ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foresee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foresee*, -foresee-

foresee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foresee (vt.) รู้ล่วงหน้า See also: รู้, หยั่งรู้, คาดคะเน Syn. divine, envision, predict
foreseeable (adj.) ที่สามารถคาดการณ์ได้ Syn. predictable
English-Thai: HOPE Dictionary
foresee(ฟอร์ซี') {foresaw,foreseen,foreseeing,foresees} vt. รู้ล่วงหน้า,มองไกล,มองเห็นล่วงหน้า. vi. มองล่วงหน้า,มองไกล. -foreseeability n., See also: foreseeable adj. foreseer n., Syn. anticipate
English-Thai: Nontri Dictionary
foresee(vt) รู้ล่วงหน้า,เห็นล่วงหน้า,มองการณ์ไกล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
foreseeabilityความสามารถคาดการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยั่งทราบ (v.) foresee See also: anticipate, foretell Syn. หยั่งรู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We Can't Foresee The Painful Effectเราทำนายไม่ได้ว่ามีผลกระทบแค่ไหน
I can't foresee the future but even conservatively speaking I can say that you bought yourself some real time here.งั้น เอ่อ เมื่อไหร่เขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้คะ ตอนนี้อาการเขาได้บรรเทาลงแล้ว โอเค
I foresee an army of force-talented spies in my service, trained in the dark side to peer into every corner of the galaxy from afar.ข้ามองเห็นกองทัพ แห่งสายลับซึ่งมีพรสวรรค์ด้านพลัง อยู่ใต้บังคับบัญชาข้า ฝึกฝนในด้านมืด
I foresee a complication.คาดว่าจะต้องยุ่งยากแน่ การออกแบบของยานลำนี้
I don't foresee any problems.ฉันไม่เห็นว่ามีปัญหาตรงไหน ลูกสืบทอดกิจการพ่อ
If we structure my involvement through a thick veil of shells I don't foresee any complications.ถ้าผมเข้าไปยุ่งเรื่องนี้โดยมีคนบังหน้า คงไม่มีอะไรจะต้องน่ากังวล
He could foresee the blade of a rival.เขาสามารถเห็นวิถีดาบของศัตรูล่วงหน้า
But I do foresee a day far in the future when I might only hate you a little.แต่เหมือนฉันจะรู้ล่วงหน้า ว่าจะฉันต้องเจออะไรแบบนี้
I foresee we will do great things together.เราจะมาทำสิ่งที่สุดยอดด้วยกัน
How did I not foresee this?ไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้
I foresee you. Lullaby.ไอ ฟอร์ซี ยู ลัลลาบาย
I mean, if they can map her neural pathways, they'll be able to predict the movements of their stocks, foresee the outcomes of elections, you name it.ถ้าเขาสามารถวิเคราะห์ระบบประสาทของเธอ พวกเขาสามารถทำนายเรื่องหุ้นล่วงหน้าได้ ทำนายผลการเลือกตั้ง รวมทั้งอีกหลายๆเรื่อง

foresee ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预知[yù zhī, ㄩˋ ㄓ, 预知 / 預知] anticipate; foresee
事变[shì biàn, ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, 事变 / 事變] unforeseen event; incident

foresee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
見越す[みこす, mikosu] (v5s,vt) to anticipate; to foresee
不意[ふい, fui] (adj-na,n,adj-no) sudden; abrupt; unexpected; unforeseen; (P)
不慮[ふりょ, furyo] (n,adj-no) unforeseen; accidental; (P)
不慮の外[ふりょのほか, furyonohoka] (exp) totally unexpected; completely unforeseen
不測[ふそく, fusoku] (n,adj-no) unexpected; unforeseen; accidental
予期せぬ[よきせぬ, yokisenu] (exp) (See 予期) unexpected; unforeseen; (P)
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] (n) {comp} unforeseen test outcome
事情変更の原則[じじょうへんこうのげんそく, jijouhenkounogensoku] (n) clausula rebus sic stantibus (legal principle that agreements become non-binding if there is a major, unforeseeable change of circumstances)
先読み[さきよみ, sakiyomi] (n,vs) foreseeing; anticipating; reading the future
思いもかけない;思いも掛けない[おもいもかけない, omoimokakenai] (adj-i) (See 思いがけない) unexpected; contrary to expectations; unforeseen
思いもよらない;思いも寄らない[おもいもよらない, omoimoyoranai] (adj-i) unexpected; unforeseen; inconceivable
思っても見ない;思ってもみない[おもってもみない, omottemominai] (adj-i) unexpected; unforeseen; inconceivable
思わぬ[おもわぬ, omowanu] (adj-f) unexpected; unforeseen
想定外[そうていがい, souteigai] (adj-no,n) beyond expectations; beyond what one expected; not foreseen; exceeding assumptions
海の物とも山の物とも判らない[うみのものともやまのものともわからない, uminomonotomoyamanomonotomowakaranai] (exp) neither fish nor fowl; cannot be foreseen
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome
予見試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome

foresee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate ; estimate ; tip FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer ; estimer ; évaluer
คาดการณ์ล่วงหน้า[v. exp.] (khātkān lūa) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell FR: prédire ; prévoir
คาดหมายล่วงหน้า[v. exp.] (khātmāi lūa) EN: foresee FR:
ล่วงรู้ [v.] (lūangrū) EN: perceive ; foresee ; sense ; detect ; know in advance FR: connaître à l'avance ; savoir d'avance ; prévoir
ตั้งเค้า[v.] (tangkhao) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee FR: annoncer ; présager
หยั่งทราบ[v.] (yangsāp) EN: foresee ; anticipate ; foretell FR:
คาดไม่ถึง[adj.] (khātmaitheu) EN: unexpected ; unanticipated ; unforeseen FR: inattendu ; imprévu

foresee ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unabsehbar; nicht erkennbar {adj} | auf unabsehbare Zeitunforeseeable | far into the future
Zufälligkeit {f}unforeseen event

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foresee
Back to top