ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

predecessor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *predecessor*, -predecessor-

predecessor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
predecessor (n.) บรรพบุรุษ See also: คนที่อยู่มาก่อน Syn. antecedent, ancestor, forerunner
English-Thai: HOPE Dictionary
predecessor(พรีดิเซส'เซอะ,เพรด'-) n. ผู้มาก่อน,ผู้อยู่ในตำแหน่งคนก่อน,บรรพบุรุษ,สิ่งที่มีอยู่ก่อน
English-Thai: Nontri Dictionary
predecessor(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,สิ่งที่มีอยู่ก่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
predecessorบุพการี, ผู้ดำรงตำแหน่งก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your predecessor assumed that rural policing was easy.คนก่อนหน้าคุณคิดว่าเมืองเล็กจะง่าย
Well, I'm sorry to say, your predecessor is now deceased.ผมเสียใจที่ต้องบอกว่า ตอนนี้บรรพบุรุษของคุณได้ตายไปแล้ว
My predecessor is not only alive, but very much so.ฝ่าบาททั้งสองพระองค์จะเสวยมื้อค่ำที่นี่หรือไม่เพคะ
I'd hope you'd do a better job than your predecessor did.หวังว่าคุณคงทำงานได้ดีกว่าคนก่อนของคุณนะ
The predecessor king said he would watch over you even from his grave.ฝ่าบาทที่สวรรคตจะยังทรงดูแลฝ่าบาทอยู่ พ่ะย่ะค่ะ
Our understanding with your predecessor dates back to the founding of this town.เรามีความเข้าใจในเรื่องนี้ กันมานาน ตั้งแต่ เมืองนี้เริ่มก่อตั้งขึ้น
My predecessor left things a little, um,บรรพบุรุษผมทิ้งบางสิ่งไว้น่ะ อืมมมม
This is the final police report on the assault on your presidential predecessor at Kappa, Melanie Dorkess.นี่คือรายงานฉบับสมบูรณ์ของตำรวจ คดีทำร้ายร่างกาย ประธานคนก่อนของ Kappa Melanie Dorkess
You know, your predecessors had much more respect.บรรพบุรุษของแกยังน่าเคารพมากกว่านัก!
I have survived your predecessors, and I will survive you.ฉันรอดเงื้อมือบรรพบุรุษแกมาได้แล้ว และฉันก็จะรอดจากเงื้อมือแด้วย
Your five predecessors were, by design, based on a similar predication a contingent affirmation that was meant to create a profound attachment to the rest of your species, facilitating the function of the One.บรรพบุรุษของคุณทั้ง 5 / จากที่เราทำนายไว้ เต็มใจจะยอมรับกระบวนการนี้ เพื่อเติมเต็มภารกิจของผู้ปลดปล่อยให้สมบูรณ์
Faulkner once said,"don't bother just to be better than your contemporaries or predecessors.เฟาล์กเนอร์เคยกล่าวไว้ว่า อย่าพยายามที่จะดีกว่า โครตเหง้าหรือบรรพบุรุษของคุณ

predecessor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前身[qián shēn, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄣ, 前身] forerunner; predecessor; precursor; previous incarnation (Buddhism); jacket front
前人[qián rén, ㄑㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, 前人] predecessor; forebears; the person facing you
前任[qián rèn, ㄑㄧㄢˊ ㄖㄣˋ, 前任] predecessor; ex-; former

predecessor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先任[せんにん, sennin] (n) seniority; predecessor
前任者[ぜんにんしゃ, zenninsha] (n) predecessor
前身[ぜんしん, zenshin] (n) antecedents; ancestor; previous position; previous existence; predecessor organization; predecessor organisation; (P)
余烈[よれつ, yoretsu] (n) ancestor's meritorious deeds; the evil effects of the lives of our predecessors
先人[せんじん, senjin] (n) predecessor; pioneer; ancestor; (P)
先代[せんだい, sendai] (n) family predecessor; previous age; previous generation; (P)
先学[せんがく, sengaku] (n) academic predecessor; scholars of the past; senior scholar
前人[ぜんじん, zenjin] (n) predecessor; former people

predecessor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้มาก่อน[n.] (phū mā køn) EN: predecessor FR: prédécesseur [m]
ตัวนำหน้า[n. exp.] (tūa namnā) EN: header ; predecessor FR:

predecessor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsvorgänger {m}predecessor in office

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า predecessor
Back to top