ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

offspring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *offspring*, -offspring-

offspring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offspring (n.) ลูกหลาน See also: ผู้สืบสกุล Syn. descendants, children Ops. ancestry, forefathers
offspring (n.) ผลที่เกิดขึ้น Syn. result
English-Thai: HOPE Dictionary
offspring(ออฟ'สพริง) n.,ทายาท,บุตร,ผู้สืบเชื้อสาย,ผล,ลูกสัตว์,หน่ออ่อน pl. offspring,offsprings, Syn. descendant
English-Thai: Nontri Dictionary
offspring(n) ลูกหลาน,ผล,ผลิตผล,ทายาท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
offspringบุตร, ผู้สืบสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกหลานเหลน (n.) offspring See also: progeny, descendants
หน่อเนื้อเชื้อไข (n.) offspring See also: progeny, descendants Syn. ลูกหลานเหลน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You will bear our varied offspring into the net just as humans leave their genetic imprints on their children.คุณจะสืบทอดมันผ่านทางเครือข่าย, – เหมือนอย่างที่มนุษย์ถ่ายยีนส์สู่รุ่นลูก.
To see my own offspring living this way...จะให้ลูกแท้ๆ มาอยู่ที่อย่างนี้คงไม่ดี
Could their offspring do it?ลูกของพวกนั้นจะทำได้มั๊ย ?
It means your offspring have the greatest chance of survival and a better opportunity to make their own fire.หมายถึงอนาคตลูกหลาน จะมีความหวังอยู่รอดเต็มเปี่ยม และมีโอกาสดีกว่า ที่จะจุดไฟได้ด้วยตัวเขาเอง
The genetically perfect offspring of penelope garcia and derek morgan wouldn't fetch top dollar.ความสมบูรณ์ทางพันธุกรรม ของลูกหลาน จากเพเนโลปี้ กราเซีย กับเดเร็ค มอร์แกน ไม่ใช่การขายที่ได้ราคาสูง
In households like ours where offspring are precious, weddings are pushed forward at times like this.ในบ้านเราที่ถือว่าลูกเป็นของมีค่า การจัดงานแต่งงานในเวลาอย่างนี้
What is the proper name of the offspring of a human and a god?อะไรคือชื่อที่เหมาะสมของเด็กที่เป็นมนุษย์และเทพ
The unholy offspring of lightning and death itself.เชื้อสาย ไม่ศักดิ์สิทธิ์ ของ สายฟ้า และ ความตาย
Whose offspring you've... you've examined and know not to be m-monsters or deformed?หรือลูกมนุษย์หมาป่า.. หรือนายเคยทดสอบ แล้วรู้ชัดเลยมั้ยว่าเขาไม่ใช่ ป...
Yet you bring her offspring into our home.แต่คุณนำ ลูกหลานของเธอเข้าไปในบ้าน ของเรา คุณสุจริต
You are the bastard offspring of a colored seductress and an unknown, weak-willed miscegenist...แกเป็นลูกนอกสมรส ของนังยั่วแพศยาผิวสี
She's the offspring of an angel and a human?เธอเป็นเชื้อสายของเทวดาและมนุษย์?

offspring ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名门望族[míng mén wàng zú, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄣˊ ㄨㄤˋ ㄗㄨˊ, 名门望族 / 名門望族] offspring a famous family (成语 saw); good breeding; blue blood
公畜[gōng chù, ㄍㄨㄥ ㄔㄨˋ, 公畜] stud; male animal kept to breed offspring
子代[zǐ dài, ㄗˇ ㄉㄞˋ, 子代] offspring; child's generation
[nú, ㄋㄨˊ, 孥] child; offspring
骨血[gǔ xuè, ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˋ, 骨血] flesh and blood; one's offspring
子孙[zǐ sūn, ㄗˇ ㄙㄨㄣ, 子孙 / 子孫] offspring; posterity
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, 亲 / 親] parents-in-law of one's offspring
多育[duō yù, ㄉㄨㄛ ㄩˋ, 多育] prolific; bearing many offspring

offspring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
感応遺伝[かんのういでん, kannouiden] (n) telegony; influence of a previous sire on the offspring of a female with a later sire (discredited theory of heredity)
レオポン[, reopon] (n) leopon (offspring born of a male leopard and a female lion)
子子孫孫;子々孫々[ししそんそん, shishisonson] (n) one's descendants; one's offspring; posterity
子孫[しそん, shison] (n) descendants; posterity; offspring; (P)
[まつ, matsu] (n) (1) (See 末・うら) tip; top; (n-t) (2) end; close (e.g. close of the month); (n,adj-no) (3) (See 末っ子) youngest child; (n) (4) (esp. 〜の末) descendants; offspring; posterity; (n-t) (5) future; (6) finally; (n,adj-no) (7) trivialities; (P)
[たね, tane] (n) issue; offspring; paternal blood

offspring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; young generation ; future generations ; posterity ; descendants ; offspring FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
บุตร[n.] (but) EN: child ; son ; daughter ; offspring FR: enfant [m, f] ; fils [m] ; fille [f] ; progéniture [f]
บุตร-[pref.] (buttra-) EN: child ; offspring ; son ; daughter FR:
ขมอย[n.] (khamøi) EN: grandchild ; offspring FR:
ลูก[n.] (lūk) EN: child ; son ; daughter ; kid ; offspring ; bairn FR: enfant [m, f] ; rejeton [m] (fam.) ; progéniture [f] (litt.) ; fils [m] ; fille [f]
ลูกครอก[n.] (lūkkhrøk) EN: slave-child ; offspring of a slave FR:
ลูกเต้า[n.] (lūktao) EN: child ; children [pl] ; offspring ; progeny FR:
สืบพันธุ์[v. exp.] (seūpphan) EN: have offspring ; reproduce ; procreate FR: se reproduire
สืบพันธุ์[v.] (seūpphan) EN: procreate ; reproduce ; produce offspring ; have offspring ; breed FR: procréer ; reproduire ; se reproduire
ลูก[classif. (n.)] (lūk) EN: [classif.: children, animal offspring, small round fruit (grapes ...), balls, keys, hills, typhoons] FR: [classif. : enfants, jeunes animaux, petits fruits ronds (raisins ...), balles, buts (football), clés/clefs]
เสด็จ[pr.] (Sadet ) EN: His Majesty ; His Highness ; Her Highness [for royal offspring] ; 2nd person pronoun for the king or royal personages FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า offspring
Back to top