ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exclude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exclude*, -exclude-

exclude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exclude (vt.) แยกออกไป See also: กันออกไป, ตัดออกไป Syn. bar, keep out, reject Ops. include
excluded (adj.) ที่ได้รับการยกเว้น See also: ซึ่งยกเว้น Syn. exceptional, privileged
English-Thai: HOPE Dictionary
exclude(เอคซฺคลูด') vt. กันออกไป,แยกออกไป,กันไม่ให้เข้ามา,ไล่ออก,ขับไล่ออก, See also: excludability n. ดูexclude excludable adj. ดูexclude excludible adj. ดูexclude excluder n. ดูexclude exclusory adj. ดูexclude
English-Thai: Nontri Dictionary
exclude(vt) กีดกัน,เอาออก,แยกออก,ไล่ออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
excluded middle, law ofกฎนิรมัชฌิม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excludeคัดออก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละเว้น (v.) exclude See also: leave out, omit, reject, make an exception of Syn. ยกเว้น
ละเว้น (v.) exclude See also: leave out, omit, reject, make an exception of Syn. ยกเว้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Forgive me. You and your sister I must exclude from this.ยกโทษให้ผมด้วย คุณและพี่สาวคุณได้รับการยกเว้น
Being on suspension does not exclude you from this.ถูกพักงานไม่ทำให้เธอถูกตัดออก จากผู้ต้องสงสัยหรอกนะ
Given that he's been hugging a padded cell for 17 years, i think we can probably exclude him as a suspect.โดยที่เคยกอดเนื้อเยื่อตอนอายุ17, ผมคิดว่าเราตัดเขาออกจากผู้ต้องสงสัยได้
Sadly, that would exclude about half the readership of the Times;น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ที่อ่านมันไม่ได้เป็นแบบนั้น
Dr. Rush and I have chosen to exclude ourselves.รัส และ ผม... ถูกเลือกแล้ว ไม่รวมพวกเรา
The world would fear you, hate you, and exclude you.โลกนี้ก็จะกลัวนาย, เกลียดนาย และตั้งใจจะกีดกันนายออกไป
We don't exclude anyone here.เราไม่เคยขจัดใคร ออกไปจากที่นี่เลย
So how can I exclude someone from somethingดังนั้นผมจะไปกีดกันคนที่อยากโชคดีแบบผมบ้าง
Darling, I'm not trying to exclude you.ที่รัก ผมไม่ได้อยากจะกันคุณออกจากวงหรอกนะ
Have them exclude him from any unnecessary activities.ไม่ต้องให้เค้าทำกิจกรรมที่ไม่จำเป็น
He's a jerk because we exclude him.เขาเป็นไอ้ทุเรศก็เพราะเรากันเขาจากกลุ่ม
We exclude him because he's a jerk.เรากันเขาจากกลุ่มเพราะเขามันไอ้ทุเรศ

exclude ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìn, ㄅㄧㄣˋ, 摈 / 擯] reject; expel; discard; exclude; renounce
除外[chú wài, ㄔㄨˊ ㄨㄞˋ, 除外] to exclude; not including sth (when counting or listing); except for

exclude ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
有理化[ゆうりか, yuurika] (n,vs) {math} rationalization (modifying part of an irrational expression, esp. denominators, to exclude roots or irrational numbers)
無駄を省く[むだをはぶく, mudawohabuku] (exp,v5k) to exclude wastefulness
除する[じょする, josuru] (vs-s) (1) to divide (by); (2) to remove; to exclude
ハブる[, habu ru] (v5r) to exclude; to leave out (of conversations, etc.); to send to Coventry
排中原理[はいちゅうげんり, haichuugenri] (n) law of excluded middle
排中律[はいちゅうりつ, haichuuritsu] (n) (See 排中原理) law of excluded middle
排除体積効果[はいじょたいせきこうか, haijotaisekikouka] (n) excluded volume effect
撥ねる(P);刎ねる[はねる, haneru] (v1,vt) (1) to hit (e.g. to have a car hit someone); to run into; (2) to reject; to deny; to refuse; (3) to eliminate; to exclude; to leave out; (4) to flip; to splash; to splatter; (5) (esp. 刎ねる) to decapitate; to behead; (6) to jump up; (7) (See 寝癖) to point or curl up (e.g. ends of hair); (P)
税引き[ぜいびき, zeibiki] (n) tax excluded; (P)
税抜き[ぜいぬき, zeinuki] (n,adj-no) tax-excluded
締め出す(P);閉め出す[しめだす, shimedasu] (v5s,vt) to shut out; to bar; to lock out; to exclude; (P)
除く[のぞく, nozoku] (v5k,vt) to remove; to exclude; to except; (P)

exclude ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
ผลักไส[v. exp.] (phlak sai) EN: push away ; get rid of ; exclude ; repel FR: refouler ; rejeter
ผลักไสไล่ส่ง[v. exp.] (phlak sai l) EN: push away ; drive ; exclude ; repel ; get rid of FR:
กฎนิรมัชฌิม[n. exp.] (kot niramat) EN: law of excluded middle FR:
ยกเว้น[conj.] (yokwen) EN: except ; excluding ; not including ; unless ; with the exception of ; but ; whereas ; all but ; excluded ; apart from FR: sauf ; hormis ; excepté ; à l'exception de ; à part

exclude ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patentierbarkeit {f} | der Patentierbarkeit entgegenstehenpatentability | to exclude patentability

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exclude
Back to top