.) จำได้ See also: นึกได้, นึกออก
think of (vt.) พิจารณา Syn. consider
think of (phrv.) คิดถึง See also: คิดเกี่ยวกับ, นึกถึง Syn. think about
think on (phrv.) จำได้ See also: นึกได้
think on (phrv.) คิดถึงเกี่ยวกับ (คำเก่า) Syn. think about
think out (vt.) พินิจพิเคราะห์ See also: พิจารณา
think out (vt.) ออกแบบ
think out (phrv.) คิดออกมา Syn. think over, think through
English-Thai: HOPE Dictionary
think(ธิงคฺ) vi. คิด,ใช้ความคิด,ครุ่นคิด,นึก,ระลึก,รำลึก,รำพึง,ไตร่ตรอง,อยากจะ,เข้าใจว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,ถือว่า. vt. คิดว่า,รู้สึกว่า,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคิด, See also: thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่าเหมาะสม) ,-Phr. (think up วางแผน คิดขึ้น
think factoryn. สถาบันจัย,หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute
think thankn. สถาบันจัย,หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute
thinking(ธิง'คิง) adj. มีเหตุผล,ชอบคิด,ชอบพิจารณา n. ความคิด,การพิจารณา, Syn. thought
English-Thai: Nontri Dictionary
think(vi) คิด,นึก,ไตร่ตรอง,รำพึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
thinking, abstractความคิดเชิงนามธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามที่เห็นสมควร (adv.) as one see / think fit
รู้คิด (v.) know how to think wisely
รู้คิดรู้อ่าน (v.) know how to think wisely Syn. รู้จักคิด, รู้คิด
ความนึกคิด (n.) think See also: cognition, cogitation Syn. ความคิด, ความรู้สึกนึกคิด
คิด (v.) think See also: conceive, imagine Syn. นึก
คิดว่า (v.) think See also: to have the opinion of Syn. เห็นว่า
ตริ (v.) think See also: consider, meditate Syn. คิด
ตรึก (v.) think See also: consider, reflect, deliberate, ponder Syn. คิด, ไตร่ตรอง, นึก
มองว่า (v.) think See also: to have the opinion of Syn. เห็นว่า, คิดว่า
รู้จักคิด (v.) think See also: ponder, consider, judge, deem, reckon Syn. มีเหตุผล Ops. สิ้นคิด
เห็นว่า (v.) think See also: to have the opinion of Syn. คิดว่า
คิดดู (v.) think about something (well) See also: consider something (carefully) Syn. ลองคิดดู
ลองคิดดู (v.) think about something (well) See also: consider something (carefully)
คิดฝันไป (v.) think aimlessly See also: be lost in reverie Syn. เคลิบเคลิ้ม
ปล่อยใจ (v.) think aimlessly See also: be lost in reverie Syn. เคลิบเคลิ้ม, คิดฝันไป
คิดย้อน (v.) think back Syn. นึกย้อน
คิดหน้าคิดหลัง (v.) think carefully See also: think in this way and that, keep thinking over and over again Syn. ไตร่ตรอง
หักลบกลบหนี้ (v.) think carefully See also: take careful consideration, reflect on it
คิดลึก (v.) think deeply See also: ponder over
คิดหนัก (v.) think hard See also: concentrate Syn. คิดมาก Ops. คิดน้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
At first, I didn't think about it muchครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับมันมากนัก
Please think nothing of itได้โปรดอย่าคิดอะไรมาก
I don't think anyone know for sureฉันไม่คิดว่าจะมีใครรู้อย่างแน่นอน
I think I'd like to use the rest roomฉันคิดว่าฉันอยากจะไปห้องน้ำ
I think I'd like a few minutes aloneฉันคิดว่าฉันอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามลำพัง
I don't think he wanted anyone else to hear itฉันไม่คิดว่าเขาต้องการให้ใครอื่นได้ยินมัน
I think I just figured something outฉันคิดว่าฉันเพิ่งจะคิดอะไรออก
Do I look as stupid as you think I am?ฉันดูโง่เง่าอย่างที่คุณคิดงั้นหรือ
I think we have a lot of issues to talk aboutฉันคิดว่าเรามีเรื่องต้องพูดคุยกันหลายเรื่อง
Don't you think it's weird?คุณไม่คิดว่ามันแปลกประหลาดหรือ
Do you think she should get a second chance?คุณคิดว่าเธอควรได้รับโอกาสครั้งที่สองหรือไม่
You're not charming as you think you areคุณไม่ได้มีเสน่ห์อย่างที่คุณคิดหรอก
I think it's absolutely perfectฉันคิดว่ามันสมบูรณ์แบบโดยแท้จริง
In fact I don't think you could have done it betterจริงๆ แล้วฉันไม่คิดว่าคุณสามารถทำมันได้ดี
Oh, I don't think soโอ ฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอก
But I'm glad you think it niceแต่ฉันก็ดีใจที่คุณคิดว่ามันดี
I think he's just very humbleฉันคิดว่าเขาก็แค่ถ่อมตัวมากๆ
I think he inspires a lot of peopleฉันคิดว่าเขาให้แรงบันดาลใจกับผู้คนจำนวนมาก
I don't think this is a good ideaฉันไม่คิดว่านี่เป็นความคิดที่ดี
Do you think now's a good time?คุณคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะแล้วหรือ
I think that we can do better than thatฉันคิดว่าพวกเราสามารถทำได้ดีกว่านั้น
Do you think he's going to come?คุณคิดว่าเขาจะมาไหม
No, why would you think that?ไม่ ทำไมถึงคิดอย่างนั้น
I think I've had enough for todayฉันคิดว่าวันนี้เกินพอแล้ว (รับไม่ได้อีกแล้ว)
I think you owe someone an apologyฉันคิดว่าคุณต้องขอโทษใครบางคน
I think it a little unfairฉันคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่
I don't think that's fairฉันไม่คิดว่านั่นยุติธรรม
I think I would probably starveฉันคิดว่าฉันอาจจะอดตายได้
I think that's really difficult questionฉันคิดว่านั่นเป็นคำถามที่ยากจริงๆ
I think I would spend half of the year in…ฉันคิดว่าฉันอาจจะใช้เวลาครึ่งปีใน...
I think that depends on the situationฉันคิดว่านั่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์
I don't think I've aged so muchฉันไม่คิดว่าฉันแก่มากนัก
I think that's quite boring reallyฉันคิดว่านั่นค่อนข้างน่าเบื่อจริงๆ
I think I would like to spend more time outsideฉันคิดว่าฉันอยากใช้เวลามากกว่านี้ข้างนอก
I don't think that I'm a good personฉันไม่คิดว่าฉันเป็นคนดีคนหนึ่ง
I don't think that I'm good at saving moneyฉันไม่คิดว่าฉันเก็บเงินเก่ง
But I think I'm good at making moneyแต่ฉันคิดว่าฉันเก่งในการหาเงิน
I think I am quite good at saving moneyฉันคิดว่าฉันค่อนข้างเก่งในด้านการเก็บเงิน
I think TV can be good and badฉันคิดว่าโทรทัศน์เป็นได้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี
I think you must have made a mistakeฉันคิดว่าคุณต้องทำอะไรผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'd think their mother would...คุณจะคิดว่าแม่ของพวกเขาจะ
The dwarfs will think she's dead.ดาวแคระจะคิดว่าเธอตายแล้ว
What do you think you're doing? Have you gone crazy?แกคิดว่านี้ม้าหมุนรึยังไง แกมันบ้าสิ้นดี
If you think so, you have a great imagination.ถ้านายเข้าใจมันดังนั้น แสดงว่านายเป็นคนมีจินตนาการสูง
I think it was a gang.ฉันคิดว่าเป็นโก๋แถวนี้แหละ
We didn't think you'd come back.เราไม่คิดว่าคุณจะกลับมา
My folks didn't think so.คนในบ้านฉันไม่คิดอย่างนั้นนะสิ
At such a time I think it ill-advised.ตอนนี้หรอครับ ผมว่า มันตลกสิ้นดี
Don't you think it's serious if they find him in the house?คุณไม่กังวลบ้างหรอ ถ้าพวกเขาเจอเขาในบ้านนี้
I think I'll get me a shave.ผมคิดว่าผมจะตัดผมซักหน่อย
We think too much and feel too little.เราคิดว่ามันมากเกินไป จนไร้ความรู้สึก
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก

think ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怀[huái, ㄏㄨㄞˊ, 怀 / 懷] to think of; to cherish; mind; heart; bosom; surname Huai
胸怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 胸怀 / 胸懷] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish
全球发展中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 全球发展中心 / 全球發展中心] Center for Global Development (an environmental think tank)
休想[xiū xiǎng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄤˇ, 休想] don't think (that)
想法[xiǎng fǎ, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ, 想法] idea; train of thought; what sb is thinking; to think of a way (to do sth)
心眼大[xīn yǎn dà, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄉㄚˋ, 心眼大] magnanimous; considerate; thoughtful; able to think of everything that needs to be thought of
看好[kàn hǎo, ㄎㄢˋ ㄏㄠˇ, 看好] optimistic (about the outcome); bullish; to think highly of; to support
急智[jí zhì, ㄐㄧˊ ㄓˋ, 急智] quick witted; able to think fast in an emergency
回想[huí xiǎng, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤˇ, 回想] recall; recollect; think back
自言自语[zì yán zì yǔ, ㄗˋ ㄧㄢˊ ㄗˋ ㄩˇ, 自言自语 / 自言自語] talk to oneself; think aloud; soliloquize
三思而后行[sān sī ér hòu xíng, ㄙㄢ ㄙ ㄦˊ ㄏㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, 三思而后行 / 三思而後行] think again and again before acting (成语 saw); consider carefully in advance
思念[sī niàn, ㄙ ㄋㄧㄢˋ, 思念] think of; long for; miss
思索[sī suǒ, ㄙ ㄙㄨㄛˇ, 思索] think deeply; ponder
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 惦] think of, remember, miss
转念[zhuǎn niàn, ㄓㄨㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, 转念 / 轉念] to have second thoughts about sth; to think better of
自作主张[zì zuò zhǔ zhāng, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ ㄓㄤ, 自作主张 / 自作主張] to think for oneself and act accordingly (成语 saw); to act on one's own initiative
心思[xīn si, ㄒㄧㄣ ㄙ˙, 心思] thought; idea; to think hard about sth; inclination; mood
畅想[chàng xiǎng, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, 畅想 / 暢想] to think freely; unfettered imagination
见贤思齐[jiàn xián sī qí, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˊ ㄙ ㄑㄧˊ, 见贤思齐 / 見賢思齊] see a worthy, think to imitate (成语 saw, from Analects); emulate the virtuous; Follow the example of a virtuous and wise teacher.
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 抽象思维 / 抽象思維] abstract thought; logical thinking
荒怪不经[huāng guài bù jīng, ㄏㄨㄤ ㄍㄨㄞˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 荒怪不经 / 荒怪不經] absurd; unthinkable
心态[xīn tài, ㄒㄧㄣ ㄊㄞˋ, 心态 / 心態] attitude (of the heart); state of one's psyche; way of thinking; mentality
思想顽钝[sī xiǎng wán dùn, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, 思想顽钝 / 思想頑鈍] blunt thinking; apathy
心直口快[xīn zhí kǒu kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄎㄡˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直口快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
心直嘴快[xīn zhí zuǐ kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄗㄨㄟˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直嘴快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
一厢情愿[yī xiāng qíng yuàn, ㄧ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 一厢情愿 / 一廂情願] one's own wishful thinking
一相情愿[yī xiāng qíng yuàn, ㄧ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 一相情愿 / 一相情願] one's own wishful thinking
痴心妄想[chī xīn wàng xiǎng, ㄔ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, 痴心妄想 / 癡心妄想] to labor under a delusion (成语 saw); wishful thinking; trad. form 痴心妄想 also used
白日做梦[bái rì zuò mèng, ㄅㄞˊ ㄖˋ ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ, 白日做梦 / 白日做夢] day dream; indulge in wishful thinking
[sī, ㄙ, 嘶] hiss; neigh; Ss! (sound of air sucked between the teeth, indicating hesitation or thinking over)
[yì, ㄧˋ, 意] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利
理路[lǐ lù, ㄌㄧˇ ㄌㄨˋ, 理路] logical thinking
轨道[guǐ dào, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, 轨道 / 軌道] orbit; railway or tram line; fig. conventional way of thinking
思想库[sī xiǎng kù, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄨˋ, 思想库 / 思想庫] thinktank (committee set up to study a problem)
智囊机构[zhì náng jī gòu, ㄓˋ ㄋㄤˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 智囊机构 / 智囊機構] thinktank; brains trust
智库[zhì kù, ㄓˋ ㄎㄨˋ, 智库 / 智庫] thinktank; knowledge base
思想[sī xiǎng, ㄙ ㄒㄧㄤˇ, 思想] thought; thinking; idea
思潮[sī cháo, ㄙ ㄔㄠˊ, 思潮] tide of thought; way of thinking characteristic of a historical period; Zeitgeist
思路[sī lù, ㄙ ㄌㄨˋ, 思路] train of thought; thinking; reason; reasoning
不加思索[bù jiā sī suǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄙ ㄙㄨㄛˇ, 不加思索] without thinking; without hesitation; readily; offhand

think ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh!
しないのではないか(P);ないのではないか[, shinainodehanaika (P); nainodehanaika] (exp) I think (something) won't (something); probably (something) isn't (something); (P)
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P)
その気になる[そのきになる, sonokininaru] (exp,v5r) to feel like it; to get to think that way; to become so minded
どうかと思う[どうかとおもう, doukatoomou] (exp,v5u) to doubt; to have a problem with; to think badly of
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
と考えられる[とかんがえられる, tokangaerareru] (exp,v1) one can think that ...; it is conceivable that ...
下手の考え休むに似たり[へたのかんがえやすむににたり, hetanokangaeyasumuninitari] (exp) (id) It's hard to tell a poor thinker from a sleeping one; Mickle fails that fools think
二の足を踏む[にのあしをふむ, ninoashiwofumu] (exp,v5m) to hesitate; to think twice; to shy or flinch
偉がる[えらがる, eragaru] (v5r,vi) to be conceited; to think highly of oneself
其の時は其の時[そのときはそのとき, sonotokihasonotoki] (exp) (id) We'll think about it when the time comes
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
巡らす[めぐらす, megurasu] (v5s,vt) to enclose (with); to surround (with); to encircle; to think over; to work out
思いあぐねる;思い倦ねる[おもいあぐねる, omoiaguneru] (v1) to think something over and over; to rack one's brains; to be at a loss
思いを致す;思いをいたす[おもいをいたす, omoiwoitasu] (exp,v5s) to think of; to give one's thought to
思いを馳せる;思いをはせる[おもいをはせる, omoiwohaseru] (exp,v1) (See 思いを致す) to think about; to send one's heart out to; to give more than a passing thought to; to think of something far away; to think nostalgically upon (esp. one's hometown)
思い付く(P);思いつく[おもいつく, omoitsuku] (v5k) to think of; to hit upon; to come into one's mind; to be struck with an idea; (P)
思い当たる(P);思いあたる;思い当る[おもいあたる, omoiataru] (v5r,vi) to suddenly understand (esp. on basis of experience or memory); to come to mind; to recall (in a flash); to be reminded of; to call to mind; to think of; to strike on; to hit on an answer; to seize the crux of a problem; (P)
思い直す(P);思いなおす[おもいなおす, omoinaosu] (v5s,vt) to re-think; to think back upon; to change one's mind; (P)
思い続ける[おもいつづける, omoitsudukeru] (v1) to think constantly about; to dwell on
思い詰める;思いつめる[おもいつめる, omoitsumeru] (v1,vt) to think hard; to brood over; to worry too much (about); to torment oneself (with the thought of)
思い返す[おもいかえす, omoikaesu] (v5s,vt) to re-think; to think back upon; to change one's mind
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P)
思うに;惟うに[おもうに, omouni] (adv) presumably; conceivably; in my opinion; in my view; I think (that); upon thought; upon reflection
思し召す;思召す;思しめす[おぼしめす, oboshimesu] (v5s,vt) (1) (hon) to think (only used to speak of others); (2) to turn one's attention toward (only used to speak of others); to have feelings for (only used to speak of others); (3) to honour the target of one's emotions
所ではない;処ではない[どころではない, dokorodehanai] (suf) (uk) (strongly emphatic) too preoccupied or busy to even think of ...; .. is out of the question; this is not an occasion for
捻り出す;ひねり出す[ひねりだす, hineridasu] (v5s,vt) to work out; to think up; to devise; to manage (somehow); to summon up (e.g. courage)
案出[あんしゅつ, anshutsu] (n) (1) contrivance; (vs) (2) to invent; to devise; to think out
珍しがる[めずらしがる, mezurashigaru] (v5r,vt) to think (it) a curiosity
生み出す(P);産み出す[うみだす, umidasu] (v5s,vt) (1) to create; to bring forth; to produce; (2) to invent; to think up and bring into being; (3) to give birth to; to bear; (P)
突き詰める[つきつめる, tsukitsumeru] (v1,vt) to investigate thoroughly; to probe into; to think something through; to follow an argument to its logical conclusion
考えにふける;考えに耽る[かんがえにふける, kangaenifukeru] (exp,v1) (See 考え事に耽る) to be absorbed in thought; to muse; to muse about; to think things through
考え倦ねる;考えあぐねる[かんがえあぐねる, kangaeaguneru] (v1) to be at a loss; to think and think but get nowhere; to fail to come up with a good idea
考え出す[かんがえだす, kangaedasu] (v5s) to think out; to devise; to invent; to begin to think; to come up with a plan
謀る[たばかる, tabakaru] (v5r,vt) (1) (uk) (arch) to work out a plan of deception; to scheme; to take in; to dupe; (2) to think up a plan; to think over a plan; (3) to discuss; to consult
遠慮近憂[えんりょきんゆう, enryokinyuu] (n) Failure to think of the long term leads to grief in the short term
面白がる[おもしろがる, omoshirogaru] (v5r,vi) to amuse oneself; to be amused; to enjoy; to think fun
頭を捻る;頭をひねる[あたまをひねる, atamawohineru] (exp,v5r) to puzzle over; to think deeply about; to wrack one's brains over
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
顧問団[こもんだん, komondan] (n) advisory body; think tank
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シンクパッド[しんくぱっど, shinkupaddo] ThinkPad

think ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาแต่ใจตนเอง[v. exp.] (ao tāe jai ) EN: think only for oneself  FR:
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: think ; imagine ; expect FR: penser
ชั่งใจ[v.] (changjai) EN: consider carefully ; think it over FR:
ดำริ[v.] (damri) EN: intend ; plan ; consider ; think ; contemplate FR: avoir l'intention de ; envisager ; considérer
หักลบกลบหนี้[v. exp.] (hak lop klo) EN: think carefully FR:
เห็น[n. exp.] (hen) EN: think ; be of the opinion ; deem ; judge ; have an opinion FR: avoir une opinion ; penser
เห็นแก่[v.] (henkaē) EN: think only of ; be centered on FR:
ห่วง[v.] (hūang = hua) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious (about) ; worry (about) ; be worried ; be perturbed about ; think about ; be engrossed with ; be solicitous about ; be absorbed about FR: être concerné par ; s'en faire ; s'inquiéter
หวนคิด[v. exp.] (hūan khit ) EN: recall ; reflect ; recollect ; think back FR:
หวนนึก[v. exp.] (hūan neuk =) EN: recall ; retrospect ; think back ; recollect ; remember FR:
จินต์[v.] (jin) EN: think ; imagine FR: penser
จินต-[pref.] (jinta-) EN: think ; imagine FR: penser
จินตนา[v.] (jintanā) EN: imagine ; dream ; think ; fancy FR: imaginer
กะ[v.] (ka) EN: have in mind ; plan ; intend ; plot ; think ; suppose FR: compter ; espérer ; s'attendre à
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense ; show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: oser ; avoir l'audace ; prendre des airs supérieurs
คำนึง[v.] (khamneung) EN: consider ; take into consideration ; take into account ; think of ; meditate ; contemplate FR: tenir compte de ; prendre en considération ; considérer ; réfléchir ; méditer
คำนึงถึง[v. exp.] (khamneung t) EN: consider ; take into consideration ; think over FR: considérer ; prendre en considération ; évaluer
คำนึงถึงอนาคต[v. exp.] (khamneung t) EN: think about the future FR: se pencher sur le futur
คะนึง[v.] (khaneung) EN: think of ; think about ; consider ; ponder ; contemplate ; reflect FR: penser à ; considérer
คะนึงถึง[v. exp.] (khaneung th) EN: miss ; think of ; yearn FR: penser à
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate ; think FR: estimer ; présumer ; supposer ; spéculer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
คาดว่า[v. exp.] (khāt wā) EN: suppose ; expect ; think ; surmise ; estimate FR: supposer
คิด[v.] (khit) EN: think ; meditate ; imagine ; contemplate FR: penser ; songer ; imaginer ; réfléchir
คิดอ่าน[v.] (khit-ān) EN: understand ; think of a way ; use one's head ; be sensible FR:
คิดดู[v. exp.] (khīt dū) EN: think about something well ; consider something carefully FR: considérer avec attention
คิดดูก่อน[v. exp.] (khīt dūkøn) EN: think it over ; reflect (on) ; let me think about it FR: réfléchissons-y d'abord
คิดดูซิ[v. exp.] (khīt dūsi) EN: Think of it! FR:
คิดฟุ้งซ่าน[v. exp.] (khit fungsā) EN: think incoherently FR:
คิดให้ดี[v. exp.] (khit hai dī) EN: think carefully FR:
คิดจะ[v. exp.] (khit ja) EN: plan to ; think of FR:
คิดคำนึง[v. exp.] (khit khamne) EN: consider ; contemplate ; think of ; reflect ; propose FR: imaginer
คิดเข้า[X] (khit khao) EN: Think quick! FR:
คิดก่อน[v. exp.] (khit køn) EN: think about FR: réfléchir
คิดลึก[v.] (khitleuk) EN: think deeply ; think profoundly ; ponder over FR: réfléchir profondément ; réfléchir intensément
คิดไม่ออก[v. exp.] (khit mai øk) EN: be thoughtless ; have no idea ; be unable to find a solution ; can not think of it ; can't figure it out FR: ne pas avoir d'idée
คิดมาก[v.] (khitmāk) EN: think over ; consider seriously ; think too much ; think too hard ; overthink ; worry FR: réfléchir abondamment ; se faire du souci ; être tracassé ; ressasser
คิดหนัก[v. exp.] (khit nak) EN: give something a lot of tought ; think hard ; ponder ; deliberate FR: réfléchir fortement
คิดหน้าคิดหลัง[v.] (khitnākhitl) EN: think about ; consider carefully ; consider thoroughly FR: agir avec ménagement ; agir avec précaution ; mettre des gants ; prendre des gants
คิดไปคิดมา[v. exp.] (khit pai kh) EN: think over ; ponder ; ruminate FR:
คิดเป็นอื่น[v. exp.] (khit pen eū) EN: think otherwise ; have one's own opinion FR: avoir sa propre opinion

think ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkvermögen {n} | kreatives Denkvermögen | logisches Denkvermögenability to think | ability to think creatively | ability to reason
nachdenken (über) | nachdenkend | nachgedacht | er/sie denkt nach | ich/er/sie dachte nach | er/sie hat/hatte nachgedacht | laut nachdenkento think {thought; thought} (about) | thinking about | thought about | he/she thinks | I/he/she thought | he/she has/had thought | to think aloud; to think out loud
denkfaul {adj}too lazy to think
Denkanstoß {m} | jdm. einen Denkanstoß gebencause for thought; food for thought | to set someone thinking
Ideenfabrik {f}think-tank [Am.]
Querdenken {n}; unkonventionelles Denkenlateral thinking
Schubladendenken {n}pigeonhole thinking
Überlegung {f} | reifliche Überlegung | ohne Überlegungthinking | deep thinking | without thinking
Denkweise {f}way of thinking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า think
Back to top