ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fore*, -fore-

fore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fore (adj.) ที่อยู่ส่วนหน้า (เรือ, เครื่องบิน, สัตว์) See also: ที่อยู่ข้างหน้า Syn. front
fore (adv.) ที่อยู่ส่วนหน้าของเรือและเครื่องบิน Ops. aft
fore (prf.) ก่อน See also: ล่วงหน้า
fore-and-arf (adj.) ที่ขนานไปกับลำเรือ
forearm (n.) แขนบริเวณระหว่างข้อศอกกับข้อมือ
forebear (n.) บรรพบุรุษ See also: บรรพชน Syn. forerunner, ancestor, forefather Ops. descendant, offspring
forebearing (adj.) อดทน See also: อดกลั้น, หักห้ามใจ Syn. calm, long-suffering, resigned, uncomplaining Ops. agitate, hostile, impatient
forebode (vt.) แสดงว่าจะมี See also: เป็นลาง, บอกล่วงหน้า Syn. portend
foreboding (n.) ความรู้สึกที่ว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้น See also: สังหรณ์ Syn. augury, premonition
forecast (vt.) ทำนาย See also: ทาย, พยากรณ์, คำนวณล่วงหน้า, คาดการณ์ Syn. foretell, predict
forecast (n.) การพยากรณ์อากาศ Syn. weather forecast
forecast (n.) การคาดการณ์ See also: การพยากรณ์, การคาดเดา, คำทำนาย Syn. prediction, forethought
forecaster (n.) ผู้รู้เหตุการณ์ภายหน้า See also: ผู้ทำนาย Syn. seer, sorcerer
forecastle (n.) ส่วนหน้าหรือหลังเรือใช้เก็บของ เครื่องจักร หรือที่พักทหารเรือ
forecastle (n.) ดาดฟ้าหัวเรือ
foreclose (vi.) ยึดทรัพย์สินที่จำนองไว้ (การเงิน)
foreclose (vt.) ยึดทรัพย์สินที่จำนองไว้ (การเงิน)
foreclose (vt.) ขัดขวาง See also: กีดกัน, ป้องกัน Syn. exclude, bar Ops. admit, include
foreclose on (phrv.) เพิกถอนสิทธิครอบครอง
foreclosure (n.) การยึดทรัพย์สินที่จำนองไว้
forecourse (n.) ใบเรือล่างสุดบนเสากระโดงเรือ (ขึงเป็นสี่เหลี่ยม)
forecourt (n.) ลานหน้าอาคาร See also: ลานข้างหน้าตึก
foredeck (n.) ส่วนหน้าของดาดฟ้าเรือ
foredoom to (phrv.) มุ่งหน้าไป Syn. doom to
forefather (n.) บรรพบุรุษ See also: บรรพชน Syn. ancestor, forebear, forerunner Ops. descendant, offspring
forefinger (n.) นิ้วชี้ See also: ดรรชนี, ดัชนี Syn. index finger
forefront (n.) แถวหน้า See also: ตอนหน้า, ส่วนหน้า, หัวแถว Syn. beginning, fore, front Ops. back, rear
foregave (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ forgive
forego (vi.) นำมาก่อน (คำทางการ) See also: ไปก่อน, ล่วงหน้าไปก่อน
forego (vt.) นำมาก่อน (คำทางการ) See also: ไปก่อน, ล่วงหน้าไปก่อน Syn. precede
foregoer (n.) ผู้บุกเบิก See also: ผู้ล่วงหน้ามาก่อน, ผู้นำทาง, ผู้เบิกทาง Syn. predecessor Ops. follower
foregoing (adj.) ที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว
foregone (adj.) กระทำเรียบร้อยแล้ว
foreground (n.) ทัศนียภาพที่อยู่ใกล้ที่สุด See also: ส่วนของภาพที่อยู่ใกล้ที่สุด
foreground (n.) ตำแหน่งที่โดดเด่น See also: ตำแหน่งที่สำคัญ Syn. forefront
foreground (vt.) วางไว้ในตำแหน่งที่โดดเด่น See also: วางไว้ในตำแหน่งที่สำคัญ
forehand (n.) การตีลูกทางหน้ามือ (ทางกีฬา)
forehand (n.) ส่วนหน้าของตัวม้า (อยู่ข้างหน้าผู้ขี่)
forehand (adj.) ซึ่งตีลูกด้านหน้ามือ (ทางกีฬา)
forehand (adv.) โดยตีลูกด้านหน้ามือ
English-Thai: HOPE Dictionary
fore(ฟอร์) adj. ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,หัวเรือหน้าสุด,ที่หนึ่ง,แรกเริ่ม,ก่อน,ไปข้างหน้า. adv. ที่หัวเรือ,ไปทางหัวเรือ,ก่อน,ไปข้างหน้า -Phr. (fore and aft หัวและท้ายเรือ) . n. หัวเรือ,ส่วนหน้า,เสากระโดงหน้า -prep.,conj. ก่อน
fore-and-aftadj. ขนานกับลำเรือ หัวและท้ายเรือ,ตามยาวของเรือ
forearm(ฟอร์'อาร์ม) n. ส่วนของแขนที่อยู่ระหว่างศอกกับข้อมือ,แขนช่วงแรก
forebear(s) (ฟอร์'แบร์ซฺ) n. บรรพบุรุษ., Syn. ancestors
forebode(ฟอร์'โบด) v. ทำนาย,บอกเหตุล่วงหน้า,แสดงว่าจะมี,เป็นลางสังหรณ์., See also: foreboder n.
foreboding(ฟอร์โบ'ดิง) n. ลาง,นิมิต,สังหรณ์ adj. เป็นกลาง,ซึ่งบอกเหตุล่วงหน้า (มักเป็นเหตุร้าย), See also: forebodingly adv. forebodingness n., Syn. prediction
forecast(ฟอร์'คาสทฺ) {forecast/forecasted,forecasting,forecasts} vt. ทำนาย,คาดคะเน,พยากรณ์,วางแผน. vi. พยากรณ์,ทำนาย. n. การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์., See also: forecaster n., Syn. prognosis
foreclose(ฟอร์'โคลส) v. ยึดทรัพย์สิน ที่จำนองไว้,เพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจำนอง หรือคำมั่น,กำจัด,ขจัด,ขัดขวาง,ป้องกัน. -foreclosable n.
foreclosure(ฟอร์โคล'เชอะ) n. การเพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจำนอง หรือคำมั่น
foredoom(ฟอร์ดูม') vt. ถูกลิขิตล่วงหน้า,ถูกกำหนดล่วงหน้า,ถูกกำหนดวาระสุดท้ายล่วงหน้า. n. วาระสุดท้ายที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า
forefather(ฟอร์'ฟาเธอะ) n. บรรพบุรุษ, See also: forefatherly adj., Syn. forbear
forefinger(ฟอร์ฟิง'เกอะ) n. นิ้วชี้., Syn. index finger
forefoot(ฟอร์'ฟุท) n. ขาหน้า,กระดูกงูเรือส่วนหน้า -pl., See also: feet
forefront(ฟอร์'ฟรันทฺ) n. ส่วนหน้าสุด
forego(-โก') {forewent,foregone,foregoing,foregoes} vt. ดูforgo, See also: foregoer n.
foregoing(ฟอร์โก'อิง) adj. ไปก่อน,ก่อน,ซึ่งอยู่ก่อน,เกี่ยวกับอันก่อน, Syn. preceding
foreground(ฟอร์'เกราดฺ) n. ตอนหน้า,ส่วนหน้า,ทัศนียภาพที่อยู่ใกล้ (ต่างกับ background)
forehand(ฟอร์'แฮนดฺ) adj.,adv. เกี่ยวกับหน้ามือ (ตีลูกเทนนิสหรือแบดมินตัน) ,ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งกระทำมาก่อน. n. การตีหน้ามือ,ตำแหน่งที่เหนือกว่า,ตำแหน่งที่ได้เปรียบ
forehead(ฟอร์'เฮด) n. หน้าผาก,ส่วนหน้า
foreign(ฟอร์'ริน) adj. ต่างประเทศ,ต่างชาติ,นอกประเทศ,ต่างถิ่น,ต่างเขต,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่เหมาะสม,ต่างประเภท,แปลก,ไม่คุ้นเคย., See also: foreignly adv. foreignness n., Syn. alien
foreign affairsการต่างประเทศ,เรื่องราว หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
foreleg(ฟอร์'เลก) n. ขาหน้า
foreman(ฟอร์'เมิน) n. หัวหน้าคนงาน,หัวหน้าคณะลูกขุน., See also: foremanship n. -pl. foremen
foremast(ฟอร์'มาสทฺ) n. เสากระโดงหน้า
foremost(ฟอร์'โมสทฺ) adj. หน้าสุด,ก่อนสุด,ชั้นเยี่ยม,สำคัญที่สุด, Syn. leading
forename(ฟอร์'เนม) n. ชื่อตัว (first-name)
forenoon(ฟอร์'นูน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ระยะเวลาตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงเที่ยง,ก่อนเที่ยง
forensic(ฟอเรน'ซิค) adj. (เกี่ยวกับ) กฎหมาย,ศาลยุติธรรม,การเล่นสำนวนโวหาร, See also: forensics n. วิชาเกี่ยวกับศิลปะแห่งการพูดหรือเขียนเพื่อจูงใจคน forensicality n. forensicsally adv.
forensic medicinen. นิติเวชศาสตร์., Syn. medical jurisprudence
forepartn. ส่วนหน้า,ช่วงหน้า,ตอนหน้า
foreplayn. การกระตุ้น ความรู้สึกทางเพศก่อนการร่วมสังวาส
forerun(ฟอร์'รัน) {foreran,forerun,foreruns} vt. วิ่งนำ,ไปก่อน,นำหน้า,บอกกล่าวล่วงหน้า,คาดคะเน,ทำนาย,ซึ่งไปก่อน,ดักหน้า
forerunner(ฟอร์'รันเนอะ) n. บรรพบุรุษ,ผู้นำหน้า,ผู้บอกกล่าวล่วงหน้า,ลางสังหรณ์,เครื่องนำทาง,ผู้เบิกทาง, Syn. herald
foresaid(ฟอร์'เซด) adj. ซึ่งได้กล่าวไว้ก่อนแล้ว
foresail(ฟอร์'เซล) n. ใบเรือล่างสุดของเสากระโดงหน้า
foresee(ฟอร์ซี') {foresaw,foreseen,foreseeing,foresees} vt. รู้ล่วงหน้า,มองไกล,มองเห็นล่วงหน้า. vi. มองล่วงหน้า,มองไกล. -foreseeability n., See also: foreseeable adj. foreseer n., Syn. anticipate
foreshadow(ฟอร์แชด'โด) vt. เป็นลาง,ส่อให้เห็นล่วงหน้า,เป็นนิมิตบอกล่วงหน้า., See also: foreshadower n., Syn. signal,bode
foreshow(ฟอร์โช') vt. แสดงให้เห็นล่วงหน้า,บอกกล่าวล่วงหน้า,เป็นลาง,ส่อให้เห็นล่วงหน้า., See also: forshowing n.
foreside(ฟอร์'ไซดฺ) n. ด้านหน้า,ส่วนหน้า,ด้านบน
foresight(ฟอร์'ไซทฺ) n. สายตาไกล,การมองไกล,, See also: foresight ed adj. foresight ly adv. foresight ness n., Syn. forethought
English-Thai: Nontri Dictionary
fore(adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,แรกเริ่ม,ก่อน,ที่หนึ่ง
FORE-AND-fore-and-aft(adj) ตามยาวของตัวเรือ,ขนาดลำเรือ
forearm(n) แขนช่วงล่าง,ปลายแขน
forebear(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
forebode(vt) ทาย,พยากรณ์,สังหรณ์ใจ,บอกเหตุล่วงหน้า
foreboding(n) การทาย,การพยากรณ์,ลางสังหรณ์,นิมิต,ลาง
forecast(n) คำทำนาย,การคาดคะเน,การพยากรณ์,คำพยากรณ์
forecastle(n) ดาดฟ้าเรือ,กะลาสีเรือ
foreclose(vi,vt) กีดกั้น,ยึด,ริบ,ถอนสิทธิ์,ตัดสิทธิ์,ขัดขวาง,ขจัด,ป้องกัน
foredoom(vt) ชี้ชะตา,ลิขิตไว้ล่วงหน้า
forefather(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
forefinger(n) นิ้วชี้,ดรรชนี
forefoot(n) เท้าหน้า,ขาหน้า
forefront(n) สิ่งที่อยู่หน้าสุด,หัวแถว,ตอนหน้า,แถวหน้า,ส่วนหน้า
forego(vt) ยกเลิก,เลิก,ละทิ้ง,ทิ้ง,สลัด,จากไป
foregoing(adj) มาก่อน,ซึ่งอยู่ก่อน,เกี่ยวกับวันก่อน
foregone(adj) ทราบล่วงหน้า,รู้มาก่อนแล้ว
foreground(n) พื้นหน้า,ส่วนหน้า,ตอนหน้า,ภาพที่อยู่ใกล้
forehand(adj) เกี่ยวกับหน้ามือ,ซึ่งนำหน้า,ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งทำมาก่อน
forehead(n) หน้าผาก,นลาฏ
foreign(adj) ต่างประเทศ,ต่างชาติ,ต่างเมือง,นอกประเทศ,ต่างถิ่น
foreigner(n) ชาวต่างประเทศ,ชาวต่างชาติ,คนต่างด้าว
foreknow(vt) รู้ล่วงหน้า,เห็นการณ์ล่วงหน้า
foreknowledge(n) การรู้ล่วงหน้า,ฌาณ,การเห็นการณ์ล่วงหน้า
foreland(n) แหลม
foreleg(n) ขาหน้า
foreman(n) หัวหน้าคนงาน
foremast(n) เสากระโดงตอนหัวเรือ
foremost(adj) มาก่อน,แรก,หน้าสุด,สำคัญ,ชั้นเยี่ยม,ดีเยี่ยม
forenoon(n) เวลาก่อนเที่ยง
forensic(adj) ทางวาทศิลป์,ทางกฎหมาย,เกี่ยวกับการเล่นสำนวนโวหาร
forepart(n) ตอนหน้า,ส่วนหน้า,ช่วงหน้า
forerun(vt) มาก่อน,วิ่งนำ,นำหน้า,คาดคะเน,ทำนาย,บอกล่วงหน้า
forerunner(n) ผู้มาก่อน,ผู้เบิกทาง,สัญญาณ,เครื่องนำทาง,บรรพบุรุษ,ลางสังหรณ์
foresail(n) ใบเรือบนเสากระโดงหน้า
foresee(vt) รู้ล่วงหน้า,เห็นล่วงหน้า,มองการณ์ไกล
foreshadow(vt) บอกล่วงหน้า,เป็นลาง,สังหรณ์,เป็นนิมิต,ส่อให้เห็น
foresight(n) ลางสังหรณ์,การเห็นการณ์ไกล,สายตาไกล
foreskin(n) หนังหุ้มปลายอวัยวะผู้ชาย
forest(n) ป่า,พนา,ไพร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
forearmแขนท่อนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forecast๑. พยากรณ์๒. การพยากรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
foreclosure of mortgageการบังคับเอาทรัพย์จำนองหลุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forefingerนิ้วชี้ [มีความหมายเหมือนกับ index ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forefootเท้าส่วนหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreground๑. -พื้นหน้า๒. ภาวะพื้นหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
forehand rentค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forehead; fronsหน้าผาก [มีความหมายเหมือนกับ brow ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreign billตั๋วแลกเงินต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreign currencyเงินตราต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreignerชาวต่างประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
foreman๑. ผู้แถลงแทนคณะลูกขุน๒. หัวหน้าคนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
forensic medicineนิติเวชศาสตร์ [ดู legal medicine และ medical jurisprudence] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreseeabilityความสามารถคาดการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreshadowingการเกริ่นการณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreshoreชายทะเลส่วนนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
foreshorteningลักษณะกินตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foresightการมองเห็นผลล่วงหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreskin; preputiumหนังหุ้มปลาย [มีความหมายเหมือนกับ prepuce ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forestป่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
forewordคำนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fore Brainสมองส่วนหน้า [การแพทย์]
Fore-and-Aft Carryอุ้มคู่กอดหลัง [การแพทย์]
Forearmปลายแขน,แขนท่อนล่าง,กระดูกแขนท่อนปลาย,ท้องแขน,ต้นแขน,แขนส่วนปลาย,แขนใต้ศอก,ปลายแขน,กระดูกปลายแขน,ท้องแขน,แขนท่อนปลาย,หลังแขนส่วนล่าง,แขนท่อนต้น [การแพทย์]
Forecastingการประมาณการ [การบัญชี]
Forefootเท้าส่วนหน้า,ปลายเท้า [การแพทย์]
Foreheadหน้าผาก [การแพทย์]
Foreignสิ่งแปลกปลอม [การแพทย์]
Forensic accountingการบัญชีนิติเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Forensic medicineนิติเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Foreplayการประเล้าประโลมแสดงความรัก,การประเล้าประโลม [การแพทย์]
Foresightการคาดการณ์ [การแพทย์]
Foreskinหนังหุ้ม [การแพทย์]
Forest ป่าไม้ สังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงจุลชีพทั้งมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดิน และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ ป่าไม้ในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 4ประเภท - Freshwater Swamp Forest ป่าบึงน้ำจืดหรือป่าน้ำท่วม - Mangrove Forest ป่าชายเลน - Peat Swamp forest ป่าพรุ - Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง [สิ่งแวดล้อม]
Forestry and communityการทำป่าไม้กับชุมชน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สังหรณ์ (v.) forebode See also: presage, have a premonition Syn. สังหรณ์ใจ
คำพยากรณ์ (n.) forecast See also: prediction, prophecy, augury, divination, foretelling Syn. คำทำนาย
ตั้งเค้า (v.) forecast See also: brew, predict, foretell, foresee Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง
ตั้งเค้า (v.) forecast See also: brew, predict, foretell, foresee Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง
พยากรณ์ (v.) forecast See also: predict, forecast, foretell, prophesy Syn. ทาย, ทำนาย, คะเน, คาดเดา, คาดการณ์
ส่อ (v.) forecast See also: brew, predict, foretell, foresee Syn. ส่อเค้า, ส่อแสดง
ส่อ (v.) forecast See also: brew, predict, foretell, foresee Syn. ส่อเค้า, ส่อแสดง
ดัชนี (n.) forefinger See also: index finger Syn. นิ้วชี้, ดรรชนี
นิ้วชี้ (n.) forefinger See also: index finger Syn. ดรรชนี
ชั้นแนวหน้า (n.) forefront See also: leading position Syn. ชั้นนำ
นลาฎ (n.) forehead See also: brow Syn. หน้าผาก
ผาก (n.) forehead Syn. หน้าผาก
มุรธา (n.) forehead See also: head, crown, tip top, pinnacle, apex Syn. มูรธา, หัว, ยอด, มูรธ
มูรธ (n.) forehead See also: head, crown, tip top, pinnacle, apex Syn. มูรธา, หัว, ยอด
มูรธา (n.) forehead See also: head, crown, tip top, pinnacle, apex Syn. หัว, ยอด, มูรธ
หน้าผาก (n.) forehead See also: brow
หัว (n.) forehead See also: head, crown, tip top, pinnacle, apex Syn. มูรธา, ยอด, มูรธ
พินทุ (n.) forehead mark
กรอบหน้า (n.) forehead´s ornament
ต่าง (adj.) foreign See also: different, external, other
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I tried to tell you beforeฉันพยายามบอกกับคุณมาก่อนแล้ว
Any questions before we go?มีคำถามอีกไหม ก่อนที่เราจะไป
We must take action before it is too lateพวกเราต้องดำเนินการก่อนที่มันจะสาย
Have you heard the weather forecast?คุณได้ฟังพยากรณ์อากาศไหม
Please call me before you comeโปรดโทรหาฉันก่อนที่คุณจะมา
It's a recipe I haven't tried beforeมันเป็นตำรับอาหารที่ฉันไม่เคยลองมาก่อน
Don't act like you haven't done it beforeอย่าแสดงเหมือนกับว่าคุณไม่เคยทำมันมาก่อน
Have we ever met before?พวกเราเคยพบกันมาก่อนหรือเปล่า
I've never been to France beforeฉันไม่เคยไปฝรั่งเศสมาก่อน
She'd never felt like this beforeเธอไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อน
I think I met you before at…ฉันคิดว่าฉันเคยพบคุณมาก่อนที่...
I usually get up before 8โดยปกติแล้วฉันตื่นนอนก่อนแปดโมง
We got on the bus just before it leftพวกเราขึ้นรถบัสก่อนเวลาที่รถออกเท่านั้น
You have to be back here before dark each nightเธอต้องกลับมาที่นี่ก่อนค่ำในแต่ละคืน
No one's ever done it beforeไม่เคยมีใครทำมันมาก่อน
There's something I've got to tell you before you leaveมีบางสิ่งที่ฉันต้องบอกกับคุณก่อนคุณจากไป
I've never seen him like that beforeฉันไม่เคยเห็นเขาเป็นอย่างนั้นมาก่อน
Nothing like this has ever happened beforeไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อน
Would you like a cup of tea before you go?คุณอยากดื่มชาสักถ้วยก่อนไปไหม?
Don't forget to pick those letters up before you leaveอย่าลืมหยิบจดหมายเหล่านั้นด้วยก่อนคุณออกไปล่ะ
Before he asked her to marryก่อนที่เขาจะขอเธอแต่งงาน
One third of this area is covered with forestหนึ่งในสามของพื้นที่นี้ถูกปกคลุมด้วยป่า
I have been here 3 times beforeฉันเคยมาที่นี่ 3 ครั้งมาก่อน
My cat is easily spooked before a thunderstormแมวฉันมักตื่นตกใจง่ายๆ ก่อนพายุฝนจะมา
I was studying before you phoned meหนูก็กำลังศึกษาอยู่ก่อนที่แม่โทรมาหา
I haven't done it beforeฉันไม่เคยทำมันมาก่อน
No one’s ever done that beforeไม่มีใครเคยทำอย่างนั้นมาก่อน
I've become more patient than beforeฉันกลายเป็นคนที่อดทนมากกว่าเมื่อก่อน
I never thought of it beforeฉันไม่เคยคิดถึงมันมาก่อน
I tried new thing, thing that I never tried beforeฉันพยายามทำสิ่งใหม่ที่ฉันไม่เคยทำมาก่อน
Thinking ten times before you decide anythingคิดให้หลายตลบก่อนที่เธอจะตัดสินใจสิ่งใด
Let me know beforehandบอกให้ฉันรู้ล่วงหน้าก่อนนะ
Could you clarify something before you go?คุณช่วยอธิบายบางอย่างก่อนไปได้ไหม?
You've heard this story beforeคุณได้ยินเรื่องนี้มาก่อน
It would be lost forever!มันอาจจะหายไปตลอดกาล
This will scar him foreverสิ่งนี้จะทิ้งรอยแผลเป็นให้เขาตลอดกาล
You think I haven't met people like you before?คุณคิดว่าฉันไม่เคยเจอคนอย่างคุณมาก่อนหรือไง
All foreign nationals are being advised to leave the countryชาวต่างชาติทุกคนได้รับคำแนะนำให้ออกนอกประเทศ
I wish to meet him before I consent to marryฉันปรารถนาที่จะพบเขาก่อนที่จะยินยอมแต่งงาน
He dumped me before all my friendsเขาบอกเลิกกับฉันต่อหน้าเพื่อนๆ ของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You wanna back up off this girl... fore I knock the taste out your mouth.ออกไปห่าง ๆเธอนะ ไม่งั้นแกปากเจ่อแน่
The blast wave initiated here, hit the bulkhead and propagated fore and aft along the path of least resistance until it hits this access hatch.ห่วยแตก. ตรวจสอบรถตู้ และรถนั่งเอนกประสงค์ ที่ขึ้นทะเบียนในรัฐ เมื่อเร็ว ๆนี้ ทั้งรถเช่า หรือ ขาย,
Let's kill it before it wakes up.เถอะฆ่ามันก่อนที่จะตื่นขึ้นมา
Snow White lies dead in the forest.หิมะขาวนอนตายอยู่ในป่า
To be haррy forever I knowจะมีความสุขตลอดไปฉันรู้ว่า
To be haррy forever we knowจะมีความสุขตลอดไปเรารู้ว่า
He pauses before a woman with a child.เขาหยุดที่ผู้หญิงคนนึง กับเด็ก
We'll require foreign capital.เราจะต้องใช้เงินทุนนะครับ
At all times be above him, before him.ฉันต้องเหนือกว่าเขาทุกด้าน
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ
They stand in the way of action. Therefore, we abolish them.พวกเขายึดหมั่นในสิ่งที่ทำอยู่ ดังนั้นเราจึงตัดขาดพวกเขา
They are inferior and therefore enemies of the state.เสือกับกวางอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ ในเมื่อเราเป็นเสือ

fore ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国外[guó wài, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, 国外 / 國外] abroad; external (affairs); overseas; foreign
耶稣降临节[Yē sū Jiàng lín jié, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 耶稣降临节 / 耶穌降臨節] Advent (Christian period of 4 weeks before Christmas)
降临节[Jiàng lín jié, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 降临节 / 降臨節] Advent (Christian period of 4 weeks before Christmas)
眉间轮[méi jiān lún, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢ ㄌㄨㄣˊ, 眉间轮 / 眉間輪] ājñā or ajna, the brow or third eye chakra 查克拉, residing in the forehead
[zǔ, ㄗㄨˇ, 祖] ancestor; forefather; grandparents; surname Zu
祖先[zǔ xiān, ㄗㄨˇ ㄒㄧㄢ, 祖先] ancestor; forebears
祖宗[zǔ zōng, ㄗㄨˇ ㄗㄨㄥ, 祖宗] ancestor; forebear
祠庙[cí miào, ㄘˊ ㄇㄧㄠˋ, 祠庙 / 祠廟] ancestral hall; temple to one's forebears
催肥[cuī féi, ㄘㄨㄟ ㄈㄟˊ, 催肥] to fatten (animal before slaughter)
陈方安生[Chén fāng Ān shēng, ㄔㄣˊ ㄈㄤ ㄢ ㄕㄥ, 陈方安生 / 陳方安生] Anson Chan or Fang On Sang (1940-) head of Hong Kong's civil service before and after the handover to PRC rule in 1997
预知[yù zhī, ㄩˋ ㄓ, 预知 / 預知] anticipate; foresee
出庭[chū tíng, ㄔㄨ ㄊㄧㄥˊ, 出庭] appear before a court; court appearance
太古代[Tài gǔ dài, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, 太古代] Archaeozoic (geological era before 2500m years ago)
太古宙[Tài gǔ zhòu, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄓㄡˋ, 太古宙] Archaean (geological eon before 2500m years ago)
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
竹帛[zhú bó, ㄓㄨˊ ㄅㄛˊ, 竹帛] bamboo and silk writing materials (before paper)
美容觉[měi róng jiào, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄠˋ, 美容觉 / 美容覺] beauty sleep (before midnight)
铺垫[pū diàn, ㄆㄨ ㄉㄧㄢˋ, 铺垫 / 鋪墊] bedcover; fig. to foreshadow
之前[zhī qián, ㄓ ㄑㄧㄢˊ, 之前] before; prior to; ago
以前[yǐ qián, ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ, 以前] before; formerly; previous; ago
先前[xiān qián, ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ, 先前] before; previously
公元前[gōng yuán qián, ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, 公元前] before the common era (BC); before Christ
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 前] before; in front; ago; former; previous; earlier; front
在此之前[zài cǐ zhī qián, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄑㄧㄢˊ, 在此之前] before that; beforehand; previously
[méng, ㄇㄥˊ, 曚] before day break
此前[cǐ qián, ㄘˇ ㄑㄧㄢˊ, 此前] before this; before then; previously
纪元前[jì yuán qián, ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, 纪元前 / 紀元前] before the common era (BC)
预先[yù xiān, ㄩˋ ㄒㄧㄢ, 预先 / 預先] beforehand; prior
[nào, ㄋㄠˋ, 臑] biceps (in Chinese medicine); (arch.) forelimbs of livestock animal
连绵[lián mián, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 连绵 / 連綿] continuous; unbroken; uninterupted; extending forever into the distance (of mountain range, river etc)
召见[zhào jiàn, ㄓㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, 召见 / 召見] call in (one's subordinates); summon (an envoy of a foreign country) to an interview
沿袭[yán xí, ㄧㄢˊ ㄒㄧˊ, 沿袭 / 沿襲] carry on the same way as before
撤侨[chè qiáo, ㄔㄜˋ ㄑㄧㄠˊ, 撤侨 / 撤僑] to evacuate (e.g. foreign civilians from a war zone)
涉外[shè wài, ㄕㄜˋ ㄨㄞˋ, 涉外] concerning foreigners or foreign affairs
预祝[yù zhù, ㄩˋ ㄓㄨˋ, 预祝 / 預祝] congratulate beforehand; offer best wishes for
不到长城非好汉[bù dào cháng chéng fēi hǎo hàn, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄈㄟ ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, 不到长城非好汉 / 不到長城非好漢] lit. until you reach the Great Wall, you're not a proper person; fig. to get over difficulties before reaching the goal
保质期[bǎo zhì qī, ㄅㄠˇ ㄓˋ ㄑㄧ, 保质期 / 保質期] date of use (on foodstuffs); best before date
前日[qián rì, ㄑㄧㄢˊ ㄖˋ, 前日] day before yesterday
[fān, ㄈㄢ, 番] deeds; foreign; classifier for repeated actions: time
浓郁[nóng yù, ㄋㄨㄥˊ ㄩˋ, 浓郁 / 濃鬱] dense (e.g. forest); rich (color, fragrance, athmosphere)

fore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まえ, mae] (n-adv,n-t,suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P)
前面に出す[ぜんめんにだす, zenmennidasu] (exp,v5s) to highlight something; to bring something to the fore
BC;B.C.[ビーシー, bi-shi-] (n) BC (before Christ)
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL
アグロフォレストリー[, aguroforesutori-] (n) agroforestry
アバンタイトル[, abantaitoru] (n) material before the title and credits in anime, etc. (wasei
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future
いつの時代にも[いつのじだいにも, itsunojidainimo] (adv) (See いつの時代も) in all ages; over the ages; forever and ever
いつの時代も[いつのじだいも, itsunojidaimo] (adv) (See いつの時代にも) in all ages; over the ages; forever and ever
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P)
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it
イブ(P);イヴ[, ibu (P); ivu] (n) eve (esp. Christmas Eve); the night before; (P)
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you)
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P)
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time)
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era
ガストアルバイター[, gasutoarubaita-] (n) foreign worker (ger
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P)
サイドリーダー[, saidori-da-] (n) supplementary reader in a foreign language classroom (wasei
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian)
スペルミス[, superumisu] (n) spelling mistake (usually in a foreign language) (wasei
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P)
だもんで;だもので[, damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
デコピン;でこピン;でこぴん[, dekopin ; deko pin ; dekopin] (n) poke in the forehead
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P)
でもしか[, demoshika] (pref) (before an occupation, etc.) for lack of anything better to do
テングハギ属[テングハギぞく, tenguhagi zoku] (n) Naso (genus of tropical marine surgeonfishes in the family Acanthuridae known as unicorn fishes due to a spike protruding from the forehead)
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P)
ない内に;無い内に[ないうちに, naiuchini] (exp) (after neg. stem of verb) before it becomes (verb); before (an undesirable thing occurs)
パーフォレーション[, pa-fore-shon] (n) perforation
はげ上がる;禿げ上がる;禿上がる(io);禿げ上る[はげあがる, hageagaru] (v5r) to become bald from the forehead; to recede
はて;はてな[, hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ...
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フォアシステムズ[ふぉあしすてむず, foashisutemuzu] Fore Systems
フォアグランドジョブ[ふぉあぐらんどじょぶ, foagurandojobu] foreground job
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome
予見試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome
前景[ぜんけい, zenkei] foreground, front view
前景画像[ぜんけいがぞう, zenkeigazou] foreground image, dynamic image
動画像[どうがぞう, dougazou] foreground image, dynamic image
印字前行送り[いんじまえおくり, injimaeokuri] before space
表プロセス[おもてプロセス, omote purosesu] foreground process
表プロセスグループ[おもてプロセスグループ, omote purosesuguru-pu] foreground process group
表プロセスグループID[おもてプロセスグループID, omote purosesuguru-pu ID] foreground process group ID
計画評価[けいかくひょうか, keikakuhyouka] forecasting
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前もって[まえもって, maemotte] Thai: ล่วงหน้า English: beforehand
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
林道[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest
海外[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign

fore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest FR: conservation de la forêt [f]
อาบน้ำร้อนมาก่อน[v. exp.] (āp nām røn ) EN: have been through this before FR: ne pas être né d'hier ; ne pas être tombé de la dernière pluie
อารัมภบท[n.] (āramphabot) EN: preface ; introduction ; foreword ; prelude ; introductory words ; prologue ; preamble FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อารัมภกถา[n.] (āramphakath) EN: preface ; introduction ; foreword ; prelude ; introductory words ; prologue ; preamble FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อรัญ[n.] (aran) EN: forest FR:
อรัณย์[n.] (aran) EN: forest FR:
อรัญวาสี[u] (aranyawāsī) EN: forest monk ; forest dweller FR:
อรัญวาส[n.] (aranyawāt) EN: forest temple ; temple in the forest FR:
อรัญญิก[n.] (aranyīk) EN: forest FR: forêt [f]
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn FR:
อาสาฬหบูชา[n. prop.] (Āsānhabūcha) EN: Asana Bucha Day ; Asarnha Bucha Day ; Asalaha Bucha Day ; Asalha Bucha Day ; procession of the candles of the faithful ; the day before the Buddhist Lent FR:
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า[n. exp.] (attrā laēkp) EN: forward foreign exchange rate ; forward exchange rate FR:
อัตราแลกเปลี่ยนทันที[n. exp.] (attrā laēkp) EN: spot foreign exchange rate ; spot rate FR:
ไบโอมป่าดิบชื้น[n. exp.] (bai-ōm pādi) EN: tropical rainforest biome FR:
ไบโอมป่าผลัดใบ[n. exp.] (bai-ōm pāph) EN: deciduous forest biome FR:
ไบโอมป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น[n. exp.] (bai-ōm pāph) EN: temperate deciduous forest biome FR:
ไบโอมป่าสน[n. exp.] (bai-ōm pā s) EN: coniferous forest biome FR:
บัก[pr.] (bak) EN: [title before the name of a man in Northeastern Thailand] FR:
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather ; forebears ; antecedents FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]
บรรพชน[n.] (banphachon) EN: ancient ; ancestors ; forebears FR:
บัตรเจาะรู[n. exp.] (bat jǿ rū) EN: punched card FR: carte perforée [f]
เบิกโลง[v.] (boēklōng) EN: perform the rites before placing a body in a casket FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
เบิกไม้[v.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
เบิกไพร[v.] (boēkphrai) EN: perform a ceremony before going into a forest FR:
บทเกริ่น[n. exp.] (bot kroen) EN: foreword ; introduction FR: introduction [f]
บุกรุกป่า[v. exp.] (bukruk pā) EN: encroach on forests FR:
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ชายป่า[n. exp.] (chāi pā) EN: edge of forest FR: lisière d'un bois [f]
ฉมบ[n.] (chamop) EN: [dead women who dwelled in the forest] FR:
ชมบ[n.] (chamop) EN: [dead women who dwelled in the forest] FR:
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: alors ; dans ce cas ; donc ; en conséquence ; par conséquent
ฉะนี้[adv.] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; consequently ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: de cette façon ; pour cette raison ; ainsi
ฉันเพล[v. exp.] (chan phēn) EN: partake the forenoon meal FR:
เช้า[n.] (chāo) EN: morning ; forenoon FR: matin [m]
เช้ามืด[n.] (chāomeūt) EN: early morning ; daybreak ; before dawn FR: aube [f] ; aurore [f]
ชาวต่างชาติ[n.] (chāo tāng c) EN: foreigner FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชาวต่างประเทศ[n. exp.] (chāo tāng p) EN: foreigner FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชระงม[n.] (chara-ngom) EN: vast forest FR:
ชัฏ[n.] (chat) EN: thick forest ; dense forest ; jungle FR: forêt dense [f]

fore ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorerwähnt {adj}afore mentioned
Alternativprognose {f}alternative forecast
Vorarbeiter {m}assistant foreman
Sperberwaldfalke {m} [ornith.]Barred Forest Falcon
vor {prp; +Dativ} | vor (dem) Ende der Woche | vor Christus | etw. vor Zeugen erklärenbefore | before the end of the week; before the week is out | before Christ | to declare sth. before witnesses
Blewittkauz {m} [ornith.]Forest Owl
Böhmerwald {m}Bohemian Forest
Maurerpolier {m}bricklayer foreman
Kappenwaldfalke {m} [ornith.]Collared Forest Falcon
Nadelwald {m}coniferous forest
Vorweihnachtstage {pl}days before Christmas
Laubwald {m}deciduous forest
Devisen {pl}foreign currencies; foreign exchange
Devisengeschäft {n}(foreign) exchange transactions
Devisengeschäft {n}transaction in foreign exchange
Devisenhändler {m}(foreign) exchange dealer; currency dealer
Direktinvestitionen {pl} im Ausland [econ.]foreign direct investment (FDI)
Wirtschaftsprognose {f}economic forecasting
Waldrand {m}edge of the woods; edge of the forest; woodside
Waldbuschsänger {m} [ornith.]Evergreen Forest Warbler
Fluken {n} (eines Wals; vor dem Tauchen) [zool.]fluking (of a whale; before diving)
Fock {f} [naut.]fore sail; jib
Forelle {f} [zool.] | Forellen
Stagsegel {n} [naut.]fore-and-aft sail
Längselastizität {f}fore-and-aft compliance
Vorwarnzeit {f}forecast lead time
Ausland {n} | aus dem Ausland | im Ausland; ins Ausland | ins Ausland gehen | die Reaktion des Auslandesforeign countries | from abroad | abroad | to go abroad | reactions from abroad
Auslandkorrespondent {m}foreign correspondent
Auslandsabteilung {f}foreign department
Auslandserfahrung {f}foreign experience
Auslandskorrespondent {m}foreign correspondent
Auslandsnachfrage {f}foreign demand
Außenminister {m}foreign minister
Außenpolitik {f}foreign policy
Fremdarbeiter {m}foreign worker
Fremdenlegion {f} [mil.]Foreign Legion
Rufname {m}first name; forename (by which a person is generally known)
Kriminaltechnik {f}forensic science; forensics
Gerichtsmedizin {f}; forensische Medizin
Vorpiek {f} [naut.]forepeak

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fore
Back to top