ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *back*, -back-

back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
back (n.) หลัง (ส่วนของร่างกาย) See also: แผ่นหลัง Syn. posterior, rear Ops. front
back (n.) กระดูกสันหลัง Syn. rear
back (n.) ส่วนหลัง See also: ด้านหลัง, ส่วนท้าย, ด้านท้าย Syn. rear Ops. front, fore
back (n.) พนักเก้าอี้ See also: ที่พิง, พนักพิง
back (n.) กองหลัง Syn. fullback, halfback Ops. forward
back (vt.) ถอยหลัง See also: ถอย (รถ) Syn. reverse Ops. forward
back (vt.) สนับสนุน See also: หนุนหลัง, ผลักดัน Syn. support
back (vt.) เดินทางกลับ See also: กลับมา
back (vt.) หันหลังพิงกัน See also: หันหลังชิด
back (vt.) เขียนสลักหลัง See also: สลักหลัง (เช็ค), เขียนบันทึกกำกับ
back (vt.) วางเดิมพัน Syn. bet
back (adj.) ซึ่งผ่านมาแล้ว
back (adj.) ค้างชำระ See also: ค้างจ่าย
back (adj.) ซึ่งอยู่ด้านหลัง
back (adv.) กลับคืนไปที่เดิม (หรือสภาพเดิม)
back (adv.) หันไปข้างหลัง
back (adv.) หวนกลับคืนมา See also: ย้อนกลับ
back (adv.) ตอบกลับ See also: ตอบรับ, ตอบโต้
back (adv.) ผ่านมา See also: ผ่านมาแล้ว, ในอดีต
back and forth (adv.) ไปๆ มาๆ See also: กลับไปกลับมา Syn. to and fro
back away (phrv.) หลีกหนี See also: หนี Syn. back off, retreat from
back away (phrv.) ถอยกลับ See also: หลีกทางให้ Syn. back off, retreat from
back bench (n.) ที่นั่งแถวหลังที่สำรองไว้ให้สมาชิกสามัญในสภาล่าง Ops. front bench
back copy (n.) สำเนาหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารจากอดีต Syn. back member
back country (n.) เขตด้อยความเจริญของประเทศ See also: เขตที่ห่างไกลจากตัวเมือง
back door (n.) ประตูหลังบ้าน See also: ประตูหลัง Ops. postern
back door (n.) วิธีการที่ผิดกฏหมาย See also: วิธีลับ Ops. underhand
back down (phrv.) ยอมตาม See also: ยอมอ่อนข้อให้, ยอมจำนน Syn. back off, climb down
back formation (n.) การสร้างคำจากคำอื่น (เช่น การตัด suffix จากคำอื่น)
back in circulation (idm.) เข้าสู่สังคมอีกครั้ง
back into (phrv.) ถอยไปชน
back issue (n.) สำเนาหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารจากอดีต Syn. back copy, back member
back member (n.) สำเนาหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารจากอดีต Syn. back copy
back number (n.) หนังสือพิมพ์/นิตยสารที่เคยตีพิมพแล้วแต่ยังมีค่าอยู่ See also: สำเนาหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารฉบับที่ออกไปแล้ว Syn. back issue
back of the beyond (idm.) สถานที่ไกลที่สุด See also: สถานที่ที่ไกลมาก
back off (phrv.) หลีกหนี See also: ถอยไป, หลบไป Syn. back away, retreat from
back onto (phrv.) หันหลังให้กับ
back out (phrv.) กลับคำ See also: คืนคำ
back passage (n.) ประตูหลัง (คำเลี่ยงพูดถึงรูทวารหนัก) See also: ช่องทวารหนัก Syn. intestine, rectum
back seat (n.) ที่นั่งด้านหลัง See also: ส่วนหลัง Syn. rear
English-Thai: HOPE Dictionary
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
back ordern. รายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่ต้องส่งของในอนาคต
back roadn. ทางเล็ก ๆ ที่ไม่ได้ราดยาง,ถนนชนบท
back seatn. ที่นั่งข้างหลัง
back seat)n. ที่นั่งข้างหลัง
backache(แบค'เอค) n. อาการปวดหลัง
backbend(แบค'เบนดฺ) n. การงอตัวมาข้างหลังจนมือทั้งสองแตะพื้น, Syn. acrobatic feat
backbite(แบค'ไบทฺ) {backbit,backbitten,backbiting,backbites} vi.,vt. ลอบกัด, See also: backbiter n. ดูbackbite, Syn. slander
backbone(แบค'โบน) n. กระดูกสันหลัง, Syn. vertebrate,spine
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น
backbreakingadj. ต้องใช้ความพยายามมาก,เหน็ดเหนื่อยมาก, See also: backbreaker n.
backcountryn. เขตทุรกันดาร,เขตที่อยู่ห่างไกล
backdoor(-ดอร์) adj. ด้วยวิถีทางที่ผิดกฎหมาย หรือลึกลับ, Syn. illicit,secret
backed(แบคดฺ) adj. ซึ่งมีส่วนหลัง,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
backend(แบค'เอนดฺ) n. ส่วนหลัง
backer(แบค'เคอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผ้าใบค้ำหรือหนุนส่วนหลัง, Syn. sponsor
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
background(แบค'กราวน์ดฺ) n. พื้น,ส่วนที่อยู่ข้างหลัง,ถิ่นที่มา,ภูมิหลัง, Syn. past,environment
backhand(แบค'แฮนดฺ) n. การตีลูกบอลทางด้านตรงข้ามกับมือที่ถือไม้ตี,การเขียนไปทางซ้าย, See also: backhandness n. ดูbackhand
backing(แบค'คิง) n. ความช่วยเหลือ,การสนับสนุน,ผู้สนับสนุน,สิ่งหนุน, Syn. support ###A. ill-will
backing storeหน่วยเก็บหนุนหน่วยเก็บข้อมูล ที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บหนุนนี้แทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยเก็บความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backup storage
backrestพนัก
backside(แบค'ไซดฺ) n. ด้านหลัง,ส่วนหลัง
backslash\ (อักขระ) หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:
backspace keyปุ่มย้อนถอยหลัง เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ บางทีมีขนาดยาวกว่าแป้นพิมพ์อื่น บางทีมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรหันหัวลูกศรไปทางซ้าย (บางทีมีคำ BS) โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมกำหนดไว้ว่า การกดแป้นนี้ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถอยไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร และลบตัวอักษรทางซ้ายนั้นออกให้ด้วย
backstroke(แบค'สโทรค) {backstroked,backstroking,backstrokes} vt.,n. พลิกมือตบหรือตี,ว่ายน้ำท่าหงายหลัง
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำจุน,การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน,ตัวสำรอง,ตัวแทน
backwardadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow ###A. forward
backwardsadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow ###A. forward
backup storageหน่วยเก็บสำรอง หมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บสำรองแทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backing store
backwater(แบค'วอเทอะ) n. น้ำไหลกลับ,กระแสที่ไหลกลับ,ห้วย,หนอง,ลำคลองที่ติดกับแม่น้ำสายใหญ่
backwoods(แบค'วูดซ) n.,pl. เขตป่าที่อยู่ไกล,ไร้ชื่อเสียง
backwoodsmann. คนอยู่ในป่า
backwoodsy(แบค'วูดซี) adj. หยาบ,ไม่สุภาพลักษณะคนอยู่ป่า
backyard(แบค'เยิร์ด) n. สนามหลังบ้าน,ลานบ้าน,ด้านหลัง,ความไม่โสมมข้างใน
English-Thai: Nontri Dictionary
back(adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง
backbite(vt) ลอบกัด
backbone(n) กระดูกสันหลัง
backcountry(n) เขตทุรกันดาร
backdoor(adj) ลับ,ผิดกฎหมาย
backdrop(n) ฉากหลัง,ม่านหลังเวที
backer(n) ผู้สนับสนุน,ผู้หนุนหลัง
background(n) ภูมิหลัง,พื้นหลัง,ประวัติ,ข้างหลัง
backhanded(adj) หลังมือ,ไปด้านซ้าย,คดโกง
backing(n) การสนับสนุน,ความช่วยเหลือ,การหนุน
backside(n) ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
backslide(vi) ถอยกลับ,เสื่อม,ย้อนกลับ
backstage(adv) หลังเวที,หลังฉาก,อย่างลับๆ,ส่วนตัว
backstairs(adj) ลับๆ,สกปรก
backstroke(n) การว่ายน้ำท่ากรรเชียง
backup(n) ผู้สนับสนุน,การค้ำจุน,การสะสม
backward(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
backwardness(n) การย้อนกลับ,ความล้าหลัง
backwards(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
backwater(n) น้ำนิ่ง,ความคงที่
backwoods(n) ป่าชัฎ
backwoodsman(n) คนป่า
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
back a billสลักหลังตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
back bench; bench, backที่นั่งแถวหลัง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
back-up dieดายเสริม, ดายสอด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backboneแกนหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backdropฉากหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backed for bail, warrantหมายปล่อยโดยมีประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
backfireไฟย้อนกลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
background๑. -พื้นหลัง๒. ภาวะพื้นหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backhand welding; backward welding; rightward weldingการเชื่อมถอยหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backingแผ่นรองเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backing storeหน่วยเก็บหนุน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backlashระยะคลอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
backspaceถอยหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Backspace keyแป้นถอยหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backtrackย้อนรอย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backup๑. สำรอง๒. การสำรอง๓. สิ่งสำรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backup storageหน่วยเก็บสำรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backward differenceผลต่างย้อนหลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
backwashคลื่นถอยกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backหลัง [TU Subject Heading]
Back issueฉบับล่วงเวลาคำว่าฉบับล่วงเวลา (Back issue) หมายถึง วารสารฉบับพิมพ์ในรูปแบบตัวเล่มที่เป็นฉบับเก่า ไม่ใช่ฉบับปัจจุบันที่สำนักพิมพ์ตีพิมพ์หรือผลิตออกมา
Backacheอาการปวดหลัง [การแพทย์]
BackboneBackbone, เส้นทางหลักของสายสัญญาณของเครือข่าย ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์การสื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์หลักเข้าไว้ด้วยกัน สายสัญญาณที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) [คอมพิวเตอร์]
Backgroundภูมิหลัง,ความรู้พื้นฐาน [การแพทย์]
backhoebackhoe, รถแบ๊คโฮ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Backing windลมเวียนซ้าย [อุตุนิยมวิทยา]
Backlogหนังสือค้างออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้
Backpackingการเดินทางแบบแบ็กแพ็ก [TU Subject Heading]
Backup systemระบบจัดการการสำรองข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Backwardด้านหลัง [การแพทย์]
Backwardnessชักแม่น้ำทั้ง5 [การแพทย์]
Backwashการล้างย้อน [การแพทย์]
backwaterbackwater, น้ำเท้อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระถด (v.) move back or out a little See also: move, shift Syn. ถอย, กระเถิบ, ขยับ
กลางช้าง (n.) guard on the back of elephant in fighting
กลืนน้ำลายตัวเอง (v.) go back on one´s word Syn. กลับคำ, คืนคำ
ขยับ (v.) move back or out a little See also: move, shift Syn. ถอย, กระเถิบ
จงกรม (v.) walk back and forth Syn. เดินจงกรม
นั่งพับเพียบ (v.) sit on the floor (with legs tucked back to one side) Syn. พับเพียบ
ปลงช้าง (v.) take the load on elephant´s back down
พนาด (n.) pad on the back of elephant See also: cushioned seat or mattress on the elephant´s back Syn. พระนาด
รองทรง (n.) a hair style short in back but long on top See also: fashion of wearing the hair in a long tuft or bunch
หลังมือ (n.) the back of the hand
หางเต่า (n.) hair ends over the back of the neck See also: small spindle-shaped tuft of hair at the occipital portion of the head
เดินจงกรม (v.) walk back and forth
เทียวไปเทียวมา (v.) travel back and forth See also: journey to and fro Syn. เทียวไล้เทียวขื่อ
เทียวไล้เทียวขื่อ (v.) travel back and forth See also: journey to and fro
แก้ลำ (v.) get back at someone See also: avenge, revenge, vindicate, take vengeance on, retaliate Syn. แก้เผ็ด
ใบระกา (n.) toothlike ridges on the sloping edges of a gable, representing the fin on the back of Naga
กองหลัง (n.) back Ops. กองหน้า
ขนอง (n.) back Syn. หลัง, ข้างหลัง, พระขนอง, ปฤษฎางค์
ข้างหลัง (n.) back See also: rear, posterior Syn. ตอนหลัง, ส่วนหลัง, ด้านหลัง Ops. ข้างหน้า
คืน (adv.) back Syn. ส่งกลับ, ส่งคืน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I’ll be back in 5 daysฉันจะกลับมาในอีก 5 วัน
Would you call back tomorrow?คุณช่วยโทรกลับพรุ่งนี้ได้ไหม
Call them back immediatelyเรียกพวกเขากลับมาเดี๋ยวนี้
Could anyone please step back away from…?ทุกคนช่วยถอยออกจาก...หน่อยได้ไหม
Let's go back to workกลับไปทำงานกันเถอะ
I don't wanna go back thereฉันไม่อยากกลับไปที่นั่นอีก
They won't let you back nowพวกเขาจะไม่ปล่อยคุณกลับไปตอนนี้
I will be back in ten minutesฉันจะกลับมาในอีกสิบนาที
See why I've got to go back to that place?เห็นไหมว่าทำไมฉันต้องกลับไปที่นั่น?
He might not want to go back to schoolเขาอาจจะไม่ต้องการกลับไปที่โรงเรียนอีก
I got back two days agoฉันกลับมาสองวันแล้ว
Certainly, come back soonได้เลย กลับมาเร็วๆ นะ
You have to be back here before dark each nightเธอต้องกลับมาที่นี่ก่อนค่ำในแต่ละคืน
Do you really want to send him back to school?คุณอยากจะส่งเขากลับไปโรงเรียนจริงๆ หรือ?
I'd better get back to workฉันควรจะกลับไปทำงาน
I tried to get back to sleepฉันพยายามที่จะกลับไปนอน
He never comes back at allเขาไม่เคยกลับมาอีกเลย
If you leave, you're not coming back inถ้าคุณออกไปแล้วก็ไม่ต้องกลับเข้ามาอีก
We'll be back to pick you up laterพวกเราจะกลับมารับคุณทีหลัง
I will be back by the end of next monthฉันจะกลับมาราวปลายเดือนหน้า
I'm tired and you'd better start back homeฉันเหนื่อยและคุณก็ควรจะกลับบ้านไปได้แล้ว
I've got to get back to the flatฉันต้องกลับไปที่แฟลตแล้ว
I'm going back to Bangkok for goodฉันจะกลับไปกรุงเทพฯ อย่างถาวร
I'm going back to my home to look after my dadฉันจะกลับไปบ้านไปดูแลพ่อ
Going back to the topicกลับมาสู่หัวข้อได้แล้ว
I go back almost every day and just re-read and re-readฉันกลับมาอ่านมันเกือบทุกวัน ก็แค่อ่านแล้วอ่านอีก
I'll call back in a half hourฉันจะโทรกลับในอีกครึ่งชั่วโมงนะ
Don't come back to me when you've changed your mindอย่าได้กลับมาหาฉันอีกล่ะถ้าคุณเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมา
Don't turn your back on thatอย่าเพิกเฉยต่อสิ่งนั้น
If you need me I can be back here in no timeถ้าเธอต้องการฉันฉันจะกลับมาที่นี่โดยเร็ว
Why don't you come back a little later?ทำไมนายไม่มาช้ากว่านี้อีกสักหน่อยนะ
I gotta get back to workฉันต้องกลับไปทำงานแล้วล่ะ
I came back to get the rest of my stuffฉันกลับมาเอาข้าวของที่เหลืออยู่
It is a pleasant sensation to come back to something familiarมันเป็นความรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาสู่บางสิ่งที่คุ้นเคย
I have to make arrangements to bring him back here safelyฉันจะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อนำเขากลับมาที่นี่อย่างปลอดภัย
I have to take back everything that is oursฉันต้องเอาทุกสิ่งที่เป็นของของเรากลับคืนมา
Are you gonna get back together?พวกเธอกำลังจะกลับไปคืนดีกันเหรอ
Did you do anything behind my back again?นี่เธอทำอะไรลับหลังฉันอีกแล้วหรือ
Go back home! Stop making your family worriedกลับไปบ้านไปซะ เลิกทำให้ครอบครัวนายเป็นห่วงเสียที
Look back on the way you were!มองย้อนกลับไปถึงชีวิตที่เป็นมาของเธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bring back her heart in this.นำกลับมาหัวใจของเธอในครั้ง นี้
Don't rob the poor girl, boys. Give her back her tomatoes.ฉันไม่ได้ทำร้ายใคร แต่ฉันเป็นผู้ให้มากกว่า
In the papers it's rumored that Hynkel's going to give the Jews back their rights.ใน หนังสือพิมพ์ ลือว่าเกิดอะไรกับ เฮนเคิล เพื่อให้ชาวยิวกลับมามีสิทธฺิ
Come back here, Figaro.กลับมาที่นี่, ฟิกาโร
So that old rascal's back in town, eh?ดังนั้นกลับมาว่าคนพาลเก่าใน เมืองใช่มั้ย?
Why, I'll take you apart and put you back together.ทำไมฉันจะพาคุณออกจากกัน และนำคุณกลับ ด้วยกัน.
Certainly feels good to be back on... dry land.แน่นอนว่ารู้สึกดีที่ได้กลับมา บนดินแห้ง
We can never go back to Manderley again. That much is certain.เราไม่มีวันได้กลับไปที่เเมนเดอเลย์อีกเเน่ ไม่มีวัน
But sometimes in my dreams, I do go back to the strange days of my life which began for me in the South of France.เเต่บางครั้งในความฝันของฉัน... ฉันได้ย้อนกลับไป ถึงช่วงเวลาที่เเปลกประหลาดในชีวิตของฉัน...
I remember, when I was younger, there was a well-known writer who used to dart down the back way whenever he saw me coming.ยังจําได้ตอนฉันเป็นสาว มีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่ง... ที่มักจะหลบออกไปทางด้านหลัง ทุกครั้งที่เห็นฉันเดินมา
He's gone out riding? He won't be back till noon?เขาออกไปขับรถเล่น เเละจะไม่กลับมาจนกว่าจะเที่ยงรึคะ
Don't worry, darling, I'll be back in time to protect you from her.แต่ไม่ต้องกลัว ผมจะรีบกลับมาคุ้มครองคุณทันเวลา

back ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反唇相讥[fǎn chún xiāng jī, ㄈㄢˇ ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ, 反唇相讥 / 反唇相譏] answer back sarcastically
浮现[fú xiàn, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, 浮现 / 浮現] appear in one's mind; come back to (one's mind)
反传算法[fǎn chuán suàn fǎ, ㄈㄢˇ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ, 反传算法 / 反傳算法] back propagation algorithm
背光[bèi guāng, ㄅㄟˋ ㄍㄨㄤ, 背光] be in a poor light; do something with one's back to the light; stand in one's own light
遏制[è zhì, ㄜˋ ㄓˋ, 遏制] check; contain; hold back or within limits
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
往来[wǎng lái, ㄨㄤˇ ㄌㄞˊ, 往来 / 往來] dealings; contacts; to go back and forth
后门[hòu mén, ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, 后门 / 後門] the back door; fig. under the counter (indirect way for influence or pressure); anus
[liě, ㄌㄧㄝˇ, 咧] draw back corners of mouth
走后门[zǒu hòu mén, ㄗㄡˇ ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, 走后门 / 走後門] lit. to enter by the back door; fig. to gain influence by pull or unofficial channels; back door or under the counter connections
反扑[fǎn pū, ㄈㄢˇ ㄆㄨ, 反扑 / 反撲] to counter-attack; to come back after a defeat; to retrieve lost ground
同乡亲故[tóng xiāng qīn gù, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ ㄍㄨˋ, 同乡亲故 / 同鄉親故] fellow countryman (from the same village); the folks back home
乡亲[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ, 乡亲 / 鄉親] fellow countryman (from the same village); local people; villager; the folks back home
摆弄[bǎi nòng, ㄅㄞˇ ㄋㄨㄥˋ, 摆弄 / 擺弄] move back and forth; fiddle with
义无反顾[yì wú fǎn gù, ㄧˋ ˊ ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 义无反顾 / 義無反顧] honor does not allow one to glance back (成语 saw); duty-bound not to turn back; no surrender; to pursue justice with no second thoughts
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 佪] irresolute; move back and forth
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 徊] irresolute; move back and forth
隐土[yǐn tǔ, ˇ ㄊㄨˇ, 隐土 / 隱土] legendary land of hermits; secret land; the back of beyond
如鱼得水[rú yú dé shuǐ, ㄖㄨˊ ㄩˊ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˇ, 如鱼得水 / 如魚得水] like a fish back in water (成语 saw); glad to be back in one's proper surroundings
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, 妙手回春] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor
做主[zuò zhǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ, 做主] make the decision; take charge of; back up; support; be host
乳突[rǔ tū, ㄖㄨˇ ㄊㄨ, 乳突] mastoid process (posterior part of temporal bone, at back of middle ear)
乳突窦[rǔ tū dòu, ㄖㄨˇ ㄊㄨ ㄉㄡˋ, 乳突窦 / 乳突竇] mastoid antrum (bones at the back of tympanic chamber)
反正[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 反正] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right)
[méi, ㄇㄟˊ, 脢] meat on the back of an animal
斜方肌[xié fāng jī, ㄒㄧㄝˊ ㄈㄤ ㄐㄧ, 斜方肌] trapezius muscle (of the upper back and neck)
出尔反尔[chū ěr fǎn ěr, ㄔㄨ ㄦˇ ㄈㄢˇ ㄦˇ, 出尔反尔 / 出爾反爾] old: to reap the consequences of one's words (成语 saw, from Mencius); modern: to go back on one's word; to fail to keep a promise; to contradict oneself; inconsistent
不过[bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, 不过 / 不過] only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic)
[zhū, ㄓㄨ, 跦] pace back and forth; to walk
[chóu, ㄔㄡˊ, 踌 / 躊] pace back and forth; hesitate; waver
彷徨[páng huáng, ㄆㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, 彷徨] to pace back and forth; to hesitate; to be indecisive; Pang Huang or Wandering About, a collection of short stories by Lu Xun 魯迅|鲁迅
回溯[huí sù, ㄏㄨㄟˊ ㄙㄨˋ, 回溯] recall; look back upon
紧缩[jǐn suō, ㄐㄧㄣˇ ㄙㄨㄛ, 紧缩 / 緊縮] reduce; tighten; cut back (budget etc)
来回来去[lái huí lái qù, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ, 来回来去 / 來回來去] repeatedly; back and forth again and again
官复原职[guān fù yuán zhí, ㄍㄨㄢ ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ ㄓˊ, 官复原职 / 官復原職] restored to one's official post; to send sb back to his former post
翘舌音[qiáo shé yīn, ㄑㄧㄠˊ ㄕㄜˊ , 翘舌音 / 翹舌音] retroflex; consonants zh, ch, sh, r produced on the back of the tongue
舌尖后音[shé jiān hòu yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ ㄏㄡˋ , 舌尖后音 / 舌尖後音] retroflex; consonants zh, ch, sh, r produced on the back of the tongue
[cháng, ㄔㄤˊ, 徜] sit cross-legged; walk back and forth
嫌弃[xián qì, ㄒㄧㄢˊ ㄑㄧˋ, 嫌弃 / 嫌棄] to avoid sb (out of dislike); to one's back on sb; to ignore

back ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NIMBY[ニンビー, ninbi-] (n) NIMBY (not in my back yard); Nimby
エコーバック[, eko-bakku] (n) {comp} echo back
オールバック[, o-rubakku] (n) swept back hair (wasei
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time)
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei
くねる[, kuneru] (v5r,vi) to bend loosely back and forth
じっと見返す[じっとみかえす, jittomikaesu] (v5s) to gaze back at
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food)
ズームバック[, zu-mubakku] (vs) to zoom back
スキャントーク[, sukyanto-ku] (n) Scan Talk (brand name for a barcode system for recording and playing back brief sequences of sound)
バク転;バック転[バクてん(バク転);バックてん(バック転), baku ten ( baku ten ); bakku ten ( bakku ten )] (n,vs) (See 後転跳び) backward somersault; back handspring; backflip
バックオーダー[, bakkuo-da-] (n) back order
バックオフィス[, bakkuofisu] (n) {comp} back office
バックコーミング[, bakkuko-mingu] (n) back combing
バックスクリーン[, bakkusukuri-n] (n) back screen (esp. hitter's background in center field) (baseball); (P)
バックドア[, bakkudoa] (n) {comp} back door
バックナンバー[, bakkunanba-] (n) back issue (of a publication); back-number
バックペイ[, bakkupei] (n) back pay
バックマージン[, bakkuma-jin] (n) back margin
バックライト[, bakkuraito] (n) back light; backlight; backlite; backup light
ハラミ;はらみ[, harami ; harami] (n) (1) skirt steak; tender beef around the diaphragm; (2) back diaphragm meat of chicken
ぶっちゃけ[, bucchake] (n) speaking one's mind and holding nothing back
フレキシブルバック[, furekishiburubakku] (n) flexible back
ほっといて[, hottoite] (exp) (See 放って置く,放っとく) back off!; leave me alone!; (P)
ほっといてくれ[, hottoitekure] (exp) (See 放って置く,放っとく) back off!; leave me alone!; (P)
ホローバック[, horo-bakku] (n) hollow back
やり取り(P);遣り取り[やりとり, yaritori] (n,vs) giving and taking; exchange (of letters); arguing back and forth; (conversational) exchange; (P)
レスアンカー[, resuanka-] (n) {comp} (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei
一増一減[いちぞういちげん, ichizouichigen] (n) {Buddh} 16,800,000-year period over which a human lifespan increases from ten years to 84,000 years (by one year per century) and then decreases back to ten (by one year per century)
一昨昨日;一昨々日[いっさくさくじつ;さきおとつい;さきおととい, issakusakujitsu ; sakiototsui ; sakiototoi] (n-adv,n-t) two days before yesterday; three days back (ago)
二度寝(P);2度寝[にどね, nidone] (n,vs) going back to sleep (e.g. after waking up in the morning); (P)
二転三転[にてんさんてん, nitensanten] (n,vs) change again and again; seesaw back and forth; being in a state of flux; backtracking repeatedly
二進一退[にしんいったい, nishin'ittai] (n,vs) two steps forward, one step back
二重腰[ふたえごし, futaegoshi] (n) bent back; stooping back
仕切り直し[しきりなおし, shikirinaoshi] (n) (1) getting poised again for charging (sumo); toeing the mark again; (2) starting again; getting a fresh start; going back to square one
仰臥[ぎょうが, gyouga] (n,vs,adj-no) lie on one's back
信頼回復[しんらいかいふく, shinraikaifuku] (n) recovering of trust; winning back of trust
倚子;椅子[いし, ishi] (n) traditional square chair with armrests and a torii-shaped back (used by the emperor, etc. during ceremonies)
元に戻す[もとにもどす, motonimodosu] (exp,v5s) to go back to the start; to reset; to restore; to return to the point (of a discussion); to reconstitute
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フォールバック[ふぉーるばっく, fo-rubakku] fall back
リアパネル[りあぱねる, riapaneru] back panel
円記号[えんきごう, enkigou] yen sign, back slash
後向き[うしろむき, ushiromuki] back facing
後方境界面[こうほうきょうかいめん, kouhoukyoukaimen] back plane
戻す[もどす, modosu] to return (vt), to give back
折り返し[おりかえし, orikaeshi] BTB, Back To Back
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone
クランクバック[くらんくばっく, kurankubakku] crankback
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] cell loopback test
テープバックアップ[てーぷばっくあっぷ, te-pubakkuappu] tape backup
トランザクションロールバック[とらんざくしょんろーるばっく, toranzakushonro-rubakku] transaction rollback, rollback
バックアップ[ばっくあっぷ, bakkuappu] backup
バックアップディスケット[ばっくあっぷでいすけっと, bakkuappudeisuketto] backup diskette
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file
バックアップルート[ばっくあっぷるーと, bakkuappuru-to] backup route
バッククォート[ばっくくおーと, bakkukuo-to] backquote (character)
バックグラウンドジョブ[ばっくぐらうんどじょぶ, bakkuguraundojobu] background job
バックグランド[ばっくぐらんど, bakkugurando] background
バックスペース[ばっくすぺーす, bakkusupe-su] backspace character (BS)
バックスラッシュ[ばっくすらっしゅ, bakkusurasshu] back-slash (mark)
バックトラック[ばっくとらっく, bakkutorakku] backtrack (vs)
バックプレーン[ばっくぷれーん, bakkupure-n] backplane
バックボーン[ばっくぼーん, bakkubo-n] backbone (of a network)
バックボーンネットワーク[ばっくぼーんねっとわーく, bakkubo-nnettowa-ku] backbone network
バックワード回復[バックワードかいふく, bakkuwa-do kaifuku] backward recovery
ピッギーバックボード[ぴっぎーばっくぼーど, piggi-bakkubo-do] piggyback board
ファイルバックアップ[ふぁいるばっくあっぷ, fairubakkuappu] file backup
フィードバック[ふぃーどばっく, fi-dobakku] feedback
フルバックアップ[ふるばっくあっぷ, furubakkuappu] full backup
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off
リモートデジタルループバック[りもーとでじたるるーぷばっく, rimo-todejitaruru-pubakku] remote digital loopback
ループバック[るーぷばっく, ru-pubakku] loopback
ループバック試験[ループバックしけん, ru-pubakku shiken] loopback test
ロールバック[ろーるばっく, ro-rubakku] transaction rollback, rollback
ロールバック起動サービスプリミティブ[ロールバックきどうサービスプリミティブ, ro-rubakku kidou sa-bisupurimiteibu] Rollback-initiating service primitive
ロールバック起動指示[ロールバックきどうしじ, ro-rubakku kidoushiji] rollback-initiating indication
ロールバック起動要求[ロールバックきどうようきゅう, ro-rubakku kidouyoukyuu] rollback-initiating request
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
背負う[せおう, seou] Thai: แบก English: to carry on back or shoulder
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back
戻す[もどす, modosu] Thai: เอากลับคืนที่เดิม English: to put back
戻る[もどる, modoru] Thai: กลับมา English: to turn back
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: มองย้อนหลังไปในอดีต English: to look back
返る[かえる, kaeru] Thai: กลับมา English: come back
返る[かえる, kaeru] Thai: กลับไป English: go back

back ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag FR: être recourbé
อาการปวดหลัง[n. exp.] (ākān pūat l) EN: lower back pain ; back pain FR: mal de dos [m]
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; dissemble ; disguise ; gloss over FR: camoufler ; déguiser
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
อนนต์[n.] (anon) EN: the fabulous fish which supports the flat world on its back FR:
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favour ; favor (Am.) ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize FR: favoriser ; aider
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
เอาคืน[v. exp.] (ao kheūn) EN: take back ; retrieve FR:
อัดกลับ[v. exp.] (at klap) EN: punch back ; hit back FR:
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder FR: transporter sur le dos
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: fin-like temple gable edge ornamentation ; toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga) FR:
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; change direction ; incline ; lean FR: tourner ; détourner
บินกลับ[v. exp.] (bin klap) EN: fly back to FR: effectuer un vol retour
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose FR: rembourser
ใช้เงินคืน[v. exp.] (chai ngoen ) EN: pay money back FR:
ชำระคืน[v.] (chamrakheūn) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse FR:
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชนช้าง[v.] (chonchāng) EN: fight on elephant back FR:
ชุบชีวิต[v.] (chupchīwit) EN: bring back to life ; revive FR: ramener à la vie
ได้คืน[v. exp.] (dāi kheūn) EN: regain ; get back FR: récupérer ; ravoir
ด้านหลัง[n.] (dān lang) EN: backside ; backyard ; rear ; back ; behind FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m] ; côté pile [m]
ด้านหลัง[adv.] (dān lang) EN: at the back ; in the back FR: à l'arrière ; au verso
ด้านล่าง[adv.] (dān lāng) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back FR: derrière ; dessous ; inférieur
เด้ง[v.] (deng) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound FR: rebondir
ดึงเรื่องไว้[v. exp.] (deung reūan) EN: hold back FR:
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
ดิก ๆ = ดิกๆ[adv.] (dik-dik) EN: back and forth ; to and fro ; shakily ; wagging FR:
ดีดกลับ[v. exp.] (dīt klap) EN: spring back ; bounce FR:
เดินไป[v. exp.] (doēn pai) EN: walk on ; walk up and down ; walk back and forth ; walk to FR: être à pied ; aller à pied
เดินไปข้างหลัง[v. exp.] (doēn pai kh) EN: go to the back FR:
เดินทางกลับ[v. exp.] (doēnthāng k) EN: be back to FR: effectuer le voyage retour
เอกเขนก[v.] (ēkkhanēk) EN: recline ; sprawl ; lean back FR:
ไฟถอยหลัง[n. exp.] (fai thøilan) EN: back lights FR: feu de recul [m]
ฟื้นคืนชีพ[v. exp.] (feūn kheūn ) EN: resurrect ; revive ; bring back FR:
หักห้าม[v.] (hakhām) EN: restrain ; hold back FR: refréner = réfréner
หาง[n.] (hāng) EN: tail ; end ; back ; rear FR: queue [f] ; appendice [m]
หันกลับ[v. exp.] (han klap) EN: turn back ; turn around FR: faire demi-tour ; se retourner ; faire volte-face
หันหลัง[v. exp.] (han lang) EN: turn one's back towards FR: tourner le dos
หันหลังให้[v. exp.] (han lang ha) EN: turn your back on someone FR: tourner le dos à

back ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang]
Rückübertragung {f}assignment back
Rückstoß {m}blow back
Kunstgummi {m}camel back
Kartenrückseite {f}card back
Abgasgegendruck {m}exhaust gas back pressure
Genickschuss {m}shot in the back of the neck
Hinterachse {f}rear axle; back axle
Rücknahme {f}taking back
Umkehr {f} | jdn. zur Umkehr zwingenturning back | to force sb. to turn back
Weißrückengeier {m} [ornith.]African White-backed Vulture
Atlantischer Delfin {m} [zool.]Atlantic Humpback Dolphin; Cameroon Dolphin
Back-Office {n}; technische Abwicklung von Büro-Vorgängenback-office
Backblech {n} | Backbleche
Backbone {n}backbone
Auffüllung {f}back filling
Auftragsrückstand {m}back orders
Backbord {n} | backbord; backbords
Backbord {n}; backbordlarboard
Backenbart {m} | mit einem Backenbartwhisker; whiskers | whiskered
Backenknochen {m}; Kinnbackenknochen
Backenzahn {m} [anat.] | Backenzähne
Rückbildung {f} (Linguistik)back formation
Hinterland {n}back-up area
Backgammon {n}backgammon
Geräuschkulisse {f}background noise
Hintergrund-Bildschirm {m}background screen
Hintergrundinformation {f}background information
Hintergrundfarbe {f}background color
Hintergrundprogramm {n}background program
Hintergrundverarbeitung {f}background processing
Rückhandtriebsschlag {m}backhand drive
Rückschaufel {f}backhoe shovel
Seitenwechselspeicher {m}backing store
Zusatzspeicher {m}; peripherer Speicherbacking storage
Rückstandsbuchung {f}backlog posting
Rückstandsverfolgung {f}backlog investigation
Lieferrückstand {m}backorder
Rückstand {m}backlog; backorder
Rückenspritze {f}backpack sprayer [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า back
Back to top