ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

front

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *front*, -front-

front ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
front (n.) ด้านหน้า See also: แถวหน้า, ส่วนหน้า Syn. fore, forefront Ops. back
front (adj.) ข้างหน้า See also: ด้านหน้า, แถวหน้า, เบื้องหน้า
front (vt.) เผชิญหน้า See also: หันหน้าเข้าหา
front (vi.) เผชิญหน้า See also: หันหน้าเข้าหา
front (n.) หน้าแรก (หนังสือ)
front line (n.) แนวหน้า (ทางทหาร) See also: แนวรบด้านหน้า
front line (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับแนวหน้าของสนามรบ
front man (n.) ผู้ถูกควบคุมได้ง่าย See also: ผู้ถูกหลอกง่าย Syn. dummy, dupe, tool
front rank (n.) ผู้นำหน้า See also: กองหน้า, แนวหน้า, ผู้นำการโจมตี Syn. front line, forward troops
frontage (n.) ด้านหน้าของอาคาร Syn. fa?ade
frontal (adj.) ซึ่งอยู่ข้างหน้า See also: ซึ่งอยู่ส่วนหน้า Syn. front
frontal bone (n.) กระดูกหน้าผาก
frontier (n.) ชายแดน See also: พรมแดน, เขตแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน Syn. border, borderline, boundary
frontier (n.) ขอบเขตของความรู้
fronting (adj.) ซึ่งอยู่คนละด้าน See also: ซึ่งอยู่คนละข้าง Syn. facing
frontlet (n.) แถบคาดหน้าผาก
frontlet (n.) สิ่งประดับที่หน้าผาก
frontlet (n.) หน้าผากของสัตว์
fronts (sl.) เสื้อผ้า See also: เสื้อแจ็กเก็ตกีฬา
frontward (adv.) ไปข้างหน้า See also: อยู่ข้างหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
front(ฟรันทฺ) n.,adj.,interj. หน้า,ข้างหน้า,ด้านหน้า -v. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้า,รับมือ,ต่อต้าน, Syn. anterior,face
front burnern. สิ่งสำคัญที่สุด,สิ่งสำคัญอันดับแรก, See also: front-burner n.
front endเสริมหน้าหมายถึง โปรแกรมหนึ่งโปรแกรมใด หรือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเครื่องใดที่ซ่อนรายละเอียดของการเข้าถึงข้อมูลเอาไว้ สรุปง่าย ๆ ได้ว่า ตัวโปรแกรมนั้นเองที่มีตัวเสริมหน้า เป็นตัวกันมิให้ใครเข้าถึงข้อมูลได้ นอกจากจะรู้จักคำสั่งต่าง ๆ
front-page(ฟรันทฺ'เพจฺ) adj.,v. (ลง) หน้าแรกของหนังสือพิมพ์,หน้าแรกของสิ่งตีพิมพ์.
frontage(ฟรัน'ทิจฺ) n. ด้านหน้า,ที่ว่างหน้าบ้าน, Syn. front
frontal(ฟรัน'เทิล) adj.,n.ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งอยู่ด้านหน้า
frontier(ฟรันเทียร์') n.,adj. ชายแดน,พรมแดน,แนวใหม่, Syn. boundary
frontlessadj. ไร้ยางอาย,หน้าด้าน., See also: frontless ness n.
frontletn. หน้าผาก,สิ่งประดับที่หน้าผาก,
frontwardadv. ไปข้างหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
front(adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,หน้า
frontage(n) ตอนหน้าเรือน,ที่ดินหน้าบ้าน,ที่ดินริมถนน
frontal(adj) เกี่ยวกับหน้าผาก,ซึ่งอยู่ตอนหน้า,ซึ่งอยู่ส่วนหน้า,ซึ่งอยู่ข้างหน้
frontier(n) พรมแดน,ชายแดน,เขตแดน,ขอบเขต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
front -end geometryเรขาคณิตล้อหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frontage assessmentการประเมินราคาที่ดินริมทางสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frontal๑. -หน้าผาก [มีความหมายเหมือนกับ metopic]๒. -ด้านหน้า๓. -แบ่งหน้าหลัง [มีความหมายเหมือนกับ coronal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frontal boneกระดูกหน้าผาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frontierแนวพรมแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frontฟรอนท์ [การแพทย์]
Front end feeค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ [เศรษฐศาสตร์]
Frontalกระดูกหน้าผาก,เกล็ดหน้าผาก(ของงู),กระดูกฟรอนตัล [การแพทย์]
Frontal Boneกระดูกหน้าผาก [การแพทย์]
Frontier and pioneer lifeชีวิตนักบุกเบิก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงหน้า (prep.) in front of See also: in the face of Syn. ข้างหน้า Ops. หลัง
ตัดหน้า (v.) run pass in front of (a car) See also: drive a car past in front of another´s car Syn. ผ่านหน้า
ทัพหน้า (n.) the front line Syn. ผู้นำ, ผู้สั่งการ Ops. ทัพหลัง
บันแถลง (n.) small gable placed in front of the main one
หน้า (prep.) in front of
อี (n.) word used on front of a woman´s name
เฉพาะพระพักตร์ (adv.) in front of the king or queen Syn. ต่อหน้า
เบื้องหน้า (adv.) in front of See also: ahead Syn. ข้างหน้า Ops. ข้างหลัง
แม่ (pron.) title used in front of girl or woman
ด้านหน้า (n.) front Syn. ข้างหน้า, แถวหน้า Ops. ด้านหลัง
ส่วนหน้า (adj.) front See also: frontal Syn. ด้านหน้า, ข้างหน้า Ops. ส่วนหลัง
ส่วนหน้า (adj.) front See also: frontal Syn. ด้านหน้า, ข้างหน้า Ops. ส่วนหลัง
หน้า (adj.) front Ops. หลัง
หน้า (adj.) front
แถวหน้า (n.) front Syn. ข้างหน้า Ops. ด้านหลัง
หน้าปก (n.) front cover Syn. ปก
ประตูหน้า (n.) front door
ประตูหน้าบ้าน (n.) front door Syn. ประตูหน้า
เจ้าหน้าเจ้าตา (n.) front man See also: agent, spokesman Syn. เจ้าหน้า, เจ้ากี้เจ้าการ
หน้าหนึ่ง (n.) front page
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Wait for me at the front gateคอยฉันที่ประตูหน้านะ
Even though it's nothing to be proud of, I've never cried in front of anyone beforeถึงแม้ฉันจะไม่มีอะไรให้ภาคภูมิใจ ฉันก็ไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นมาก่อน
I was too arrogant in front of a person I don't even knowฉันวางท่ามากเกินไป ต่อหน้าคนที่ฉันไม่แม้กระทั่งรู้จักเลย
I will teach you to confront the problemsฉันจะสอนคุณให้เผชิญหน้ากับปัญหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย
Today tourists have their snapshots taken in front of them.ทุกวันนี้ นักท่องเที่ยวต่างก็ ใช้เป็นที่เก็บภาพ
He met some friends of his in front of a tavern about 8.45. Am I right so far?เขาได้พบกับเพื่อนบางคนของเขาในด้านหน้าของโรงเตี๊ยมเกี่ยวกับ 8.45 ฉันขวาจนถึง?
He said he went from his bedroom to the front door. Isn't that enough?เขาบอกว่าเขาเดินออกมาจากห้องนอนของเขาไปที่ประตูหน้า ไม่ว่าเพียงพอหรือไม่
No, but I'd like to know if an old man who drags one foot cos he had a stroke can get from his bedroom to his front door in 15 seconds.ไม่มี แต่ผมอยากจะรู้ว่าคนเก่าที่ลากหนึ่ง cos เท้าเขามีจังหวะ จะได้รับจากห้องนอนของเขาไปที่ประตูหน้าของเขาใน 15 วินาที
As the body hit the floor, he said he heard footsteps upstairs, running to the front door.เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงฝีเท้าชั้นบนวิ่งไปที่ประตูหน้า
He would have had to walk 12 feet, open the bedroom door, walk 43 feet down and open the front door, all in 15 seconds.เขาจะมีที่จะเดิน 12 ฟุต, เปิดประตูห้องนอน เดิน 43 ฟุตลงและเปิดประตูหน้าทั้งหมดใน 15 วินาที
Will you stand there and mark the front door?คุณจะยืนอยู่ตรงนั้นและทำเครื่องหมายที่ประตูหน้า?
When he's in bed, he heard the body hit the floor, heard the woman scream, got to his front door as fast as he could, heard somebody running and assumed it was the boy.เมื่อเขาอยู่ในเตียงเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น, ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ได้รับไปที่ประตูหน้าของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ได้ยินคนที่ทำงานและคิดว่ามันเป็นเด็ก
Oh, no, not in front of your child's gas mask.โอ้ไม่ไม่ได้อยู่ในด้านหน้าของ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษของบุตรของท่าน
(all) The rest of the troop, under my command, will crawl to a point - figures - 100 yards in front of the objective where they will wait for the LMG to get into position.ส่วนที่เหลือของทหารภายใต้ คำสั่งของฉัน จะรวบรวมข้อมูลไปยังจุด ตัวเลข 100 หลา ในด้านหน้าของวัตถุประสงค์ที่ พวกเขาจะ
Listen. Wait for me outside, in front of the hospital, all right?ฟัง รอฉันอยู่ข้างนอกด้านหน้าของโรงพยาบาลที่ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่

front ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前房角[qián fáng jiǎo, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤˊ ㄐㄧㄠˇ, 前房角] anterior chamber (the front chamber of the eye)
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 襭] carry with the front of a robe
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, 幰] curtain at front of carriage
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 空城计 / 空城計] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff
玄关[xuán guān, ㄒㄩㄢˊ ㄍㄨㄢ, 玄关 / 玄關] entrance hall; front door; porch; vestibule
全轮[quán lún, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˊ, 全轮 / 全輪] front wheel
全轮驱动[quán lún qū dòng, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˊ ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ, 全轮驱动 / 全輪驅動] front wheel drive
前庭[qián tíng, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˊ, 前庭] front courtyard; vestibule
前端[qián duān, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄨㄢ, 前端] front; front end; forward part of sth
前线[qián xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 前线 / 前線] front line; military front; workface; cutting edge
前翅[qián chì, ㄑㄧㄢˊ ㄔˋ, 前翅] front wing (of insect)
前台[qián tái, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄞˊ, 前台 / 前臺] front plaform; front of theatrical stage; foreground in politics etc (sometimes derog.); front desk; reception desk
前边[qián bian, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧㄢ˙, 前边 / 前邊] front; the front side; in front of
前部[qián bù, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, 前部] front part; front section; nose (of a plane)
眼底[yǎn dǐ, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ, 眼底] fundus of the eye (containing the choroid, retina, optic nerve etc); inside the eye; right in front of one's eyes; in full view as a panorama
首页[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, 首页 / 首頁] home page (of a website); title page; front page; first page; fig. beginning; cover letter
眼底下[yǎn dǐ xia, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ ㄒㄧㄚ˙, 眼底下] in front of one's eyes; in full view as a panorama; right now
门前[mén qián, ㄇㄣˊ ㄑㄧㄢˊ, 门前 / 門前] in front of the door
面前[miàn qián, ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, 面前] in front of; facing; presence
当众[dāng zhòng, ㄉㄤ ㄓㄨㄥˋ, 当众 / 當眾] in public; in front of everybody
香火[xiāng huǒ, ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄛˇ, 香火] incense burning in front of a temple; burning joss sticks
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 軨] lattice work on front and sides
华表[huá biǎo, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄠˇ, 华表 / 華表] marble pillar (ornamental column in front of places, tombs)
阵线[zhèn xiàn, ㄓㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 阵线 / 陣線] a front (i.e. militant group)
前怕狼后怕虎[qián pà láng hòu pà hǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄌㄤˊ ㄏㄡˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨˇ, 前怕狼后怕虎 / 前怕狼後怕虎] lit. to fear the wolf in front and the tiger behind (成语 saw); fig. needless fears; scare mongering; reds under the beds
解放巴勒斯坦人民阵线[Jiě fàng Bā lè sī tǎn Rén mín Zhèn xiàn, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 解放巴勒斯坦人民阵线 / 解放巴勒斯坦人民陣線] Popular Front for the Liberation of Palestine
杀鸡给猴看[shā jī gěi hóu kàn, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄍㄟˇ ㄏㄡˊ ㄎㄢˋ, 杀鸡给猴看 / 殺雞給猴看] lit. to kill a chicken in front of a monkey; fig. to make an example of sb (by punishment) to frighten others
柜台[guì tái, ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, 柜台 / 櫃檯] sales counter; front desk; bar
一流[yī liú, ㄧ ㄌㄧㄡˊ, 一流] top quality; front ranking
统一战线工作部[tǒng yī zhàn xiàn gōng zuò bù, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, 统一战线工作部 / 統一戰線工作部] United Front Work Department
统战[tǒng zhàn, ㄊㄨㄥˇ ㄓㄢˋ, 统战 / 統戰] united front (abbr. for 統一戰線|统一战线); consolidation
统战部[tǒng zhàn bù, ㄊㄨㄥˇ ㄓㄢˋ ㄅㄨˋ, 统战部 / 統戰部] United Front Department
前锋[qián fēng, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄥ, 前锋 / 前鋒] vanguard; front line; tackle (football move)
前方[qián fāng, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤ, 前方] ahead; the front
前面[qián miàn, ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ, 前面] ahead; in front; preceding; above
战线[zhàn xiàn, ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 战线 / 戰線] battle line; battlefront; front
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 前] before; in front; ago; former; previous; earlier; front
无国界医生[wú guó jiè yī shēng, ˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄧ ㄕㄥ, 无国界医生 / 無國界醫生] Médecins Sans Frontières (MSF charity); doctors without borders
边衅[biān xìn, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ, 边衅 / 邊釁] clash on the frontier; border conflict
鼎足之势[dǐng zú zhī shì, ㄉㄧㄥˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄕˋ, 鼎足之势 / 鼎足之勢] competition between three rivals; tripartite confrontation

front ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls)
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards
キャビネットフロントドア[, kyabinettofurontodoa] (n) {comp} cabinet front door
ダミー会社[ダミーがいしゃ, dami-gaisha] (n) dummy corporation; front company; shell corporation
トーイン[, to-in] (n) toe-in (alignment of the front wheels of a motor vehicle closer together at the front than at the back)
ばったり床几;ばったり床机[ばったりしょうぎ, battarishougi] (n) (See 町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses
ばったん床几;ばったん床机[ばったんしょうぎ, battanshougi] (n) (obsc) (See ばったり床几,町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses
フロントデスク[, furontodesuku] (n) registration desk (from front desk)
フロント企業[フロントきぎょう, furonto kigyou] (n) front company (for an organized crime operation)
ポーラーフロント[, po-ra-furonto] (n) polar front
ボンネットバス[, bonnettobasu] (n) bus with front engine; cab-behind-engine bus
一の松[いちのまつ, ichinomatsu] (n) closest pine-tree to a noh stage (of the three placed in front of the bridge walkway)
一面[いちめん, ichimen] (n) (1) one face; one surface; (2) the whole surface; (3) one aspect; one side; (n,n-adv) (4) (on) the other hand; (5) one broad, flat object; (6) front page; (P)
三の松[さんのまつ, sannomatsu] (n) furthest pine tree from a noh stage (of the three placed in front of the bridge walkway)
上げ膳[あげぜん, agezen] (n) placing a meal in front of one
上前[うわまえ, uwamae] (n) (1) (See 下前) part of the fabric that is wrapped farthest from the skin when wearing a garment that is wrapped in front of one (such as a kimono); (2) (See 上米・うわまい・1) percentage; commission
上表紙[うわびょうし, uwabyoushi] (n) cover; front cover; wrapper; jacket
下がり[さがり, sagari] (n) decline; hanging down; leaving; a little after; decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler's belt); (P)
二の松[にのまつ, ninomatsu] (n) middle pine tree to a noh stage (of the three placed in front of the bridge walkway)
企業舎弟[きぎょうしゃてい, kigyoushatei] (n) (See フロント企業) front company (for an organized crime operation)
停滞前線[ていたいぜんせん, teitaizensen] (n) stationary weather front
先手[せんて, sente] (n) front lines; vanguard
先棒[さきぼう, sakibou] (n) (1) front palanquin bearer; (2) flunky; cat's-paw; tool
共同戦線;協同戦線[きょうどうせんせん, kyoudousensen] (n) common front; united front
出し(P);出汁[だし(P);ダシ, dashi (P); dashi] (n) (1) (uk) dashi (Japanese soup stock made from fish and kelp); (2) (出し only) pretext; excuse; pretense (pretence); dupe; front man; (P)
[まえ, mae] (n-adv,n-t,suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P)
前側[まえがわ, maegawa] (n) front side; anterior
前割れ[まえわれ, maeware] (adj-no) open in front
前室[ぜんしつ, zenshitsu] (n) (1) front room; front parlor; lobby; anticum; (2) anterior ventricle
前庭[ぜんてい, zentei] (n,adj-no) (1) front garden; front yard; (2) vestibule (of the ear); (P)
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (1) front and rear; front and back; before and behind; (2) before and after; (3) order; context; (4) consequences; (n,vs) (5) inversion; reversion; getting out of order; (6) co-occurring; (n-suf,n) (7) around; about; approximately; nearly; (P)
前景[ぜんけい, zenkei] (n) foreground; front view
前端[ぜんたん, zentan] (n) front end
前線[ぜんせん, zensen] (n) front line; (weather) front; (P)
前置プロセッサ[ぜんちプロセッサ, zenchi purosessa] (n) {comp} front end processor
前開き[まえびらき, maebiraki] (n) open in front
前面[ぜんめん, zenmen] (n) (1) front part; frontage; facade; (2) initial pledge (e.g. election); opening slogan; (P)
力んで見せる[りきんでみせる, rikindemiseru] (v1) to show a bold front
半臂の緒[はんぴのお, hanpinoo] (n) (obsc) (See 忘れ緒) decorative gauze strap that hangs from the front left side of the kohimo when tying closed one's hanpi
半身[はんみ, hanmi] (n) stance with legs in an L-shape, with one leg bent in front and other extended behind (martial arts, traditional theater)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
前向き[まえむき, maemuki] front facing
前方境界面[ぜんぽうきょうかいめん, zenpoukyoukaimen] front plane
前景[ぜんけい, zenkei] foreground, front view
前置プロセッサ[ぜんちぷろせっさ, zenchipurosessa] front end processor
フロントエンド[ふろんとえんど, furontoendo] front-end (processor), FEP
フロントエンドプロセッサ[ふろんとえんどぷろせっさ, furontoendopurosessa] FEP, front-end processor
フロントエンド処理[フロントエンドしょり, furontoendo shori] front-end processing
フロントエンド通信プロセッサ[フロントエンドつうしんプロセッサ, furontoendo tsuushin purosessa] front-end communications processor
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people
前方[ぜんぽう, zenpou] Thai: ข้างหน้า English: frontward

front ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังโคลนหน้า[n. exp.] (bangkhlōn n) EN: front mudguard ; front fender (Am.) FR: garde-boue avant [m]
บันแถลง[n.] (banthalaēng) EN: small gable placed in front of the main one FR:
เบื้องหน้า[adv.] (beūang-nā) EN: in front (of) ; in the future FR: à l'avenir
เฉพาะพระพักตร์[adv.] (chaphǿphrap) EN: in front of the king/queen FR:
ชอร์กเวฟ[n. exp.] (chøk-wēp) EN: shock wave ; shock front ; shock FR: onde de choc [f]
ดา[v.] (dā) EN: advance along a wide front ; come in force ; go in force ; advance in large numbers ; make a combined attack FR:
ด้านหน้า[n.] (dān nā) EN: front ; frontage ; facade FR: front [m] ; devant [m] ; endroit [m] ; recto [m] ; côté face [m]
ฟันฉีก[n. exp.] (fan chīk) EN: front teeth FR:
ฟันหน้า[n. exp.] (fan nā) EN: front teeth ; incisor FR: dent de devant [f] ; incisive [f]
ฟันตัด[n. exp.] (fan tat) EN: front teeth FR:
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead FR: homme de paille [m] (loc.) ; marionnette [f]
จ่ายล่วงหน้า[v. exp.] (jāi lūang-n) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer
จ่ายไปก่อน[v. exp.] (jāi pai køn) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer
เจ้าหน้า[n.] (jaonā) EN: agent ; front man ; spokesman FR: porte-parole [m]
กันชนหน้า[n. exp.] (kanchon nā) EN: front bumper ; bumper FR: pare-chocs avant [m] ; parechoc avant [m]
ข้างหน้า[adv.] (khāng nā) EN: in front (of) ; ahead ; in the future FR: devant ; en avant ; à venir
ข้างหน้าบ้าน[X] (khāng nā bā) EN: in front of the house FR: devant la maison
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์[n. exp.] (khaotoē pra) EN: front desk FR: comptoir d'accueil [m]
ขับเคลื่อนล้อหน้า[X] (khapkhleūoe) EN: front wheel drive FR:
คลื่นกระแทก[n. exp.] (khleūn krat) EN: shock wave ; shock front ; shock FR: onde de choc [f]
กลับหน้ากลับหลัง[adv.] (klap nā kla) EN: back to front FR:
กลุ่มนปช.[n. exp.] (klum Nø.Pø.) EN: UDD (United Front of Democracy Against Dictatorship) ; red shirts FR: chemises rouges [fpl]
ล้ำหน้า[adv.] (lamnā) EN: ahead of ; in front of ; onward FR:
ล้อหน้า[n. exp.] (lø nā) EN: front wheel FR: roue avant [f]
มุข[adj.] (muk) EN: front ; leading ; principal FR:
มุขเด็จ[n.] (mukdet) EN: [porch projecting from the front of a building used by a king to hold an audience] FR:
หน้า[adj.] (nā) EN: front FR: avant ; frontal ; initial
หน้า[prep.] (nā) EN: in front FR: devant
แนวหน้า[n.] (naēonā) EN: front line ; front ; vanguard FR: ligne de front [f]
แนวรบ[n. exp.] (naēorop) EN: battle front ; battle line ; fighting front ; front FR: ligne de front [f] ; front [m] ; ligne de bataille [f]
แนวร่วม[n.] (naēoruam) EN: front [m] FR: front [m]
แนวร่วมประชาธิปไตย[org.] (Naēoruam Pr) EN: United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) FR:
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)[org.] (Naēoruam Pr) EN: United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) ; National United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) FR:
หน้ากาก[n.] (nākāk) EN: front cover FR:
หน้าหนึ่ง[n. exp.] (nā neung) EN: front page FR: première page [f] ; couverture [f]
หน้าแง[n.] (nā-ngaē) EN: middle of the forehead ; space between the eyebrows FR: milieu du front [m]
หน้าผาก[n.] (nāphāk) EN: forehead ; brow FR: front [m]
หน้าผากกว้าง[n. exp.] (nāphāk kwān) EN: FR: front large [m]
หน้าปก[n.] (nā pok) EN: front cover FR: couverture [f]
หน้าแรก[n. exp.] (nā raēk) EN: front page ; home page FR: première page [f] ; une [f] ; couverture [f] ; page d'accueil [f]

front ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ackerschlepperfrontreifen {m}front wheel tractor tyre; tractor front tyre (agricultural)
Kaltfront {f}cold front
Ladenfassade {f}shop front
Nagezahn {m}rodent front tooth
Titelei {f} (Buchdruck)prelims; preliminaries; front matter; title pages
Wellenfrontaberration {f}wave front aberration
Schwarzstirn-Laubtyrann {m} [ornith.]Black-fronted Tyrannulet
Auroramusketier {n} [ornith.]Rainbow Starfrontlet
Burolori {m} [ornith.]Blue-fronted Lorikeet
Celebesblauschnäpper {m} [ornith.]Blue-fronted Niltava
Columbiasittich {m} [ornith.]Red-fronted Conure
Diademsegler {m} [ornith.]Spot-fronted Swift
Diadembartvogel {m} [ornith.]Red-fronted Barbet
Diademdickkopf {m} [ornith.]Yellow-fronted Whistler
Diademhonigfresser {m} [ornith.]White-fronted Honeyeater
Hausschlüssel {m}front door key
Haustür {f}front door
Grünmusketier {n} [ornith.]Dusky Starfrontlet
Frontlader-Brennofen {m}front loading kiln
Front {f} [mil.]front
Frontalangriff {m}frontal attack
Frontalzusammenstoß {m}head-on collision; frontal crash
Frontansicht-Schaltschrank {m} [techn.]front view switch panel
Frontispiz {n} (Titelbild eines Buches)frontispiece
Frontlader {m}front-loader
Beifahrersitz {m}front passenger seat
Frontlader {m}front-end loader; loader; shovel loader
Frontplatte {f}front panel
Straßenfront {f} | Straßenfronten
Stirnbein {n} [anat.]frontal bone
frontal {adj}frontal
frontal {adv}frontally
Grenzgänger {m}frontier commuter
Grenzschutz {m}frontier protection
Grenzstadt {f}frontier town
Bläßgans {f} [ornith.]Greater White-fronted Goose (Anser albifrons)
Hector-Delfin {m} [zool.]Hector's dolphin; little pied dolphin; New Zealand dolphin; white-front dolphin (Cephalorhynchus hectori)
Kaktusspecht {m} [ornith.]White-fronted Woodpecker
Zwerggans {f} [ornith.]Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus)
Zwergbläßgans {f} [ornith.]Lesser White-fronted Goose

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า front
Back to top