ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conceive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conceive*, -conceive-

conceive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conceive (vt.) เข้าใจ Syn. apprehend, understand
conceive (vt.) คิด Syn. consider, think
conceive (vi.) ตั้งครรภ์ Syn. become pregnant
conceive (vt.) ตั้งครรภ์
conceive as (phrv.) คิดว่าเป็น See also: นึกว่าเป็น
conceive of (phrv.) มีความคิดเกี่ยวกับ See also: นึกถึง, เกิดขึ้นในใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
conceive(คันซีฟว') {conceived,conceiving,conceives} vt. นึกคิด,คิดได้,ก่อขึ้นในใจ,เชื่อ,ตั้งครรภ์,เข้าใจ. vi. คิด,มีความคิด,จินตนาการ, Syn. start,originate
English-Thai: Nontri Dictionary
conceive(vi) คิด,เชื่อ,นึกฝัน,ตั้งครรภ์,มีท้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conceiveตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งท้อง (v.) conceive See also: be pregnant, be in pregnancy, be in the family way Syn. ตั้งครรภ์, มีบุตร, มีท้อง, ท้อง Ops. แท้ง
มีบุตร (v.) conceive See also: be pregnant, be in pregnancy, be in the family way Syn. ตั้งครรภ์, มีท้อง, ท้อง Ops. แท้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You could conceive naturally a 1000 times and never get such a result.คุณสามารถทำให้เกิดการปฏิสนธิได้เป็นพันครั้ง โดยไม่มีทางได้ผลลัพธ์เช่นนี้เลย
I cannot conceive of it!ฉันไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้!
And it is the natural and preferable way to conceive children.มันเป็น... วิถีธรรมชาติ และความยินดีที่จะตั้งท้อง
It's easier to conceive later if you've had a child beforeปกติคนที่เคยมีลูกแล้ว คราวต่อไปก็มีง่ายขึ้นน่ะ
These kind of compliments are always acceptable to the ladies, and which I conceive myself particularly bound to pay.คำชมแบบนี้ เป็นที่พึงพอใจต่อสตรีเสมอ และผมคิดด้วยตัวเองว่า จะต้องให้ผลดีในภายหลัง
I can conceive and you're perfectly capable of making a woman pregnant.ฉันเองก็สามารถตั้งท้องได้ และคุณเองก็ทำให้ผู้หญิงท้องได้เช่นกัน
Where did she conceive you...เธอตั้งท้องที่ไหน...
Polite society cannot conceive of certain practices, Miss Lister, but I move in other circles where people point at you, they call you Gentleman Jack, they say you like the ladies... perhaps too much.ในสังคมดีๆ เค้ายังไม่ยอมรับ การปฏิบัติตัวอย่างหัวรั้นหรอกคุณลิสเตอร์ แต่ผมก็ยังคงเห็นต่าง ที่คนอื่นมองคุณนะ \ เค้าเรียกคุณว่า สุภาพบุรุษ แจ๊ค
But I have to conceive this baby next week to match what I saw.แต่ฉันต้องไปรับบริจาคเชื้อ เพื่อมีทารกสัปดาห์หน้า เพื่อให้สัมพันธ์ กับสิ่งที่ฉันได้เห็น
I have to conceive this baby next week to match what I saw.ฉันต้องรับบริจาคเชื้อ เพื่อให้มีทารกคนนี้ สัปดาห์หน้า เพื่อให้สอดคล้องกับ ภาพที่ฉันมองเห็น
Apparently they were trying to conceive for over a year.ปรากฎว่าพวกเขา พยายามมีลูกกันมาปีกว่าแล้ว
One may transcend any convention, if only one can first conceive of doing so.ฮคhั–ั• ั–ั• ฮœr. ฮœะตะตkั• ะฐnd my gั–rl Vะตrะพnั–ัะฐ ะกะพั•tะตllะพ. โ€“ ฮคะพ truั•t.

conceive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
构想[gòu xiǎng, ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ, 构想 / 構想] conceive
成见[chéng jiàn, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, 成见 / 成見] preconceived idea; bias; prejudice
怀孕[huái yùn, ㄏㄨㄞˊ ㄩㄣˋ, 怀孕 / 懷孕] pregnant; to have conceived; gestation; pregnancy

conceive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
子作り[こづくり, kodukuri] (n) (1) having children; (2) attempting to conceive
先入観[せんにゅうかん, sennyuukan] (n) preconception; prejudice; preoccupation; preconceived notion; (P)
十月十日[とつきとおか, totsukitooka] (n) (1) babies born on October 10, supposedly conceived on New Year's Day; (2) normal gestation time (i.e. 9 months)
垂直思考[すいちょくしこう, suichokushikou] (n) rigid (stereotypical) thinking that adheres to preconceived notions
子供を妊む[こどもをはらむ, kodomowoharamu] (exp,v5m) to conceive; to become pregnant
宿す[やどす, yadosu] (v5s,vt) (1) to keep (guest); (2) to conceive; (3) to carry (virus); (4) to entrust; (P)
悪平等[あくびょうどう, akubyoudou] (adj-na,n) misguided equality; misconceived equality; leaning over backwards to be impartial
既成概念[きせいがいねん, kiseigainen] (n) stereotype; preconceived idea; preconceived notion
虚心坦懐[きょしんたんかい, kyoshintankai] (n) with an open and calm mind; with no preconceived notions; without reserve; frank; candid
虚心平気[きょしんへいき, kyoshinheiki] (n,adj-na,adj-no) with an open and calm mind; without reserve; with utmost candor; with no preconceived notions

conceive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: give birth to ; bear ; conceive FR: produire ; fournir
คิด[v.] (khit) EN: consider ; conceive ; suppose ; figure FR: considérer ; estimer ; supposer ; croire ; s'imaginer
คิดฝัน[v. exp.] (khit fan) EN: dream ; imagine ; fancy ; conjecture ; conceive FR: rêver ; imaginer
เกิด[v.] (koēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; conceive FR: produire ; créer ; engendrer ; générer
มาน[v.] (mān) EN: conceive ; be pregnant FR:
นึกในใจ[v. exp.] (neuk nai ja) EN: imagine ; picture in mind ; conceive in the mind FR: imaginer
รังเกียจ[v.] (rangkīet) EN: conceive a dislike ; hate ; be averse to ; have a distaste for ; object to ; mind ; take offence ; take offense (Am.) ; complain FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester ; être gêné ; être incommodé ; objecter ; s'opposer
ตั้งท้อง[v.] (tang thøng) EN: become pregnant ; conceive FR:
คิดไว้ก่อน[adj.] (khit wai kø) EN: preconceived FR: préconçu
อุปาทาน[n.] (upāthān ; u) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea FR: préjugé [m] ; idée préconçue [f] ; conviction [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conceive
Back to top