ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

poetry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *poetry*, -poetry-

poetry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
poetry (n.) บทกวี Syn. lyric, verse
poetry (n.) การประพันธ์บทกวี
poetry (n.) ลักษณะของกวีนิพนธ์
English-Thai: HOPE Dictionary
poetry(โพ'อิทรี) n. การประพันธ์บทกวี,กวีนิพนธ์
English-Thai: Nontri Dictionary
poetry(n) บทกวี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
poetry; poesie; poesyกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poetryกวีนิพนธ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวีนิพนธ์ (n.) poetry See also: poem, verse Syn. บทกวี, กลอน, โคลงกลอน, คำประพันธ์
งานประพันธ์ (n.) poetry See also: prose, poem Syn. งานเขียน, บทประพันธ์
บทกวี (n.) poetry See also: poem, verse
บทประพันธ์ (n.) poetry See also: prose, poem Syn. งานเขียน
โคลงกลอน (n.) poetry See also: poem, verse Syn. บทกวี
ดั้น (n.) a kind of poetry Syn. โคลงดั้น, ร่ายดั้น
ร่ายดั้น (n.) a kind of poetry Syn. โคลงดั้น
สักวา (n.) form of poetry See also: verse form
โคลงดั้น (n.) a kind of poetry Syn. ร่ายดั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So he stops writing books, he starts writing poetry about whales, and then he starts fooling around with a computer.เขาเลยเลิกเขียนหนังสือ เขาเริ่มเขียนบทกวีเกี่ยวกับ ปลาวาฬอะไรพวกนั้น จากนั้นเขาเริ่มเล่นพวกคอมพิวเตอร์ และเขาก็เริ่มติดมัน
In poetry they symbolize...ในบทกวีใช้มันเป็นสัญลักษณ์...
President of the poetry society, captain of the debate team co-captain of the tennis club, founder of the horticulture league.ประธานชมรมกวี หัวหน้าทีมโต้วาที หัวหน้าร่วมชมรมเทนนิส ผู้ก่อตั้งสมาคมจัดสวน
So, I got him to read me poetry out loud.แล้วฉันก็เลยให้เค้าอ่านบทกวีของฉัน / อ่านออกเสียง
Or did the poetry inspire the coalition?- มันเริ่มจะแปลกแล้ว
I, um... Bernard... the dismantling thing with the whole... you know, all the poetry stuff... but I got it.เบอร์นาร์ดให้มาหยิบ บทกลอนปลดเปลื้องความเป็นตัวเรา
Oh, couldn't even hold down a poetry job.- เบร็นด้า คุณทำอะไรลงไป
I wonder who discovered the power of poetry in driving away love.ฉันสงสัยจังว่าใครพบอำนาจของกลอน ที่ไล่ความรักให้หนีไป
I don't have to be Muslim to find the images beautiful, poetry moving.ผมไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิมเพียงเพื่อ อยากจะค้นหาความงดงามของบทกวี.
Very nice, Catherine, but remember, the beauty of poetry is in the details.ดีมากจ่ะ แคทเธอรีน แต่อย่าลืมนะว่า ความงามของบทกวี มันอยู่ที่รายละเอียด
And it wasn't a concert, it was a poetry slam.ที่จริงแล้วฉันไม่ได้ไปดูคอนเสริท์ ฉันไปอยู่ที่ชมรมกาพย์กลอน
No, I wanted to hitchhike across Europe, study art, fall in love with some... poetry quoting french man.อยากเรียนศิลป์ ได้พบรักกับกวีชาวฝรั่งเศส

poetry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对仗[duì zhàng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˋ, 对仗 / 對仗] antithesis (two lines of poetry matching in sense and sound); to fight; to wage war
神韵[shén yùn, ㄕㄣˊ ㄩㄣˋ, 神韵 / 神韻] charm or grace (in poetry or art)
诗坛[shī tán, ㄕ ㄊㄢˊ, 诗坛 / 詩壇] poetry circles; poetry world
楼台[lóu tái, ㄌㄡˊ ㄊㄞˊ, 楼台 / 樓臺] balcony; high building (esp. in poetry); tower
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, 文苑英华 / 文苑英華] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls
能诗善文[néng shī shàn wén, ㄋㄥˊ ㄕ ㄕㄢˋ ㄨㄣˊ, 能诗善文 / 能詩善文] highly literate; lit. capable at poetry, proficient at prose
山水诗[shān shuǐ shī, ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ ㄕ, 山水诗 / 山水詩] landscape poetry
平仄[píng zè, ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˋ, 平仄] level and oblique tones (technical term for classical Chinese rhythmic poetry)
抒情诗[shū qíng shī, ㄕㄨ ㄑㄧㄥˊ ㄕ, 抒情诗 / 抒情詩] lyric poetry; a lyric song; to serenade
绮靡[qǐ mí, ㄑㄧˇ ㄇㄧˊ, 绮靡 / 綺靡] ornate (poetry); gorgeous
[shī, ㄕ, 诗 / 詩] poem; poetry; verse; abbr. for 詩經|诗经

poetry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポエジー[, poeji-] (n) poetry (fre
ポエトリー[, poetori-] (n) poetry
仏足石歌体[ぶっそくせきかたい, bussokusekikatai] (n) form of poetry found on the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara (following a 5-7-5-7-7-7 moraic pattern)
劇詩[げきし, gekishi] (n) dramatic poetry
句形[くけい, kukei] (n) (1) (See 句法・1) poetry form (esp. haiku); (2) (See 句法・2) grammatical structure in kanbun
御題[ぎょだい, gyodai] (n) theme chosen for an imperial poetry contest
念人[ねんにん;ねんじん, nennin ; nenjin] (n) (1) assistant in a duel (e.g. a cockfight, poetry contest, etc.) (Heian period); (2) (See 念者・2) older male in an homosexual relationship
愛吟[あいぎん, aigin] (n,vs) (1) favourite poem or song; favorite poem or song; (2) lover of poetry and song
探題[たんだい, tandai] (n) local commissioner (Kamakura or Muromachi eras); composing poetry by lot
檀林;談林[だんりん, danrin] (n) (1) {Buddh} (abbreviation of 栴檀林) (See 栴檀・1) Buddhist center for study and meditation; monastery; temple; (2) (abbr) (See 俳諧,談林風,談林派) Danrin style of haikai poetry (playful and oriented to the common person); Danrin school (of haikai poetry)
歌人[かじん, kajin] (n) (1) (See 短歌) skillful tanka poet; (2) official in charge of court poetry and music (ritsuryo period); (3) poet
歌会[うたかい;かかい, utakai ; kakai] (n) poetry party or competition; gathering of tanka poets
歌会始め;歌会始[うたかいはじめ, utakaihajime] (n) annual New Year's poetry reading
歌枕[うたまくら, utamakura] (n) oft-repeated descriptive epithets in poetry
歌論[かろん, karon] (n) essay on tanka poetry
歌道[かどう, kadou] (n) versification; tanka poetry
花鳥諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花鳥風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku)
英詩[えいし, eishi] (n) English poetry
詠吟[えいぎん, eigin] (n,vs) reciting poetry
詠誦[えいしょう, eishou] (n,vs) reciting poetry
詩友[しゆう, shiyuu] (n) one's friend in poetry
詩心[ししん, shishin] (n) poetic sentiment or inspiration; poetic inclination or taste; poem-composing mood; ability to appreciate poetry
詩論[しろん, shiron] (n) essay on poetry; theory of poetry
詩集[ししゅう, shishuu] (n) poetry anthology; collection of poems; collected poems; (P)
談林風;檀林風[だんりんふう, danrinfuu] (n) (See 談林派,俳諧) playful style of haikai poetry popularized in the mid-seventeenth century
講評[こうひょう, kouhyou] (n,vs) criticism (by a teacher or coach, with commentary, especially at a poetry reading); review; critique
達磨宗[だるましゅう, darumashuu] (n) (1) (arch) (obsc) (See 禅宗) Zen (Buddhism); (2) (derog) (See 達磨歌) confusing style of middle-age Japanese poetry
達磨歌[だるまうた, darumauta] (n) (obsc) confusing song or poem (esp. used derogatorily to describe a style of middle-age Japanese poetry popularized by Fujiwara no Teika)
鉛槧[えんざん, enzan] (n) the act of writing poetry or other literary works
韻文[いんぶん, inbun] (n,adj-no) verse; poetry
バラード[, bara-do] (n) (1) ballade (narrative poetry, musical composition) (fre
一篇;一編[いっぺん, ippen] (n) piece (of poetry)
作文[さくもん, sakumon] (n) (arch) (See 作文・さくぶん) writing (poetry); composing
俳諧;誹諧[はいかい, haikai] (n) (abbr) (See 俳諧の連歌) haikai (humorous or vulgar renga poetry)
俳諧の連歌(oK)[はいかいのれんが, haikainorenga] (n) haikai (humorous or vulgar renga poetry)
[く, ku] (n,n-suf) (1) section (i.e. of text); sentence; passage; paragraph; (2) {ling} phrase; (3) verse (of 5 or 7 mora in Japanese poetry; of 4, 5, or 7 characters in Chinese poetry); (4) haiku; first 17 morae of a renga, etc.; (5) maxim; saying; idiom; expression; (P)
句法[くほう, kuhou] (n) (1) (See 句形・1) conventions to be followed in composing Japanese poetry; phraseology; diction; (2) (See 句形・2) rules of grammar and syntax when reading kanbun in Japanese
折り句;折句[おりく, oriku] (n) acrostic poetry; acrostic
[せん, sen] (n,n-suf) (sometimes confused with 選) (See 選・せん) anthology (of poetry, etc.); compilation; collection; selection
文人墨客[ぶんじんぼっかく;ぶんじんぼっきゃく, bunjinbokkaku ; bunjinbokkyaku] (n) writers and artists; persons who take delight in such refined pursuits as poetry, literature, painting and calligraphy

poetry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาขยาน[n.] (ākhayān) EN: recitation from memory ; classroom recitation of poetry ; memorized text FR:
บทกวี[n.] (botkawī) EN: poetry ; poem ; verse FR: poésie [f] ; poème [m]
บทกวีนิพนธ์[n.] (botkawīniph) EN: poetry ; poem FR: poème [m]
กาล[n.] (kān) EN: verse ; poetry FR:
กวีนิพนธ์[n.] (kawīniphon) EN: poetry ; poem ; verse FR: poésie [f]
กวีนิพนธ์รูปธรรม[n. exp.] (kawīniphon ) EN: concrete poetry ; size poetry FR:
กวีนิพนธ์ไทย[n. exp.] (kawīniphon ) EN: Thai Poetry FR:
คำกลอน[n.] (khamkløn) EN: poem ; verse ; poetry ; rhyme FR: poème [m] ; poésie [f]
คำประพันธ์[n. exp.] (kham prapha) EN: verse ; poetry ; rhyme ; poem ; poetical writing FR: poésie [f]
เขียนกลอน[v. exp.] (khīen kløn) EN: write poetry FR: faire un poème ; composer un poème
โคลงกลอน[n. exp.] (khlōng klōn) EN: poetry FR:
กลบท[n.] (konlabot) EN: concrete poetry ; ciphered verse ; Thai jingle FR:
งานประพันธ์[n. exp.] (ngān prapha) EN: poetry FR: oeuvre littéraire [f]
นิราศ[n.] (nirāt) EN: long lyrical Thai poetry with eight or nine syllables per line ; book of travels FR:
ร้อยกรอง[n.] (røikrøng) EN: verse ; poem ; poetry FR: poésie [f] ; vers [mpl] ; versification poétique [f]
แต่งโคลง[v. exp.] (taeng khlōn) EN: compose a poem ; write poetry FR: écrire un poème
แต่งกลอน[v. exp.] (taeng kløn) EN: write poetry FR:
วันกวีนิพนธ์สากล[n. exp.] (Wan Kawīnip) EN: World Poetry Day FR: Journée mondiale de la poésie [f]
วรรณกรรมร้อยกรอง[n. exp.] (wannakam rø) EN: poetry FR:
กบเต้นกลางสระบัว[n.] (koptenklāng) EN: [a kind of Thai concrete poetry] FR:
กบเต้นสลักเพชร[n.] (koptensalak) EN: [a kind of Thai concrete poetry] FR:
กบเต้นสามตอน[n.] (koptensāmtø) EN: [a kind of Thai concrete poetry] FR:
กบเต้นต่อยหอย[n.] (koptentǿihø) EN: [a kind of Thai concrete poetry] FR:

poetry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weltliche Dichtung {f}mundane poetry
Mundartdichtung {f}dialect poetry; dialect literature
Lyrik {f}lyric poetry; lyrics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า poetry
Back to top