ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prophesy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prophesy*, -prophesy-

prophesy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prophesy (vi.) ทำนาย See also: พยากรณ์ Syn. predict, prognosticate, forecast
prophesy (vt.) ทำนาย See also: พยากรณ์ Syn. predict, prognosticate, forecast
English-Thai: HOPE Dictionary
prophesy(พรอฟ'ฟิซี) vt. ทำนาย,พยากรณ์,บอกล่วงหน้า. vi. เป็นลาง,ทำนาย., See also: prophesiable adj. prophesier n., Syn. predict,foretell,augur
English-Thai: Nontri Dictionary
prophesy(vt) ทำนาย,พยากรณ์,ทาย,คาดการณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It would appear the prophesy of the astrolabe has come to pass.มันเป็นคำทำนายของแอสโทรลาเบที่มีมาในอดีต
"to my two witnesses, and they will prophesy for 1,260 days."แด่พยานผู้พบเห็นทั้งสอง และพวกเขาจักทำนายสำหรับ 1,260 วัน"

prophesy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
預言書[よげんしょ, yogensho] (n) prophetic writing (e.g. Biblical); written prophesy

prophesy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำทำนาย[n. exp.] (kham thamnā) EN: prediction ; prophesy FR: horoscope [m]
พยากรณ์[n.] (phayākøn) EN: forecast ; prediction ; prophesy FR:
พยากรณ์[v.] (phayākøn) EN: forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine FR: prédire ; prévoir ; pronostiquer ; deviner ; prophétiser
ทาย[v.] (thāi) EN: predict ; prophesy ; divine ; guess ; make a guess ; conjecture ; prognosticate FR: prédire ; faire des prédictions ; deviner ; pronostiquer ; annoncer
ทำนาย[v.] (thamnāi) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prophesy
Back to top