ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

premonition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *premonition*, -premonition-

premonition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
premonition (n.) การเตือนล่วงหน้า See also: การแสดงให้เห็นล่วงหน้า, นิมิต, การสังหรณ์ใจ Syn. omen, portent, forewarning
English-Thai: HOPE Dictionary
premonition(พรีมะนิช'เชิน) n. การเตือนล่วงหน้า,การแสดงให้เห็นล่วงหน้า,นิมิต,การสังหรณ์ใจ, Syn. omen,portent,inkling
English-Thai: Nontri Dictionary
premonition(n) คำเตือนล่วงหน้า,ลางสังหรณ์,ลาง,นิมิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, how I hope my premonition is wrong.โอ้ว ความหวังของฉัน ลางสังหรฉันผิดไป
Thank you, sir. I had a premonition I was gonna fuck up on my first day.ขอบคุณค่ะท่าน ฉันก็กลัวอยู่ว่า จะทำชิบหายตั้งแต่วันแรก
Every premonition I've had, if they're not about the demon, they're about the other kids the demon visited.ทุกครั้งที่มีลาง ถ้าไม่เกี่ยวกับปีศา่จ ก็ต้องเกี่ยวกับเด็กที่ ปีศาจ ไปหา
My premonition was right. Completely!แล้วลางสังหรณ์ก็เป็นจริง
There are tons of articles about people who had a premonition about a disaster they saved themselves and then they died.พบบทความเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้อีกเพียบเลย คนที่มีลางสังหรณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุ ช่วยตัวเองเอาไว้ได้
But I'm getting a strong premonition that whatever it is, it can embarrass the Government.แต่ฉันมีลางสังหรณ์ว่า ไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในนั้น น่าจะสร้างความขายหน้าให้กับรัฐบาลเป็นแน่
What we call premonition is just movement of the web.สิ่งที่เราเรียกว่าการเตือนล่วงหน้ามันก็แค่การเคลื่อนไหวของเส้นใยนั้น
There are cases going through a traumatic experience could make certain people more sensitive to premonitions, psychic tendencies.มันเป็นข้อสนับสนุนว่า การผ่านประสบการณ์สะเทือนใจ ทำให้คนบางคนเกิดความอ่อนไหว มีลางสังหรณ์และสัมผัสได้ถึงวิญญาณ
Dean,it's another premonition.- ดีน, มันเป็นลางสังหรณ์
You get these premonitions of people about to die?นายเห็นภาพล่วงหน้า ของคนที่จะตาย อย่างงั้นหรือ?
I have visions... premonitions.ผมมีนิมิตร ลางสังหรณ์, ไม่รู้ซิ แต่ละคนก็ต่างกันไป
Okay, don't laugh, but we stayed up Googling premonitions visions, signs, things like that, just to see how much information we could get.โอเค อย่าหัวเราะนะ แต่ตอนนี้เรากูเกิ้ลเกี่ยวกับลางสังหรณ์ นิมิต ลางบอกเหตุ อะไรทำนองนั้น และอะไรก็ตามที่จะเป็นข้อมูลที่บอกเราได้

premonition ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预感[yù gǎn, ㄩˋ ㄍㄢˇ, 预感 / 預感] premonition

premonition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予覚[よかく, yokaku] (n,vs) hunch; foreboding; premonition
前知らせ[まえじらせ, maejirase] (n) previous notice; omen; signs; premonition
胸騒ぎ;胸さわぎ[むなさわぎ, munasawagi] (n) uneasiness; vague apprehension; premonition
予感[よかん, yokan] (n,vs) presentiment; premonition; (P)
予知[よち, yochi] (n,vs) foresight; foreknowledge; intimation; premonition; prediction; (P)
前兆(P);前徴[ぜんちょう, zenchou] (n,adj-no) omen; portent; sign; premonition; harbinger; (P)
前表[ぜんぴょう, zenpyou] (n) omen; portent; sign; premonition; harbinger

premonition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลางสังหรณ์[n. exp.] (lāng sanghø) EN: presage ; premonition ; presentiment FR: prémonition [f] ; présentiment [m] ; présage [m]
สังหร = สังหรณ์[v.] (sanghøn) EN: forebode ; presage ; have a premonition FR: pressentir ; avoir la prémonition ; avoir une intuition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า premonition
Back to top