ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

external

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *external*, -external-

external ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
external (adj.) ที่ใช้ภายนอก (โดยเฉพาะกับร่างกาย) Syn. outside, surface
external (adj.) ภายนอก See also: ข้างนอก, ชั้นนอก Syn. outer, outside
external (n.) ลักษณะภายนอก (คน, สิ่งของ) See also: ข้างนอก, ชั้นนอก Syn. exterior, outside
external ear (n.) หูชั้นนอกที่ประกอบไปด้วยใบหูกับรูหู
externalize (vt.) ทำให้เป็นรูปร่าง See also: ทำให้เป็นตัวเป็นตน, ทำให้มีร่างเป็นมนุษย์ Syn. embody Ops. disembody
externally (adv.) แบบผิวเผิน See also: แบบตื้นๆ, แบบลวกๆ Syn. hastily, not profoundly
English-Thai: HOPE Dictionary
external(อิคซฺเทอ'เนิล) adj. ภายนอก,ข้างนอก,ผิวเผิน,นอกถิ่น n. ด้านนอก,ผิวนอก,สิ่งที่อยู่ข้างนอก, Syn. exterior
external memoryหน่วยความจำภายนอกหมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้มีความหมายเหมือน external storage, secondary memory และ auxiliary storage
external storageหมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้มีความหมายเหมือน external memory, secondary memory และ auxiliary storage
English-Thai: Nontri Dictionary
external(adj) ภายนอก,ด้านนอก,นอกประเทศ,นอกถิ่น,ผิวเผิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
external acoustic meatus; meatus, external auditoryปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external earหูชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external memoryหน่วยความจำภายนอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Externalภายนอก,ด้านนอก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยาทาภายนอก (n.) drug for external use Ops. ยาใช้ภายใน
ยาใช้ภายนอก (n.) drug for external use Syn. ยาทาภายนอก Ops. ยาใช้ภายใน
พาเหียร (adj.) external See also: outside Syn. ภายนอก, ข้างนอก
ภายนอก (adj.) external See also: outside Syn. ข้างนอก
ปัจจัยภายนอก (n.) external factor See also: irrelevant factor Ops. ปัจจัยภายใน
สัมผัสนอก (n.) external rhyme Ops. สัมผัสใน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All external controls are turned off.ระบบควบคุมภายนอกถูกปิด!
As a matter of fact, I've actually gotten to a point where I can pretty much exactly replicate the external physical appearance of a human being.ที่จริงแล้ว ผมได้มาถึงจุดหนึ่ง... ที่ผมสามารถจำลองรูปลักษณ์ภายนอก ของมนุษย์ได้
I want to make it very clear this is an external physical upgrade only.มาทำความเข้าใจกันก่อน นี่เป็นงานปรับภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น
Its body chassis is heavily armored and hardened to withstand external attack.ร่างกายถูกเคลือบด้วยเกราะ ทนทานต่อการโจมตี ขั้นรุนแรง
I thought although the car is very old, the external design is still new so I just wanted to touch it.หม่อมฉันคิดว่าถึงแม้ว่ารถมันจะเก่ามาก แต่การดีไซน์ก็ยังทันสมัยอยู่ หม่อมฉันก็เลยแค่อยากจะจับมันเพคะ
If he has an external drive, a backup?- ถ้าเขามีไดรฟ์สำรองล่ะ
Your computer, did you back it up? Is there an external drive?คุณแบ็คอัพคอมพ์ไว้มั้ย มีไดรฟ์ภายนอกรึเปล่า
That's mythology... but now it's a system that can control multiple external networks.นั่นมันนิยายปรัมปรา... ...แต่ตอนนี้มันคือระบบที่สามารถควบคุม เครือข่ายภายนอกได้หลายตัว
We are showing a breach in an external vent.มีผู้บุกรุกตรงท่อด้านนอก
The sense that the external world was unreal or strange, like living in some hellish dream-like state.รู้สึกว่าโลกภายนอกไม่จริง หรือแปลกไป เหมือนมีชีวิตอยู่ในความฝันที่โหดร้าย
Replace internal pain with external pain and they'll cancel each other out.แทนการเจ็บปวดภายในกับภายนอก และมันก็จะสลายกันไป
The same as Claudia in every external detail.ลักษณะภายนอก คล้ายกับคลอเดียทุกอย่าง

external ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国外[guó wài, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, 国外 / 國外] abroad; external (affairs); overseas; foreign
圣经外传[Shèng jīng wài zhuàn, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄨㄞˋ ㄓㄨㄢˋ, 圣经外传 / 聖經外傳] Apocrypha; biography external to the classics
外力[wài lì, ㄨㄞˋ ㄌㄧˋ, 外力] external force; pressure from outside
外径[wài jìng, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄥˋ, 外径 / 外徑] external diameter (including thickness of the wall)
外援[wài yuán, ㄨㄞˋ ㄩㄢˊ, 外援] external help; foreign aid
外斜肌[wài xié jī, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧ, 外斜肌] external oblique muscle (sides of the chest)
外照射[wài zhào shè, ㄨㄞˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 外照射] external irradiation
外耳道[wài ěr dào, ㄨㄞˋ ㄦˇ ㄉㄠˋ, 外耳道] external auditory meatus; auditory canal, between the outer ear 外耳 and tympanum 鼓膜
唯心主义[wéi xīn zhǔ yì, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 唯心主义 / 唯心主義] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness
唯心论[wéi xīn lùn, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄣˋ, 唯心论 / 唯心論] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness
咬人狗儿不露齿[yǎo rén gǒu r bù lù chǐ, ㄧㄠˇ ㄖㄣˊ ㄍㄡˇ ㄖ˙ ㄅㄨˋ ㄌㄨˋ ㄔˇ, 咬人狗儿不露齿 / 咬人狗兒不露齒] the dog that bites does not show its fangs (俗语 saying); fig. You can't tell the really dangerous enemy from his external appearance.
以外[yǐ wài, ㄧˇ ㄨㄞˋ, 以外] apart from; other than; except for; external; outside of
外来[wài lái, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ, 外来 / 外來] external; foreign; outside
外在[wài zài, ㄨㄞˋ ㄗㄞˋ, 外在] external; extrinsic
外用[wài yòng, ㄨㄞˋ ㄩㄥˋ, 外用] external
外表[wài biǎo, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 外表] external; outside; outward appearance
企业间网路[qǐ yè jiān wǎng lù, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄢ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 企业间网路 / 企業間網路] extranet; company-external network
[wài, ㄨㄞˋ, 外] outside; in addition; foreign; external

external ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P)
エクスターナル[, ekusuta-naru] (n) external
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input
六淫[ろくいん, rokuin] (n) six external causes of illness in traditional Chinese medicine (wind, cold, fire; heat, dampness, dryness, heat of summer)
外なる[そとなる, sotonaru] (adj-f) (See 内なる) outer (self, etc.); external (conflict, tension, competition, etc.)
外傷[がいしょう, gaishou] (n) external wound; (physical) trauma; (P)
外分泌[がいぶんぴつ;がいぶんぴ, gaibunpitsu ; gaibunpi] (n) external secretion
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] (n) {comp} environmental loss time; external loss time
外圧[がいあつ, gaiatsu] (n) external pressure; (P)
外字符号[がいじふごう, gaijifugou] (n) {comp} external character code
外性器[がいせいき, gaiseiki] (n) (See 内性器) external genitals
外患[がいかん, gaikan] (n) external pressure; foreign threat
外来[がいらい, gairai] (n,adj-no) (1) (abbr) external origin; imported; (2) outpatient; (P)
外燃機関[がいねんきかん, gainenkikan] (n) external combustion engine
外的根拠[がいてきこんきょ, gaitekikonkyo] (n) external ground
外耳[がいじ, gaiji] (n) external ear; concha
外耳道[がいじどう, gaijidou] (n) external auditory canal (meatus)
外角[がいかく, gaikaku] (n) outside corner; external angle; (P)
外部データレコード[がいぶデータレコード, gaibu de-tareko-do] (n) {comp} external data record
外部メモリ[がいぶメモリ, gaibu memori] (n) {comp} external memory
外部労働市場[がいぶろうどうしじょう, gaiburoudoushijou] (n) external labor market; external labour market
外部結合[がいぶけつごう, gaibuketsugou] (n) (1) {comp} outer join (e.g. in relational database); left outer join; (2) external coupling; external linkage
外部被曝[がいぶひばく, gaibuhibaku] (n) external exposure (to radiation)
外部記憶[がいぶきおく, gaibukioku] (n) {comp} external storage; auxiliary storage
外部記憶装置[がいぶきおくそうち, gaibukiokusouchi] (n) {comp} external storage (equipment)
外部電源[がいぶでんげん, gaibudengen] (n) external power source; external power supply
外陰部[がいいんぶ, gaiinbu] (n) pudenda; external genitalia
外頸動脈[がいけいどうみゃく, gaikeidoumyaku] (n) (See 内頸動脈) external carotid artery
構成要件[こうせいようけん, kouseiyouken] (n) (See 故意) actus reus (constituent external element of a crime, as opposed to mental state)
耳殻[じかく, jikaku] (n) external ear; auricle
耳珠[じじゅ, jiju] (n) tragus (small cartilaginous flap in front of the external opening of the ear); tragi; antilobium
自動体外式除細動器[じどうたいがいしきじょさいどうき, jidoutaigaishikijosaidouki] (n) automated external defibrillator; AED
補助記憶[ほじょきおく, hojokioku] (n) {comp} external storage; auxiliary storage
外付け(P);外付(P)[そとづけ, sotoduke] (adj-f) {comp} attached outside; external; (P)
外形的[がいけいてき, gaikeiteki] (adj-na) external; outward
外界[がいかい, gaikai] (n,adj-no) (See 内界,外部) outside world; physical world; the externals; (P)
外的[がいてき, gaiteki] (adj-na,n) external; outside
外面[がいめん(P);そとづら;げめん, gaimen (P); sotodura ; gemen] (n) (1) outer surface; outward appearance; outside; exterior; (adj-no) (2) outside; outer; outward; exterior; external; (P)
客観化[きゃっかんか, kyakkanka] (n) objectivization; externalization
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input
外付け[そとづけ, sotoduke] external (a-no)
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time
外字[がいじ, gaiji] external character
外字番号[がいじばんごう, gaijibangou] external character number
外字符号[がいじふごう, gaijifugou] external character code
外寸[がいすん, gaisun] external dimensions
外形寸法[がいけいすんぼう, gaikeisunbou] external dimensions
外部[がいぶ, gaibu] external
外部アクセス[がいぶアクセス, gaibu akusesu] external access
外部コンポーネント[がいぶコンポーネント, gaibu konpo-nento] external component
外部データレコード[がいぶデータレコード, gaibu de-tareko-do] external data record
外部データ項目[がいぶデータこうもく, gaibu de-ta koumoku] external data item
外部プログラム入力式計算器[がいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, gaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with external program input
外部メモリ[がいぶメモリ, gaibu memori] external memory
外部割り込み[がいぶわりこみ, gaibuwarikomi] external interrupt
外部型[がいぶがた, gaibugata] external type
外部宣言[がいぶせんげん, gaibusengen] external declaration
外部文書クラス[がいぶぶんしょクラス, gaibubunsho kurasu] external document class
外部要素[がいぶようそ, gaibuyouso] external elements
外部記憶[がいぶきおく, gaibukioku] external storage, auxiliary storage
外部記憶装置[がいぶきおくそうち, gaibukiokusouchi] external storage (equipment)
外部試験法[がいぶしけんほう, gaibushikenhou] external test method
外部識別子[がいぶしきべつし, gaibushikibetsushi] external identifier
補助記憶[ほじょきおく, hojokioku] external storage, auxiliary storage

external ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบหู[n. exp.] (bai hū) EN: outer ear ; external ear ; external portion of the ear FR: oreille externe [f]
โฉม[n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f] ; look [m] (anglic.)
เอกสารจากแหล่งภายนอก[n. exp.] (ēkkasān jāk) EN: external document FR:
หูชั้นนอก[n. exp.] (hū chan nøk) EN: external ear canal FR: oreille externe [m]
หูส่วนนอก[n. exp.] (hū suan nøk) EN: outer ear ; external ear FR: oreille externe [f]
การแบ่งภายนอก[n. exp.] (kān baeng p) EN: external division FR:
การหายใจภายนอก[n. exp.] (kān hāijai ) EN: external respiration FR:
การไหลภายนอก[n. exp.] (kān lai phā) EN: external flow FR:
การประกันคุณภาพภายนอก[n. exp.] (kān prakan ) EN: external quality assurance FR:
การทูต[n.] (kān thūt) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs ; diplomatic service FR: diplomatie [f]
การตรวจสอบภายนอก[n. exp.] (kān trūatsø) EN: external audit ; internal control FR: audit externe [m]
การวิเคราะห์ภายนอก[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: external analysis FR:
ข้อจำกัดจากปัจจัยภายนอก[n. exp.] (khøjamkat j) EN: external constraints FR:
ความถูกต้องภายนอก[n. exp.] (khwām thukt) EN: external validity FR:
ความตรงภายนอก[n. exp.] (khwām trong) EN: external validity FR:
กลุ่มเปรียบเทียบภายนอก[n. exp.] (klum prīept) EN: external comparison groups FR:
กกหู[n.] (kok-hū) EN: base of the ear ; base of the external ear ; stem of the ear FR: base de l'oreille externe [f]
แหล่งข้อมูลอื่น[n. exp.] (laeng khømū) EN: external link [m] FR: lien externe [m] ; autres sources [fpl]
ลูกค้าภายนอก[n. exp.] (lūkkhā phāi) EN: external customer FR:
มุมภายนอก[n. exp.] (mum phāinøk) EN: exterior angle ; external angle FR: angle externe [m]
หนี้ต่างประเทศ[n. exp.] (nī tāngprat) EN: external debt FR: dette extérieure [f]
นอก[adj.] (nøk) EN: foreign ; abroad ; external FR: étranger
หน่วยความจำภายนอก[n. exp.] (nūay khwāmj) EN: external memory FR: mémoire externe [f]
ปัจจัยภายนอก[n. exp.] (patjai phāi) EN: external factor FR: facteur externe [m]
พาเหียร[adj.] (phāhīen) EN: external FR:
ภายนอก[adj.] (phāinøk) EN: exterior ; external ; apparent FR: extérieur ; externe ; apparent
แรงจากภายนอก[n. exp.] (raēng jāk p) EN: external force FR:
แรงภายนอก[n. exp.] (raēng phāin) EN: external force FR:
รูปร่าง[n.] (rūprāng) EN: appearance ; external looks ; expression ; figure ; format ; form ; physique FR: aspect [m] ; forme [f] ; apparence [f] ; silhouette [f] 
สัมผัสนอก[n. exp.] (samphat nøk) EN: external rhyme FR:
ส่วนนอก[X] (suan nøk) EN: outer ; external FR: externe
ต่าง[adj.] (tāng) EN: other ; different ; diverse ; various ; several ; unlike ; dissimilar ; external ; foreign FR: autre ; différent ; distinct
ต่างประเทศ[adj.] (tāng prathē) EN: abroad ; overseas ; foreign ; external FR: étranger
จ้างหน่วยงานภายนอก[v. exp.] (jāng nūay n) EN: outsource FR: externaliser
การจ้างหน่วยงานภายนอก[n. exp.] (kān jāng nū) EN: outsourcing FR: externalisation [f]
สัมผัสกันภายนอก[v. exp.] (samphat kan) EN: touch externally FR:

external ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
extern {adj} | externer Speicherexternal | external storage
Fremdleistung {f}external service; external labour
Programmeingabe {f} [comp.] | manuelle Programmeingabe | maschinelle Programmeingabeprogram input | keyboard program input | external program input
Nasenscheibe {f}washer with external tab
Externsortierung {f}external sorting
Außendruck {m}external pressure
Außengewinde {n}external thread; male thread
Außenläufermotor {m} [techn.]external rotor motor
Außenverzahnung {f}external teeth
Außenverzahnung {f}external tooth system
Drittmittelförderung {f}external funding
Fremdbezug {m}external procurement
Fremdspannung {f} [electr.]external voltage
Referenzdokument {n}external reference document
Zahnscheibe {f} [techn.]external teeth lock washer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า external
Back to top