ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

precede

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *precede*, -precede-

precede ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
precede (vt.) อยู่ข้างหน้า See also: อยู่หน้า, นำหน้า, นำ, มีมาก่อน Syn. lead, go ahead, scout
precedence (n.) การมีลำดับเหนือกว่า Syn. preference, precession
precedence (n.) ฐานันดร
precedent (n.) ตัวอย่างหรือแบบอย่างที่มีมาก่อน See also: เรื่องราวแต่ก่อน, ขนบธรรมเนียมหรือประเพณีที่มีมาก่อน Syn. pattern, authoritative example
precedent (adj.) อยู่ก่อน See also: มีมาก่อน, นำหน้า Syn. preceding
precedent (adj.) อยู่ก่อน See also: มีมาก่อน, นำหน้า Syn. precedent, antecedent
English-Thai: HOPE Dictionary
precede(พรีซีด') v. นำก่อน,มาก่อน,นำหน้า,เสริมหน้า, See also: precedable adj., Syn. go before,preface
precedence(เพรส'ซิเดินซฺ) n. การนำก่อน,การนำหน้า,การมาก่อน,ความสำคัญกว่า,สิทธิการนำหน้า,การมีสิทธิก่อน
precedency(-ซี) n. = precedence (ดู)
precedent(เพรส'ซิเดินทฺ) n. สิ่งที่มีมาก่อน,เรื่องราวแต่ก่อน adj. อยู่ก่อน,มีมาก่อน,นำหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
precede(adj) นำหน้า,อยู่หน้า,มาก่อน,สำคัญกว่า
precedence(n) การอยู่หน้า,ฐานันดร,การมีลำดับเหนือกว่า
precedency(n) การอยู่หน้า,ฐานันดร,การมีลำดับเหนือกว่า
precedent(n) เรื่องราวแต่ก่อน,แบบอย่าง,ตัวอย่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
precedenceการทำก่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
precedentกรณีเดิมที่อาจถือเป็นบรรทัดฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Precedenceการจัดลำดับอาวุโส [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นำหน้า (v.) precede See also: lead Ops. ตามหลัง
ออกหน้า (v.) precede See also: lead, come before Syn. นำหน้า
ให้ความสำคัญ (v.) give precedence (to) See also: place importance (on), give priority (to), see (something) as important Ops. มองข้าม
ให้ความสำคัญ (v.) give precedence (to) See also: place importance (on), give priority (to), see (something) as important Ops. มองข้าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's the weirdest thing, the way they sometimes precede their idea with a phrase.วิธีที่พวกเขาบางครั้งนำความคิดของพวกเขาด้วยวลี
You'll never precede me, you'll always follow me.อย่าลงมือจนกว่าผมจะโดนคุกคามจริงๆ ผมไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมมีบอดี้การ์ด
Food and supplies precede an army. There's an old saying...กองทัพต้องเดินด้วยท้องคำโบราณนั้นว่าไว้
Look at the markings that precede it.ดูที่สัญลักษณ์ที่อยู่ข้างหน้ามันสิ
It's not unusual for that to precede a more serious attempt.มันไม่ใช่เรื่องปกตินะคะ ที่จะใช้วิธีที่รุนเเรงขึ้น
It seems the vigilante's reputation is beginning to precede him. Ah! Whoo.ดูเหมือนชื่อเสียงของศาลเตี้ยเริ่มจะดังสินะ อีกรอบไหม?
Wait a minute! There might be a legal precedent.เดี๋ยวก่อน อาจเคยมีตัวอย่างทางกฎหมาย
Gentlemen, affairs of state must take precedent over the affairs of state.ผมต้องไปปฎิบัติภารกิจต่อ
My reputation precedes me.ชื่อเสียงของผม มาถึงก่อนตัวเสียอีก.
But there's no precedent for this.แต่มันไม่มีตัวอย่างแบบนี้มาก่อน
There is a lengthy legal precedent, Your Honor, going back to 1789, whereby a defendant can claim self-defense against an agent of the government... if that act is deemed a defense against tyranny, a defense of liberty.มีรายละเอียด สิทธิตามกฎหมาย ครับใต้เท้าเมื่อปี 1 789 ในการที่จำเลยสามารถอ้างสิทธิ์ป้องกัน ตนเองต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถ้าการกระทำนั้นถือว่าเป็นการถูกข่มเหง สิทธิในการป้องกันตัว
...announcing the unprecedented opening of the FBI legal attache office in Moscow along with the first ever joint US and Russian cooperation.ประกาศจากเอฟบีไอขึ้นในสถานทูต นับเป็นการร่วมมือกับสหรัฐเป็นครั้งแรก โดยไม่คาดคิด

precede ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先例[xiān lì, ㄒㄧㄢ ㄌㄧˋ, 先例] antecedent; precedent
[chán, ㄔㄢˊ, 躔] course of stars; follow precedent
稿子[gǎo zi, ㄍㄠˇ ㄗ˙, 稿子] draft of a document; script; manuscript; mental plan; precedent
[lì, ㄌㄧˋ, 例] example; precedent; rule; case; instance
惨绝人寰[cǎn jué rén huán, ㄘㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 惨绝人寰 / 慘絕人寰] extremely tragic (成语 saw); with unprecedented brutality
沿例[yán lì, ㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, 沿例] following the model; according to precedent
旷古未有[kuàng gǔ wèi yǒu, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, 旷古未有 / 曠古未有] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented
旷古未闻[kuàng gǔ wèi wén, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ, 旷古未闻 / 曠古未聞] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented; also written 曠古未有|旷古未有
奴隶社会[nú lì shè huì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, 奴隶社会 / 奴隸社會] slave-owning society (precedes feudal society 封建社會|封建社会 in Marxist theory)
闻所未闻[wén suǒ wèi wén, ㄨㄣˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ, 闻所未闻 / 聞所未聞] unheard of; an extremely rare and unprecedented event
前所未有[qián suǒ wèi yǒu, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, 前所未有] unprecedented
前所未有的[qián suǒ wèi yǒu de, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙, 前所未有的] unprecedented
前所未见[qián suǒ wèi jiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, 前所未见 / 前所未見] unprecedented; never seen before
史无前例[shǐ wú qián lì, ㄕˇ ˊ ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, 史无前例 / 史無前例] unprecedented in history
空前[kōng qián, ㄎㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ, 空前] unprecedented

precede ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メガフェプス[, megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position)
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru")
上席[じょうせき, jouseki] (n,adj-no) seniority; precedence; upper seat
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n,pref,adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P)
儀範[ぎはん, gihan] (n) precedent; model
先に立つ[さきにたつ, sakinitatsu] (exp,v5t,vi) (1) to lead; to take the initiative; (2) to take precedence (e.g. sadness taking precedence over anger); (3) to be most essential
先んじる[さきんじる, sakinjiru] (v1,vi) to precede; to forestall; to anticipate
先んずる[さきんずる, sakinzuru] (vz,vi) (See 先んじる,先んずれば人を制す) to go before; to precede; to forestall; to anticipate
先番[せんばん, senban] (n) precedence; first move (in games)
先立つ[さきだつ, sakidatsu] (v5t,vi) to lead; to precede; to die before someone; to go before; to take precedence
前人未到;前人未踏[ぜんじんみとう, zenjinmitou] (adj-na,n) untrodden (region, field of study, etc.); unprecedented (discovery, achievement, etc.)
前人未発[ぜんじんみはつ, zenjinmihatsu] (n) unprecedented; unheard-of; never propounded (discovered, invented) by anyone before
前代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] (n,adj-no) unheard-of; unprecedented; unparalleled in history (unparallelled); record-breaking; (P)
勘例[かんれい, kanrei] (n) considering old precedents
古例[これい, korei] (n) old precedent; tradition; custom
史上空前[しじょうくうぜん, shijoukuuzen] (n) unprecedented in history; unheard-of; epoch-making
嘉例[かれい, karei] (n) happy precedent
[ぼう, bou] (n) (1) bonze; monk; (2) monk's dwelling; (3) (vocative) boy; sonny; (4) I (used by male children); me; (suf) (5) (after name) familiar form of address; (6) (often preceded by ん) person who is ..
実例[じつれい, jitsurei] (n) example; illustration; precedent; (P)
実力本位[じつりょくほんい, jitsuryokuhon'i] (n,adj-no) the precedence of merit; performance orientation; ability- (merit-) based (promotion, pay scale, etc.)
席次[せきじ, sekiji] (n) order of seats; seating precedence; class standing
引例[いんれい, inrei] (n,vs) quotation; referring to precedent
悪例[あくれい, akurei] (n) bad example; bad precedent
慣例[かんれい, kanrei] (n,adj-no) custom; precedent; of convention; (P)
未曾有;未曽有[みぞう;みそう, mizou ; misou] (adj-no,adj-na) unprecedented; unheard of
次第[しだい, shidai] (n-adv,n) (1) dependent upon; (2) as soon as; immediately (upon); (n) (3) circumstances; (4) order; precedence; program; programme; agenda; (P)
班次[はんじ, hanji] (n) ranking; precedence
異例[いれい, irei] (adj-na,n,adj-no) exception; illness; singular; exceptional; unprecedented; (P)
破天荒[はてんこう, hatenkou] (adj-na,n) unheard-of; unprecedented
破格[はかく, hakaku] (adj-na,n) (1) extraordinary; special; exceptional; abnormal; unprecedented; (2) non-standard grammatical construction; ungrammatical usage; solecism; (P)
神武以来[じんむいらい;じんむこのかた, jinmuirai ; jinmukonokata] (adj-no,n-adv,n-t) since the era of the Emperor Jinmu; (first ever) since the dawn of Japan's history; unprecedented
空前[くうぜん, kuuzen] (n,adj-no) unprecedented; record-breaking; (P)
端から[はなから, hanakara] (exp) (usu. preceded by -ta) every last one; one and all; from A to Z
線形順序[せんけいじゅんじょ, senkeijunjo] (n) linear precedence; LP
進む[すすむ, susumu] (v5m,vi) (1) to advance; to go forward; (2) to precede; to go ahead (of); (3) to make progress; to improve; (4) to deepen; to heighten; (5) (See 進んで) to do of one's own free will; (P)
間が無い;間がない[まがない, maganai] (exp) (preceded by v-te) not long has passed since ...
順位[じゅんい, jun'i] (n) order; rank; position (e.g. in a race); precedence; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
優先[ゆうせん, yuusen] precedence (vs)
優先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] order of precedence, priority level
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
先例[せんれい, senrei] Thai: ตัวอย่างก่อนหน้านี้ English: precedent

precede ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกิดขึ้นก่อนหน้านี้[v.] (koēt kheun ) EN: precede ; happen before FR: précéder
ล่วง[v.] (lūang = lua) EN: pass ; go beyond ; exceed ; precede ; go in advance ; overstep FR: dépasser ; outrepasser
มาก่อน[v. exp.] (mā køn) EN: come first ; precede FR: précéder ; venir avant ; venir en tête ; venir d'abord ; primer ; prévaloir
นำหน้า[v.] (namnā) EN: precede ; lead ; spearhead FR: précéder ; mener ; être à la tête de
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีต-[pref.] (adītta-) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อาทิตย์ก่อน[n. exp.] (āthit køn) EN: last week FR: la semaine précédente ; la semaine dernière
อาวุโส[n.] (āwusō) EN: seniority ; precedence FR: ancienneté [f]
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: precedent ; proximate cause FR:
บูรพ[adj.] (būrapha = b) EN: past ; last ; former ; prior ; precedent FR:
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว[xp] (dangthī dāi) EN: as above-mentioned FR: comme mentionné précédemment
ดังต่อก่อน[X] (dang tø køn) EN: FR: comme précédemment
เดือนก่อน[n. exp.] (deūoen køn) EN: last month ; previous month FR: le mois précédent ; le mois dernier
ให้ความสำคัญ[v. exp.] (hai khwām s) EN: focus ; give precedence (to) FR: attacher de l'importance ; donner de l'importance ; accorder de l'importance
กรณีบรรทัดฐาน[n. exp.] (karanī bant) EN: precedent FR:
กรณีตัวอย่าง[n. exp.] (karanī tūay) EN: case in point ; precedent FR: précédent [m]
คอมมอนลอว์[n.] (khømmøn-lø) EN: common law ; case law ; precedent FR:
กลาย[adj.] (klāi) EN: last ; previous ; prior ; preceding ; foregoing ; before FR: dernier ; précédent ; ancien
ก่อน[adj.] (køn) EN: past ; last ; former ; prior ; precedent FR: précédent ; dernier ; antérieur ; d'avant
ก่อน[adv.] (køn) EN: previously ; formely FR: précédemment
ก่อนหน้านี้[adv.] (kønnānī) EN: previously ; formerly ; in former times FR: antérieurement ; précédemment ; jusqu'à présent
เลขอ่านครั้งก่อน[n. exp.] (lēk ān khra) EN: FR: relevé précédent [m]
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน[adj.] (mai khoēi k) EN: unprecedented FR: sans précédent
ไม่เคยมีมาก่อน[adj.] (mai khoēi m) EN: unprecedented FR: sans précédent
ไม่มีเยี่ยงอย่าง[X] (mai mī yīen) EN: unprecedented ; no precedent (for) FR:
มาตราก่อน[n. exp.] (māttrā køn) EN: foregoing section FR: partie précédente [f]
เมื่อคืน[adv.] (meūa kheūn) EN: yesterday night FR: hier soir ; la veille ; la nuit précédente
เหมือนเดิม[adv.] (meūoen doēm) EN: as before ; still ; as it was FR: comme avant ; comme précédement ; comme auparavant
เมียเก่า[n. exp.] (mīa kao) EN: former wife ; ex-wife FR: ex-épouse [f] ; ancienne épouse [f] ; précédente épouse [f]
มีอาวุโสสูงกว่า[v. exp.] (mī āwusō sū) EN: have precedence (over) FR:
หน้าก่อน[n. exp.] (nā køn) EN: FR: page précédente [f]
เงื่อนไขบังคับก่อน[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: precedent condition FR:
ปีกลาย[n. exp.] (pī klāi) EN: previous year ; preceding year ; last year ; of last year FR: année dernière [f] ; année précédente [f]
ปีก่อน[n. exp.] (pī køn) EN: last year ; preceding year FR: l'année précédente ; l'année dernière
ฐานันดร[n.] (thānandøn) EN: rank of nobility ; order of precedence FR:
ฐานานุกรม[n.] (thānānukrom) EN: order of precedence in the religious hierarchy ; ecclesiastical orders ; list of names arranged in order of rank ; ecclesiastical order of retinue FR:
ที่มาก่อน[adj.] (thīmā køn) EN: FR: précédent ; antérieur
ที่ผ่านมา[adj.] (thīphānmā) EN: past ; last FR: passé ; écoulé ; dernier ; précédent
อุทาหรณ์[n.] (uthāhøn) EN: example ; instance ; model ; precedent FR: exemple [m] ; cas [m]
อย่างที่ได้กล่าวแล้ว[xp] (yāng thī dā) EN: as memtioned previously FR: comme mentionné précédemment

precede ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtsgewinnung {f}creation of precedent
Vorrang {m}precedency
beispiellos; noch nie dagewesen {adj} | beispielloser | am beispiellosestenunprecedented | more unprecedented | most unprecedented

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า precede
Back to top