ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foretell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foretell*, -foretell-

foretell ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foretell (vt.) ทำนาย (ทางวรรณคดี) See also: คาดการณ์, เห็นล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า Syn. forebode, prophesy, vaticinate
English-Thai: HOPE Dictionary
foretell(ฟอร์เทล') {foretold,foretold,foretelling, foretells} v. ทำนาย,คาดคะเน,คาดการณ์,เป็นลางบอก., See also: foreteller n., Syn. foresee
English-Thai: Nontri Dictionary
foretell(vt) ทาย,พยากรณ์,ทำนาย,คาดการณ์,บอกล่วงหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูชะตา (v.) foretell See also: prophesy
ดูดวง (v.) foretell See also: prophesy Syn. ดูชะตา
ทำนาย (v.) foretell See also: predict Syn. ทาย, บอกล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์
ทำนายทายทัก (v.) foretell See also: predict, prophesy Syn. ทาย, บอกล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์
บอกล่วงหน้า (v.) foretell See also: predict, prophesy Syn. ทาย, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์
บอกล่วงหน้า (v.) foretell See also: predict Syn. ทาย, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์
foretold (vt.) ทำนาย (กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ foretell)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With the predictions of a sorcerer, who could foretell the outcome of every battle Memnon slaughtered all who resisted him until only a brave few remained.จากคําพยากรณ์ของผู้พยากรณ์... ผู้สามารถทํานายผล ของการรบได้ทุกครั้ง เมมนอนสังหารทุกคนที่ต่อต้านเขา
Prophecies foretell of an evil wizard laying his seed inside a virgin under the eclipse of the two moons.คำพยากรณ์บอกถึงพ่อมดชั่วร้าย มีสัมพันธ์สวาทกับสาวพรหมจรรย์ ภายใต้คราสของพระจันทร์สองดวง
She's said to be able to levitate objects and foretell one's death.เธอบอกว่าสามารถทำให้ของลอยได้ และสามารถเห็นภาพความตายล่วงหน้า
They foretell that our realm is in danger, and the apocalypse may be upon us.พวกเขาทำนายว่าดินแดนของเราอยู่ในอันตราย และวันสิ้นโลกอาจจะมาเยือนพวกเรา
Science makes it possible for us to foretell certain astronomical events in the unimaginably distant future-- the death of the Sun, for example.วิทยาศาสตร์ทำให้มันเป็นไปได้ สำหรับเราที่จะทำนาย เหตุการณ์ทางดาราศาสตร์บางอย่าง ในอนาคตไกลเหลือล้น
It concerns a foretelling... a prediction now more than 30 years old.มันเกี่ยวกับคำพยากรณ์ ที่มีมาแล้วกว่า 30 ปี
The Book of Revelation foretells of two witnesses, I know.หนังสือวิวรณ์ที่ทำนายถึงเหตุการณ์ล่วงหน้า ของพยานทั้งสองคน ฉันรู้
Lieutenant, the Bible foretells that the two Witnesses must endure seven tribulations.ผู้หมวด พระคัมภีร์ทำนายว่า พยานทั้งสองคนจะต้อง ทนทุกข์ 7 ประการ

foretell ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预卜[yù bǔ, ㄩˋ ㄅㄨˇ, 预卜 / 預卜] foretell; predict

foretell ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (obsc) foretelling; prophecy

foretell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูดวง[v. exp.] (dū dūang) EN: foretell ; check one's horoscope FR:
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate ; estimate ; tip FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer ; estimer ; évaluer
คาดการณ์ล่วงหน้า[v. exp.] (khātkān lūa) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell FR: prédire ; prévoir
พยากรณ์[v.] (phayākøn) EN: forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine FR: prédire ; prévoir ; pronostiquer ; deviner ; prophétiser
ตั้งเค้า[v.] (tangkhao) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee FR: annoncer ; présager
ทำนาย[v.] (thamnāi) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser
ทำนายทายทัก[v. exp.] (thamnāi thā) EN: foretell FR:
หยั่งทราบ[v.] (yangsāp) EN: foresee ; anticipate ; foretell FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foretell
Back to top